Year 2018, Volume 16 , Issue 3, Pages 23 - 36 2018-09-30

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARI

Yasemin DERİNGÖL [1]


İnsan hayatı boyunca diğer canlılarla iletişim içindedir ve bu iletişim araçlarından biri de konuşma becerisidir. Konuşmada kaygı yaşayan bir öğretmen ise düşündüklerini yeterli bir şekilde öğrencilerine aktaramayabilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 239 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Kınay ve Özkan’ın (2014) geliştirdiği “Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygısı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu ölçek, ‘Psikolojik Durum’,  ‘Fizyolojik Belirtiler’ ve ‘Beceri İle İlgili Kaygı’ alt boyutlarını içeren toplam 40 maddeden oluşmaktadır. İstatistiksel çözümler SPSS 16.0 kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizi için, İlişkisiz Grup t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları düşük seviyededir. Ölçek alt boyutları ve ölçek toplam puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılaşmadığı ve bulundukları sınıflara göre ise farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Sınıf düzeyi arttıkça konuşma kaygılarının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Sınıf öğretmeni adayı, konuşma kaygısı
  • ANDRADE, Melvin & WILLIAMS, Kenneth (2009). Foreign Language Learning Anxiety in Japanese Efl University Classes: Physical, Emotional, Expressive, And Verbal Reactions. Sophia Junior College Faculty Journal, 29, 1-24. BAKİ, Yasemin ve KAHVECİ, Gökhan (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının Etkili Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/4, 47-70. BAKİ, Yasemin, ve KARAKUŞ, Neslihan (2014). A Research on Speech of Prospective Turkish Teacher. The Antropologist, 21, 271-276. BAŞARAN, Mustafa ve ERDEM, İlhan (2009). Öğretmen Adaylarının Güzel Konuşma Becerisi Ile Ilgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754. BAŞARIR, Deniz (1990). Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluluk Kaygı, Akademik Başarı ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. BODIE, Graham D. (2010). A Racing Heart, Rattling Knees, and Ruminative Thoughts: Defining, Explaining and Treating Public Speaking Anxiety. Communication Education, 59(1), 70-105. BOZPOLAT, Ebru (2017). An Investigation of the Variables Predicting Faculty of Education Students’ Speaking Anxiety through Ordinal Logistic Regression Analysis. Journal of Education and Learning, Vol. 6, No. 1, 27-40. CHEN, Chih‐Ming & LEE, Tai‐Hung (2011). Emotion Recognition And Communication For Reducing Second‐Language Speaking Anxiety in A Web‐Based One‐To‐One Synchronous Learning Environment. British Journal of Educational Technology, Vol 42, No 3, 417-440. DEMİREL, Duygu Harmandar, SERDAR, Emrah, ULUDERE, Ezgi ve KARAKAŞ, Zekiye (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 50, 510-516. DURMUŞ, Esen ve BAŞ, Kenan (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/19, 325-336. DURSUN, Şemşettin ve BİNDAK, Recep (2011). İlköğretim II. kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1, 18-21. GEORGE, Darren & MALLERY, Paul (2010). Spss for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. 17.0 update, Boston: Allyn & Bacon Pearson. HAMMAD, Enas Abdullah & GHALI, Etaf Mahmoud Abu (2015). Speaking Anxiety Level of Gaza EFL Pre-service Teachers: Reasons and Sources. World Journal of English Language, Vol. 5, No. 3, 52-64. KARASAR, Niyazi (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. KATRANCI, Mehmet ve KUŞDEMIR, Yasemin (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının Incelenmesi: Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445. KATRANCI, Mehmet ve MELANLIOĞLU, Deniz (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 6, 651-665. KINAY, İsmail ve ÖZKAN, Erdost (2014). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygısı Ölçeği (ÖAKKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/5, 1747-176. KOÇ AKRAN, Sevda ve ÖZDEMIR, Elham (2018). Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarına İlişkin Görüşleri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, Volume: 4, Number: 1, 38-49. MAHMOODZADEH, Masoud (2012). Investigating Foreign Language Speaking Anxiety within the EFL Learner's Interlanguage System: The Case of Iranian Learners. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 3, 466-476. MAK, Barley (2011). An Exploration of Speaking-in-Class Anxiety with Chinese ESL Learners. Procedia- Social and Behavioral Sciences, Volume 39, Issue 2, 202-214. MELANLIOĞLU, Deniz ve DEMİR, Tazegül (2013) Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 389-404. MERT, Esra Lüle (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarına İlişkin Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 784-789. ÖZDEMİR, Serpil (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygısını Gidermede Hazırlıklı Konuşmaların Rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 361-374. ÖZKAN, Erdost ve KINAY, İsmail (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 4/3, 1290-1301. SARGIN, Mustafa (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi-Muğla İli Örneğinde (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. SEVİM, Oğuzhan (2012). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 927-937. SUROĞLU SOFU, Merve (2012). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygıları. (Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. ŞENTÜRK, Burcu (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Genel Başarıları, Matematik Başarıları, Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Matematik Kaygıları Arasındaki Ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. TEMİZ, Ebru (2013a). Speech Anxiety of Music And Turkish Language Teacher Candidates. Journal of Educational And Instructional Studies In The World, 3(2), 101-105. TEMİZ, Ebru (2013b). Pedagojik Formasyon Alan Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygıları. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/3, 985-992. TEMİZYÜREK, Fahri (2007). İlköğretim İkinci Kademede Konuşma, Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(2), 113-131. TIANJIAN, Wang (2010). Speaking Anxiety: More of a Function of Personality than Language Achievement. Chinese Journal of Applied Linguistics, Vol. 33, No. 5, 95-109. TSIPLAKIDES, Iakovos & KERAMIDA, Areti (2009). Helping Students Overcome Foreign Language Speaking Anxiety in the English Classroom: Theoretical Issues and Practical Recommendations. International Education Studies, Vol. 2, No. 4, 39-44. YAHYA, Mosaddaq (2013). Measuring Speaking Anxiety Among Speech Communication Course Students at The Arab American University of Jenin (AAUJ). European Social Sciences Research Journal, 1(3), 229-248. YOUNG, Dolly Jesusita (1990). An Investigation of Students' Perspectives on Anxiety and Speaking. Foreign Language Annals, Vol 23, Issue 6, 539-553.
Primary Language tr
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Yasemin DERİNGÖL

Dates

Publication Date : September 30, 2018

APA Deri̇ngöl, Y . (2018). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARI . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (3) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/39491/465705