Year 2017, Volume 27, Issue 4, Pages 516 - 520 2017-12-26

In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi
Antifungal Effects of Wood Vinegar, Derived from Broiler Chicken Manure, on Microfungi under in vitro Conditions

İbrahim KOÇ [1] , Erdal Necip YARDIM [2] , Şenol YILDIZ [3]

196 309

Bu çalışma, Broyler tavuk yetiştiriciliği atığından elde edilen odun sirkesi’nin, Aspergillus niger ve Penicillium digitatum mikrofungusları üzerinde antifungal etkisini saptamak amacıyla in vitro şartlarında yürütülmüştür. %1, %3, %5, %7 ve %10 mL'lik konsantrasyonlarında odun sirkesi içeren PDA besiyerlerine, patojen kültürlerin 5 mm çapında miselyum diskleri ekilmiş ve 24±1 oC’de 7 gün inkübasyona bırakılmıştır. Uygulama, Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. İnkübasyon süresi sonunda, fungusların koloni çapları ölçülmüş ve kontrole göre odun sirkesinin % engelleme oranları hesaplanmıştır. Yapılan uygulamada, Tür x İlaç dozu interaksiyonunun (P=0.000) ve aynı doz odun sirkesinde, A. niger ile P. digitatum’un misel gelişimleri arasındaki farkların önemli olduğu (P≤0.05) ve %10 mL’lik doz uygulamasının P. digitatum’a karşı fungisidal etki gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak; odun sirkesinin, A. niger ve P. digitatum’un misel gelişimlerini engellediği tespit edilmiş olup, hastalık etmenlerine karşı denenmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

In this study was conducted to test the antifungal effect of wood vinegar, derived from broiler chicken manure, on Aspergillus niger and Penicillium digitatum microfungi in in vitro conditions. Wood vinegar at doses of 1%, 3%, 5%, 7% and 10% were added in to the PDA growing media. Inoculum sources, taken from the outer margins of growing fungal cultures in 5 mm mycelial discs, were transferred to PDA media. After the inoculation, fungal cultures were kept in incubation at 24 ±1 Cº for 7 days. Experiments were set up in Randomized Plot Design with three replicas. Seven days later, colonial diameters of fungal cultures were measured and the inhibition rates (%) of wood vinegar were calculated compared to control treatment. Results revealed that there was a meaningful difference of applied doses on the species, Species X Ingredient interaction (P=0.000) and same dose of wood vinegar had different effect on mycelial development of A. niger and P. digitatum that were found statistically significant (P≤0.05). It was determined that a dose of 10% mL had a fungicidal effect against P. digitatum. As a result; it has been determined that A. niger and P. digitatum inhibit mycelial growth of wood vinegar and it is thought that it may be useful to try against disease agents.

 • Anonim, 1996. Türk tarımında buğdayın yeri ve önemi. http://www.ito.org.tr/itoyayin/0022759.pdf. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul. Erişim tarihi: 1.2.2016.
 • Anonim, 2007. http://makinecim.com/bilgi_5523_BAHCECILIK---MUCADELE-YONTEMLERI. Erişim tarihi: 22.10.2016.
 • Anonim, 2016. Tarla bitkilerine giriş. http://ziraat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkilerine-giris-16112012.pdf. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Erişim tarihi: 31.01.2016.
 • Arısoy, H., Oğuz, C., 2005. Tarimsal araştirma enstitüleri tarafindan yeni geliştirilen buğday çeşitlerinin tarim işletmelerinde kullanim düzeyi ve geleneksel çeşitler ile karşilaştirmali ekonomik analizi-konya ili örneği http://www.tepge.gov.tr/dosyalar/yayinlar/83c3938d2e15467289823d9eb23a05b1.pdf. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 130, Ankara. Erişim tarihi: 18.11.2015.
 • Aydoğdu, H., 2016. Edirne ilinde hasat sonrası depolanmış buğdaylar üzerinde taşınan mikrofungusların izolasyon ve identifikasyonu.Akademik Gıda, 14 (4): 362-367.
 • Baimark, Y., Threeprom, J., Dumrongchai, N., Srisuwan, Y., Kotsaeng, N., 2008. Utilization of wood vinegars as sustainable coagulating and antifungal agents in the production of naturel rubber sheets. Journel of Environmental Science and Technology, 1 (4): 157-163.
 • Baimark, Y., Niamsa, Y., 2009. Study on wood vinegars for use as coagulating and antifungalagents on the production of natural rubber sheets. Biomass and Bioenergy, 33: 994-998.
 • Benli, M., 2003. Hasat sonrası fungal hastalıklarla kimyasal ve biyolojik mücadele, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1 (8): 1-25
 • Benjilali, B., Tantadui-Elaraki, A., Ayadi, A. ve Ihlal, M., 1984. Method to study antimicrobial effects of essential oils: application to the antifungal activity of six moroccan essences. Journal of Food Protection, 47: 748-752.
 • Chalermsan, Y., Peerapan, S., 2009. Wood vinegar: by-product from rural charcoal kiln and its role in plant protection. As. J. Food Ag-Ind., 189-195.
 • Chen, S., Edwards, C. A., Subler, S., 2001. Effects of the fungicides benomyl, captan and chlorothalonil on soil microbial activity and nitrogen dynamics in laboratory incubations. Soil Biology and Biochemistry, 33 (14): 1971-1980.
 • Daouk, K. D., Dagher, M. S., Sattout, J. E., 1995. Antifungal activity of the essential oil of Origanum syriacum L. Journal of Food Protection, 58: 1147-1149.
 • Demirci, F., Maden, S., 2006. Triazole grubu fungisitlerin buğday tohumlarında çimlenme ve çıkışa etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 12 (2): 144-150.
 • Erdoğan, P., Toros, S., 2005. Melia azaderach L. (Meliaceae) ekstraktlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.:Chrysomelidae)] larvalarının gelişimi üzerine etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 45 (1-4): 99-118.
 • Ibrahim, D., Kassim, J., Sheh-Hong, L., Rusli, W., 2013. Efficacy of pyroligneous acid from rhizophora apiculata on pathogenic Candida albicans. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3 (7): 7-13.
 • İmamoğlu, Ö., 2011. Biyokontrolde doğal ürünlerin kullanılması; Kitosan. Turk Hij Den Biyol Derg, 68 (4): 215-22.
 • Jothityangkoon, D., Koolachart1, R.,Wanapat1, S., Wongkaew, S., Jogloy, S., 2008. Using wood vinegar in enhancing peanut yield and in controlling the contamination of aflatoxin producing fungus. International Crop Science, 4: 253-253.
 • Kızılaslan, H., 2004. Dünya’da ve Türkiye’de buğday üretimi ve uygulanan politikaların karşılaştırılması. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2): 23-38.
 • Kim, D. H., Seo, H. E., Lee, S., Lee, K., 2008. Effects of wood vinegar mixted with insecticides on the mortalities of Nilaparvata lugens and Laodelphax striatellus (Homoptera: Delphacidae). Animal Cells and Systems, 12 (1): 47-52.
 • Lee, D. H., Lee, T. S., Kang, C. H., Kim, J. K., Kang, H. Y., 1992. Aptitude of wood vinegar as an alternative wood preservative. http://agris.fao.org/agris-search/searchIndex.do?query=Aptitude+of+Wood+Vinegar+as+an+Alternative+Wood+Preservative. Res. Rep. For. Res. Inst. No.45, Forestry Research Institute, Seoul, Korea. Erişim tarihi: 22.02.2016.
 • Mu, J., Uehara, T., Furuno, T., 2003. Effect of bamboo vinegar on regulation of germination and radicle growth of seed plants. Journal of Wood Science, 49 (3): 262-270.
 • Namlı, A., Akça, M. O., Turgay, E. B., Soba, M. R., 2014. Odun sirkesinin tarımsal kullanım potansiyelinin araştırılması. Toprak Su Dergisi, 3 (1): 44-52.
 • Oramahi, H. A., Diba, F., Wahdina, 2009. Components and antifungal efficiency of wood vinegar from wood wastes and oil palm empty fruit bunch. The Fırst Internatıonal Symposıum Of Indonesıan Wood Research Socıety. 2nd-3rd November 2009, West Kalimantan, Indonesia. 91.
 • Oramahi, H. A., Yoshimura, T., 2013. Antifungal and antitermitic activities of wood vinegar from vitex pubescens vahl. Journal of Wood Science, 59 (4): 344-350. Rakmai, J., 2009. Chemical Determinations, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Thai Wood Vinegars. (Thesis of Master), Prience of Songkla University. Thailand.
 • Saberi, M., Askary, H., Sarpeleh, A., Hosseini, A., 2013. Wood vinegar as a biological product for managing Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. Canadian Journal of Plant Protection (CJPP), 1 (4).
 • Thompson, D. P., 1989. Fungitoxic activity of essential oil components on food storage fungi. Mycologia, 81:151–153.
 • Tiilikkala, K., Fagernäs, L., Tiilikkala, J., 2010. History and use of wood pyrolysis liquids as biocide and plant protection Product History and use of wood pyrolysis liquids as biocide and plant protection product. The Open Agriculture Journal, 4 (1): 111-118. Tiryaki, O., Canhilal, R., Horuz, S., 2010. Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26 (2): 154-169.
 • Velmurugan, N., Han, S. S., Lee, Y. S., 2009. Antifungal Activity of Neutralized Wood Vinegar with Water Extracts of Pinus densiflora and Quercus serrata Saw Dusts. Int. J. Environ. Res., 3 (2):167-176.
 • Winer, B. J., Brown, D. R., Michels, K. M., 1971. Statistical principles in experimental design. Vol. 2. McGraw-Hill, New York.
 • Yardim, E. N., 1996. The Impacts Of Chemıcal Management Of Pests, Dıseases And Weeds On Invertebrates In Tomato Agroecosystems (Thesis Doctor of Philosophy). The Ohio State University. USA.
 • Yarsan, E., Çevik, A., 2007. Vektör mücadelesinde biyopestisitler. Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 64 (1): 61-70.
 • Yin, A. L., 2008. Isolatıon And Characterızatıon Of Antıoxıdant Compounds From Pyrolıgneous Acıd Of Rhızophora Apıculata (Thesis Doctor of Philosophy). Sains University, Malaysia.
 • Yorulmaz, S., Ay, R., 2010. Akar ve böceklerde pestisitlerin detoksifikasyonunda rol oynayan enzimler. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 137-148.
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim KOÇ
Institution: MUŞ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Country: Turkey


Author: Erdal Necip YARDIM
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şenol YILDIZ
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { yyutbd309035, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {516 - 520}, doi = {10.29133/yyutbd.309035}, title = {In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi}, key = {cite}, author = {KOÇ, İbrahim and YARDIM, Erdal and YILDIZ, Şenol} }
APA KOÇ, İ , YARDIM, E , YILDIZ, Ş . (2017). In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (4), 516-520. DOI: 10.29133/yyutbd.309035
MLA KOÇ, İ , YARDIM, E , YILDIZ, Ş . "In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 516-520 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/33357/309035>
Chicago KOÇ, İ , YARDIM, E , YILDIZ, Ş . "In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 516-520
RIS TY - JOUR T1 - In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi AU - İbrahim KOÇ , Erdal Necip YARDIM , Şenol YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.309035 DO - 10.29133/yyutbd.309035 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 516 EP - 520 VL - 27 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.309035 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.309035 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi %A İbrahim KOÇ , Erdal Necip YARDIM , Şenol YILDIZ %T In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.309035 %U 10.29133/yyutbd.309035
ISNAD KOÇ, İbrahim , YARDIM, Erdal , YILDIZ, Şenol . "In Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Tavuk Gübresinden Elde Edilmiş Odun Sirkesinin Antifungal Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 4 (December 2017): 516-520. https://doi.org/10.29133/yyutbd.309035