Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 419 - 442 2019-12-16

Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi

Oktay BEKTAS [1] , Osman Orhan DEMİR [2] , Murat SARAÇOĞLU [3]


Türkiye’de ortaöğretim öğrencilerinin liselere geçiş sürecinde uygulanan merkezi sınav sisteminde her yıl değişiklik yaşandığı görülmektedir. Bu değişikliğin etkisiyle öğrencilerde stres, bunalım ve kaygı gibi duygular ortaya çıkmaktadır. Bunlara bağlı olarak öğrencilerde sınav kaygısı gözükmektedir. Sınav kaygısı her alanda olduğu gibi fen alanında da yaşanmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma 2018 yılında “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” sınavının kaldırılıp, yerine “Liselere Geçiş Sınavı” adı altında bir sınavın uygulanmaya başlaması sebebiyle sınav değişikliği yaşamış olan sekizinci sınıf öğrencilerinin fen sınav kaygılarının ne düzeyde olduğunu incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nicel araştırma yönteminin tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Niğde’nin Ulukışla ilçesinde farklı okul bölgelerindeki 108 kadın, 104 erkek, toplam 212 kişi oluşturmuştur. Bu kişiler rasgele olmayan örneklem türlerinden olan uygun örneklem türü kullanılarak seçilmişlerdir. Veri toplama aracı olarak fen sınav kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın analizleri bağımsız örneklemler t-testi, ANOVA ve ANCOVA testleri ile yürütülmüştür. Analizler sonucunda, sınav değişikliği yaşamış olan sekizinci sınıf öğrencilerinin fen sınavı kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kadın ve erkek öğrencilerin fen sınav kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, okul bölgelerine göre öğrencilerin fen sınav kaygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Araştırmacılara yol göstermek amacıyla araştırma bulguları ve sınırlılıkları tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


kaygı, tarama
 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazi değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Akman, B., Izgi, Ü., Bagçe, H., & Akilli, H. I. (2007). The effect of elementary students' attitude towards science on their levels of test anxiety. Egitim ve Bilim, 32(146), 3-11.
 • Albayrak-Kaymak, D. (1987). Sınav kaygısı envanterinin Türkçe formunun oluşturulması ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 6(21), 55-62.
 • Alcı, B., & Altun, S. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik özdüzenleme ve bilişüstü becerileri, cinsiyete, sinifa ve alanlara göre farklilaşmakta midir? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 33-44.
 • Ary, D., Jacobs, L. C., & Sorensen, C., & Razavieh, A. (2010). Introduction to research in education (Eighth edition). Canada: Wadsworth.
 • Aypay, A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Barrett P M, Rapee R M, Dadds M R, & Ryan S M. (1996). Family enhancement of cognitive style anxious and aggressive children: Threat bias and the FEAR effect. Journal of Abnormal Psychology, 24, 187-203.
 • Biber, A. Ç., Tuna, A., Polat, A. C., Altınok, F., & Küçükoğlu, U. (2017). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına dair öğrenci görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 103-119.
 • Bloom, B. S. (2012), İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme, (Çev: D.A. Özçelik, 2. Baskı), Ankara: MEB Yayınları.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows: A guide for Social Scientists. USA: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (10. Baskı) Ankara: Pegem A Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Crawford, T., & Ellis, A. (1989). A dictionary of rational-emotive feelings and behaviors. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapy, 7(1), 3-28.
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168.
 • Fraenkel, J.K, & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education (third education). New York: McGraw-Hill, Inc.
 • Gençdoğan, B. (2002). Kasabada yaşayan lise öğrencilerinin üniversite sınavı kaygısı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4), 20-27.
 • Girgin, G. (1990). Farklı sosyo ekonomik kesimden 13–15 yaş grubu öğrencilerinde kaygı alanları ve kaygı düzeyinin başarıyla ilişkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Goleman, D. (2003). Duygusal zeka. (24. Basım). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Güler, D., & Çakır, G. (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 82-94.
 • Hanımoğlu, E. (2010). Seviye belirleme sınavına girecek olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS)’na hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği) (Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • Öner, N. (1990). Sınav kaygısı envanteri el kitabı. İstanbul: Yöret Yayınları.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (S. Balcı ve B. Ahi, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Retequiz, J. A. (2006). Relationship between anxiety and standardized patient test performance in the medicine clerkship. Journal of general internal medicine, 21(5), 415-418.
 • Santrock, J.W. (2018). Eğitim Psikolojisi (Çeviri Editörü: Siyez, D. M. 5. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Seçer, İ. (2017). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Yıldırım Y. (2004) Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı, gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 241-250.
 • Yıldırım, İ., & Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.
 • Zakaria, E., & Nordin, N. M. (2008). The effects of mathematics anxiety on matriculation students as related to motivation and achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 27-30.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2562-2864
Author: Oktay BEKTAS (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Osman Orhan DEMİR
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Murat SARAÇOĞLU
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @conference paper { amauefd608497, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {419 - 442}, doi = {}, title = {Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bektas, Oktay and Demir, Osman Orhan and Saraçoğlu, Murat} }
APA Bektas, O , Demir, O , Saraçoğlu, M . (2019). Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 419-442 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/608497
MLA Bektas, O , Demir, O , Saraçoğlu, M . "Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 419-442 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/608497>
Chicago Bektas, O , Demir, O , Saraçoğlu, M . "Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 419-442
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi AU - Oktay Bektas , Osman Orhan Demir , Murat Saraçoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 442 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi %A Oktay Bektas , Osman Orhan Demir , Murat Saraçoğlu %T Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi %D 2019 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Bektas, Oktay , Demir, Osman Orhan , Saraçoğlu, Murat . "Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2019): 419-442 .
AMA Bektas O , Demir O , Saraçoğlu M . Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 419-442.
Vancouver Bektas O , Demir O , Saraçoğlu M . Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 419-442.
IEEE O. Bektas , O. Demir and M. Saraçoğlu , "Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 419-442, Dec. 2019