AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi
Cover Image
ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği | http://dergipark.gov.tr/akademiar

7.929

21.133


2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Kasım). AKADEMİAR, dinî araştırmaların özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-250 kelimelik öz/abstract metni talep edilir. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.


AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi

ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği | http://dergipark.gov.tr/akademiar
Cover Image

7.929

21.133


2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Kasım). AKADEMİAR, dinî araştırmaların özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-250 kelimelik öz/abstract metni talep edilir. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.


Issue 6 - Jun 2019
 1. Ahmed Zerrûk'un Bidatlere Eleştirel Yaklaşımı
  Pages 13 - 47
  Yüksel Göztepe, Mesut Uzun
 2. Tekkelerin Toplumsal Alandaki Hizmetlerine Irak'tan Bir Örnek: Biyâre Tekkesi
  Pages 49 - 66
  Abdulcebbar Kavak
 3. Tasavvuf ve Medeniyet Perspektifinden Resim ve Karikatür Sanatında Erol Akyavaş ve Hasan Aycın Örneği
  Pages 67 - 92
  Birol YILDIRIM, İsa Çelik
 4. Ömer Lütfi Barkan’ın “Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”i Üzerine Değerlendirmeler
  Pages 93 - 126
  Halil Baltacı
 5. Sabûhi Ahmed Dede’nin İhtiyârât-ı Sabûhi Adlı Mesnevi Şerhi
  Pages 127 - 168
  MÜZEKKİR KIZILKAYA
 6. Mecelle’ye Göre Dostluk Ve Düşmanlığın Tanıklığa Etkisi
  Pages 169 - 190
  Mustafa Avcı
 7. Edebi-Tasavvufi Metinlerde Spor ve Tasavvuf Kültürü İlişkisine Çevgen Sporu Zaviyesinden Bir Bakış
  Pages 191 - 223
  Ali ÇAVUŞOĞLU
 8. IV. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu 11 Mart 2019, Ankara.
  Pages 227 - 230
  Harun ALKAN
 9. Abdülkadir Geylânî, El-Gunye Li-Tâlib-i Tarîki'l-Hak (Hak Yolcularının Kitabı), çev.: Doç.Dr. Osman Güman, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2013.
  Pages 233 - 236
  Ahmet Baran BEKİROĞLU
 10. Llewelly Vaughan-Lee, Kalbin Dönüşümü, çev.: Sema Krebs, İnsan Yayınları, İstanbul 2017.
  Pages 237 - 241
  Aynur Singin
 11. Hamza Yusuf, Kalbin Simyası, çev.: Abdurrahman Açıkgöz, Timaş yay. , İstanbul 2019.
  Pages 242 - 245
  Cemile Aygül Sağır
 12. İsmail Siraceddin Şirvanî, Risâleler: Müceddidî-Hâlidî Nakşiliğin Esasları, tahk. ve çev.: Orkhan Musakhanov, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2018.
  Pages 246 - 249
  Emre Can ÇOLDAŞ
 13. Halil İbrahim Şimşek (Ed.), Zafer Erginli, Abdurrezzak Tek, Kadir Özköse, Tasavvuf Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yay., İstanbul 2019.
  Pages 250 - 254
  Muhammed Yusuf AKBAK
 14. Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Kaynağı Tarihi Olarak Evliya Menâkıbnâmeleri, Timaş Yayınları, İstanbul 2016.
  Pages 255 - 258
  Mustafa Nalbat
 15. Herkes İçin Tasavvuf Serisi (HİT), Hayy Kitap
  Pages 259 - 266
  Nuriye İnci
 16. Ahmet Yaşar Ocak, Selçuklular Osmanlılar Ve İslâm, Timaş Yayınları, İstanbul 2017.
  Pages 267 - 269
  ÖMERÜL FARUK EJDER
 17. Ebû Abdurrahman es-Sülemî, İlk Zâhid ve Sûfîler Tabakâtu's-Sûfiyye, çev.: Abdurrezzak Tek, Bursa Akademi Yay., Bursa 2018.
  Pages 270 - 272
  Sinan Baday
 18. H. Yıldırım Ağanoğlu, Rumeli'de Bir İrfan Ocağı: Ohri Halvetî-Hayâtî Âsitânesi, İz Yayıncılık, İstanbul 2016.
  Pages 273 - 275
  Tuğba NURLU ERTÜRK