Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 9, Issue 2, 226 - 249, 31.12.2019
https://doi.org/10.17984/adyuebd.487001

Abstract

References

 • Al Harrasi, K. T. (2012). Using Stories in English Omani Curriculum. English Language Teaching, 5(11), 51-59.
 • Baker, M., Rudd R., Pomeroy C. (2001). Relationships Between Critical and Creative Thinking. Journal of Southern, 51(1), 173-89.
 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-160.
 • Bayındır, N. (2013). Çocuklarda Yaratıcılık ve Geliştirilmesi. Eğiten Kitap: Ankara.
 • Benish, T. M. ve Bramlett, R. K. (2011). Using Social Stories to Decrease Aggression and ıncrease Positive Peer Interactions in Normally Developing Pre-School Children. Educational Psychology in Practice, 27(1), 1-17.
 • Brock, A. ve Rnakin, C. (2008). Communication, Language and Literacy from Birth to Five (pp.65-81). Sage: Los Angeles, London.
 • Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans Analizi (Varyans Analizi ile Karşılaştırılmalı Bir Model). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 91-105.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2009). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler Için Veri Analizi El Kitabı, (19. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cevher Kalburan, N. (2012). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Cho, B. K. ve Kim, J. (1999). The Improvement Children of Children’s Creativity Through Korean Picture Books. Childhood Education, 75(6),337-341.
 • Emir, S., Erdoğan, T., & Kuyumcu, A. (2006). Türkçe Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeyleri İle Sosyo-Kültürel Özelliklerinin İlişkisi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde Sunulmuş Bildiri, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Yaratıcılığı Anlamak (Yıldız Bıçakçı, M. 4-19). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art&Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Yaratıcı Düşünme (Aral, N. ve Yıldız Bıçakçı, M. 20-31 ). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art&Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Gizir Ergen, Z. ve Akyol, A. K. (2012). Anaokuluna Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 156-170.
 • Gorman, B.K., Fiestas, C.E., Pena, E.D., & Clark, M.R. (2011). Creative and Stylistic Devices Employed by Children during a Storybook Narrative Task: A Cross-Cultural Study. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 42, 167–181.
 • Gökçe, B. ve Sis, N. (2011). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinin “Hikâye Haritası” Yöntemine Göre İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turki, 6(3), 1925-1949.
 • Gray, D.B. (1991) . A Parent’s Guide To Teaching Art. Beterway Publication, Inc, USA.
 • Green, S., ve Salkind, N. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: Understanding and Analysing Data. Upper Saddle River, NJ Prentice Hall.
 • Quirós, A. M. C., Lara-Alecio, R., Tong, F. ve Irby, B. J. (2012). The Effect Of A Structured Story Reading İntervention, Story Retelling And Higher Order Thinking For English Language And Literacy Acquisition. Journal of Research in Reading, 35(1), 87-113.
 • Kara Ö.T. (2013) . Dramayla Oluşturulmuş Öykülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 659-699.
 • Lord, F. M. (1960) Large Sample Covariance Analysis When The Control Variable is Fallible.Journal of the American Statistical Association, 55, 307–321.
 • Machado, J. M. (2010). Early Childhood Experiences in Language Arts Early Literacy (Ninth Edit.). Printed in The United States of America: Wadsworth.
 • McConnell, G. E. (2011). Story Presentation Effects on the Narratives of Preschool Children From Low and Middle Socioeconomic Homes.(Unpublished Doctor of Philosoph, University of Kansas, Lawrence). UMI 3468848.
 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Meb Basımevi.
 • Mellou, E. (1996). Can Creativity Be Nurtured In Young Children?. Early Child Development and Care, 119(1), 119-130.
 • Oğuz, S. G. (2017). Masalları Birleştirme Yoluyla Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.)
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Palamut, İ. (2008). Hikâye Okumanın İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.)
 • Piştav Akmeşe, P. (2015). Çocuklarda Öykülemenin Gelişimi ve Dilin Değerlendirilmesinde Kullanımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 293-305.
 • Punch, K. P. (2005). Sosyal Arastirmalara Giriş Nicel Ve Nitel Yaklaşımlar [Introduction to Social Studies: Qualitative and Quantitative Approaches] (Çev: D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyuz), Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Smogorzewska, J. (2012). Storyline and Associations Pyramid as Methods of Creativity Enhancement: Comparison of Effectiveness in 5- Year- Old Children. Thinking Skills and Creativity. 7, (2012), 28-37.
 • Turan, F. ve Ulutaş, İ. (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Resimli Öykü Kitaplarının Özellikleri ile Öğretmenlerin Bu Kitapları Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 21-45.
 • Yazıcı, E. ve Bolay, H. (2017). Story Based Activities Enhance Literacy Skills in Preschool Children. Universal Journal of Educational Research 5(5), 815-823. DOI: 10.13189/ujer.2017.050528.
 • Yılmaz, Ş. (2014). Resimli Öykü Kitaplarının Zihin Kuramı Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.)
 • Yiğit, E. Ö. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.)

Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi

Year 2019, Volume 9, Issue 2, 226 - 249, 31.12.2019
https://doi.org/10.17984/adyuebd.487001

Abstract

Bu araştırma, öykü temelli etkinliklerin anaokuluna devam eden 61-66 aylık çocukların yaratıcılık becerilerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna deney (n:45) ve kontrol (n:40) grubu olmak üzere toplam 85 çocuk dâhil edilmiştir. Araştırmada 61-66 aylık çocukların yaratıcılık becerilerine “Öykü Temelli Etkinlikler”in etkisini incelemek amacıyla ön test/son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada “Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi” kullanılmıştır. Deney grubuna “Öykü Temelli Etkinlikler” haftanın beş iş günü yaklaşık 40 dakika-bir saat süre ile toplam altı hafta süresince uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri sonucunda; deney ve kontrol grubundaki çocukların yaratıcılık becerilerine ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde uygulanan “Öykü Temelli Etkinlikler”in deney grubu lehine etkili olduğu tespit edilmiştir


References

 • Al Harrasi, K. T. (2012). Using Stories in English Omani Curriculum. English Language Teaching, 5(11), 51-59.
 • Baker, M., Rudd R., Pomeroy C. (2001). Relationships Between Critical and Creative Thinking. Journal of Southern, 51(1), 173-89.
 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-160.
 • Bayındır, N. (2013). Çocuklarda Yaratıcılık ve Geliştirilmesi. Eğiten Kitap: Ankara.
 • Benish, T. M. ve Bramlett, R. K. (2011). Using Social Stories to Decrease Aggression and ıncrease Positive Peer Interactions in Normally Developing Pre-School Children. Educational Psychology in Practice, 27(1), 1-17.
 • Brock, A. ve Rnakin, C. (2008). Communication, Language and Literacy from Birth to Five (pp.65-81). Sage: Los Angeles, London.
 • Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans Analizi (Varyans Analizi ile Karşılaştırılmalı Bir Model). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 91-105.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2009). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler Için Veri Analizi El Kitabı, (19. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cevher Kalburan, N. (2012). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Cho, B. K. ve Kim, J. (1999). The Improvement Children of Children’s Creativity Through Korean Picture Books. Childhood Education, 75(6),337-341.
 • Emir, S., Erdoğan, T., & Kuyumcu, A. (2006). Türkçe Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeyleri İle Sosyo-Kültürel Özelliklerinin İlişkisi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde Sunulmuş Bildiri, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Yaratıcılığı Anlamak (Yıldız Bıçakçı, M. 4-19). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art&Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Yaratıcı Düşünme (Aral, N. ve Yıldız Bıçakçı, M. 20-31 ). Aral, N. ve Duman, G. (Eds.) Art&Creative Development for Young Children (Seventh Edition). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
 • Gizir Ergen, Z. ve Akyol, A. K. (2012). Anaokuluna Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 156-170.
 • Gorman, B.K., Fiestas, C.E., Pena, E.D., & Clark, M.R. (2011). Creative and Stylistic Devices Employed by Children during a Storybook Narrative Task: A Cross-Cultural Study. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 42, 167–181.
 • Gökçe, B. ve Sis, N. (2011). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinin “Hikâye Haritası” Yöntemine Göre İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turki, 6(3), 1925-1949.
 • Gray, D.B. (1991) . A Parent’s Guide To Teaching Art. Beterway Publication, Inc, USA.
 • Green, S., ve Salkind, N. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: Understanding and Analysing Data. Upper Saddle River, NJ Prentice Hall.
 • Quirós, A. M. C., Lara-Alecio, R., Tong, F. ve Irby, B. J. (2012). The Effect Of A Structured Story Reading İntervention, Story Retelling And Higher Order Thinking For English Language And Literacy Acquisition. Journal of Research in Reading, 35(1), 87-113.
 • Kara Ö.T. (2013) . Dramayla Oluşturulmuş Öykülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 659-699.
 • Lord, F. M. (1960) Large Sample Covariance Analysis When The Control Variable is Fallible.Journal of the American Statistical Association, 55, 307–321.
 • Machado, J. M. (2010). Early Childhood Experiences in Language Arts Early Literacy (Ninth Edit.). Printed in The United States of America: Wadsworth.
 • McConnell, G. E. (2011). Story Presentation Effects on the Narratives of Preschool Children From Low and Middle Socioeconomic Homes.(Unpublished Doctor of Philosoph, University of Kansas, Lawrence). UMI 3468848.
 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Meb Basımevi.
 • Mellou, E. (1996). Can Creativity Be Nurtured In Young Children?. Early Child Development and Care, 119(1), 119-130.
 • Oğuz, S. G. (2017). Masalları Birleştirme Yoluyla Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.)
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Palamut, İ. (2008). Hikâye Okumanın İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.)
 • Piştav Akmeşe, P. (2015). Çocuklarda Öykülemenin Gelişimi ve Dilin Değerlendirilmesinde Kullanımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 293-305.
 • Punch, K. P. (2005). Sosyal Arastirmalara Giriş Nicel Ve Nitel Yaklaşımlar [Introduction to Social Studies: Qualitative and Quantitative Approaches] (Çev: D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyuz), Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Smogorzewska, J. (2012). Storyline and Associations Pyramid as Methods of Creativity Enhancement: Comparison of Effectiveness in 5- Year- Old Children. Thinking Skills and Creativity. 7, (2012), 28-37.
 • Turan, F. ve Ulutaş, İ. (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Resimli Öykü Kitaplarının Özellikleri ile Öğretmenlerin Bu Kitapları Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 21-45.
 • Yazıcı, E. ve Bolay, H. (2017). Story Based Activities Enhance Literacy Skills in Preschool Children. Universal Journal of Educational Research 5(5), 815-823. DOI: 10.13189/ujer.2017.050528.
 • Yılmaz, Ş. (2014). Resimli Öykü Kitaplarının Zihin Kuramı Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.)
 • Yiğit, E. Ö. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Elçin YAZICI (Primary Author)
düzce üniversitesi
0000-0002-6679-4793
Türkiye


Hayrunnisa BOLAY BELEN This is me
gazi üniversitesi
Türkiye


İşıl YAMAN BAYDAR (Primary Author)
Milli eğitim bakanlığı
0000-0003-2556-8295


Nesrin Şermin OKUTAN This is me (Primary Author)
hacettepe üniversitesi
0000-0002-0419-7790


Gökhan AKSU This is me (Primary Author)
Adna Menderes üniversitesi
0000-0003-2563-6112

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { adyuebd487001, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {9}, number = {2}, pages = {226 - 249}, doi = {10.17984/adyuebd.487001}, title = {Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Elçin and Bolay Belen, Hayrunnisa and Yaman Baydar, İşıl and Okutan, Nesrin Şermin and Aksu, Gökhan} }
APA Yazıcı, E. , Bolay Belen, H. , Yaman Baydar, İ. , Okutan, N. Ş. & Aksu, G. (2019). Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 9 (2) , 226-249 . DOI: 10.17984/adyuebd.487001
MLA Yazıcı, E. , Bolay Belen, H. , Yaman Baydar, İ. , Okutan, N. Ş. , Aksu, G. "Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 (2019 ): 226-249 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/51359/487001>
Chicago Yazıcı, E. , Bolay Belen, H. , Yaman Baydar, İ. , Okutan, N. Ş. , Aksu, G. "Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 (2019 ): 226-249
RIS TY - JOUR T1 - Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi AU - Elçin Yazıcı , Hayrunnisa Bolay Belen , İşıl Yaman Baydar , Nesrin Şermin Okutan , Gökhan Aksu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.487001 DO - 10.17984/adyuebd.487001 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 249 VL - 9 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.487001 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.487001 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Educational Sciences Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi %A Elçin Yazıcı , Hayrunnisa Bolay Belen , İşıl Yaman Baydar , Nesrin Şermin Okutan , Gökhan Aksu %T Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi %D 2019 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 9 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.487001 %U 10.17984/adyuebd.487001
ISNAD Yazıcı, Elçin , Bolay Belen, Hayrunnisa , Yaman Baydar, İşıl , Okutan, Nesrin Şermin , Aksu, Gökhan . "Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 / 2 (December 2019): 226-249 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.487001
AMA Yazıcı E. , Bolay Belen H. , Yaman Baydar İ. , Okutan N. Ş. , Aksu G. Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi. AUJES. 2019; 9(2): 226-249.
Vancouver Yazıcı E. , Bolay Belen H. , Yaman Baydar İ. , Okutan N. Ş. , Aksu G. Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2019; 9(2): 226-249.
IEEE E. Yazıcı , H. Bolay Belen , İ. Yaman Baydar , N. Ş. Okutan and G. Aksu , "Öykü Temelli Etkinliklerin Çocukların Yaratıcılık Becerilerine Etkisi", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 9, no. 2, pp. 226-249, Dec. 2019, doi:10.17984/adyuebd.487001
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.