Year 2018, Volume 12, Issue 2, Pages 772 - 797 2018-12-31

Examining the Views of Primary School Teachers on Organizational Commitment
İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Özlem GÜL [1] , Mehmet Akif ERDENER [2]

33 87

The present study aims to find out the elementary school teachers’ organizational commitment in the city of Balıkesir, Turkey.  The sample of this study is 470 teachers working in elementary schools in Balıkesir province in the 2017-2018 academic years. In order to collect data, Organizational Commitment Scale is used. In this study, the effect of organizational commitment which was handled in three factors as Affective Commitment, Normative commitment, and Low alternatives and Investments of Continuance Commitment on teachers’ gender, major, seniority, and education level. Confirmatory Factor Analysis (CFA) with Lisrel, and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) with statistics program are conducted to analyze data. The results show that there are differences between gender and major of teachers on organizational commitment.  On the other hand, there are no statistically differences between education level and seniority on organizational commitment in this study. Additionally, while Affective Commitment is significantly effect on gender and seniority, Normative commitment is significantly effect on major in this study. 

Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ilişkin görüşlerini farklı değişkenlere göre belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili genelindeki tüm resmi ilkokullarda görev yapan 470 öğretmen ve idareci oluşturmaktadır. Araştırmada örgütsel bağlılık algısını ölçmek için “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” (Organizational Commitment Scale) kullanılmıştır. Bu çalışmada, öğretmenlerin cinsiyet, branş, kıdem ve eğitim durumu değişkenlerinin Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık ve Devam Bağlılığı olarak üç faktörde ele alınan örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Toplanan verilerin analizinde öncellikle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ardından çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet ve branş türünün öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerinde anlamlı farklılığa sahip olduğu görülürken branş ve eğitim durumu değişkenlerinin anlamlı farklılığa sahip olmadığı görülmüştür.

 • Altınbaş, B. (2008). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. Hatiboğlu Yayınevi: Ankara.
 • Aydoğan, S. E. (2010). Resmi Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Balcı, A. (2000). Örgütsel sosyalleşme: kuram stratejisi ve taktikleri. Pegem Akademi: Ankara.
 • Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde insan ilişkileri: Yönetsel davranış. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Brockner, J., Tyler, T. R., & Cooper-Schneider, R. (1992). The influence of prior commitment to an institution on reactions to perceived unfairness: The higher they are, the harder they fall. Administrative Science Quarterly, 241-261.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cengiz, A. A. (2000). Enformasyon çağında örgüt bağlılığını geliştirmenin yollarına genel bir bakış. Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1-2), 509-538.
 • Deniz, A.,& Yildirim, B. (2014). The relationship between power distance and organizational commitment in primary schools. Educational Research and Reviews, 9(19), 750-760.
 • Deniz, Ü., & Erdener, M. A., (2016). Ögretmenlerin Is Motivasyonlarını Etkileyen Etmenler. Ö. K. Tüfekçi (Ed.), Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştırmalar. (ss. 29-41), Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, ISBN:9783659957734, (Yayın No: 2895474)
 • Dolu, B. (2011). Bankacılık Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Erdener, M. A., & Dalkıran, M., (2017). Job Motivation Level for Elementary School Teachers Who Made Field Changes. European Journal of Education Studies 3(11), 691-709. doi: 10.5281/zenodo.1095213
 • Erdener, M., & Gül, Ö. (2017). İlkokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 545-563.
 • Erdoğan, D. (2009). Resmi İlköğretim Okullarındaki Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bağcılar Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Farooq, N. & Zia, Y. A. (2013). Gender and organizationalcommitment. PutajHumanities & Social Sciences, 20, 273-281.
 • Gözen, Dağdeviren, E. (2007). İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 37-55.
 • Güney, S. (2007). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gürkan, G. Ç. (2006). Örgütsel Bağlılık: Örgütsel İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Trakya Üniversitesi’nde Örgüt İklimi İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Handy, C. (1993). Understanding organizations. 4th edition. London: Published by the Penguin Group.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools, healthy schools: Measuring organizational climate. Corwin Press.
 • İnce, M., Gül, H. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma örgütsel bağlılık. Ankara: Çizgi Kitabevi.
 • İşcan, Ö. F., Naktiyok, A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi. 59(1), 181-200.
 • Kahvecioğlu, K. (2016). Özel Yetenekli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kalay, M. (2015). İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Motivasyonları Arasındaki İlişki (Bolu İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Köybaşı, F. (2016). Okul Yöneticilerinin Girişimcilik, Öz-Yeterlik ve Örgütsel Bağlılık Algılarının Analizi (Sivas İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Litton Potter, S. (2012). Relationships Between Educators ‟Organizational Commitment, Job Satisfaction and Administrators‟ Gender. Unpublished Doctoral Dissertaton, Liberty University, Lynchburg, VA.
 • Marion, R., Christiansen, J., Klar, H., Schreiber, C., & Erdener, M. A., (2016). Informal leadership, interaction, cliques and productive capacity in organizations: A Collectivist analysis. The Leadership Quarterly, 27, 242-260. doi:10.1016/j.leaqua.2016.01.003.
 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Mutlu, N. (2013). Öğretmenlere Göre Psikolojik Yıldırmanın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Özcan, B. (2011). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Randall, D. M. (1987). Commitment and the organization: The organization man revisited. Academy of management Review, 12(3), 460-471.
 • Sezer, F. (2012). Examining of Teacher Burnout Level in Terms of Some Variables. International Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 617-631.
 • Sığrı, Ü., ve Basım, N. (2006). İş görenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılık düzeylerinin analizi: kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(12), 130-154.
 • Sönmez, M. (2016). İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tiryaki, T. (2005). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Wasti, S. A. (2001). Örgütsel adalet ve tercüme bir ölçeğin Türkçe’de güvenirlik ve gerçeklik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 33–50.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4077-9330
Author: Özlem GÜL

Orcid: 0000-0002-1375-3963
Author: Mehmet Akif ERDENER (Primary Author)

Bibtex @research article { balikesirnef506520, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {772 - 797}, doi = {10.17522/balikesirnef.506520}, title = {İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜL, Özlem and ERDENER, Mehmet Akif} }
APA GÜL, Ö , ERDENER, M . (2018). İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (2), 772-797. DOI: 10.17522/balikesirnef.506520
MLA GÜL, Ö , ERDENER, M . "İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 772-797 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/42015/506520>
Chicago GÜL, Ö , ERDENER, M . "İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 772-797
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Özlem GÜL , Mehmet Akif ERDENER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.506520 DO - 10.17522/balikesirnef.506520 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 772 EP - 797 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.506520 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506520 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Özlem GÜL , Mehmet Akif ERDENER %T İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.506520 %U 10.17522/balikesirnef.506520
ISNAD GÜL, Özlem , ERDENER, Mehmet Akif . "İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2019): 772-797. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506520