Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Teaching Forensic Science To Gifted Students Through Mobile Argumentation

Year 2019, Volume 2, Issue 2, 25 - 34, 31.12.2019
https://doi.org/10.37215/bilar.2019257646

Abstract

In this research, it was studied in a social dialectic mobile argumentation domain as an enrichment application for the education of gifted. So in this domain, it was aimed to enhance gifted individuals’ critical thinking through forensic science applications skills. The research was conducted at a school for gifted with 12 gifted students by their researcher teacher in 2017-2018 educational year on the basis of case study being as one of the qualitative research designs. Data was collected through mobile group in the research. Gifted students written arguments were data. These arguments were the answers of seven case studies which were given by the teacher. After writing these arguments as a text, descriptive analysis was utilized. At the end of the research, it was found that gifted students’ critical thinking skills were enhanced through criticizing their own and others thinking strategies via social dialectic mobile group on forensic science topic. Also at the end of the research, suggestions were given for teachers who would want to construct similar teaching domains.

References

 • Ataman, A., Dağlıoğlu, E., Darga, H. (2018). Üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Cook, N. A. (2008). “Online discussion forums: A strategy for developing critical thinking in middle school students”. Doktora Tezi, The State University of New York, New York.
 • Çelik, T., Gökçe, S., Aydoğan Yenmez, A., Özpınar, İ. (2017). “Online argümantasyon: Eleştirel okuma öz yeterlik algısı”. Dil ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2): 117-134.
 • Demirel, R. (2016). “Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3) :1087-1108.
 • Erduran, S., Simon, S., Osborne, J. (2004). “TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse”. Science Education, (88): 915-933.
 • Erickson, E. (2004). “Demystifying data construction and analysis”. Anthropology and Education, 35(4): 486-493.
 • Jen, E., Gentry, M. ve Moon, S. M. (2017). “High ability students’ perspectives on an affective curriculum in a diverse, university-based summer residential enrichment program”. Gifted Child Quarterly, 61(4): 328-342.
 • Jen, E., Moon, S., Samarapungavan, A. (2015). “Using design-based research in gifted education”. Gifted Child Quarterly, 59(3): 190-200.
 • Joung, S. (2003). “The effects of high-structure cooperative versus low-structure collaborative design on online debate in terms of decisionmaking, critical thinking, and interaction pattern”. Doktora Tezi, the Florida State University, Florida.
 • Kettler, T. (2014). “Critical thinking skills among elementary school students: Comparing identified gifted and general education student performance”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 127-136. DOI: 10.1177/0016986214522508.
 • Kırbağ-Zengin, F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. (2011). “İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyobilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi”. Education Sciences, 7(2): 647-654.
 • MEB, (2016). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr. Son Erişim Tarihi:18.02.2019.
 • MEB, (2018). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi Kapsamı. Erişim adresi: http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/. Son Erişim Tarihi:17.02.2019.
 • Netz, H.(2014). “Gifted conversations: Discursive patterns in gifted classes”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 149-163. DOI: 10.1177/0016986214523312.
 • Nussbaum, E. M., Edwards, O. V. (2011). “Critical questions and argument stratagems: A framework for enhancing and analyzing students’ reasoning practices”. The Journal of the Learning Sciences: 1-46.
 • Rieke, R. D., Sillars, M. O. (2001). Argumentation and decision making: Longman. USA-New York
 • Rogers, K. B. (2007). “Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice.” Gifted Child Quarterly, 51(4): 382-396.
 • Sak, U. (2017).Üstün zekâlılar: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Simon, S., Erduran, S., Osborne, J. (2006). “Learning to teach argumentation: Research and development in science classroom”. International Journal of Science Education, (28): 235-260.
 • Sinecan, M.( 2010). “Uzaktan eğitimde Moodle kullanımı ve kurulumu”. Akademik Dizayn Dergisi, (1): 14-21.
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research: Sage. California.
 • Stott, A., Hobden, P. A. (2016). “Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science”. Gifted Child Quarterly, 60(1): 63-74.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., Worrell, F. C. (2011). “Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science”. Psychological Science, 12(1): 3-54.
 • Şahin, E. (2016). “Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, üstbiliş ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi”. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara-Türkiye
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument: Cambridge University. New York-USA.
 • Tüzün, Ü. N. (2016). “Bilim eğitiminde lise öğrencilerinin argümantasyon becerilerinin geliştirilmesi yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi”. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. AnkaraTürkiye.
 • Tüzün, Ü. N., Eyceyurt-Türk, G., Harmancı, A. B., Ertem, N. (2017). “Bilim eğitiminde üstün zekâlı bireylerin düşünce deneyleriyle eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir öğretim dizini yapılandırma”. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8’de sunulmuş bildiri, TOBB Üniversitesi, Ankara-Türkiye.
 • Tüzün, Ü. N., Köseoğlu, F. (2018).”Bilim eğitiminde düşünce deneyleri temelli online argümantasyonla lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi”. Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 3(2): 77-98.
 • West, T. L. (1994). The effect of argumentation instruction on critical thinking skills. Doctoral Dissertation, Southern Illinois University, Chicago.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri: Seçkin Yayıncılık. Ankara-Türkiye.

Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi

Year 2019, Volume 2, Issue 2, 25 - 34, 31.12.2019
https://doi.org/10.37215/bilar.2019257646

Abstract

Bu araştırmada, özel yetenekli bireylerin eğitiminde bir zenginleştirme uygulaması olarak mobil argümantasyonla sosyal diyalektik bir bağlamda çalışılmıştır. Bu kapsamda özel yetenekli bireylerin adli bilimler uygulamalarıyla eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2017- 2018 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli bireylerle öğretim yapan bir kurumda 12 öğrenci ile kendi araştırmacı öğretmenleriyle nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama mobil grup ortamında sağlanmıştır. Veriler mobil gruptan araştırmacı öğretmenin sunduğu yedi adet adli bilimler etkinliğine özel yetenekli öğrencilerin sunduğu yazılı argümanlardır. Bu argümanlar yazılı metinlere dönüştürüldükten sonra veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda adli bilimler öğretiminde özel yetenekli bireylerin kendilerinin ve diğerlerinin düşünme stratejilerini sosyal diyalektik bir bağlamda mobil grup üzerinden kritik etmek suretiyle eleştirel düşünme becerilerinin geliştirildiği bulunmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda kendi öğretim ortamlarını benzer bağlamlı yapılandırmak isteyen öğretmenler için de öneriler mevcuttur.

References

 • Ataman, A., Dağlıoğlu, E., Darga, H. (2018). Üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Cook, N. A. (2008). “Online discussion forums: A strategy for developing critical thinking in middle school students”. Doktora Tezi, The State University of New York, New York.
 • Çelik, T., Gökçe, S., Aydoğan Yenmez, A., Özpınar, İ. (2017). “Online argümantasyon: Eleştirel okuma öz yeterlik algısı”. Dil ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2): 117-134.
 • Demirel, R. (2016). “Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3) :1087-1108.
 • Erduran, S., Simon, S., Osborne, J. (2004). “TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse”. Science Education, (88): 915-933.
 • Erickson, E. (2004). “Demystifying data construction and analysis”. Anthropology and Education, 35(4): 486-493.
 • Jen, E., Gentry, M. ve Moon, S. M. (2017). “High ability students’ perspectives on an affective curriculum in a diverse, university-based summer residential enrichment program”. Gifted Child Quarterly, 61(4): 328-342.
 • Jen, E., Moon, S., Samarapungavan, A. (2015). “Using design-based research in gifted education”. Gifted Child Quarterly, 59(3): 190-200.
 • Joung, S. (2003). “The effects of high-structure cooperative versus low-structure collaborative design on online debate in terms of decisionmaking, critical thinking, and interaction pattern”. Doktora Tezi, the Florida State University, Florida.
 • Kettler, T. (2014). “Critical thinking skills among elementary school students: Comparing identified gifted and general education student performance”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 127-136. DOI: 10.1177/0016986214522508.
 • Kırbağ-Zengin, F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. (2011). “İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyobilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi”. Education Sciences, 7(2): 647-654.
 • MEB, (2016). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr. Son Erişim Tarihi:18.02.2019.
 • MEB, (2018). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi Kapsamı. Erişim adresi: http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/. Son Erişim Tarihi:17.02.2019.
 • Netz, H.(2014). “Gifted conversations: Discursive patterns in gifted classes”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 149-163. DOI: 10.1177/0016986214523312.
 • Nussbaum, E. M., Edwards, O. V. (2011). “Critical questions and argument stratagems: A framework for enhancing and analyzing students’ reasoning practices”. The Journal of the Learning Sciences: 1-46.
 • Rieke, R. D., Sillars, M. O. (2001). Argumentation and decision making: Longman. USA-New York
 • Rogers, K. B. (2007). “Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice.” Gifted Child Quarterly, 51(4): 382-396.
 • Sak, U. (2017).Üstün zekâlılar: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Simon, S., Erduran, S., Osborne, J. (2006). “Learning to teach argumentation: Research and development in science classroom”. International Journal of Science Education, (28): 235-260.
 • Sinecan, M.( 2010). “Uzaktan eğitimde Moodle kullanımı ve kurulumu”. Akademik Dizayn Dergisi, (1): 14-21.
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research: Sage. California.
 • Stott, A., Hobden, P. A. (2016). “Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science”. Gifted Child Quarterly, 60(1): 63-74.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., Worrell, F. C. (2011). “Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science”. Psychological Science, 12(1): 3-54.
 • Şahin, E. (2016). “Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, üstbiliş ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi”. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara-Türkiye
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument: Cambridge University. New York-USA.
 • Tüzün, Ü. N. (2016). “Bilim eğitiminde lise öğrencilerinin argümantasyon becerilerinin geliştirilmesi yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi”. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. AnkaraTürkiye.
 • Tüzün, Ü. N., Eyceyurt-Türk, G., Harmancı, A. B., Ertem, N. (2017). “Bilim eğitiminde üstün zekâlı bireylerin düşünce deneyleriyle eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir öğretim dizini yapılandırma”. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8’de sunulmuş bildiri, TOBB Üniversitesi, Ankara-Türkiye.
 • Tüzün, Ü. N., Köseoğlu, F. (2018).”Bilim eğitiminde düşünce deneyleri temelli online argümantasyonla lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi”. Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 3(2): 77-98.
 • West, T. L. (1994). The effect of argumentation instruction on critical thinking skills. Doctoral Dissertation, Southern Illinois University, Chicago.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri: Seçkin Yayıncılık. Ankara-Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Ümmüye Nur TÜZÜN (Primary Author)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-9114-0460
Türkiye


Mustafa TÜYSÜZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
0000-0003-1277-6669

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bilar531312, journal = {Bilim Armonisi}, issn = {2602-4403}, eissn = {2667-4963}, address = {bilimarmonisi07@meb.gov.tr}, publisher = {Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {25 - 34}, doi = {10.37215/bilar.2019257646}, title = {Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi}, key = {cite}, author = {Tüzün, Ümmüye Nur and Tüysüz, Mustafa} }
APA Tüzün, Ü. N. & Tüysüz, M. (2019). Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi . Bilim Armonisi , 2 (2) , 25-34 . DOI: 10.37215/bilar.2019257646
MLA Tüzün, Ü. N. , Tüysüz, M. "Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi" . Bilim Armonisi 2 (2019 ): 25-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bilar/issue/51650/531312>
Chicago Tüzün, Ü. N. , Tüysüz, M. "Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi". Bilim Armonisi 2 (2019 ): 25-34
RIS TY - JOUR T1 - Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi AU - Ümmüye Nur Tüzün , Mustafa Tüysüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.37215/bilar.2019257646 DO - 10.37215/bilar.2019257646 T2 - Bilim Armonisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 34 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-4403-2667-4963 M3 - doi: 10.37215/bilar.2019257646 UR - https://doi.org/10.37215/bilar.2019257646 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilim Armonisi Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi %A Ümmüye Nur Tüzün , Mustafa Tüysüz %T Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi %D 2019 %J Bilim Armonisi %P 2602-4403-2667-4963 %V 2 %N 2 %R doi: 10.37215/bilar.2019257646 %U 10.37215/bilar.2019257646
ISNAD Tüzün, Ümmüye Nur , Tüysüz, Mustafa . "Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi". Bilim Armonisi 2 / 2 (December 2019): 25-34 . https://doi.org/10.37215/bilar.2019257646
AMA Tüzün Ü. N. , Tüysüz M. Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi. bilar. 2019; 2(2): 25-34.
Vancouver Tüzün Ü. N. , Tüysüz M. Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi. Bilim Armonisi. 2019; 2(2): 25-34.
IEEE Ü. N. Tüzün and M. Tüysüz , "Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi", Bilim Armonisi, vol. 2, no. 2, pp. 25-34, Dec. 2019, doi:10.37215/bilar.2019257646