Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 397 - 418 2019-12-16

Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Mücahit AYRA [1] , İlker KÖSTERELİOĞLU [2]


Günümüzde yaşamın her alanında hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşanmaktadır. Bu değişimlere uyum sağlayabilmek için kurum ve kuruluşlar bünyelerinde hizmet veren çalışanlarına hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. Bir toplumun en önemli kurumlarından olan eğitim kurumu içinde yer alan öğretmenlerin de kendilerini geliştirmek istedikleri alanlar ile ilgili hazırlanan hizmet içi eğitim programlarına katılmaları önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerine yönelik etkinlik temelli bir sınıf yönetimi hizmet içi eğitim kursu programını geliştirmek, uygulamak ve uygulama sonrasında öğretmenlerin programa yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın modeli nitel araştırma yaklaşımının içerisinde yer alan özel durum yönteminin bütüncül tek durum desenidir. Çalışma grubunu 9'u kadın ve 7’si erkek olmak üzere 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre geliştirişen hizmet içi eğitim kurs programının yararlı olduğu ve öğretmenlerin daha önce katıldıkları hizmet içi eğitim programlarından olumlu yönde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler grup içi etkileşimin yeterli olduğu ancak gruplar arası etkileşimin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak öğretmenlerin etkinlik temelli hizmet içi eğitim programı hakkındaki genel düşüncelerinin olumlu olduğu ve geliştirilen programın amacına hizmet ettiği kanısına varılmıştır. Hizmet içi eğitim programı akademik yönden değerlendirildiğinde yararlı olduğu, içeriğin ve gerçekleştirilen etkinliklerin memnuniyet verici ve etkili olduğu belirlenmiştir. Hizmet içi eğitim programı uygulama ve yöntem açısından değerlendirildiğinde genel olarak eğitimin verimli olduğu belirtilmiştir. Hizmet içi eğitim programı içerik açısından değerlendirildiğinde ise eğitimin yeterince tanıtıldığı ve dönütlerin etkin olarak verildiği sonucuna varılmıştır.  

Program Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Hizmet İçi Eğitim, Öğretmen
 • Akan, D., Şener, N., Başar, M. ve Şen, B. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin okul yöneticisi görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 71-88.
 • Arıbaş, S. ve Göktaş, Ö. (2014). Ortaokul matematik dersi öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (16), 17-42.
 • Arslan, M. (2015). Türkiye milli eğitim sistemindeki değişmeler ışığında "hizmet içi eğitim". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H. ve Yıldız, M. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 357-383.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 83-97.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Çınar, S. (2011). Sınıf öğretmenleri için fen-teknoloji-toplum (FTT) yaklaşımına yönelik bir hizmet içi kurs program geliştirilmesi ve etkinliliğinin araştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ergin, İ., Akseki, B. ve Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 55-66.
 • Gültekin, M., Çubukçu, Z. ve Dal, S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 131-152.
 • Günbayı, İ. ve Taşdöğen, B. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları üzerine görüşleri: bir durum çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 87-117.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2012). Matematik öğretiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımına yönelik tasarlanan hizmet içi eğitim kursunun etkililiğinin incelenmesi: Bayburt ili örneği. Yayımlanmış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kaya, A., Küçük, M. ve Çepni, S. (2004). Fizik laboratuarlarına yönelik hazırlanan bir hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16(2),89-103.
 • Kaya, N., Ünaldı, Ü. E. ve Artvinli, E. (2013). Coğrafya öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine tarihsel bir bakış: 1923-2012. Marmara Coğrafya Dergisi,27,41-57.
 • Kıran H. ve Çelik, K. (2016). Etkili Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kösterelioğlu, İ. (2012). Sosyal bilgiler ders programının ögelerinin değerlendirilmesi ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi. Yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • MEB, (1995). Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/324.pdf adresinden 06.10.2016 tarihinde erişilmiştir.Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri (düzce ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 141-160.
 • Paliç, G. ve Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 199-220. Sahlberg, P. (2011). Lessons from Finland. The Education Digest, November, 18-24.
 • Sarıgöz, O. (2011). İlköğretim öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. 2ndInternational Conference on New Trends in Education andTheir Implications, Antalya, Türkiye.
 • Şahin, Ü. (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Tekin, S. ve Ayas, A. (2005). Kimya öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi eğitim kursunun yansımaları: Akçaabat örneği, Milli Eğitim Dergisi, 165, 107-122. Wright, S. P., Horn, S. P., ve Sanders, W. L. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: Implications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 57-67.
 • Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi modeline yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir hizmet içi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması.Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.Yalın, İ.H. (2001). Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 150.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, N. ve Gökçek, T. (2016). Matematik öğretmenlerine yansıtıcı düşünme becerisini kazandırmaya yönelik hazırlanan hizmet içi eğitimin etkililiği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9 (4), 606-641.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mücahit AYRA (Primary Author)
Country: Turkey


Author: İlker KÖSTERELİOĞLU
Institution: Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @research article { amauefd595413, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {397 - 418}, doi = {}, title = {Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ayra, Mücahit and Kösterelioğlu, İlker} }
APA Ayra, M , Kösterelioğlu, İ . (2019). Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 397-418 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/595413
MLA Ayra, M , Kösterelioğlu, İ . "Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 397-418 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/595413>
Chicago Ayra, M , Kösterelioğlu, İ . "Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 397-418
RIS TY - JOUR T1 - Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi AU - Mücahit Ayra , İlker Kösterelioğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 397 EP - 418 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi %A Mücahit Ayra , İlker Kösterelioğlu %T Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi %D 2019 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Ayra, Mücahit , Kösterelioğlu, İlker . "Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2019): 397-418 .
AMA Ayra M , Kösterelioğlu İ . Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 397-418.
Vancouver Ayra M , Kösterelioğlu İ . Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 397-418.
IEEE M. Ayra and İ. Kösterelioğlu , "Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 397-418, Dec. 2019