Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 217 - 255 2018-12-15

2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi

Aysel FERAH ÖZCAN [1] , Sevilay YILDIZ [2]

162 244

Öğretim programlarının ihtiyaçlara dayalı olarak geliştirilmesi kadar, geliştirilen programların ihtiyaca cevap verip veremediğinin değerlendirilmesi konusu da oldukça önemlidir. Bu araştırma, 2017-2018 eğitim yılında uygulanmaya başlanan yeni ilkokul birinci sınıf Türkçe ilk okuma yazma dersi öğretim programını değerlendirilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, program değerlendirme modellerinden Eısner’ın Uzmanlık ve Eğitsel Eleştiri Modeli hareket noktası olarak alınmıştır. İlk okuma yazma öğretim programının uygulama boyutunu derinlemesine analiz edebilmek için nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılarak, programın uygulanma süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları, video kayıtları ve fotoğrafların analizinden elde edilmiştir. Sonuç olarak ilkokul Türkçe dersi (ilk okuma yazma) öğretiminde program taslaklarının öğretmenler tarafından incelendiği ve sürece yönelik olarak öğretmenler tarafından bazı iyileştirici önlemlerin alındığı görülmüştür. Yeni programın yazma bölümü, yazma öğretim yaklaşımında tercihin (dik temel harflerle ya da bitişik eğik el yazısı ile) sınıf öğretmenine bırakılması önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken; harf gruplarının sırasının öğretimde sıkıntı oluşturması, kazanım sayısının fazla oluşu, okulların fiziki koşullarının elverişsizliği, bölgeler arasında okuma yazmaya geçiş sürecindeki farklılıklar, araç-gereç tedarik etmenin güçlüğü, değerlendirme araçlarının yetersiz oluşu, öğretmen kılavuz kitaplarının olmaması programa yönelik olumsuzluklar olarak ön plana çıkmıştır. Bulgulara dayalı olarak öğretimdeki harf gruplarının gözden geçirilmesi, araç-gereç ve materyal için e portal hazırlanması, ilk okuma yazma öğretiminin bağımsız disiplin olması vb. önerilerde bulunulmuştur. 

 

program değerlendirme, Eısner’ın Uzmanlık ve Eleştirel Değerlendirme Modeli, durum çalışması, ilk okuma yazma
 • Akman, E., ve Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1).
 • Akyol, H., ve Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9).
 • Alperen, N. (2001). Türkçe okuma ve yazma eğitimi rehberi, Ankara: Alperen.
 • Arı, A. (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031-1047.
 • Arı, A. ve G, Keskin, H . (2016). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı okuma öğrenme alanındaki kazanımlarla ilgili eleştirel bir değerlendirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (32), 144-169.
 • Arslan, M. (2000). Cumhuriyet döneminde ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. Milli Eğitim Dergisi. 146, 10.01.2018 tarihinde https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/ Milli_Egitim_Dergisi/144/arslan.htm adresinden edinilmiştir.
 • Arslantaş, H. İ., ve Cinoğlu, M. (2010). İlkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Atik, S. ve N. Aykaç (2017). 2009 ve 2015 Türkçe öğretim programlarının eğitim programı ögeleri açısından değerlendirilmesi. KEFAD, 18(3), 586-608.
 • Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, 56(56), 275-294.
 • Bayat, S. (2015). İlkokuma yazma öğretiminde 60-66 aylık çocuklar ile ilgili yaşanan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 172-185.
 • Bayat, S., ve Çelenk, S. (2015). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerileri başarı düzeylerinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 14(1).
 • Baydik, B., ve Kudret, Z. B. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1).
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel.
 • Boz, T ve A. Yıldırım (2014). 4+4+4 eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Başkent Universıty Journal of Education,1(2), 54-65.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (çev. Ed. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çelenk, S. (2009). İlk okuma yazma öğretiminde ses algısının önemi ve öğretim yöntemleri. Süleyman Çelenk (Ed.), İlk okuma yazma programı ve öğretimi içinde (s. 103-135), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.
 • Çelenk, S. (2003). Okul aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24).
 • Çelik-Şen, Y. ve Ç. Şahin-Taşkın (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişiklikler: birinci sınıf öğretmenlerinin düşünceleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VII(II), 26-51.
 • Çiftçi, F. (2005). İlkokuma yazma programı ve öğretiminin değerlendirilmesi. Yeni ilköğretim programını değerlendirme sempozyumu, Tekışık Vakfı, 14-16.
 • Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 27-43.
 • Durukan, E., ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 274-289.
 • Durmuşçelebi M. ve Ö. Y. Avcı. (2014). İlköğretim öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı kullanma düzeyleri. Turkish Studies, 9(3), 601-618.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Erdoğan, Ö. (2011). İlk okuma yazma süreci için önemli bir beceri: fonolojik farkındalık. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 161-180.
 • Ertürk S. (1982). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Ferah, A. (1996). İlkokuma Yazmada Görsel Algı ve Zekânın Yeri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ferah, A. (2000). İlk okuma yazmada amaçlar meselesi. Milli Eğitim Dergisi, 146, 55-65.
 • Ferah, A (2001). İlk okuma-yazmayı öğrenmede göz hareketleri ve görme algısı. Çağdaş Eğitim, 279, 22-25 .
 • Ferah, A (2001b). Okuma-yazmayı öğrenmede ses algısı. Çağdaş Eğitim, 280, 27-34.
 • Ferah, A. (2003). Okuma-yazma öğrenme ve çocuk bilinci. Çağdaş Eğitim, 295, 40-48.
 • Ferah, A. (2009). Türkçe ilk okuma yazma göstergelerinin irdelenmesi. Türk Dili, 57(688), 348-353.
 • Ferah, A. (2011). 2005 Türkçe öğretim programı ve ses temelli cümle yönteminin ses sıklığı ve hece oluşturma bakımından incelenmesi. Çağdaş Eğitim, 36(383), 34-41.
 • Güleryüz, H. (2002). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi, Ankara: Pegem A.
 • Bee, H. & D. Boyd (2009). Çocuk gelişim psikolojisi. (çev. Orhan Gündüz), İstanbul: Kaknüs.
 • Karadağ, R., ve Gültekin, M. (2007). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve bireşim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 102-121.
 • Karaman, M. K., ve Yurduseven, S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008(1).
 • Karsak, H. G. O., S., Ada., ve Aşıcı, M. (2014). Bilgisayar destekli öğretimin, okul öncesinde eğitim alma ve anne baba çabasına göre ilkokuma yazma başarısına etkisinin incelenmesi. NWSA-Education Sciences, 1C0618, 9(3), 276-292.
 • Susar Kırmızı, F., Özcan, E. ve Şencan, D. (2016). Türkçenin az konuşulduğu bölgelerde ilk okuma yazma sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 412-445.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 419-431.
 • MEB (1968). İlkokul programı, İstanbul: Milli Eğitim Matbaası.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-5. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2015). İlkokul Türkçe dersi programı, Ankara: MEB.
 • MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar, Ankara: MEB
 • Memiş, A., ve Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161(161), 27.
 • Merter, F , Şekerci, H ve Bozkurt, E . (2014). Aynı sınıfta öğrenim gören altmış altı ve yetmiş iki aylık öğrencilerin yaşadığı sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Eğitim Bilim, 9(2), 87-98.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins F. P. (1988). Curriculum: Foundations, principles, and issues, New Jersey: Prentice Hall.
 • Ozan Leymun Ş., Odabaşı H.F. ve Kabakçı Yurdakul İ. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 369-385.
 • Öz, F. (1999). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Anı.
 • Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi, Ankara: Anı.
 • Özcan, A.O. (1991). İlk okuma yazma döneminde yazma becerisini öğrenme. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Dergisi, 3, 203-207.
 • Özcan, A.Ö. (1992). İlk okuma yazma öğretim programlarının geliştirilmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 163-177.
 • Özcan, A.O. (1995). İlk okuma yazma öğretiminde rol oynayan psikolojik faktörler. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 1-8.
 • Özcan, A.O. (1999). İlk okuma yazma ve hafıza. Bilgi ve Toplum Dergisi, 2, 201-215.
 • Özcan, A. O., ve Özcan, A. F. (2014). Türk çocuklarının ses gelişim özellikleri ve ilk okuma yazma öğrenme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 67-86.
 • Özcan, A. F., ve Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 69.
 • Özdemir, S. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, VI(II), 126-149
 • Sağlam, M. ve İ. Yüksel (2014). Eğitimde program değerlendirme, Ankara: Pegem A.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165), 168-179.
 • Tok, Ş., Tok, T. N., ve Mazı, Ö. A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53(53), 123-144.
 • Turgut, M.F. (1983). Program değerlendirme. Cumhuriyet döneminde eğitim. İstanbul: Milli Eğitim.
 • Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Süreçler, modeller ve yaklaşımlar, Ankara: Anı.
 • Ünsal, H. (2013). Yeni öğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. İlköğretim Online, 12(3), 635-658.
 • Yıldız, S. (2010). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(21), 31-63.
 • Yılmaz, M., ve Ağırtaş, M. N. (2009). İlk okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Hatay ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 164-175.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Aysel FERAH ÖZCAN (Primary Author)
Institution: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Author: Sevilay YILDIZ
Institution: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { amauefd398354, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {217 - 255}, doi = {}, title = {2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {FERAH ÖZCAN, Aysel and YILDIZ, Sevilay} }
APA FERAH ÖZCAN, A , YILDIZ, S . (2018). 2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 217-255. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/398354
MLA FERAH ÖZCAN, A , YILDIZ, S . "2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 217-255 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/398354>
Chicago FERAH ÖZCAN, A , YILDIZ, S . "2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 217-255
RIS TY - JOUR T1 - 2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi AU - Aysel FERAH ÖZCAN , Sevilay YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 255 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal 2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi %A Aysel FERAH ÖZCAN , Sevilay YILDIZ %T 2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD FERAH ÖZCAN, Aysel , YILDIZ, Sevilay . "2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2018): 217-255.
AMA FERAH ÖZCAN A , YILDIZ S . 2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 217-255.
Vancouver FERAH ÖZCAN A , YILDIZ S . 2017 İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı İlk Okuma Yazma Bölümü’nün Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 255-217.