Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Year 2018, Volume 16, Issue 3, 407 - 434, 30.09.2018

Abstract

Medya okuryazarlığı eğitimi, bir yandan aktif izleyici vurgusu yaparken, diğer yandan da bu izleyicilerin sadece medya içeriği kullanımında değil demokratik haklar ve toplumsal roller bağlamında da kontrol sahibi olabilmesini sağlar. Ne var ki, medya teknolojilerinin değişken özelliği nedeniyle, genelde takipçinin, özelde öğrencinin ve medya okuryazarlığı eğitiminin, bu hızı yakalaması kolay olamamaktadır. Bu çalışmanın da işaret ettiği üzere medya okur-yazarlığı konusunda güçlü bir alt yapıya sahip olması beklenilen iletişim fakültesi öğrencilerinin, beklenenin aksine pasif takipleri ve çok yönlü olamamaları daha etkin bir medya okur-yazarlığı kültürünün oluşmasını engellemektedir.

Bu çerçevede, bu çalışma iletişim fakültesi öğrencilerinin medya takibi alışkanlıklarından yola çıkarak, bu takibin, medya içeriğine yönelik davranışlarının belirlenmesinde etkili olup olamayacağını yarı yapılandırılmış görüşme ve içerik analizi yöntemleriyle değerlendirmeye çalışmıştır. Ana-evrenin Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak seçildiği çalışmada, farklı bölümlerde okuyan 56 öğrenciyle mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları; iletişim fakültesi öğrencilerinin, medya okuryazarlık eğitiminin, bilinçli okuyuculara ihtiyaç olduğu için gerekli olduğunu düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca medya okuryazarlık eğitiminin; kullanıcının bilinçli olmasını sağladığı, yorumlama yeteneğini geliştirdiği, izleyiciye, haberlerin doğru şekilde analiz etme ve eleştirel bakış açısına sahip olma yeteneğini kazandırdığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bir diğer sonuç ise araştırmaya katılan öğrencilerin günlük haberleri en çok internet ve sosyal medya üzerinden takip etmesi olmuştur.

References

  • Alton, G., Moore, P., Dezuanni, M., and Sanjay, A. (2013). Media and information literacy: policy and strategy guidelines. Paris: UNESCO. Altun, A. (2009). Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Eleştirel Bir Yaklaşım . Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 97-109. Beach, J. (2017). Literacy, How Do You Know? The Epistemological Foundations of 21st Century. London: Routledge. Burn, A., and Durran, J. (2007). Media Literacy in Schools: Practice, Production and Progression. London: PCP. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge Falmer. Commision, E. (2018, Şubat 23). to media literacy - European Commission - Europa EU. ec.europa.eu: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-trends-report_en.pdf adresinden alındı. Cubbage, J. (2018). Handbook of Research on Media Literacy in Higher Education Environments. USA: IGI GLOBAL. Dezuanni, M. (2010). Digital Media Literacy: Connecting Young People's Identities, Creative Production and Learning about Video Games . D. E. Alvermann içinde, Adolescents' Online Literacies: Connecting Classrooms, Digital Media, (s. 125-144). New York: Peter Lang. Ebner, J. (2017). The Rage: The Vicious Circle of Islamist and Far-Right Extremism. New York: I.B. Tauris and Co. Gilbert, R., and Hoepper, B. (2017). Teaching Humanities and Social Sciences: History, Geography, Economics and. CENGAG: New Zeland. Griffin, A., Noble, C., and Durmusoglu, S. (2014). Open Innovation: New Product Development Essentials from the PDMA. New Jersey: Wiley. Hall, H. L., and Manfull, A. (2015). Student Journalism and Media Literacy. New York: Rosen Publishing. Hobbs, R. (1998). The Seven Great Debates in the Media Literacy Movement J. Journal of Communication, 48(1), 16-32. Jerit, J., and Barabas, J. (2013). Exposure Measures and Content Analysis in Media Effects Studies. R. Y. Shapiro, and J. Lawrence R. içinde, The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media (s. 139-155). Oxford : Oxford University Press. Johnson, N. F. (2016). The Multiplicities of Internet Addiction: The Misrecognition of Leisure and Learning. London: Routledge. Kahn, R., and Kellner, D. (2006). Reconstructing Technoliteracy: A Multiple Literacies Approach . J. Dakers içinde, Defining Technological Literacy: Towards an Epistemological Framework (s. 253-274). New York: Palgrave. Klibanoff, C. E. (2012). News Literacy, Informed Citizens and Consumer-Driven Media: The Future Landscape of American Journalism. Washington: Lulu. Knobel, M. (2008). Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York: Peter Lang. McKenna, M. C., Linda, D., Ronald D., K., and David, R. (2006). International Handbook of Literacy and Technology. New Jersey: Lawrence. Melki, J. (2014). Sowing the Seeds of Digital and Media Literacy in Lebanon and the Arab World: The Importance of Locally Grown and Sustainable Curriculum. B. S. Abreu, and P. Mihailidis içinde, Media Literacy Education in Action: Theoretical and Pedagogical Perspectives (s. 77-86). New York: Routledge. Moe, W. W., and Schweidel, D. (2014). Social Media Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press. Potter, W. J. (2013). Media Literacy. London: University of California. Pullen, D. L. (2012). Technoliteracy, Discourse, and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age. Hershey: Information Science. Scheibe, C., and Rogow, F. (2012). The Teacher’s Guide to Media Literacy: Critical Thinking in a Multimedia World. US: Corwin. Silverblatt, A., Ferry, J., and Finan, B. (2015). Approaches to Media Literacy: A Handbook: A Handbook. London: Routledge. Şahin, Ç. (2015). Gelişimsel Araştırma. (Ed: M. Metin). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Vainikka, E., and Herkman, J. (2013). Generation of content-producers? The Reading and Media Production Practices of Young Adults. Journal of Audience and Reception Studies, 118-138. Wan, G., Yeh, E., and Cheng, H. (2016). Digital Media Use by Chinese Youth and Its Impact. C.-K. Cheung içinde, Media Literacy Education in China (s. 47-64). Singapore: Springer. Westlund, O. (2017). The Production and Consumption of News in an Age of Mobile Media. G. Goggin, and L. Hjorth içinde, The Routledge Companion to Mobile Media (s. 135-145). London: Routledge. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerden Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2018, Volume 16, Issue 3, 407 - 434, 30.09.2018

Abstract

References

  • Alton, G., Moore, P., Dezuanni, M., and Sanjay, A. (2013). Media and information literacy: policy and strategy guidelines. Paris: UNESCO. Altun, A. (2009). Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Eleştirel Bir Yaklaşım . Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 97-109. Beach, J. (2017). Literacy, How Do You Know? The Epistemological Foundations of 21st Century. London: Routledge. Burn, A., and Durran, J. (2007). Media Literacy in Schools: Practice, Production and Progression. London: PCP. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge Falmer. Commision, E. (2018, Şubat 23). to media literacy - European Commission - Europa EU. ec.europa.eu: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-trends-report_en.pdf adresinden alındı. Cubbage, J. (2018). Handbook of Research on Media Literacy in Higher Education Environments. USA: IGI GLOBAL. Dezuanni, M. (2010). Digital Media Literacy: Connecting Young People's Identities, Creative Production and Learning about Video Games . D. E. Alvermann içinde, Adolescents' Online Literacies: Connecting Classrooms, Digital Media, (s. 125-144). New York: Peter Lang. Ebner, J. (2017). The Rage: The Vicious Circle of Islamist and Far-Right Extremism. New York: I.B. Tauris and Co. Gilbert, R., and Hoepper, B. (2017). Teaching Humanities and Social Sciences: History, Geography, Economics and. CENGAG: New Zeland. Griffin, A., Noble, C., and Durmusoglu, S. (2014). Open Innovation: New Product Development Essentials from the PDMA. New Jersey: Wiley. Hall, H. L., and Manfull, A. (2015). Student Journalism and Media Literacy. New York: Rosen Publishing. Hobbs, R. (1998). The Seven Great Debates in the Media Literacy Movement J. Journal of Communication, 48(1), 16-32. Jerit, J., and Barabas, J. (2013). Exposure Measures and Content Analysis in Media Effects Studies. R. Y. Shapiro, and J. Lawrence R. içinde, The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media (s. 139-155). Oxford : Oxford University Press. Johnson, N. F. (2016). The Multiplicities of Internet Addiction: The Misrecognition of Leisure and Learning. London: Routledge. Kahn, R., and Kellner, D. (2006). Reconstructing Technoliteracy: A Multiple Literacies Approach . J. Dakers içinde, Defining Technological Literacy: Towards an Epistemological Framework (s. 253-274). New York: Palgrave. Klibanoff, C. E. (2012). News Literacy, Informed Citizens and Consumer-Driven Media: The Future Landscape of American Journalism. Washington: Lulu. Knobel, M. (2008). Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. New York: Peter Lang. McKenna, M. C., Linda, D., Ronald D., K., and David, R. (2006). International Handbook of Literacy and Technology. New Jersey: Lawrence. Melki, J. (2014). Sowing the Seeds of Digital and Media Literacy in Lebanon and the Arab World: The Importance of Locally Grown and Sustainable Curriculum. B. S. Abreu, and P. Mihailidis içinde, Media Literacy Education in Action: Theoretical and Pedagogical Perspectives (s. 77-86). New York: Routledge. Moe, W. W., and Schweidel, D. (2014). Social Media Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press. Potter, W. J. (2013). Media Literacy. London: University of California. Pullen, D. L. (2012). Technoliteracy, Discourse, and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age. Hershey: Information Science. Scheibe, C., and Rogow, F. (2012). The Teacher’s Guide to Media Literacy: Critical Thinking in a Multimedia World. US: Corwin. Silverblatt, A., Ferry, J., and Finan, B. (2015). Approaches to Media Literacy: A Handbook: A Handbook. London: Routledge. Şahin, Ç. (2015). Gelişimsel Araştırma. (Ed: M. Metin). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Vainikka, E., and Herkman, J. (2013). Generation of content-producers? The Reading and Media Production Practices of Young Adults. Journal of Audience and Reception Studies, 118-138. Wan, G., Yeh, E., and Cheng, H. (2016). Digital Media Use by Chinese Youth and Its Impact. C.-K. Cheung içinde, Media Literacy Education in China (s. 47-64). Singapore: Springer. Westlund, O. (2017). The Production and Consumption of News in an Age of Mobile Media. G. Goggin, and L. Hjorth içinde, The Routledge Companion to Mobile Media (s. 135-145). London: Routledge. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerden Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Ekmel GEÇER This is me


Hakkı BAĞCI>

Publication Date September 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 16, Issue 3

Cite

APA Geçer, E. & Bağcı, H. (2018). MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (3) , 407-434 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/39491/465744