Year 2017, Volume 11, Issue 1, Pages 198 - 221 2017-06-30

An Example For Creative Drama in Physics Education: Friction Force
Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti

Tuğba TAŞKIN [1] , Selma MOĞOL [2]

313 322

Researches which aim at more effective teaching continues in the field of physics education. The common feature of these researches is to remove students' prejudices against physics, make the physics interesting for them and establish relationships with daily life. Research shows that the creative drama method is effective for these purposes. There are, however, a limited number of studies using creative drama in adult groups, especially in the field of physics. The purpose of this study is to present an example lesson plan that physic teachers who plan to use creative drama in their classes can apply in their high school and university level classes. The lesson plan was implemented with 21 prostective physics teacher who are studying at the faculty of education. "Friction force" was chosen as subject of the lesson. Observational notes, structured opinion forms filled by the prospective teachers and semi-structured interviews were analyzed by the researchers to determine the strengths and weaknesses of the lesson plan. Descriptive analysis was used in the analysis of the obtained data. Findings have shown us that prospective teacher understand better the concept of friction force by the creative drama method and connect better with the situations they meet in daily life.

Fizik eğitimi alanında fiziği daha etkili öğretmeye yönelik araştırmalar sürmektedir. Bu araştırmaların ortak yönü, öğrencilerin fiziğe yönelik önyargılarını ortadan kaldırmak, fiziği onlar için ilgi çekici hale getirmek, günlük hayatla ilişki kurmalarını sağlamaktır. Yapılan araştırmalar yaratıcı drama yönteminin bu amaçlar doğrultusunda etkili olduğunu göstermektedir. Ancak yetişkin gruplarında ve özellikle fizik alanında yaratıcı dramanın kullanıldığı sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaratıcı dramayı derslerinde kullanmayı planlayan fizik öğretmenlerine lise ve üniversite düzeyindeki sınıflarında uygulayabilecekleri bir ders planı örneği sunmaktır. Ders planı, eğitim fakültesinde öğrenim gören 21 fizik öğretmen adayı ile uygulanmıştır. Konu olarak “sürtünme kuvveti” seçilmiştir. Uygulamadan elde edilen gözlem notları, öğretmen adaylarının sürece yönelik doldurduğu yapılandırılmış görüş formları ve uygulama sonrasında yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler araştırmacılar tarafından ders planının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Bulgular öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemi ile sürtünme kuvveti kavramını daha iyi anladıklarını, günlük yaşamda karşılaştıkları durumlarla daha iyi bağlantı kurduklarını göstermiştir.

 • Adıgüzel, H. Ö. (1994). Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratıcı Drama. Eğitim Bilimleri Kongresi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri, ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi 1(1). Ankara.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2007). “Dramada Temel Kavramlar.” İlköğretimde Drama (Edt. Ali Öztürk). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Naturel Yayınları, Ankara.
 • Akkuş, O. & Özdemir, P. (2006). Yaratıcı Drama ile Matematik ve Fen Alanındaki Bilim İnsanlarının Yaşam Öykülerine ve Bilime Katkılarına Yeni Bir Bakış. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 59-71.
 • Aubusson, P., Fogwill, S., Barr, R. & Perkovic, L. (1997). What Happens When Students Do Simulation-Role-Play In Science?. Research in Science Education, 27 (5): 565-580.
 • Aslan, N. (1999). Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşmasına Merhaba. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması. Ankara.
 • Aytaş, G. (2013). Eğitim ve öğretimde alternatif bir yöntem: Yaratıcı drama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 35-54.
 • Başkan, H. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Drama Yönteminin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğrenci Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Braund, M. (1999). Electric drama to improve understanding in science. Sch Sci Rev 81(294):35–41.
 • Calhoun, E. F. (2002). Actian Research for School Improvement. Educational Leadership, 59(6), 18-24.
 • Çam, F., Özkan, E. & Avinç, İ. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karsı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Köy ve Merkez Okulları Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2).
 • Di Pietro, R.J. (1987). Strategic Interaction: Learning Languages through Scenarios. Cambridge: CUP.
 • Donato, R. & McCormick, D. (1994). ‘A socio-cultural perspective on language learning strategies: the role of mediation’. The Modern Language Journal, 78(4), s. 453-464.
 • Elliot, J. (1991). Action Research for Educational Change. Open University Press. Buckingham
 • Erşahan, O. (2007). 6. Sınıf Öğrencilerine Madde ve Değişim Öğrenme Alanındaki Fen Teknoloji Toplum Çevre Kazanımlarının Kazandırılmasında Etkili Öğretim Yönteminin (Rol Oynama ve 5E Öğretim Yöntemi) Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Francis, P. J. & Byrne, A. P. (1999). Use of Role-playing Exercises in Teaching Undergraduate Astronomy and Physics. Publications of the Astronomical Society of Australia, 16.
 • Hendrix, R., Eick, C. & Shannon, D. (2012). The Integration of Creative Drama in an Inquiry-Based Elementary Program: The Effect on Student Attitude and Conceptual Learning. Journal of Science Teacher Education, 23.
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y. & Aydede, M. N. (2010). Fen Bilgisi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758.
 • Kamen, M. (1992). Creative Drama and the Enhancement of Elementary School Student’s Understanding of Science Concepts. Dissertation Abstracts International. DAI-A 52 (07), 2489.
 • Keleş, P. U., Nas, S. E. & Çepni, S. (2009). Kavramsal Değişim Metinleri, Oyun Ve Drama İle Zenginleştirilmiş 5e Modelinin Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son gelişmeler Sempozyumu, Giresun.
 • Kılıçarslan, H. & Özdemir Şimşek, P. (2015). 6.Sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Basamaklı Öğretim Yöntemi ve Yaratıcı Drama Yönteminin Erişiye, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(180), 217-245.
 • Küçüker Tunçer, Y. (2004). The Effects of Activities Based on Role-Play on Ninth Grade Students’ Achievement and Attitudes Towards Simple Electric Circuits. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Lukinsky, J. (1990). ‘Reflective withdrawal through journal writing’ in J. Mezirow (ed.).
 • Mezirow, J. (ed.). (1990). Fostering Critical Reflection in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miccoli, L. (2003). English through drama for oral skills development. ELT Journal, 57(2), April, s. 122-129.
 • Miles, M. B. & Hubermann, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (Second edition). Calif: SAGE Publication.
 • Oğur, B. & Bağcı Kılıç, G. (2005). Fen Bilgisi derslerine drama entegre edilmesinin öğrencilerin fen başarılarına etkisi, Eurasian Journal of Educational Research, 20, 178-188.
 • Pantidos, P., Spathi, K. & Vitoratos, E. (2001). The use of drama in science education: The Case Of “Blegdamsvej Faust”, Sicience and Education, İnternetten 29.09.2015 tarihinde http://www.ingentaconnect.com/search/article?option2=author&value2=pantidos&pageSize=10&index=1 adresinden alınmıştır.
 • Ødegaard, M. (2009). Dramatic Science. A Critical Review of Drama in Science Education, Studies in Science Education, 39: 1, 75 — 101. DOI: 10.1080/03057260308560196
 • Sağırlı, E. & Gürdal, A. (2002). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Tutumuna Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Web: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/bikitabi/PDF/Fen/Bildiri/t86.pdf Erişim Tarihi: 22.11.2011.
 • San, İ. (1991). Yaratıcı Dramanın Eğitsel Boyutları. 1. Eğitim Kongresi. Buca Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitabı. İzmir.
 • Schon, D. A. (1991). The Reflexive Turn: Case Studies in and on Educational Practice. New York: Teacher’s College.
 • Şahin, E. & Yağbasan, R. (2012). Fizik eğitiminde yaratıcı drama ve örnek bir ders planı: Gel-Git Olayı. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 79-98.
 • Şahin E. & Yağbasan R. (2011). Implemantation of creative drama activities in introductory physics laboratory course. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, SI, 247-254.
 • Taşkın, T. & Moğol, S. (2016) (a). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 3(17-37).
 • Taşkın, T. & Moğol, S. (2016) (b). Fizik Konularının Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), (193-210).
 • Taşkın Can, B. (2013). The Effects of Using Creative Drama in Science Education on Students’ Achievements and Scientific Process Skills. Elementary Education Online, 12(1). İnternetten 02.10.2016 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say1/v12s1m9.pdf adresinden alınmıştır.
 • Tveita, J. (1998). Helping students to understand the electron model for simple circuits by use of a drama model and other untraditional learning methods. Nesna University College, Norway.
 • Via, R. (1976). English in Three Acts. Hong Kong: The University Press of Hawaii.
 • Wagner, B. J. (ed.). 1976. Drama as a Learning Medium. Washington, DC: National Educational Association.
 • Yağmur, E. (2010). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Yaratıcı Drama Destekli İşlenmesinin Eleştirel Düşünme Becerisi ve Başarı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz Cihan, G. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yılmazlar, M., Yağmur Kolcu, E. & Takunyacı, M. (2013). The effect of 7th grade science and technology class on critical thınkıng skill and success when taught with the support of creative drama. IIB Internatıonal Refereed Academıc Soiıal Sciences Journal, 12(4), 37-48.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tuğba TAŞKIN

Author: Selma MOĞOL

Dates

Publication Date: June 30, 2017

Bibtex @research article { balikesirnef356147, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {198 - 221}, doi = {10.17522/balikesirnef.356147}, title = {Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Tuğba and MOĞOL, Selma} }
APA TAŞKIN, T , MOĞOL, S . (2017). Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (1), 198-221. DOI: 10.17522/balikesirnef.356147
MLA TAŞKIN, T , MOĞOL, S . "Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 198-221 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/32052/356147>
Chicago TAŞKIN, T , MOĞOL, S . "Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 198-221
RIS TY - JOUR T1 - Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti AU - Tuğba TAŞKIN , Selma MOĞOL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.356147 DO - 10.17522/balikesirnef.356147 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 221 VL - 11 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.356147 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.356147 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti %A Tuğba TAŞKIN , Selma MOĞOL %T Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17522/balikesirnef.356147 %U 10.17522/balikesirnef.356147
ISNAD TAŞKIN, Tuğba , MOĞOL, Selma . "Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 1 (June 2017): 198-221. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.356147
AMA TAŞKIN T , MOĞOL S . Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2017; 11(1): 198-221.
Vancouver TAŞKIN T , MOĞOL S . Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2017; 11(1): 221-198.