Year 2019, Volume 6 , Issue 3, Pages 1620 - 1644 2019-09-30

Связь между отношением родителей и самостоятельности детей
Investigation of the relationship between children with self-regulations on parental attitudes
Ebeveyn Tutumları ile Çocukların Öz Düzenlemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Eda UYKAN [1] , Mine AKKAYNAK [2]


Целью данного исследования было изучениеродительских отношений и самостоятельных навыков детей, посещаемыхдошкольные классы.В связи с этим в этом исследовании приняли участие 100 матерей. В качестве сбора данных использовались форма демографической информации, навыки самостоятельности и шкалы родительского отношения.Форма демографической информации включала в себя вопросы о поле ребенка, образовательном статусе родителей, социально-экономическом уровне семьи и продолжительности посещения ребенком дошкольного образования. Навыки самостоятельности детей и оценки родительского отношения были проанализированы путем сравнения демографических переменных.Кроме того, были изучены взаимосвязи между навыками самостоятельности детей и родительским отношением, а также влияние родительских отношений на навыки самостоятельности детей. Для анализа данныхбыли применены t-тест, односторонний анализ отклонений, корреляционный анализ человека (Personcorrelationtest) и анализ линейной регрессии. За исключением от пола ребенка, было установлено, что образование отца и матери, социально-экономическое положение, время дошкольного обучения эффективно влияют на отношение родителей к самостоятельности детей. Кроме того, из родительских взглядов было понятно, что только демократические и авторитарные отношения влияют на способность к самостоятельности.По мере возрастания демократического подхода увеличивается навыки самостоятельности, а по мере возрастания авторитарного подхода навыки самостоятельности уменьшаются.  

In this research, self-regulation skills of the students attending pre-school education and parental attitudes are aimed at. Here, 100 mothers were allowed to go to search. Demographic information formula, self-regulation skill and parental attitude scales for data collection purposes. In your demographic information form, place your questions on biological sex, the educational status of the parents, the socio-economic level of the family and the duration of biological pre-school education. Children's self-regulation skills and parental attitude scores were analyzed by sequencing according to demographic variables. In addition, children have studied the self-regulation options together with the ability to self-regulate students' attitudes towards parental attitudes and parental attitudes. To analyze the data; independent sample t-test, one-way analysis of variance, Pearson's correlation analysis and linear regression analysis were applied. According to the findings, except the gender variable, the educational status of the mother and father, the socio-economic level, the pre-school time devoted to each of the variables of self-skill skills in honor and there is a variety of occasion. In addition, it was understood that parental attitudes were effective only on the self-regulating ability of a democratic and authoritarian attitude. As the democratic parental attitudes of mothers increase, students' self-regulation skills increase and self-regulation decreases as their authoritarian attitudes increase. 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitime devam eden çocukların öz-düzenleme becerilerinin ve ebeveyn tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 100 annenin araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Demografik bilgi formu, öz-düzenleme becerisi ve ebeveyn tutum ölçekleri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Demografik bilgi formunda, çocuğun cinsiyet, ebeveynlerin eğitim durumu, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, çocuğun okul öncesi eğitime devam etme süresi ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Çocukların öz-düzenleme becerisi ve ebeveyn tutum puanları demografik değişkenlere göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Ayrıca, çocukların öz-düzenleme becerileri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve ebeveyn tutumlarının çocukların öz-düzenleme becerisi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Verileri analiz etmek için; bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon analizi ve doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Cinsiyet değişkeni haricinde, anne ve babanın eğitim durumu, sosyoekonomik düzey, okul öncesi eğitime ayrılan süre değişkenlerinin her birinin çocukların öz-düzenleme becerisi ve ebeveyn tutumları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ebeveyn tutumlarından sadece demokratik ve otoriter tutumun öz-düzenleme becerisi üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Demokratik tutum arttıkça öz-düzenleme becerisi artmakta, otoriter tutum arttıkça öz-düzenleme becerisi azalmaktadır.

  • ŞANLI, D. ve ÖZTÜRK, C., ‘’Anne babaların çocuk yetiştirme tutumları ve tutumlar üzerine kültürün etkisi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(4), (2015): 240-246. YAVUZER, H. ,Ana-baba ve çocuk, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001. YAVUZER, H., Çocuk psikolojisi, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 2005. YAVUZER, H., Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1997. YILDIRIM, Z., ‘’İstanbul Bölgesi 0-3 Yas Grubundaki Çocuklarda Anne Yoksunluğunun Çocuğun Büyüme-Gelişimi Üzerine Etkisi’’, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1985. YILMAZ, H.,Sevgili Anne ve Babacığım Lütfen Bu Kitabı Okur Musunuz?, Konya: Çizgi Kitabevi, 2002. YÖRÜKOĞLU, A.,Çocuk Ruh Sağlığı, İstanbul: Özgür Yayınları, 1996.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8766-5894
Author: Eda UYKAN

Orcid: 0000-0002-5799-9164
Author: Mine AKKAYNAK

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Chicago UYKAN, E , AKKAYNAK, M . "Ebeveyn Tutumları ile Çocukların Öz Düzenlemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 6 (2019 ): 1620-1644