Author Guidelines

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ ve ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SABAD)
YAZIM KURALLARI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD) ulusal ve uluslararası alanda hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi, ebelik, gerontoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet ve diğer sağlık alanlarındaki özgün araştırma makalesi, derleme ve olgu sunumu şeklinde hazırlanan güncel, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları ve editöre mektupları yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Yayımlanması istenilen çalışmalar dergi yazım kuralları ve yayın ilkelerinde belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanıp gönderilmelidir. Dergiye sunulan çalışmalar öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan çalışmalar editör tarafından yayın kuruluna sunulur. Yayın kurulu tarafından uygun bulunan çalışmalar en az iki hakem tayin edilerek değerlendirme sürecine alınır. Değerlendirme sürecinde hakem değerlendirmeleri ortalama 4 ile 8 hafta sürmektedir. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda Dergi Editörlüğü tarafından ilgili çalışmaların yayınlanmasına, yazar(lar)dan düzeltme ya da ek bilgi istenmesine veya yayımlanmamasına karar verilir.

YAYIN İLKELERİ:
1. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
2. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
3. Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.
4. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve tam metin olarak yayınlanmamış, sadece özeti yayınlanmış çalışmalar, çalışmada belirtilmek üzere yayın değerlendirme sürecine kabul edilebilir.
5. Dergimize makaleler elektronik ortamda gönderilmelidir. Makalelerin web sitesi üzerinden online gönderilebilmesi ve hakem değerlendirme sürecinde makalenin hangi aşamada olduğunun takip edilebilmesi için Dergi’ye üye olunması ve giriş yapılması gerekmektedir. Derginin sitesine girilen kişisel bilgiler yalnızca derginin açıklanan amaçları için kullanılacak ve başka hiçbir amaç veya hiçbir taraf için ulaşılabilir olmayacaktır.
6. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakem süreci ile ilgili bilgilendirmesi yazarlara sistem üzerinden yapılmakta ve ayrıca sistem üzerinden değerlendirme raporları yazarlar tarafından kolaylıkla takip edilebilmektedir.
7. Başvuru yaparken sisteme yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası yüklenecektir. Yazar bilgileri “Başlık Dosyası” olarak ayrı bir dosya olarak yüklenecektir. Ayrıca kimlik bilgisi dosyası içinde ORCID numaraları da olmalıdır. Yüklemeler word formatında olacaktır. Dergi kurallarına uygun olarak yapılmayan yüklemeler değerlendirme sürecine alınmaz.
8. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. Hakem atama sürecinde üniversitemizden gelen çalışmalarda, üniversitemiz içinden hakem kesinlikle atanmamaktadır. Üniversitemiz dışından gelen çalışmalarda ise ihtiyaç duyulması halinde üniversitemiz içinden en fazla bir hakem atanmaktadır.
9. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılır(lar).
10. Dergi konusuna, yazım veya dil bilgisi kurallarına uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi tarafından hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir. Ön değerlemeye alınan yazılara ilişkin yazarlardan her türlü şekil ve içerik değişiklikleri istenebilir.
11. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar) kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ertelenir.
12. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazara/lara istemesi halinde yayına kabul yazısı gönderilir. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda birden fazla makalesi yayımlanmaz.
13. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’nde özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayımlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazar/ların ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.
14. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen değişiklikleri tamamlayarak dergi editörlüğüne bildirir.
15. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne aittir.
16. Değerlendirme sisteminin başlangıcında tüm yazılar için yazarlar tarafından imzalanmış dergi Telif Hakkı Devir Formunun sisteme yüklenmesi istenir. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler ile ilgili olarak yazar veya yazarlar telif hakkını hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın doğrudan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne devretmiş olurlar.
17. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazar(lar)a aittir.
18. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
19. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum gönderilen makalede belirtilmelidir.
20. Gönderilen makale intihal programından (ithenticate, intihal) geçirilip, intihal raporu sisteme yüklenmelidir. İntihal %25’in altında olmalıdır.
21. Ön değerlendirme aşamasındaki makaleler yazar(lar)ı tarafından geri çekilebilmektedir. Hakem değerlendirme aşamasındaki makaleler, gönderilen yazının değerlendirme sürecinde gecikme olması vb. gibi gerekçelerle yazıyı geri çekmek ve başka bir yerde yayınlatmak isteyen yazarlar yazılı bir başvuru ve bu başvurunun dergi editör kurulu onayı ile yazılarını dergiden geri çekebilirler.
22. Yazı Reddi; Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir. Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için maksimum 15 gün; değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için maksimum 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.

Etik Sorumluluk
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, gönderilen bilimsel makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygunluğunu değerlendirmek için, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE ) tavsiyeleri ile Committee on Publication Ethics (COPE)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alır. Yazarlar, insanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esas olup, makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. Yazarlar, makalenin GEREÇ ve YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış kişilerden imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur” belgesini aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir. Etik kurul belgesi gerekli ise makale sisteme yüklenirken etik kurul belgesi taranarak sisteme yüklenmelidir. Yazarlar etik kurul izni-onayı aldıklarını “Gereç ve Yöntemler” bölümünde beyan etmeli ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

YAZIM KURALLARI
Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni:

1. Dergiye gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, kaynakça, tablo ve şekillerle birlikte maksimum 20 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 11 punto, Times New Roman yazı karakteri ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Çalışmanın sayfa sayısı hakemlerden gelen düzeltmeler, yayım aşamasında makale sayfa düzenlemeleri, künye, logo ve benzer düzenlemeler ile birlikte üst sınırın üstüne çıkabilir.
2. Sayfa yapısının her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

Makalenin Hazırlanması
Makaleler APA yazım kurallarına göre hazırlanır. Derleme yazılar 15, araştırma yazıları 20 sayfayı geçmemelidir (özet, tablo, şekil/grafik ve kaynaklar hariç). Gönderilen makalelerde tablo, grafik ve şekil sayısı toplamda 5’i geçmemelidir. Ayrıca makaleler başlık ve ana metin dosyası olarak adlandırılmış iki adet Microsoft Word dosyası şeklinde gönderilmelidir. Bu dosyalar:

A. Başlık dosyası
Başlık dosyasında makalenin tam başlığı (Türkçe ve İngilizce) bulunmalıdır. Ayrıca tüm yazarların ORCID kayıt numaraları (https://orcid.org/), makalenin tipi (orijinal araştırma, vaka sunumu, derleme, vs), araştırmacıların isimleri (Yalnızca isim ve soy isimin baş harfleri büyük olmalı), çalıştıkları kurumlar ve bölümleri, akademik dereceleri, iletişim (halihazırda kullanmakta olduğu iş telefonu, e-posta; ayrıca sorumlu yazarın cep telefonu) bilgilerine yer verilmelidir. Yazarların çalıştığı kuruluş adresi en kısa şekli ile yazar adlarının altında gösterilmeli, yazarlar farklı kuruluşlarda çalışıyorlarsa adlar ve kuruluşlar üst karakter numaraları ile ismin sonunda belirtilmelidir. Gönderilen makale başlık dosyasında Kongre ya da Sempozyumda Sunulma Durumu, Tez Çalışmasından Üretilme Durumu, Teşekkür (varsa), Araştırmanın Etik Yönü (Bu çalışma için etik kurul onayı ............ Etik Kurulu'ndan alınmıştır. (Tarih:......ve Sayı No:.....)), Yazar Katkısı, Çıkar Çatışması Beyanı, Finansal Destek Beyanı belirtilmelidir. Yazar Katkısı başlığı, “Çalışma Fikri ve Tasarımı”, “Veri Toplama / Literatür Tarama”, Verilerin Analizi ve Yorumlanması”, “Makalenin Hazırlanması” ve “Eleştirel İnceleme” alt başlıklarını içermelidir. Her bir alt başlık için hangi yazar (lar)ın katkı verdiği sadece isim ve soy isimlerinin baş harfleri (büyük) ile gösterilmelidir.

B. Ana metin dosyası
Tam metin dosyasında yazarların isimlerine ait bilgi bulunmamalıdır.
Makale Metni
3. Yazı Çeşitleri
Dergilere yayımlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri aşağıdaki kategorilerde olmalı ve belirtilen yapılarda hazırlanmalıdır.
Araştırma Makalesi: Ana metin Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Gereç Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar alt başlıklarını içermelidir. Gereç Yöntem bölümünde, araştırmanın türü (tasarımı), araştırma evreni ve örneklemi, veri toplama araçları, araştırmanın etik yönü ve verilerin değerlendirilmesi bölümlerine yer verilmelidir.
Sistematik Derleme: Araştırma makalesi kapsamındadır. Bir derleme makalenin sistematik olarak tanımlanabilmesi için derlemeye alınacak çalışmaların belirlenmesi, seçilmesi, çalışma verilerinin sentezlenmesi süreçlerinin izlenmesi gerekir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek olan sistematik derleme çalışmalarının da araştırma makalelerine benzer başlıklarla ele alınarak hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Derleme Makale: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından, sağlık bilimleriyle ilgili her türlü konu için güncel kaynakları da içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Ana metin Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Konu ile İlgili Alt Başlıklar, Sonuç ve Kaynaklar alt başlıklarını içermelidir.
Olgu sunumu: Olguyu kısaca tanımlamalıdır. Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar alt başlıklarını içermelidir.
4. Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları esas alınmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.
Başlık:
5. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 11 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

Özet ve Anahtar Kelimeler
6. Gönderilen bütün makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Araştırma makalelerinin özetleri; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri ile Anahtar Kelimeleri içermelidir. İngilizce Özet ise “Aim, Materials and Methods, Results, Conclusion” bölümlerinden oluşmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özet metinleri italik yazılmalıdır. Makalenin özet kısmında kısaltma kullanılmamalı ve bu kısım 200 kelimeyi aşmamalıdır.
Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri (TBT) veya Medical Subject Headings’e (MeSH) göre seçilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük olmalı ve sola yaslı yazılmalıdır.
Derleme Makalelerinin özetleri; Giriş, Amaç, Gelişme ve Sonuç anlamı taşıyacak şekilde içeriği tam olarak yansıtmalıdır.
Olgu Sunumu özetleri; olguyu kısaca tanımlamalıdır. Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç verilerek yazılmalıdır.
7. Özetler ve Anahtar kelimeler Times New Roman, 11 punto, 1,5 satır aralıklı, italik olarak yazılmalıdır. Bu bölümlerin yalnızca başlıkları kalın (bold) olmalıdır.

Ana Metin ve Bölüm Başlıkları
8. Ana metin Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 11 pt, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalede yalnızca ana başlıklar büyük harfle yazılmalı alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce 12 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her bir paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
Tablo, Şekil ve Grafikler
9. Makalelerde tablolar ve şekiller metin sonunda değil, metin içinde kullanıldığı yerde sunulmalı, dikey tablolar kullanılmalı, alt ve üst çizgiler ve gereğine göre ara çizgileri içermeli (gereksiz yatay ve dikey çizgilerden kaçınılmalı), arap rakamları ile sıralanmalı, tablo adı tablo üst çizgisinin üstüne, sola yaslı olarak yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2, Grafik 1, Grafik 2) bir şekilde gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafik’e bir başlık verilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üzerinde, şekil adları ise şeklin altında, Times New Roman, 11 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Tablo, şekil veya grafik başlığı ile tablo arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Tablolar ihtiyaç duyulması halinde yatay olarak da kullanılabilir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 10 punto aralığında olmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 9 punto olarak verilmelidir.
10. Tablolar yazılım programı çıktısı olarak metne konmamalı, sonuçları yazar/yazarlar kendileri tablo haline getirmelidir. Tablolar mümkün olduğunca A4 kağıt boyutuna uygun düzenlenmiş olmalıdır. Şekillerin bilgisayar yazılım programı çıktısı olmaması, çizim veya çizim resim halinde ve A4 kağıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları gerekmektedir.


Metin içi Kaynak Gösterme
11. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı, yayın tarihi belirtilmelidir. Örneğin, (Çetinoğlu, 2002); (Eliçin, 2001).
Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine göre sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır.
Örneğin: ...(Bozok, 2008; Mert, 2009; Özer ve ark., 2010).

Tek yazarlı çalışmalar
Eğer cümle içinde yazarın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. Örneğin, Türkçe makale: Aydın (2019) veya (Aydın, 2019). İngilizce makale: Wegener (2007) veya (Wegener, 2007)

İki yazarlı çalışmalar
İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadı yazılmalıdır. Örneğin, Türkçe makalelerde Yamak ve Maraş (2019) veya (Yamak ve Maraş, 2019); İngilizce makalelerde Sun & Harlow (2019) veya (Sun & Harlow, 2019).

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalar
Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalıdır. Örneğin, Türkçe makalelerde metin içinde ilk gösterimde (Borgström, Nerfeldt, ve Friberg, 2019) veya Borgström, Nerfeldt, ve Friberg, (2019); İngilizce makalelerde (Borgström, Nerfeldt, & Friberg, 2019) veya Borgström, Nerfeldt, & Friberg, (2019)
Aynı kaynağa yapılan daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “ve ark.” ya da “et al” yazılmalıdır. Örneğin, (Yılmaz ve ark., 2019), İngilizce makalelerde ise (Borgström et al., 2019).

Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalar
Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “ve ark.”(Türkçe makale) ya da “et al” (İngilizce makale) ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, (Özkul ve ark., 2005), (Waterman et al., 1993).
Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması
Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a, b, c) gibi semboller yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Örneğin, (Özkan, 2015a) veya (Özkan, 2015b).
Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Metin içinde ilk kez kaynak gösterildiğinde açılımı ile birlikte verilir; ikinci kez aynı metin içinde kaynak gösterildiğinde kısaltması verilebilir.
Örneğin; (American Academy of Pediatrics [AAP], 2019) / (AAP, 2019)

Kaynakça
12. Kaynakça 11 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sıraya göre makale sonunda yer almalıdır. Her bir kaynak arasındaki paragraf aralığı önce ve sonra (6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise bu çalışmaların yayın yılının sonuna (a, b, c) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.

Basılı Dergide Makale
Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. (Yıl). Makale adı. Dergi Adı (Açık, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ve İtalik), Cilt no (italik) (süreli yayının sayısı), sayfa no. doi:xxx

Ferguson, S. (2014). Nurses are essential players in all health and policy arenas. International Nursing Review, 61 (2), 297–298. doi: 10.1111/inr.12127.

Numminen, O. H., Leino-Kilpi, H. (2007). Nursing students' ethical decision-making: A review of the literature. Nurse Education Today, 27, 796-807. doi:10.1016 /j.nedt.2009.07.013

Eğer bir makalede altıdan fazla yazar varsa, altıncı yazardan sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır:
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., … Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-35

Kitaplar
Basılı kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Cushing, P. T. (2005). Counseling as an art: The creative arts in counseling. Alexandria, VA: American Counseling Association.
Orhunbilge, N., Albayrak, A.S., Bayyurt, N. (2006). Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Basılı editörlü kitap:
Sprinthall, N. A., Mosher, R. L. (Eds.). (1978). Value development as the aim of education. Schenectady, NY: Character Research Press.
Baykal, Ü., Türkmen, E. (Eds.). (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. (1. Baskı). İstanbul: Akademi Yayınevi; 352-383.

Editörlü kitaptan bir bölüm:
Kalish, C. W. (2000). Children's thinking about truth: A parallel to social domain judgments? In M. Laupta (Ed.), Rights and wrongs: How children and young adults evaluate the world (pp. 6–22). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Bildiriler
Sözel veya Poster Bildiri:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözel veya poster bildirinin başlığı. Poster ya da sözel bildiri, Organizasyonun adı, Yeri.
Aba, Y.A., Ataman, H. (2015, Ekim). Preimplantasyonda genetik tanılama ve hemşirenin rolü. Sözel bildiri, Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi, İstanbul.

Tezler
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.
Arslan, E. (2018). Sağlık Kurumlarında Çalışan Sağlık Personelinin Farklılıkların Yönetimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kurum Yayını
DPT (2003) Ekonomik Rapor, DPT Yayınları No: 2003-77, Ankara.

Elektronik Kaynak
Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, Cilt no, sayfa no-sayfa no. Erişim Tarihi gün. ay. yıl, Erişim internet adresi.
World Health Organization. (2018). WHO recommendations on home-based records for maternal, newborn and child health. Erişim tarihi 04.07.2019, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274277/9789241550352-eng.pdf?ua=1
13. Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınacaktır.