Ethical Principles and Publication Policy

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Yayın Politikası

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD), hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi, ebelik, gerontoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet ve ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarında, orijinal araştırma, sistematik derleme, olgu sunumu ve derleme türündeki makaleler ile editör yorumlarını ve editöre mektup türündeki yazıları yayımlamaktadır.

Açık Erişim Politikası
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD), bilimin ilerlemesinde bilgi paylaşımının rolü gereği, yayınlanan tüm yazıların DergiPark Dizini üzerinden tam metninin okunabileceği ve indirilebileceği bir ortamda, ücretsiz olarak açık erişime sunmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri dahil olmak üzere herhangi bir işlem için yazar(lardan) ücret talep edilmemektedir.
Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/boneyusbad

Yazının İncelenme ve Kabul Süreci
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından elektronik ortamda yılda üç kez (Nisan – Ağustos - Aralık) yayımlanan multidisipliner, hakemli ve süreli bir dergidir.
Dergiye sunulan çalışmalar öncelikle Editör Kurulu ve hakemler tarafından şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Dergi yazım kurallarına uymayan fakat değerlendirmeye alınmaya uygun görülen makaleler, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin düzenlenmek üzere yazara iade edilir. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan çalışmalar editör tarafından yayın kuruluna sunulur. Yayın kurulu tarafından uygun bulunan çalışmalar en az iki hakem tayin edilerek değerlendirme sürecine alınır. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda dergi editörlüğü tarafından ilgili çalışmaların yayınlanmasına, yazar(lar)dan düzeltme ya da ek bilgi istenmesine veya yayımlanmamasına karar verilir. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor verilmesi halinde ilgili çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme de gönderilmektedir. Hakemler ve Editör Kurulu’nun önerdiği düzenlemeler yazar(lar)a iletilir; yazar(lar) gerekli düzenlemeleri yapar ve ilgili düzenlemeleri sisteme yükler. Hakemler ve yazar(lar) arasındaki bu süreç, kimlik bilgileri gizli tutularak çift-körleme ile sürdürülür. Makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karar editör tarafından verilir. Yayımlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alınır. Bu süreç yaklaşık 4-8 aydır. Dergimize yayın başvurusunda yada sonrasında herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Düzeltme ve Geri Çekme Süreçleri
Ön değerlendirme aşamasındaki makaleler yazar(lar)ı tarafından geri çekilebilmektedir. Hakem değerlendirme aşamasındaki makaleler, gönderilen yazının değerlendirme sürecinde gecikme olması vb. gibi gerekçelerle yazıyı geri çekmek ve başka bir yerde yayınlatmak isteyen yazarlar yazılı bir başvuru ve bu başvurunun dergi editör kurulu onayı ile yazılarını dergiden geri çekebilirler.

Dergi Aşırma Politikası (İntihal İlkesi)

Dosya yükleme sürecinde yazarların uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin vb.) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu diğer dosyalarla birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %25'ten fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilir ve reddedilir.

Etik Politikası
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Bu etik ilkeler, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan yönerge esas alınarak tarafımızca kabul edilmiştir ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı ile aşağıda sunulmuştur.

Yazarların Etik Sorumlulukları
• Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek.
• Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmak.
• Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek.
• İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyete saygı göstermek. Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Gereç ve Yöntem” kısmında belirtmek.
• Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) almak, hasta mahremiyetine uygun bir şekilde sunmak
• Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.
• Makale yazımı sırasında yararlanılan kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazar(lar), tarafından kullanılan kaynaklara makale içerisinde ve sonunda etik ilkeler doğrultusunda atıf yapmak.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
• Derginin sürekli gelişmesi ve yayın niteliğinin yükselmesi için çaba göstermek
• Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
• Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
• Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.
• Yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak
• Yayınlanan tüm makalelerin uygun niteliklere sahip hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlamak
• Dergide yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korumak
• Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
• Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
• Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek.
• Değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içerisinde yapmak
• Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.
• Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.
• Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak.
• Değerlendirmeyi kabul edilen süre içinde tamamlamak.
• Değerlendirmek için kabul ettikleri çalışmayı süresi içinde “Hakem değerlendirme formu” ile bildirmek.

Yayıncının Etik Sorumlukları
• Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
• Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
• Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar. Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
• Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.