Volume: 7 Issue: 2, 10/20/22

Year: 2022

Research Articles

Book Review

Dergimiz yönetim, işletme, iktisat, siyaset, uluslararası ilişkiler alanında bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olan ve alana yenilik getiren çalışmalarla bilime katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Dergimizde, iktisadi ve idari bilimler alanına giren özgün araştırma-inceleme makaleleri, çeviri, deneme, kitap tanıtma-eleştirisi, kongre-sempozyum haberleri, yayımlanır. Yayım kararı çıksa dahi başka bir yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır.

Derginin yayın dili Türkçedir. İngilizce yazılmış makaleler de yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, dergi sistemimize yüklenmelidir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek şablon içerisine yerleştirdikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


Dergi yazım kurallarına uygun şablon için tıklayınız.BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ

MAKALE YAZIM KURALLARI

Akademik İzdüşüm Dergisi (AİD)’ne makale gönderecek yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir:


Lütfen yazım kurallarını okumadan önce yayın etiği başlığını okuyunuz.

Derginin yayın dili Türkçedir. İngilizce yazılmış makaleler de yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır.

1. Türkçe özet, makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar kelimeler tam olmalıdır. Özetler ve anahtar kelimeler başlıktan hemen sonra yer almalıdır. Özet bölümü 100-120 kelime aralığında; anahtar kelimeler en az üç en fazla beş sözcük olmalıdır.
2. Makale en az 4000 kelime, en çok 7000 kelimeden oluşmalıdır.
3. Derginin sayfa ölçüleri üstten 3,5, alttan 4,5, soldan 3,0 ve sağdan 3,0 cm ayarlanmalıdır. Tablolarda ve özel çizimlerde aşağıda verilen ölçüler dikkate alınmalıdır. Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi yerinde olacaktır.
4. Metinde;
· Yazı karakteri Times New Roman,
· Makale başlığı 14 punto, koyu, küçük harf, ortalanmalı,
· Yazar isimleri 12 punto, adları küçük, soyadları büyük harf, sağa yaslı,
· Makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 12 punto ve ortalanmalı,
· Öz ve Abstract başlıkları 12 punto; içerikleri ve anahtar kelimeler 10 punto,
· Ana başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı ve büyük harf,
· İkinci başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı, küçük harf,
· Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik, sola yaslı ve küçük harf,
· Dördüncü başlıklar 11 punto, sola yaslı ve küçük harf,
· Metinde satır aralığı tek, 11 punto, iki yana yaslı ve paragraflardan sonra boşluk önce 6nk ve sonra 6nk,
· Kaynakça 11 punto ve iki yana yaslı kullanılmalıdır.
· Kısaltmalar, ilk gösterildiği zaman açık biçimde ve kısaltılmış biçimi parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonraki gösterimlerde ise kısaltılmış hâli verilmelidir.
· Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalıdır (Örnek: Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir). Eğer tablo veya şekil başka bir eserden alınmışsa, kaynak italik olarak küçük punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekiller, siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.
· Metin içinde, üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda “çift tırnak” kullanılmalıdır. Metinde doğrudan alıntılar dışında çift tırnak kullanılmamalıdır.
· Bir kaynaktan uzun (üç satırı geçen) alıntı yapıldığında, sağ ve soldan girintili (0,5 cm) ve 10 punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.
· Metin içindeki özel terim ve tabirler ‘tek tırnak’ içinde gösterilmelidir. Özel isim değilse tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) tek tırnak veya italik tercih edilmelidir.
· Metnin içindeki yabancı kelimeler italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.
· Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli ise rakamla yazılmalıdır.
· Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih edilmelidir.
· Yüzde kelimesi için % işareti kullanılmalıdır.
· Bir alıntı başka bir alıntının içinden yapıldıysa ‘aktaran’ ifadesiyle atıf verilmelidir.
5. Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya da yer verilmelidir.
6. Makalelerde metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır. Atıflar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir. Metin içindeki her atıf, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir.
7. Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırası izlenerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakların eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, atıf sistemine uygun olarak gösterilmelidir.
8. Metin içi atıf gösterimi ve kaynakça yazımında APA 6. basım kuralları uygulanmalıdır. Atıf (gönderme) ve Kaynakça yazım örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

Not: Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır.

Tek yazarlı kitaplar
Metin İçinde:
(Taşkıran, 2015: 15).
Kaynakçada:
Taşkıran, H. (2015). Selçuklu Devletlerinde Suikastlar. İstanbul: Selenge Yayınları.

Tek yazarlı makaleler
Metin İçinde:
(Özdemir, 2010: 96).
Kaynakçada:
Özdemir, A. (2010). Silm ve Sulh Kavramları Açısından Kur’ân Barışı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 90-100.

İki yazarlı kitaplar
Metin içinde:
(Erat & Arap, 2016: 90).
Kaynakçada:
Erat, V. & Arap, İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Bilim İktidar İlişkisinin Evrimi. Ankara: Notabene Yay.

İki yazarlı makaleler
Metin içinde:
(Şengül & Parlakpınar, 2017: 75)
Kaynakçada:
Şengül, M. B. & Parlakpınar, M. (2017). Mehmet Rauf’un Genç Kız Kalbi Romanında Yeni Kadın. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 70-80

İkiden çok yazarlı kitaplar
Metin içinde:
(Koçak vd., 2016: 101).
Kaynakçada:
Koçak, Z., Demirtaş, M. & Taşkıran, H. (2016). XIX. Yüzyılda Ahlat’ın Demografik Durumu. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.

İkiden çok yazarlı makaleler
Metin içinde:
(Şengül & Parlakpınar, 2017: 75)
Kaynakçada:
Şengül, M. B. & Parlakpınar, M. (2017). Mehmet Rauf’un Genç Kız Kalbi Romanında Yeni Kadın. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 70-80.

Derleme yayınlar
Metin içinde:
(Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 1986: 3)
Kaynakçada:
Kalaycıoğlu, E. & A. Y. Sarıbay (Ed.) (2011). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler
Metin içinde:
(Mardin, 1986: 39).
Kaynakçada:
Mardin, Ş. (1986). Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. (Ed. E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay). İstanbul: Beta Basım Yayım.

Yazarsız/kolektif yayınlar
Metin içinde:
(TODAİE, 1991: 101)
Kaynakçada:
TODAİE (1966). Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu. Ankara: TODAİE Yayını.

Bildiriler
Metin içinde:
(Akkoyunlu, 2007: 62)
Kaynakçada:
Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.) Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Tez
Metin içinde:
(Kürüm, 2013: 67)
Kaynakçada:
Kürüm, E. (2013). Muhsin İlyas Subaşı Hayatı Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Rapor ve Teknik Metinler
Metin içinde:
(Gencel Bek, 1998: 3).
Kaynakçada:
Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

Web Sayfası
Metin içinde:
(MIPEX, 2015)
Kaynakçada:
MIPEX. (2015). Access to Nationality. 05 01, 2017 tarihinde Migrant Integration Policy: http://www.mipex.eu/access-nationality adresinden alındı.


YAYIN ETİĞİ

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın etik sorumluluklara uyması ve yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi’ne gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

EDİTÖRLERİN ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

-Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
-Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
-Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
-Düşünce özgürlüğünü destekleme,
-Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
-Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
-Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

-Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
-Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
-Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
-Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
-"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
-Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

-Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
-Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri -sağlamakla yükümlüdür.
-Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
-Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
-Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
-Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
-Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
-Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
-Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;

-Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
-Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
-Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
-Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
-Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

-Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
-Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
-Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikâyetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikâyetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

-Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
-Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
-Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
-Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
-Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
-Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
-Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

YAYINCININ ETİK SORUMLULUKLARI

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

-Editörler, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
-Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
-Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
-Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen e-posta yoluyla bildiriniz.

DERGİ POLİTİKASI

Açık Erişim Politikası


Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, bilimsel çalışmaların ilerletilebilmesi için bilgiye kolay ulaşılabilir olması gerektiğinin bilincinde bir dergi olarak, Budapeşte Açık Erişim Bildirgesinde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır. Bilimin ilerlemesinde bilgi paylaşımının rolü düşünüldüğünde, açık erişim, araştırmacılar ve okuyucular için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple bu dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanılabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Bu dergideki makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar arasında ulaşılabilir.

Ücret Politikası


Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmez.

Değerlendirme Süreci

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, yazım kurallarına ve önerilen taslağa uyumu açısından editör değerlendirmesine tabi tutulur. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uygun bulunmayan çalışmalar yazarlara iade edilir. Yazım kurallarına ve taslak biçimlendirmesine uymayan çalışmalar ise düzeltilip tekrar yüklenmek üzere yazarlara iade edilir.

Bütün çalışmaların daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış, orijinal ve özgün çalışmalar olması beklenir. Değerlendirme aşamasında, makaleler Ithenticate benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %20'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Editör değerlendirmesinde uygun bulunan çalışmalar konularına göre ilgili alan editörüne yönlendirilir.

Alan editörü, çalışmaya konusuna ve niteliğine uygun iki hakem belirleyerek çalışmanın hakem değerlendirme sürecini başlatır.

Birinci adım değerlendirme süreci için seçilen hakemlere 30 gün değerlendirme süresi tanınır. Bu süre sonunda değerlendirmesini tamamlamayan veya değerlendirme raporunu yüklemeyen hakemlerin görevi sonlandırılır ve yeni hakemler belirlenir.

Hakem değerlendirme sonucuna göre yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarlara iade edilir. Yayıma kabul edilen çalışmalar için yazarlara bilgi verilir ve çalışma gelecek ilk sayıda yayımlanır.

Hakemlerin düzeltilmesini istediği çalışmalar için yazarlara 30 gün süre tanınır. Bu süre içerisinde gereken düzeltmeler yapılarak dergi sistemine yüklenmelidir. Yazarlara tanınan bu sürenin aşılması durumunda çalışmanın süreci sonlandırılır ve en baştan yeni bir makale olarak yüklenmesi gerekir. Bu durumda birinci adım değerlendirme süreci yeniden başlatılır. Verilen sürede yüklenen düzeltilmiş sürüm gerekiyorsa yeniden hakeme yönlendirilir ve ikinci adım hakem süreci başlatılır; eğer hakem, çalışmanın düzeltilmiş halini görmek istememişse yayıma ilişkin kararı editör verir.

İkinci adım değerlendirme sürecinde yazarlar tarafından yapılan düzeltmeler hakemler tarafından izlenir ve hakemler çalışma hakkında son kararlarını editöre bildirir.

Editör bu karara göre yayım sürecine ilişkin yazarları bilgilendirir.


Dergimiz yazarlardan gönderi ya da yayınlama için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

The publication rights of the articles accepted for publication and all kinds of copyrights in the published articles belong to the journal. No copyright is paid to the author.