Year 2017, Volume 7, Issue 1, Pages 123 - 154 2017-02-16

The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının TEOG Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi

Uğur CANPOLAT [1] , Mehmet KÖÇER [2]

406 669

TEOG, also known as the System for Transition from Primary Education to Secondary Education, is a system consisting of common exams applied to 8th grade students in Turkey for transition to the next stage, secondary education. The Supporting and Training Courses active within the framework of TEOG target at completing any possible insufficient gains of students in terms of the courses they are responsible for. The purpose of this research is examination of the Supporting and Training Courses in secondary schools reporting to the Ministry of National Education within the framework of the opinions of their Social Studies teachers. Phenomenology pattern, which is a qualitative research method, has been adopted in this study. The participants are Social Studies teachers determined with the method of criterion sampling from the center and districts of Eskişehir province in 2014-2015 academic year. The data of the research has been collected with semi-structured negotiations, and the data were analyzed via content analysis. Research has been started by making necessary arrangements after benefiting from an expert opinion about data collection tools. Social Studies teachers have underlined, as a result of the examination, that they find courses useful in general, however that participation of students is little because they have just started and private teaching institutions are still active; and that parents and students are not adequately informed about the courses. Furthermore, the teachers specified that course and examination success showed a relative increase in attending students because of the positive and comfortable communication environment, and that these courses also contribute to the social development of the student.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi olarak bilinen TEOG, Türkiye’de 8.sınıf öğrencilerinin bir üst basamak olan ortaöğretime geçişi için uygulanan ortak sınavlardan oluşan bir sistemdir. TEOG kapsamında açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ise öğrencilerin, bu sınavda sorumlu olduğu derslerle ilgili kazanımların aktarılması konusunda eksiklerinin tamamlanmasını hedeflemektedir. Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının, kurslarda görev alan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 eğitim öğretim yılında Eskişehir ili merkez ve ilçelerinden ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenen 15 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmış ve veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Veri toplama aracı ile ilgili uzman görüşünden yararlanılmış, gerekli düzenlemeler yapılarak araştırmaya başlanmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmenleri genel olarak kursları yararlı bulduklarını ancak kursların yeni başlaması ve dershanelerin devam etmesi nedeni ile kurslara öğrenci katılımının az olduğunu; velilerin ve öğrencilerin bu kurslar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurgulamışlardır. Ayrıca, öğretmenler kursa katılım sağlayan öğrencilerde olumlu, rahat bir iletişim ortamının kurulmasından dolayı göreceli olarak ders ve sınav başarısının arttığını ve öğrencinin sosyal gelişimine katkı sağladığını da belirtmişlerdir. 

 • Atılgan, H. , Kan, A. ve Doğan, N. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen elkitabı: ilköğretimde ölçme ve değerlendirme. Isparta. Süleyman Demirel Üniversitesi/MEB.
 • Bogdan, R. C. Ve Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Creswell, J. W. (2009). Research Desing: Qualitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches. California: SAGE Publications
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013)
 • Erdem, M. (1990). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1992)
 • Göksu, İ. ve Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve Liselerde Uygulanan Destekleme Kurslarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.
 • MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2014). Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, Ankara. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2015). 2015-2016 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu. www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2015/kilavuz/OrtakSinavlar_E_Klavuz2015_2016.pdf adresinden 22/10/2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. TURAN, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.(Orijinal çalışma basım tarihi 2009)
 • Özkan, M. ve Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 7(20), 441-453.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3. Baskı). CA: SAGE Publications.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri.(M. Büyün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.(Orijinal çalışma basım tarihi 2002)
 • Sönmez, V. (2003). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • TTKB. (2010). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8.sınıf Programı. Ankara.
 • Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının İşlevlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(12), 87-118.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Uğur CANPOLAT
Institution: Ministry of National Education
Country: Turkey


Author: Mehmet KÖÇER
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ajesi292597, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {123 - 154}, doi = {10.18039/ajesi.292597}, title = {The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG}, key = {cite}, author = {CANPOLAT, Uğur and KÖÇER, Mehmet} }
APA CANPOLAT, U , KÖÇER, M . (2017). The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 7 (1), 123-154. DOI: 10.18039/ajesi.292597
MLA CANPOLAT, U , KÖÇER, M . "The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 123-154 <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/27726/292597>
Chicago CANPOLAT, U , KÖÇER, M . "The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 123-154
RIS TY - JOUR T1 - The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG AU - Uğur CANPOLAT , Mehmet KÖÇER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18039/ajesi.292597 DO - 10.18039/ajesi.292597 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 154 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.292597 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.292597 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG %A Uğur CANPOLAT , Mehmet KÖÇER %T The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG %D 2017 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 7 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.292597 %U 10.18039/ajesi.292597
ISNAD CANPOLAT, Uğur , KÖÇER, Mehmet . "The Analysis Of The Support And Training Courses Based On The Views Of The Social Sciences Teachers İn The Context Of The TEOG". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 / 1 (February 2017): 123-154. https://doi.org/10.18039/ajesi.292597