Volume: 14 Issue: 2, 12/31/21

Year: 2021

Research

Case Report

Review

Issue Editorial Board

Prof. Dr. Hasan İÇEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Veterinary Internal Medicine, Veterinary Medicine
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi 0000-0002-3458-4409
Veterinary Obstetrics and Gynecology, Veterinary Sciences
Assoc. Prof. Dr. Simten YEŞİLMEN ALP Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Veterinary Bacteriology, Veterinary Microbiology, Veterinary Sciences
Prof. Dr. Mehmet Hanifi DURAK DİCLE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ 0000-0003-0702-6660
Veterinary Biochemistry
Assoc. Prof. Dr. Tahir BAYRIL Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 0000-0001-5322-7346
Animal Science, Genetics and Biostatistics
Asst. Prof. Dr. Ahmet Şener YILDIZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Animal Health Economics and Management, Veterinary Sciences

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından yayınlanan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift körleme sistemi ile hakem değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayınlanan ve Ulakbim Yaşam Bilimleri tarafından taranan ulusal ve uluslararası bilimsel, açık erişimli bir hakemli bir dergidir. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veteriner Hekimlik ve Hayvancılıkla ilgili olarak; Temel Bilimler, Klinik ve Klinik öncesi Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ile hayvanlarda biyolojik çeşitlilik taksonomisi, hayvanların doğal ortamlarında biyolojisi ve yaban hayatı alanlarıyla alakalı kanıta dayalı bilimsel çalışmaları yayımlamayı amaç edinmiş bir dergidir.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde Veteriner Hekimliğinin; Temel Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Laboratuvar Hayvanları, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji) Klinik Öncesi Bilimleri (Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Su Ürünleri Sağlığı, Viroloji), Klinik Bilimleri (Cerrahi, Dahiliye, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama), Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri (Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Zootekni, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Biyoistatistik, Genetik), Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve hayvanlarda biyolojik çeşitlilik taksonomisi, hayvanların doğal ortamlarında biyolojisi ve yaban hayatı alanlarıyla ilgili orijinal araştırmalar, gözlemler, deneysel çalışmalar, derlemeler (Çağrılı veya sorumlu yazara ait makale konusu ile alakalı en az 3 araştırma makalesinin yayımlanmış olması şartıyla), ön raporlar, bilim haberleri, bilimsel kitap ve tanıtımları, fakülteye ait haberler ve editöre mektup(lar) yayımlanır. Dergide yayımlanacak yazı ve makaleler için resmi dil Türkçe’dir. İngilizce yazılmış yazılar da yayımlanabilir.

1. Derginin tam adı Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, kısaltılmış adı "Dicle Üniv Vet Fak Derg" dir.

2. Dergi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, yılda iki kez (iki sayı) yayımlanır.

3. Derginin yayın dili Türkçedir. İngilizce yazılmış yazılar da yayınlanabilir. Her yayının başında bir Türkçe “Öz” ve İngilizce “Abstract” verilmelidir.

4. Dergide özellikle Veteriner Hekimliği bilim alanı ile ilgili olmak üzere insan ve hayvan sağlığını kapsayan Sağlık ve Fen bilimleri alanıyla ilgili orijinal araştırmalar, gözlemler, deneysel çalışmalar, derlemeler (çağrılı veya sorumlu yazara ait derleme konusu ile ilgili en az 3 araştırma makalesinin referans listesinde olması gereklidir), ön raporlar, bilim haberleri, bilimsel kitap ve tanıtımları, fakülteye ait haberler ve editöre mektup(lar) yayımlanır.

5. Dergiye gönderilen yazılar daha önceden yayınlanmamış (kongre bildirileri hariç) ve orijinal olmalıdır. Eşzamanlı olarak incelenmek üzere başka dergilere gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce kongrelerde sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir.

6. Yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Gönderilen yazının yayınlanabilmesi için, yayın kurulunca tayin edilen en az 2 hakem tarafından uygun bulunması şarttır. Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri, aksi belirtilmediği takdirde iade edilmez.

7. Yazılar A4 (210 x 297 mm) tipi beyaz kâğıdın bir yüzüne, çift aralıklı, 12 punto (Times New Roman), her kenardan 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazıların tamamı, şekil ve tablolar dahil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalar ve derlemelerde 25, gözlemler ile kısa bilimsel çalışmalarda 10 sayfayı geçmemelidir.

8. Türkçe orijinal çalışmalar makale başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, Türkçe Öz (özet başlığı öz olarak yazılacaktır) ve Anahtar Kelimeler, yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Key Words), GİRİŞ, MATERYAL VE METOT, BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ, TEŞEKKÜR ve KAYNAKLAR sırası ile hazırlanmalıdır. Kısa bilimsel (Vaka takdimi vb.) çalışmalarda, GİRİŞ, VAKANIN TAKDİMİ, TARTIŞMA VE SONUÇ, bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemelerde Yazar/lar ara başlıklandırmaları kaynaklar kısmına kadar kendisi belirler.

9. Yabancı dilde orijinal çalışmalar makale başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, yabancı dilde özet (Abstract) ve anahtar kelimeler (Key Words), Türkçe başlık, Türkçe Öz (özet başlığı öz olarak yazılacaktır) ve Anahtar Kelimeler, INTRODUCTION, MATERIAL AND METHODS, RESULTS, DISCUSSION AND CONCLUSION, ACKNOWLEDGMENT, REFERENCES sırası ile hazırlanmalıdır. Kısa bilimsel (Vaka takdimi vb.) çalışmalarda; INTRODUCTION, CASE DESCRIPTION,DISCUSSION AND CONCLUSION ve REFERENCES bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemelerde Yazar/lar ara başlıklandırmaları kaynaklar kısmına kadar kendisi belirler.

10. Başlık sayfası: Bu sayfada, yazının başlığı, yazar(lar)ın tam adları, adresleri, ORCID numaraları ve yazışmadan sorumlu yazarın adı, adresi, ve e-posta adresi bulunmalıdır. Başlık kısa, açık ve yazı için uygun olmalıdır. Başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük geri kalanı küçük harf ve bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Başlık sayfası çift kör hakem süreci için ayrı bir word dosyasında sisteme yüklenmelidir.

11. Ana makalede Başlık, dışında yazara ait herhangi bir bilgi vermeksizin yazılmalıdır. Bu yöntem, yazıların uzmanlarca tarafsız (kör hakem süreci) bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

12. Öz, tek paragraf halinde yabancı dilde 200-350 sözcük, Türkçe en çok 250 sözcük olmalıdır.

13. Türkçe ve yabancı dilde Anahtar Kelimeler alfabetik sıralanmış en az 2 ve en fazla 6 adet olarak yazılmalıdır.

14. GİRİŞ bölümünde, çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı vurgulanmalıdır.

15. MATERYAL VE METOT gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır.

16. BULGULAR bölümünde, veriler kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Tablolarda verilen bulguların metinde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.

17. Materyal ve Metot ile Bulgular bölümlerinde, alt başlıklar önce kalın, sonra italik yazı tipiyle belirtilmelidir. Kalın alt başlık sol kenarda, italik alt başlık ise paragraf başında yer almalıdır.

18. Dergiye gönderilen yazılarda Türk Dili İmla ve Yazım Esasları gözetilmelidir. Bilimsel terimler orijinal şekli ile yazılmalıdır. Bakteri, virüs, mikroorganizma, zoolojik ve botanik isimlerin mutlaka italik yazılması gerekir. Rakamların ondalık gösteriminde virgül yerine nokta kullanılmalıdır.

19. Kısaltmalar, semboller ve ölçüler: Yazarlar her bir bilimsel kısaltmanın açılımını metinde ilk geçtiği yerde açıklamalıdırlar. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler SI (The International System of Units)’ye göre verilmelidir.

20. TARTIŞMA VE SONUÇ bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.

21. TEŞEKKÜR bölümünde gerekli görüldüğünde çalışmaya çeşitli şekillerde katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir.

22. KAYNAKLAR metin içinde geçtikleri sıraya göre yazının uygun yerinde numaralanıp parantez içinde belirtilmeli ve kaynaklar bölümünde bu sıra numarasına göre yazılmalıdır. Kaynak yazımında, altı 'dan daha çok yazar varsa ilk üç isim yazıldıktan sonra “ve ark” veya “et al” ifadesi kullanılmalıdır. Kaynaklarda dergi adlarının yazımları için mümkünse List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınarak kısa adları yazılmalıdır. Kaynakların yazımındaki hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Kişisel görüşler ve yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilmemelidir.

23. Kaynakların yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:

Makaleler: Yazar(lar)ın soyad(lar)’ı tam ve ad(lar)’ın ilk harfi, makalenin basım yılı (xxxx), makalenin başlığı (Her kelime büyük harfle başlayacak şekilde), derginin adı, cilt, sayı ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Basılmamış makaleler kaynak olarak kullanılırsa dergi isminden sonra Baskıda ifadesi ya da Digital Object Identifier System (DOI) numarası yazılmalıdır.

Kaynak dergilerde yayınlanmış ise:

Örnek: Aksu H, Çolak H, Vural A, Erkan ME. (1999). Diyarbakır Bölgesinde Üretilen Örgü̈ Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Univ Vet Fak Derg. 10(1–2): 8–11.

Kaynak bir kitap ise: Yazar(lar)ın soyad(lar)’ı ad(lar)’ının ilk harfi parantez içerisinde basım yılı, eserin adı, baskı sayısı (varsa), basım evi, basım yeri.

Örnek: Tayar M, Korkmaz NH. (2004). Beslenme ve Sağlıklı Yaşam. I. baskı, Akmat Yayınevi, Bursa.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: İlgili bölüm yazar(lar)ın soyad(lar)’ı ad(lar)’ının ilk harfleri yayımlandığı yıl, bölümün başlığı, yabancı kitaplar için parantez içerisinde “In”, Türkçe kitaplar için “içinde” anlamındaki bir edat, kitabın adı, editörün isminin baş harfleri, editörün soyadı ve parantez içinde “editör(ler)” kelimesi bölümün sayfa numaraları basım evi, basım yeri

Türkçe Örnek : Kaya S. (2000). Antibiyotikler. (İçinde): Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. S Kaya S, Pirinççi I, Bilgili A (editörler). Cilt 2. Baskı 2. s. 267-420. Medisan Yayınevi, Ankara, Türkiye

Yabancı Örnek : Anderson DE. (2009). Intestinal atresia. In: Current Veterinary Therapy: Food Animal Practice. Anderson DE, Rings DM (eds). 5th ed. pp. 122-124. Saunders Elsevier, Missouri, USA.

Kaynak bir tez ise:

Örnek: Yıldırım Y. (2004). Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksiyonlarının Seroprevalansı. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s. 42-54, Ankara.

Kaynak bir bildiri ise:

Örnek: Ketani MA, Saruhan BG. (2006). Sialoadenektomi ve Eksojen Epidermal Growth Factor Uygulamasının Sıçan Uterus Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 Haziran, Malatya-Türkiye.

Kaynak bir internet adresi ise: Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

Örnek: Wild J. Peritoneal dialysis. Erişim: http://www.harcourt-international.com/e-books/pdf/374.pdf. Erişim tarihi: 31.03.2003

24.Dergide yayımlanmak üzere Yayın Alt Komitesi’ne gönderilen makaleler tüm yazarlar tarafından imzalanan “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” ile birlikte gönderilir. Yayımlanması uygun görülen çalışmalar, Yayın Alt Komitesi’nin basıma ilişkin kararı ile istendiğinde yazarına/yazarlarına bildirilir.

25. Tablo ve Şekiller: Makale ile ilgili fotoğraf, resim, şema, çizim, formül vb’inden başlıklarda ve metin içerisinde şekil diye bahsedilmelidir (Şekil 1, Şekil 2). Tablo ve grafikler ise aynen isimlendirilir (Tablo 1, Grafik 1) ve metin içerisinde de belirtilmelidir (Tablo 1’de sunulmuştur vb.). Tablo ve grafiklerin açıklamaları üstte, şekillerin ise altta olmalıdır. Bu açıklamalar makalenin yazım dilinde olmalıdır. Şekil (resim ve fotoğraf hariç), grafik ve tablolar metin içerisindeki yerleri belirtilerek kaynaklardan sonra her biri ayrı sayfalara yerleştirilmeli. Özellikle tablo ve grafikler basit ve sade olmalı, büyük tablolar ve karmaşık grafikler ikiye veya üçe bölünerek ayrı hazırlanmalı. Ayrıca tablo ve şekillerde kullanıloan her türlü kısaltma tablo ve şekillerin altında açıklanmalıdır.

26. Çalışmada yayımlanması istenen fotoğraflar ve şekillerin, TIFF veya JPEG formatında 300 DPI çözünürlükte olması gereklidir. Resimler yazı içine yerleştirilmemelidir fakat yerleri ilgili öneriler yapılabilir.

27. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirtilen “İhbarı Mecburi Hastalıklar” ile ilgili makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış izin yazısının Dergi Editörlüğüne sunulması zorunludur.

28.Makalelerin https://dergipark.org.tr/duvetfd adresi üzerinden makale gönder sekmesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Makale Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi’nin (tüm yazarların adı soyadı, e posta adresi ve imzası olacak şekilde) eksiksiz olarak doldurulmuş haliyle gönderilecektir. Dergi yayım kurallarına uygun hazırlanmamış ve Makale Yayım Hakkı Devri Sözleşmesi gönderilmemiş makaleler kabul edilmeyecektir.

29. Dergiye sunulan çalışmaların “etik kurul onayı” sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

30. Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının düzeltilmesinden sorumludur.

31. Makale türü ne olursa olsun (orijinal araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme) kullanılan kaynakların en az beşte birlik kısmı makalenin dergiye ilk gönderildiği yıldan önceki son 3 yıla ait olmalıdır.

32.Dergide yayımlanacak makalelerin basım ve yayımı için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

33. Yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.

Etik Prensipler

Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları için araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası anlaşmalara uygun olarak onaylanması gereklidir. Gerekirse, etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan talep edilecektir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için, hayvanların acı çekmesini ve acı çekmesini önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hasta sahibi onaması, etik kurulun adı ve etik kurul onay numarası ile ilgili bilgiler ayrıca makalenin Materyal ve Yöntem bölümünde de belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatlice korumak, yazarın sorumluluğundadır.

İntihal

Tüm başvurular, hakem değerlendirmesi veya yayın sürecinde herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (iThenticate by CrossCheck) tarafından taranmaktadır. Ancak, cümlelerin veya cümlelerin yazarıysanız, metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır.

Başkalarının (veya kendi çalışmalarınız) önceki çalışmalarını tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olun.

İddia edilen ya da şüpheli bir araştırma yapılması durumunda, örneğin intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği / imalatı, Yayın Kurulu, COPE kurallarına uygun olarak takip ve hareket edilecektir.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, yazarları ve gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde yer alan kişileri, potansiyel önyargıya veya çıkar çatışmasına neden olabilecek mali, danışman ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını ifşa etmelerini ister ve teşvik eder. Bireylerden veya kurumlardan gönderilen bir çalışma için alınan herhangi bir maddi hibe veya diğer destek Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. 

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi‘nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yazar(lar)

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makalelerin Veteriner Hekimliğinin; Temel Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Laboratuvar Hayvanları, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji) Klinik Öncesi Bilimleri (Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Su Ürünleri Sağlığı, Viroloji), Klinik Bilimleri (Cerrahi, Dahiliye, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama), Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri (Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Zootekni, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Biyoistatistik, Genetik), Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve hayvanlarda biyolojik çeşitlilik taksonomisi, hayvanların doğal ortamlarında biyolojisi ve yaban hayatı alanlarıyla alakalı özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, tez vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.
Makaleye katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir.
Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

Hakemler

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin Veteriner Hekimliğinin; Temel Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Laboratuvar Hayvanları, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji) Klinik Öncesi Bilimleri (Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Su Ürünleri Sağlığı, Viroloji), Klinik Bilimleri (Cerrahi, Dahiliye, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama), Zootekni ve Hayvan Besleme Bilimleri (Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Zootekni, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Biyoistatistik, Genetik), Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve hayvanlarda biyolojik çeşitlilik taksonomisi, hayvanların doğal ortamlarında biyolojisi ve yaban hayatı alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren sistemde bulunan formu doldurmaları gerekmektedir. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir.
Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir.
Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
Editör
Editörün “Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics-COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Genel Sorumluluklar
Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür. Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
Okuyucularla İlişkiler
Editörün, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.
Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.
Hakemlerle İlişkiler
Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür. Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir. Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir. Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir. Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır. Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler
Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir. Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

Editörler Kurulu ile İlişkiler
Editör, yeni editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını iletmeli ve kendilerinden beklenenleri açıklamalıdır. Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel halini iletmelidir. Editör, editörler kurulu üyelerini değerlendirmeli ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçmelidir. Editör, editörler kurulu üyelerini aşağıda yer alan rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmelidir.
- Derginin gelişimini desteklemek
- Kendilerinden istendiğinde uzmanlık alanlarına ilişkin derlemeler yazmak
- Yayım ve yazım kurallarını gözden geçirmek ve iyileştirmek
- Derginin işletiminde gerekli sorumlulukları yerine getirmek
Yayıncı

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Yayıncı, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %20 dur (Kaynaklar hariç) ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.
Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:
• Çalışmaya katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
• Çalışmaya katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
• Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
• Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi. Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.
 TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda açıklamalar ise aşağıda yer almaktadır.
Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti. Ancak geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere Etik Kurul İzinlerine ilişkin detay bilgiye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma daha sonra TR Dizin web sayfasından paylaşılacak ve sizlere duyurusu yapılacaktır.
Sıklıkla gelen sorulardan yola çıkarak yardımcı olacağını düşündüğümüz bilgileri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.
SORU: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?
Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
o Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
o İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
o İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
o Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
o Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;

o Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
o Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
o Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Ek olarak ;
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler aşağıda sıralanmıştır. Bu kurallara uyulması önem arz etmektedir.
Madde 4 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,
Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide her biri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.
Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
Tüm klinik çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu İlkelerine uyulması zorunludur.
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

Bu tür çalışmalarda, yazarların yöntem bölümünde çalışmayı ilkelere uygun olarak yaptıklarını, etik konseylerin ve çalışmaya katılan diğer kişilerin “aydınlatılmış onam” aldıklarını belirtmeleri beklenir.

Deney hayvan çalışmalarında, yazarlar yöntem kısmında Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu prensiplerine göre hayvan haklarını korumalı ve etik kurul onayı almalıdırlar (http: //www. nap.edu/catalog/5140.html).
Olgu sunumlarında hastanın (hasta sahibinin) aydınlatılmış onamı alınmalıdır.
Etik kurul onayı bilgileri, yöntem kısmında, komitenin adı, tarihi ve numarası ile birlikte belirtilmelidir.

dergimiz süreç işletim ücreti almamaktadır.

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Abit AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Yılmaz ARAL, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ARSLAN, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. M. Sedat BARAN, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Prof. Dr. Cengiz CEYLAN, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan ÇETİNKAYA, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Ülker EREN, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Prof. Dr. Abdurrahman GÜL, Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. Hakki KARA, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Prof. Dr. Narin LİMAN, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Prof. Dr. Abdullah ÖZEN, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Ayşe SERBEST, Uludağ Üniversitesi, Bursa
Prof. Dr. Kazım ŞAHİN, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Tekin ŞAHİN, Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat ŞINDAK, Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer TAŞ, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
Prof. Dr. Necati TİMURKAN Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Emine ÜNSALDI, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Murat YILDIRIM, Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. M. Osman ATLI, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
Doç. Dr. Bülent ELİTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
Dr. Öğr. Üyesi Zelal KARAKOÇ, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Dr. Öğr. Üyesi Ersin UYSAL, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
*Not: Yayın ve Danışma Kurulu Üyeleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir.