The Journal of Faculty of Veterinary Medicine
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9972 | e-ISSN 1308-0679 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi (henüz aktif değil)Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır.

Haziran ve Aralık Aylarında Online Yayınlanır. Dergi Ulakbim Yaşam Bilimleri (TR DİZİN) ve Türkiye Atıf Dizini Tarafından İndekslenen Ulusal Hakemli Bir Dergidir. 

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler Plagiarism (İntihal) yönünden iThenticate adlı programı ile denetlenmektedir.

Yayınların değerlendirilmesi sürecinde, makalelerin içeriğine ve hakemlerin özelliklerine göre yayın kurulu tarafından en az iki hakem atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak yapılır. Değerlendirmeyi yapan hakemin isimleri raporlarda ve dergide çift kör yöntemine göre belirtilmez.

 

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. M. Aydın KETANİ

 
EDİTÖR GRUBU


Prof. Dr. Hakan SAĞSÖZ

Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN

Prof. Dr. Hasan İÇEN

Doç. Dr. Semih ALTAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Narin LİMAN (Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Fahrettin ALKAN (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Abdullah KAYA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Serkan İKİZ (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. M. Aydın KETANİ (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet KILINÇ (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Aydın VURAL (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Beran YOKUŞ (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Ümüt CİRİT (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Feray ALTAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 

DANIŞMA KURULU

 

Prof. Dr. Abit AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, İstanbul


Prof. Dr. Yılmaz ARAL, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara


Prof. Dr. Ali ARSLAN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. M. Sedat BARAN, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır


Prof. Dr. Cengiz CEYLAN, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Balıkesir


Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara


Prof. Dr. Burhan ÇETİNKAYA, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ 


Prof. Dr. Ülker EREN, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültes, Aydın


Prof. Dr. Abdurrahman GÜL, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl


Prof. Dr. Hakki KARA, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültes, Sivas


Prof. Dr. Narin LİMAN, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri


Prof. Dr. Abdullah ÖZEN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ

 

Prof. Dr. Bruno PEIRONE, Torino Veteriner Fakültesi, İtalya


Prof. Dr. Ayşe SERBEST, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa


Prof. Dr. Kazım ŞAHİN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. Tekin ŞAHİN, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Siirt


Prof. Dr. Nihat ŞINDAK, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Siirt


Prof. Dr. Muzaffer TAŞ, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tekirdağ


Prof. Dr. Necati TİMURKAN Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. Emine ÜNSALDI, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. Murat YILDIRIM, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi,Kırıkkale


Doç. Dr. M. Osman ATLI, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır


Doç. Dr. Bülent ELİTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar


Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tekirdağ


Dr. Öğr. Üyesi Zelal KARAKOÇ, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır


Dr. Öğr. Üyesi Ersin UYSAL, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

 

TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti.

Ancak geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere Etik Kurul İzinlerine ilişkin detay bilgiye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma daha sonra TR Dizin web sayfasından paylaşılacak ve sizlere duyurusu yapılacaktır.
Sıklıkla gelen sorulardan yola çıkarak yardımcı olacağını düşündüğümüz bilgileri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

SORU: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

----Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.----
Ø Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
Ø İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
Ø İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Ø Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Ø Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
Ø Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Ø Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Ø Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Ek olarak ;
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediğ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler aşağıda sıralanmıştır. Bu kurallara uyyulması önem arz etmektedir.

Madde 4 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,
Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide her biri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.


Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.


Tüm klinik çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu İlkelerine uyulması zorunludur.

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

Bu tür çalışmalarda, yazarların yöntem bölümünde çalışmayı ilkelere uygun olarak yaptıklarını, etik konseylerin ve çalışmaya katılan diğer kişilerin “aydınlatılmış onam” aldıklarını belirtmeleri beklenir.

Deney hayvan çalışmalarında, yazarlar yöntem kısmında Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu prensiplerine göre hayvan haklarını korumalı ve etik kurul onayı almalıdırlar (http: //www. nap.edu/catalog/5140.html).

Olgu sunumlarında hastanın (hasta sahibinin) aydınlatılmış onamı alınmalıdır.

Etik kurul onayı bilgileri, yöntem kısmında, komitenin adı, tarihi ve numarası ile birlikte belirtilmelidir.

Saygılarımızla

 

The Journal of Faculty of Veterinary Medicine

ISSN 1307-9972 | e-ISSN 1308-0679 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi (henüz aktif değil)
Cover ImageDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır.

Haziran ve Aralık Aylarında Online Yayınlanır. Dergi Ulakbim Yaşam Bilimleri (TR DİZİN) ve Türkiye Atıf Dizini Tarafından İndekslenen Ulusal Hakemli Bir Dergidir. 

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler Plagiarism (İntihal) yönünden iThenticate adlı programı ile denetlenmektedir.

Yayınların değerlendirilmesi sürecinde, makalelerin içeriğine ve hakemlerin özelliklerine göre yayın kurulu tarafından en az iki hakem atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak yapılır. Değerlendirmeyi yapan hakemin isimleri raporlarda ve dergide çift kör yöntemine göre belirtilmez.

 

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. M. Aydın KETANİ

 
EDİTÖR GRUBU


Prof. Dr. Hakan SAĞSÖZ

Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN

Prof. Dr. Hasan İÇEN

Doç. Dr. Semih ALTAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Narin LİMAN (Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Fahrettin ALKAN (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Abdullah KAYA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Serkan İKİZ (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. M. Aydın KETANİ (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet KILINÇ (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Aydın VURAL (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Beran YOKUŞ (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Ümüt CİRİT (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Feray ALTAN (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 

DANIŞMA KURULU

 

Prof. Dr. Abit AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, İstanbul


Prof. Dr. Yılmaz ARAL, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara


Prof. Dr. Ali ARSLAN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. M. Sedat BARAN, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır


Prof. Dr. Cengiz CEYLAN, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Balıkesir


Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara


Prof. Dr. Burhan ÇETİNKAYA, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ 


Prof. Dr. Ülker EREN, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültes, Aydın


Prof. Dr. Abdurrahman GÜL, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl


Prof. Dr. Hakki KARA, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültes, Sivas


Prof. Dr. Narin LİMAN, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri


Prof. Dr. Abdullah ÖZEN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ

 

Prof. Dr. Bruno PEIRONE, Torino Veteriner Fakültesi, İtalya


Prof. Dr. Ayşe SERBEST, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa


Prof. Dr. Kazım ŞAHİN, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. Tekin ŞAHİN, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Siirt


Prof. Dr. Nihat ŞINDAK, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Siirt


Prof. Dr. Muzaffer TAŞ, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tekirdağ


Prof. Dr. Necati TİMURKAN Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. Emine ÜNSALDI, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ


Prof. Dr. Murat YILDIRIM, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi,Kırıkkale


Doç. Dr. M. Osman ATLI, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır


Doç. Dr. Bülent ELİTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar


Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tekirdağ


Dr. Öğr. Üyesi Zelal KARAKOÇ, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır


Dr. Öğr. Üyesi Ersin UYSAL, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

 

TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti.

Ancak geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere Etik Kurul İzinlerine ilişkin detay bilgiye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma daha sonra TR Dizin web sayfasından paylaşılacak ve sizlere duyurusu yapılacaktır.
Sıklıkla gelen sorulardan yola çıkarak yardımcı olacağını düşündüğümüz bilgileri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

SORU: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

----Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.----
Ø Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
Ø İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
Ø İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Ø Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Ø Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
Ø Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Ø Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Ø Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Ek olarak ;
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediğ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler aşağıda sıralanmıştır. Bu kurallara uyyulması önem arz etmektedir.

Madde 4 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,
Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide her biri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.


Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.


Tüm klinik çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu İlkelerine uyulması zorunludur.

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

Bu tür çalışmalarda, yazarların yöntem bölümünde çalışmayı ilkelere uygun olarak yaptıklarını, etik konseylerin ve çalışmaya katılan diğer kişilerin “aydınlatılmış onam” aldıklarını belirtmeleri beklenir.

Deney hayvan çalışmalarında, yazarlar yöntem kısmında Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu prensiplerine göre hayvan haklarını korumalı ve etik kurul onayı almalıdırlar (http: //www. nap.edu/catalog/5140.html).

Olgu sunumlarında hastanın (hasta sahibinin) aydınlatılmış onamı alınmalıdır.

Etik kurul onayı bilgileri, yöntem kısmında, komitenin adı, tarihi ve numarası ile birlikte belirtilmelidir.

Saygılarımızla

 

Volume 12 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. Fötal gelişim boyunca koyun ileumundaki Toll-like reseptör 2 ekspresyonu
  Pages 78 - 82
  Mehmet ÖZBEK , Emel ERGÜN , Levent ERGÜN , Feyzullah BEYAZ , Füsun ERHAN , Banu KANDİL , Nuh YILDIRIM , Özge ÖZGENÇ
 2. Morkaraman Koyunlarında Erkek Eklenti Genital Bezleri Üzerinde Morfolojik ve Histolojik Araştırmalar
  Pages 83 - 87
  İsmail Şah HAREM , İsmail DEMİRCİOĞLU , Bestami YILMAZ
 3. Tavuk Kümeslerinin AB Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi Sürecinde İki Tip Yumurtacı Kümesin Verim Performanslarının Karşılaştırılması
  Pages 88 - 92
  Mehmet YARDIMCI , Recep ASLAN
 4. Evaluation of Some Hematological and Biochemical Parameters Pre and Post Ovariohysterectomy in Dogs
  Pages 93 - 96
  Ebru KARAKAYA BİLEN
 5. Elazığ İlinde Satışa Sunulan Konvansiyonel (kafes tipi) ve Köy Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
  Pages 97 - 102
  Gökhan KÜRŞAD İNCİLİ , Halil DURMUŞOĞLU , Alper GÜNGÖREN , Osman İrfan İLHAK
 6. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Enrofloksasinin Artan Dozlarda Uygulanmasının Biyokimyasal ve Histopatolojik Parametrelere Etkisi
  Pages 103 - 107
  Duygu DURNA ÇORUM , Mehmet ÖZBEK , Orhan ÇORUM
 7. İvesi Koyunlarda (Ovis aries) Bulbus Oculinin Makroanatomik ve Morfometrik Yapısı
  Pages 108 - 111
  İsmail DEMİRCİOĞLU , Bestami YILMAZ
 8. Van ve Bitlis İllerindeki Köpeklerde Leishmaniasis Seroprevalansı
  Pages 112 - 116
  Ahmet Hakan ÜNLÜ , Erkan DÜZ , Hüseyin Bilgin BİLGİÇ , Onur KÖSE , Serkan BAKIRCI
 9. Keklik (Alectoris chukar) Barsağında Ghrelin, Leptin ve Obestatin Dağılımı
  Pages 117 - 121
  Mehmet Erdem AKBALIK
 10. Clinical, Histopathological and Parasitological Evaluation of Coenurus cerebralis Infecting Domesticated and Wild Ruminants from Kars Province, Turkey
  Pages 122 - 127
  Emin KARAKURT , Hilmi NUHOĞLU , Barış SARI , Serpil DAĞ , Atila AKÇA , Enver BEYTUT
 11. Trakya At Irkında Serum Visfatin Seviyesi Üzerine Yaş, Cinsiyet, Mevsimsel Değişimin Etkisinin İncelenmesi
  Pages 128 - 131
  Bülent BAYRAKTAR , Emre TEKCE
 12. Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı
  Pages 132 - 136
  Uğur TOPALOĞLU , Mehmet Erdem AKBALIK , Hakan SAĞSÖZ , M. Aydın KETANİ , Berna GÜNEY SARUHAN
 13. Femoral Chondroblastic Osteosarcoma in a kitten: A case report
  Pages 137 - 139
  Sadık YAYLA
 14. Kedilerde Key-Gaskell Sendromu
  Pages 140 - 143
  Berna ERSÖZ KANAY , Özkan ÜNVER
 15. Kompost Yekpare Yataklı Ahırlar
  Pages 144 - 148
  Romedi ÇELİK , Berna ERSÖZ KANAY , Akın KOÇHAN
 16. Veteriner Hekimlikte Nanoteknoloji
  Pages 149 - 156
  Yiğit ALTAV , Ahmet Levent BAŞ , Fatih ERCİ , Erdal KOCABAŞ
 17. Kanatlı Sindirim Sisteminin Fonksiyonel Histolojisi
  Pages 157 - 162
  Yağmur Raziye KOÇAK , Tuğba ÖZAYDIN
 18. Dişi Ratlarda Üreme Fizyolojisi
  Pages 163 - 167
  Ayşe Arzu YİĞİT , Gülbahar BÖYÜK , Ruhi KABAKÇI
Indexes and Platforms