Author Guidelines

BİNGÖL ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YAYIM İLKELERİ

 

1. Bingöl Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal, beşeri ve idari bilimlerin yanı sıra eğitim, sağlık, tarım ve ziraat alanlarda bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. Bingöl Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. İslam medeniyetine ait dillerin yanı sıra Doğu ve Batı dillerinde de bilimsel çalışmalar yayımlanır.

4. Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki tercüme, araştırma notu, tebliğ ve konferans metinleri, kongre, sempozyum, panel vb. tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. yazılar yayımlanır.

5. Yayımlanması istenen yazılar, editör veya dergi eposta adresine “ekli word belgesi” şeklinde gönderilmelidir.

6. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

7. Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.

8. Yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde saklanma hakkı mahfuzdur.

9. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Yazının gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor gelmesi durumunda yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. İki hakemden birinin olumsuz değerlendirmede bulunması halinde makale üçüncü hakeme gönderilerek yazı o hakemin olumlu raporu doğrultusunda dergide yayımlanır.

10. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.

11. Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.

12. Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.

13. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir. Hakemli çalışmaların dışındakiler (tanıtımlar, bilimsel röportajlar, biyografiler vb.) buna dahil değildir.

14. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait makalenin bulunduğu dergiden bir adet gönderilir.

15. Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.

16. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Bingöl Araştırmaları Dergisi’ne aittir.

17. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Bingöl Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.

Yazım İlke ve Kuralları

1. Çalışmalarda TDV İslam Ansiklopedisi'nin (DİA) imlâ kaideleri esas alınır. Kaynak belirtmede araştırmacılar tercihen MLA veya APA sistemini kullanabilir

2. Yazılar MS Word programında A4 boyutunda editöre ulaştırılır. Sayfa ölçüsü, yazı karakteri, satır aralığı ve paragraf aralığı şu şekilde olmalıdır: Üst: 5.4 cm; Sol: 4,5 cm; Alt: 5,4 cm; Sağ: 4.5 cm; Karakter: Palatino Linotype (Ana metin: 10; dipnot: 8 punto); Satır aralığı: Tam, Değer: 14 nk; Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk kullanılmalıdır.

3. Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı, özetler 150-250 kelimeyi geçmemeli; makalenin ismi Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca 5-6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazıların hacmi kaynakça ve dipnotlarla birlikte 12000 kelimeyi geçmemelidir. Herhangi bir yazının hacminin bu üst sınırı aşması durumunda, yayın kurulunun vereceği karar geçerlidir.

5. Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni genişliği olan 12 cm ebadını taşmaması gerekir.

6. Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

7. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

DİPNOT VE KAYNAKÇA’DA ESER KULLANIMI

    
     Dipnotta İlk Kullanım:

        

Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîhü’l-ümem ve’l-mülûk, X, thk. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim, Kahire 1976, s. 130.
Ptolemaios, Geographia, III, ed. Carolus Fridericus Augustus Nobbe, Lisiae 1843, s. 130.
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998, s. 45.
Douglas Morton Dunlop, Hazar Yahudi Tarihi, çev. Zahide Ay, İstanbul 2008, s. 45.
Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, II, Ankara 1987, s. 45.
Cihan Piyadeoğlu, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yınal”, Türkiyat Mecmuası, XXIII, İstanbul 2013, s. 117.


(Dergilerde cilt (volume) ve sayı (number) gibi iki farklı numaralandırma var ise cilt numaraları Roma rakamlarıyla; sayılar ise normal rakamlarla X/2 şeklinde verilmelidir.)


Alexander Akopyan, “Şeddâdî Emîri Aşot bin Şavûr’a Ait Nadir Bir Sikke”, çev. Nevzat Keleş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XXIV, Van 2013. s. 85.

Abdülkerim Özaydın, “Selçuklular’da Reislik Müessesesi”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, ed. E. Uyumaz-M. Kesik- C. Piyadeoğlu-A. Usta, İstanbul 2013, s. 112.Erdoğan Merçil, “Saffârîler”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 464.

Güray Alpar, Ankara’da Yaşayan Bingöllülerde Sosyal ve Kültürel Değişim, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2010, s. 45.


Dipnotta İkinci Kullanım:et-Taberî, X, s. 130.
Ptolemaios, III, s. 130.
Şeşen, s. 45.
Dunlop, s. 45.
Bayur, s. 45.
Piyadeoğlu, s. 117.
Akopyan, s. 85.
Özaydın, s. 112.
Merçil, s. 464.
Alpar, s. 45.


Bibliyografya veya Kaynakça’da Gösterilmesi:


AKOPYAN, Alexander, “Şeddâdî Emîri Aşot bin Şavûr’a Ait Nadir Bir Sikke”, çev. Nevzat Keleş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XXIV, Van 2013, s. 85-88.
ALPAR, Güray, Ankara’da Yaşayan Bingöllülerde Sosyal ve Kültürel Değişim, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2010.
BAYUR, Yusuf Hikmet, Hindistan Tarihi, II, Ankara 1987.
DUNLOP, Douglas Morton, Hazar Yahudi Tarihi, çev. Zahide Ay, İstanbul 2008.
ET-TABERÎ, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk, X, thk. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim, Kahire 19762.
MERÇİL, Erdoğan, “Saffârîler”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, s. 464-465.
ÖZAYDIN, Abdülkerim, “Selçuklular’da Reislik Müessesesi”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, ed. E. Uyumaz-M. Kesik- C. Piyadeoğlu-A. Usta, İstanbul 2013, s. 112-130.
PİYADEOĞLU, Cihan, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yınal”, Türkiyat Mecmuası, XXIII, İstanbul 2013, s. 117-143.
PTOLEMAIOS, Geographia, III, ed. Carolus Fridericus Augustus Nobbe, Lisiae 1843.
ŞEŞEN, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998.

Kaynak gösteriminde APA (American Psychological Association/ Amerikan Psikoloji Derneği) kuralları tercih edilmişse, kaynakça da ona uygun olmalıdır. Detaylı bilgi için APA’nın web sitesine (http://www.apastyle.org) bakılabilir.

 

17434