Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 47 - 76 2019-01-31

Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri
Examining Development of Assessment Knowledge of Prospective Mathematics Teachers

Ömer ŞAHİN [1] , Yasin SOYLU [2]

166 264

Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının ölçme-değerlendirme bilgilerinin lisans eğitimleri boyunca nasıl bir gelişim gösterdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada karma araştırma desenlerinden açıklayıcı-doğrulayıcı araştırma deseni kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını; amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen, bir üniversitenin eğitim fakültesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 44 birinci, 44 ikinci, 44 üçüncü ve 44 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 176 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme bilgi gelişimlerini incelemek amacıyla mülakat, gözlem ve on sorudan oluşan ölçme-değerlendirme bilgi testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde nitel ve nicel veri analiz teknikleri bir arada kullanılmıştır. Çalışmanın geçerliğini artırmak için öğretmen adaylarının bilgi testine verdikleri cevaplardan, mülakatlardan ve gözlemlerden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme bilgilerinin sınıf düzeyiyle doğru olarak geliştiği fakat bu gelişiminin yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışma sonunda; öğretmen adaylarının sınıf içi gözlemlerde daha çok geleneksel ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını tercih ettikleri görülmüştür. Buna karşın öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini ise kullanmakta zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

The purpose of the study was to investigate assessment knowledge developments of prospective mathematics teachers during the undergraduate education. The explanatory-confirmatory research design, one of the mixed research designs, was used in this study. The participants of the study consist of 176 prospective teachers in total, 44 of them being first-grade, 44 second-grade, 44 third-grade, and 44 fourth-grade students studying at the department of elementary school mathematics education of a university in Turkey. In this study, the assessment knowledge test consisting of ten questions, the interview, the observation were used as data collection tools to examine the assessment knowledge development of prospective teachers. Both qualitative and quantitative data analysis techniques were used during the data analysis process. The data on the classroom observations, interviews and knowledge test were presented in the study as direct quotations. As a result, it was found that the assessment knowledge of the prospective teachers was developed as directly proportional depending on the class level but this development was insufficient. Moreover, prospective teachers preferred traditional measurement-evaluation approaches more in their lesson practices. At the same time, it was observed prospective teachers did not benefit sufficiently from alternative measurement-evaluation approaches.

  • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Aykutlu, I. ve Şen, A. İ. (2012). Üç aşamalı test, kavram haritası ve analoji kullanılarak lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 275-288. Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (lesson study) çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., ... & Tsai, Y. M. (2010). Teachers’ mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. American Educational Research Journal,47(1), 133-180. Baştürk, S. Ve Dönmez, G. (2011). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşeni bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 17, 37. Benzer, A. ve Eldem, E. (2013). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 649-664. Cleophas, T. J., & Zwinderman, A. H. (2015). SPSS for Starters and 2nd Levelers. Second Edition. Cochran, K.F., DeRuiter, J.A,&King, R.A (1993). Pedagogical content knowing: an integrative model for teacher preparation. Journal of Teacher Education, 44(4),263–272. Cizek,G.J., Fitzgerald,S.M.&Rachor,R.E. (1996). Teacher’s assesment practies: preparation, isolation and kitchen sink. Educational Assesment, 3(2), 159-179. Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri:ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 99-114. Çıldır, I. ve Şen, A. İ. (2006). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının kavram haritalarıyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101. Daniel.,L.G.& King,D.A. (1998). Knowledge and use of testing and measurment literac of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research. Dönmez, G. (2009). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavramlarına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Gökkurt, B., Şahin, Ö. ve Soylu, Y. (2016). Öğretmen Adaylarının Değişken Kavramına Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Hataları Bağlamında İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 17-31. Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. Teachers College Press, Teachers College, Columbia University. Hashweh, M.Z.(1987). Effects of subject matter knowledge in the teaching of Biology and Physics. Teaching and Teacher Education, 3(2),109-120. Jenkins, O. F.(2010). Developing teachers’ knowledge of students as learners of mathematics through structured interviews. J Math Teacher Educ, 13,141–154. Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M., Elsner, J., Besser, M., Krauss, S. and Jürgen Baumert, J. (2013). Teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge: the role of structural differences in teacher education. Journal of Teacher Education 64(1) 90–106. Kwong ,C.W., Joseph, Y.K.K., Erıc,C.Cm. & Khoh,L.T.S.(2007). Development of mathematics pedagogical content knowledge in student teachers. The Mathematics Educator, 10(2), 27-54. Linn, R. L., Gronlund, N. E., & Seraphine, A. E. (1995). Measurement and assesment in teaching. Journal of Educational Measurement, 32(4), 416-419. Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of PCK for science teaching (pp. 95-120). In J. Gess-Newsome & N.G. Lederman (eds.) Examining PCK: The construct and its implications for science education. Boston: Kluwer Academic Press. Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: from a mathematical case to a modified conception. Journal of Teacher Education, 41, 3-11. MEB, (2013).Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaokul Matematik Dersi (5. 6. 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 adresinden 8 Mart 2014 tarihinde indirilmiştir. Özenç, M., & Çakır, M. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerinin Belirlenmesi. İlköğretim Online, 14(3),914-933. Shulman L. (1986).Paradigms and research programs in the study of teaching: a contemporary perspective. In M, Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. NY: Macmillian Publishing Company. Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundation of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-21. Smith, D. C, & Neale, D. C. (1989). The construction of subject matter knowledge inprimary science teaching. Teaching and Teacher Education,5, 1-20. Şahin,Ö., Gökkurt, B., Başıbüyük,K., Erdem, E., Nergiz,T. &Soylu,Y. (2013). Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (4), 693-713. Şahin, Ö. Erdem, E., Başıbüyük, K., Gökkurt, B., & Soylu, Y. (2014). Examining the development of secondary mathematics teachers’ pedagogical content knowledge on numbers. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 207-230. Şahin,Ö., Gökkurt, B.& Soylu, Y. (2016). Examining prospective mathematics teachers' pedagogical content knowledge on fractions in terms of students' mistakes, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 97 (4), 531-551. Şahin, Ö. (2016). An examination of development of pedagogical content konowledge of middle school prospective mathematics teachers on algebra. Doctoral Dissertation (PhD), Atatürk University, Erzurum. Tamir, P. (1988). Subject matter and releated pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and Teacher Education, 4(2), 99-110. Tanışlı, D. & Köse, N.Y. (2013). Pre-service mathematic teachers’ knowledge of students about the algebraic concepts. Australian Journal of Teacher Education, 38(2). Ulutaş, S. (2003). Genel Liselerdeki Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Yeterlikleri ile Ölçme ve Değerlendirme İlkelerini Uygulama Düzeylerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yazıcı, F. ve Sözbilir, M. (2014). İlköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri: erzurum örneklemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2),164-196. Yeşilyurt, E.(2012). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin genel yeterlik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (17), 377-395.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer ŞAHİN
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-7449-3627
Author: Yasin SOYLU
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { akukeg335187, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {47 - 76}, doi = {10.30831/akukeg.335187}, title = {Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Ömer and SOYLU, Yasin} }
APA ŞAHİN, Ö , SOYLU, Y . (2019). Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (1), 47-76. DOI: 10.30831/akukeg.335187
MLA ŞAHİN, Ö , SOYLU, Y . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 47-76 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/42532/335187>
Chicago ŞAHİN, Ö , SOYLU, Y . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 47-76
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri AU - Ömer ŞAHİN , Yasin SOYLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.335187 DO - 10.30831/akukeg.335187 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 76 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.335187 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.335187 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri %A Ömer ŞAHİN , Yasin SOYLU %T Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.335187 %U 10.30831/akukeg.335187
ISNAD ŞAHİN, Ömer , SOYLU, Yasin . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 1 (January 2019): 47-76. https://doi.org/10.30831/akukeg.335187
AMA ŞAHİN Ö , SOYLU Y . Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 47-76.
Vancouver ŞAHİN Ö , SOYLU Y . Matematik Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Gelişimleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 76-47.