PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri

Year 2016, Volume 5, Issue 1, 84 - 103, 20.06.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının, biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini tespit etmektir. Bu amaçla hazırlanan “Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Testi” Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü son sınıfta öğrenim gören 139 öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan testin ortalaması, standart sapması ve Cronbach alpha değerleri, SPSS 18.0 programında hesaplanmıştır. Bulgulara dayalı olarak elde edilen sonuçlarda, öğretmen adaylarının biyoloji derslerine ait bilgileri günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlara bağlı olarak öneriler sunulmuştur.

References

 • Anagün, Ş. S., Ağır, O. ve Kaynaş, E. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Elazığ.
 • Andree, M. (2003). The Everyday-life in Science Classroom; A Study on Ways of Using and Referring to Everyday-Life. The ESERA Conference in Noordwijkerhout, The Netherlands, 19th23th August, 1-22.
 • Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-Baz Kavramlarının Güncel Olaylarla Bütünleştirilme Seviyesi: Bir Örnek Olay Çalışması. III. Ulusal fen bilimleri eğitimi sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 153-159.
 • Ayas, A., Karamustafaoğlu, O., Sevim, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2001). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Seviyeleri. Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, s. 458.
 • Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. (2003). Lise müfredatındaki fizik konularının anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H. & Hanseli, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33(2), 84-86.
 • Baran, Ş., Doğan, S. ve Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 89-96.
 • Berkant, H. G. (2002). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedenselliğe Dayalı Olarak İşlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s 13.
 • Burke, J. & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches (2nd Ed.). London: Pearson.
 • Cajas, F. (1999). Public understanding of science: Using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21(7), 765-773.
 • Cerrah, L., Özsevgeç, T. ve Ayas, A. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin denetleyici ve düzenleyici sistemler ile ilgili kavram yanılgılarının yaşlara göre değişimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 39-49.
 • Coştu, B. & Ayas, A. (2005). Evaporation in different liquids: Secondary students’ conceptions. Research in Science & Technological Education, 23(1), 75-97.
 • Çam, S., Yerlikaya, D. ve Sevimli, E. E. (2010). Olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeğine (ODKÖ) ilişkin bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 132-140.
 • Dalkıran, G. ve Kesercioğlu, T. (2004). İlköğretim öğrencilerinin İç Salgı Sistemi ve Sinir Sistemi Konularındaki Kavram Yanılgıları Nedenleri ve Çözüm Önerileri. VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt I, 9-11 Eylül, İstanbul.
 • DeBoer, G.E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582-601.
 • Doğan, S., Kıvrak. ve Baran, Ş. (2004). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 6(1), 57-63.
 • Enginar, I., Saka, A. ve Sesli, E. (2002) Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Gilbert, J. K. (2006). Context based chemistry education on the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
 • Gücüm, B. ve Kaptan, F. (1992). Dünden bugüne ilköğretim fen bilgisi programları ve öğretim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 249-258.
 • Güneş, M. H. ve Güneş, T. (2005). İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularını anlama zorlukları ve nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 169-175.
 • Gürdal, A. (1992). İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 185-188.
 • İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2009). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi biyoloji konularını günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin başarıya etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 531-537.
 • Kete, R., Durmuş, H. S. ve Bakaç, M. (2004). 6. Sınıf Fen Bilgisi Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Araştırma. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Cilt III, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1695-1699.
 • Mayoh, K. & Knutton, S. (1997). Using out of school experience in science lesson: Reality or Rhetoric?. International Journal of Science Education, 19(7), 849-867.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 317-324.
 • Özsevgeç, T., Cerrah, L. ve Çepni, S. (2004). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Vücutlarını Anlama Düzeyleri. VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül, İstanbul.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. ve Bayrakçeken, S. (1998). Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, 268-271.
 • Sönmez, V. (1993). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı (4. Baskı), Ankara: Anı Yayınları.
 • Şenocak, E., Dilber, R., Sözbilir, M. ve Taşkesenligil, Y. (2003). İlköğretim öğrencilerinin isı ve sıcaklık konularını kavrama düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 199- 210.
 • Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 124-148.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., Sungur, S. ve Uzuntiryaki, E. (2000). Öğrencilerin Biyoloji Konularındaki Anlama Zorlukları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Ekim, Ankara.
 • Uzunkaya, A. (2007). Teaching Based on Associations Between Misconceptions And Multiple Intelligences: Investigating Its Effects On Overcoming Misconceptions: Microorganisms. Unpublished Master Thesis. Balıkesir University, Balıkesir.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N. ve Çegiç, E. (2001). Fen Bilgisi Eğitiminde Model Kullanma ile Öğretimin Başarıya Etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul.
 • Westbrook, S. L. & Marek, E. A. (1992). A cross-age study of student understanding of the concept of homeostasis. Journal of Research in Science Teaching, 29, 51-61.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine Biliş Ötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi ile Öğrenme Sürecine Katkıları. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yüzbaşıoğlu, A. ve Atav, E. (2004). Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 276-285.

Year 2016, Volume 5, Issue 1, 84 - 103, 20.06.2016

Abstract

References

 • Anagün, Ş. S., Ağır, O. ve Kaynaş, E. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Elazığ.
 • Andree, M. (2003). The Everyday-life in Science Classroom; A Study on Ways of Using and Referring to Everyday-Life. The ESERA Conference in Noordwijkerhout, The Netherlands, 19th23th August, 1-22.
 • Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-Baz Kavramlarının Güncel Olaylarla Bütünleştirilme Seviyesi: Bir Örnek Olay Çalışması. III. Ulusal fen bilimleri eğitimi sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 153-159.
 • Ayas, A., Karamustafaoğlu, O., Sevim, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2001). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Seviyeleri. Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, s. 458.
 • Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. (2003). Lise müfredatındaki fizik konularının anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H. & Hanseli, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33(2), 84-86.
 • Baran, Ş., Doğan, S. ve Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 89-96.
 • Berkant, H. G. (2002). Ortaöğretim Biyoloji Derslerinin Biyolojik Nedenselliğe Dayalı Olarak İşlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s 13.
 • Burke, J. & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches (2nd Ed.). London: Pearson.
 • Cajas, F. (1999). Public understanding of science: Using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21(7), 765-773.
 • Cerrah, L., Özsevgeç, T. ve Ayas, A. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin denetleyici ve düzenleyici sistemler ile ilgili kavram yanılgılarının yaşlara göre değişimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 39-49.
 • Coştu, B. & Ayas, A. (2005). Evaporation in different liquids: Secondary students’ conceptions. Research in Science & Technological Education, 23(1), 75-97.
 • Çam, S., Yerlikaya, D. ve Sevimli, E. E. (2010). Olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeğine (ODKÖ) ilişkin bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 132-140.
 • Dalkıran, G. ve Kesercioğlu, T. (2004). İlköğretim öğrencilerinin İç Salgı Sistemi ve Sinir Sistemi Konularındaki Kavram Yanılgıları Nedenleri ve Çözüm Önerileri. VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt I, 9-11 Eylül, İstanbul.
 • DeBoer, G.E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582-601.
 • Doğan, S., Kıvrak. ve Baran, Ş. (2004). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 6(1), 57-63.
 • Enginar, I., Saka, A. ve Sesli, E. (2002) Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Gilbert, J. K. (2006). Context based chemistry education on the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
 • Gücüm, B. ve Kaptan, F. (1992). Dünden bugüne ilköğretim fen bilgisi programları ve öğretim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 249-258.
 • Güneş, M. H. ve Güneş, T. (2005). İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularını anlama zorlukları ve nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 169-175.
 • Gürdal, A. (1992). İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 185-188.
 • İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2009). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi biyoloji konularını günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin başarıya etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 531-537.
 • Kete, R., Durmuş, H. S. ve Bakaç, M. (2004). 6. Sınıf Fen Bilgisi Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Araştırma. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Cilt III, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1695-1699.
 • Mayoh, K. & Knutton, S. (1997). Using out of school experience in science lesson: Reality or Rhetoric?. International Journal of Science Education, 19(7), 849-867.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 317-324.
 • Özsevgeç, T., Cerrah, L. ve Çepni, S. (2004). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Vücutlarını Anlama Düzeyleri. VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül, İstanbul.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. ve Bayrakçeken, S. (1998). Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, 268-271.
 • Sönmez, V. (1993). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı (4. Baskı), Ankara: Anı Yayınları.
 • Şenocak, E., Dilber, R., Sözbilir, M. ve Taşkesenligil, Y. (2003). İlköğretim öğrencilerinin isı ve sıcaklık konularını kavrama düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 199- 210.
 • Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 124-148.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., Sungur, S. ve Uzuntiryaki, E. (2000). Öğrencilerin Biyoloji Konularındaki Anlama Zorlukları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Ekim, Ankara.
 • Uzunkaya, A. (2007). Teaching Based on Associations Between Misconceptions And Multiple Intelligences: Investigating Its Effects On Overcoming Misconceptions: Microorganisms. Unpublished Master Thesis. Balıkesir University, Balıkesir.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N. ve Çegiç, E. (2001). Fen Bilgisi Eğitiminde Model Kullanma ile Öğretimin Başarıya Etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul.
 • Westbrook, S. L. & Marek, E. A. (1992). A cross-age study of student understanding of the concept of homeostasis. Journal of Research in Science Teaching, 29, 51-61.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine Biliş Ötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi ile Öğrenme Sürecine Katkıları. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yüzbaşıoğlu, A. ve Atav, E. (2004). Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 276-285.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Esra Özay Köse


Şeyda Gül

Publication Date June 20, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { amauefd257702, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {84 - 103}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Özay Köse, Esra and Gül, Şeyda} }
APA Özay Köse, E. & Gül, Ş. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 84-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/24319/257702
MLA Özay Köse, E. , Gül, Ş. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 84-103 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/24319/257702>
Chicago Özay Köse, E. , Gül, Ş. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 84-103
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri AU - Esra Özay Köse , Şeyda Gül Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 103 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri %A Esra Özay Köse , Şeyda Gül %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri %D 2016 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Özay Köse, Esra , Gül, Şeyda . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 1 (June 2016): 84-103 .
AMA Özay Köse E. , Gül Ş. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(1): 84-103.
Vancouver Özay Köse E. , Gül Ş. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(1): 84-103.
IEEE E. Özay Köse and Ş. Gül , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 84-103, Jun. 2016

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)