Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 474 - 493 2019-04-30

A Study on Developing a Reliable and Valid Achievement Test on ‘Light Reflection in Mirrors and Light Absorption’ Subject
‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Aslı SAYLAN-KIRMIZIGÜL [1] , Hasan KAYA [2]

78 148

The purpose of this study is to develop an achievement test on “Light Reflection in Mirrors and Light Absorption” unit in seventh grade curriculum by taking into account the test development steps. For this purpose, 30 multiple-choice and 7 open-ended questions were prepared in accordance with the learning outcomes. The achievement test was applied 180 seventh grade students from two middle schools in Kayseri during the spring semester of 2016-2017 academic year. The final form of the achievement test has totally 36, 29 multiple-choice and 7 open-ended, questions. The reliabilities of multiple-choice and open-ended questions were 0.82 and 0.78, respectively; whereas the mean of Kappa coefficients of open-ended questions was 0.82. The results show that it is valid and reliable to use the achievement test in scientific studies or classroom assessment processes, and it also can be used as pre-test and post-test by researchers who carry out scientific research in the field of science education.
Bu çalışmanın amacı test geliştirme basamakları dikkate alınarak 7. sınıf öğrencilerinin, öğretim programında bulunan “Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması” ünitesine yönelik başarılarını ortaya koyan geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirmektir. Bu amaçla, mevcut ünite kazanımlarına uygun olarak 30 çoktan seçmeli ve 7 açık uçlu soru maddesi hazırlanmıştır. Başarı testi 2016-2017 öğretim yılının bahar döneminde, Kayseri’de bulunan iki ortaokulda öğrenim görmekte olan 180 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Nihai başarı testi 29 çoktan seçmeli soru ve 7 açık uçlu soru olmak üzere toplamda 36 soru içermektedir. Nihai testte bulunan çoktan seçmeli soruların güvenilirliği 0.82, açık uçlu soruların güvenilirliği 0.78 olarak, açık uçlu soruların Kappa katsayılarının ortalama değeri ise 0.82 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular başarı testinin bilimsel çalışmalarda ve sınıf içi değerlendirme süreçlerinde kullanılması geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Ayrıca geliştirilmiş olan bu test fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar tarafından ön test ve son test olarak da kullanılabilir.
  • Akdeniz, A. R., Yıldız, İ., & Yiğit, N. (2001). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ışık konusundaki kavram yanılgıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 72-78.Atılgan, H. (Ed) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: ısı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-102.Bakaç, M., & Kumru, M. N. (1998). Fen eğitiminde amaçların belirlenmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon.Boopathiraj, C., & Chellamani, K. (2013). Analysis of test items on difficulty level and discrimination index in the test for research in education. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 2(2), 189-193.Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Case, M. J., & Fraser, M. D. (2001). An investigation into chemical engineering students’ understanding of the mole and the use of concrete activities to promote conceptual change. International Journal of Science Education, 21(12), 1237-1249.Colin, P., & Viennot, L. (2001). Using two models in optics: Students' difficulties and suggestions for teaching. American Journal of Physics, 69(7), 36-44.Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297- 334.Çalık, M., & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 1-17.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.Ebel, R. L. & Frisbie, D.A. (1986). Essentials of educational measurement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Galili, I., & Hazan, A. (2000). The influence of an historically oriented course on students’ content knowledge in optics evaluated by means of facets-schemes analysis. American Journal of Physics, 68(S1), 3-15.Gronlund, N.E., & Linn, R.L. (1990). Measurement and evaluation in teaching (6th ed.). New York: Mac Millian Publishing.Günel, M., Uzoğlu, M., & Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının ilköğretim seviyesinde kuvvet konusunu öğrenmeye etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 379-399.Güneş-Koç, R. S. (2013). 5E modeli ile desteklenen bağlam temelli yaklaşımın yedinci sınıf öğrencilerinin ışık ünitesindeki başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve fen dersine karşı olan tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.Kocakülah, A., & Şardağ, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının görüntü oluşumu hakkındaki kavramsal anlamaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1- 14.Kubiszyn, T., & Borich, G. (2003). Educational testing and measurement: Classroom application and practice (7th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.Kuder, G. F., & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psychometrika, 2, 151-160.Küçük, T. (2014). Işık ünitesinde simülasyon yönteminin kullanılmasının öğrencilerin fen başarısına ve fen tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.Marzano, R., & Kendall, J. (2007). The new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin.MEB. (2007). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) 8. sınıf test kitapçığı. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK), Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.MEB. (2009). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 7. sınıf test kitapçığı. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK), Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Bakanlığı.MEB. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 7. sınıf test kitapçığı. Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK), Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Bakanlığı.MEB (2015). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı fen bilimleri dersi 7. sınıf öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.MEB (2018). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı fen bilimleri dersi 7. sınıf öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.Mintzes, J. J., Wandersee, J. H., & Novak, J. D. (2001). Assessing understanding in biology. Journal of Biological Education, 35(3), 118-125.Nunnally, J. C. (1967). Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill Book Company.Özmen, H., & Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57-68.Özsevgeç, T., Çepni, S., & Bayri, N. (2007). Kalıcı kavramsal değişimde 5E modelinin etkililiği. EDU7, 2(4).iPallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS. Buckingham: Open University Press.Sayın, Ş. (2015). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 7. sınıf 'Işık' ünitesinin öğretiminde kavram karikatürleri kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları ve motivasyonları üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.Şen, İ. A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin ışık, görme ve aynalar konusundaki kavram yanılgılarının ve öğrenme zorluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 176-185.Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.TIMSS (the Trends in International Mathematics and Science Study) (2011). 28.11.2016 tarihinde, http://timss.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10(2), 159-169.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Author: Aslı SAYLAN-KIRMIZIGÜL (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hasan KAYA

Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { akukeg426792, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {474 - 493}, doi = {10.30831/akukeg.426792}, title = {‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {SAYLAN-KIRMIZIGÜL, Aslı and KAYA, Hasan} }
APA SAYLAN-KIRMIZIGÜL, A , KAYA, H . (2019). ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 474-493. DOI: 10.30831/akukeg.426792
MLA SAYLAN-KIRMIZIGÜL, A , KAYA, H . "‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 474-493 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/44396/426792>
Chicago SAYLAN-KIRMIZIGÜL, A , KAYA, H . "‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 474-493
RIS TY - JOUR T1 - ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması AU - Aslı SAYLAN-KIRMIZIGÜL , Hasan KAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.426792 DO - 10.30831/akukeg.426792 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 474 EP - 493 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.426792 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.426792 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması %A Aslı SAYLAN-KIRMIZIGÜL , Hasan KAYA %T ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.426792 %U 10.30831/akukeg.426792
ISNAD SAYLAN-KIRMIZIGÜL, Aslı , KAYA, Hasan . "‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 2 (April 2019): 474-493. https://doi.org/10.30831/akukeg.426792
AMA SAYLAN-KIRMIZIGÜL A , KAYA H . ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 474-493.
Vancouver SAYLAN-KIRMIZIGÜL A , KAYA H . ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 493-474.