Ethical Principles and Publication Policy

ETİK İLKELER

Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift-kör akran değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapan uluslararası, bilimsel, çevrimiçi ve basılı yayın yapan bir dergidir. Biological Diversity and Conservation dergisi, etik ilke ve kurallara bağlı olarak yılda üç sayı yayımlanır. Dergide biyolojik çeşitlilik ve koruma konularına ait orijinal ve deneysel, çalışmalar ile evrensel bilime katkı sağlayan az sayıda derleme yayımlanır. Biological Diversity and Conservation dergisinin editörlük ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE) doğrultusunda, Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) yönergeleri, World Association of Medical Editors (WAME) ve National Information Standards Organization (NISO) göre şekillendirilmektedir. Dergi Açıklık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama ile uyumludur.

Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları

 Yazar(lar) Biological Diversity and Conservation dergisine gönderdikleri bir çalışmayı eşzamanlı olarak yayımlanmak üzere bir başka dergiye gönderilmediğini belirtilmelidir.
 Yazar(lar) makalede yararlandıkları kaynakları doğru ve dergi yazım kurallarına göre (APA kaynak gösterme sistemine göre) yazmalıdır.
 Yazar(lar) “Telif Hakkı Devir Formu/The Copyright Agreement Form”nu eksiksiz olarak doldurulmalı ve tüm yazarlarca imzalanmalıdır.
 Tüm yazarlar makale ile ilgili ”Çıkar Çatışması Formu (ICMJE Form)/ Conflict of Interest Form. (ICMJE Form)” formunu doldurarak imzalanmalıdır.
 Çalışma etik kurul izinleri gerektiriyorsa yazar(lar) makalede ilgili “Etik Kurul Onayı“ almalı ve bu belgeyi makalenin başvurusu ile birlikte sisteme yüklemelidir
 Makalede telif hakkı gerektiren materyaller (resim, şekil, tablo vb.) var ise yazarlar bunlar için gerekli izinleri almalı ve bunu belirtmelidir.
 Makaleye tüm yazarlar katkıda bulunmuş ve makalenin son şeklini okumuş ve onaylamış olmalıdır. Makaleye daha az katkıda bulunan diğer kişiler varsa bunlara “Teşekkürler” bölümünde yer verilmelidir.
 Yazar(lar) makaleyi, gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kılavuzlarına, tanı doğruluğu çalışmaları için STARD kılavuzlarına, sistematik incelemeler ve meta-analiz için PRISMA kılavuzlarına, deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE kılavuzlarına ve randomize olmayan kamu davranışları için TREND yönergelerine, rastgele araştırma çalışmaları için CONSORT kurallarına uygun olarak makaleleri hazırlamaları gerekmektedir. Tıp makaleleri, ICMJE Tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
 Yazar(lar) gerekli tüm formları Tam Metin makale ile birlikte dergi internet sistemine eksizsiz yüklemelidir. Formları eksik olan makale değerlendirilmeye alınmaz.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 Biological Diversity and Conservation dergisinde bir makalenin değerlendirilmesi çift-kör akran değerlendirme ilkelerine uygun olarak yapılır ve hakem(ler) değerlendirme sürecinde tarafsız ve gizli olmalıdır.
 Hakem(ler) makaleleri yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, dini inancı ve siyasi felsefesine bakmaksızın değerlendirmesini yapmalı, objektif, tarafsız ve adil olmalıdır.
 Hakem(ler) uzmanlık alanlarıyla ilgili çıkar çatışması olmayan çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmemelidir.
 Çalışmayı değerlendiren hakem mutlaka derginin “Hakem Değerlendirme Formun/Reviewer Evaluation Formnu sistemden indirilerek eksizsiz olarak doldurmalıdır ve orijinal makale üzerinde düzeltme yapmış ise bunu da değerlendirme formu ile birlikte dergiye göndermelidir. 

 Makaleyi inceleyen hakem eleştirilerinde dikkatli olmalı, kaba ve saldırgan eleştirilerden kaçınmalı, yapıcı bir üslup kullanmalıdır.
 Hakem(ler) makale ve yazarları hakkında üçüncü kişilerle bilgi alış verişi yapmamalıdır.
 Hakem(ler) makaleyi verilen sürede değerlendirmeli, şayet bu mümkün olmayacaksa durumu en kısa sürede dergi editörünü bilgilendirmelidir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

 Editör, makaleleri yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, dini inancı ve siyasi felsefesine bakmaksızın değerlendirmesini yapmalı, objektif ve adil olmalıdır.
 Editör doldurması gerekli formları eksiz doldurmalı, gerekli etik kurul onayı ve deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı ve derginin amaç ve kapsamına uymayan çalışmaları reddetmelidir. Etik ihlali ile ilgili bir durum olması halinde gerekli işlemleri yapmalıdır.
 Editör, hakem atama konusunda derginin yayın politikasına uygun olarak çift kör hakemlik ve değerlendirme sürecini başlatmalı ve beklentilerini hakem(ler)e iletmelidir.
 Editör, yazar(lar) ve hakem(ler)in kişisel verilerinin korunmasına özen göstermelidir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

 Yayıncı, yayım sürecinin hakemlik ve editörün sorumluluğunda olduğunu kabul etmeli ve bu sürece müdahil olmamalıdır.
 Yayıncı, dergi ile ilgili tüm etik ilkelere uymalı, yayımladığı her çalışmanın telif hakkını korumalıdır.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Biological Diversity and Conservation dergisinde görev alan editör, hakem, yazar veya diğer görev alanlar ile yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş makaleler ile ilgili etik ilkelere uymayan durumların olması halinde bitkilerim@gmail.com e-posta adresine bildirilmelidir.