Research Article
BibTex RIS Cite

Öğrencilerin Pandemi, Pandemide Öğretmen ve Pandemide Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

Year 2023, Issue: 51, 91 - 100, 30.12.2023

Abstract

Bu çalışmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin pandemi, pandemide öğretmen ve pandemide öğrenci kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar yardımıyla belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2020–2021 eğitim-öğretim yılında Marmara bölgesinde öğrenim gören dokuzuncu sınıf 88 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, metafor formu aracılığı ile toplanmıştır. Metafor formunda öğrencilerden
“Pandemi … gibidir, çünkü...”; “Pandemide öğretmen … gibidir, çünkü...” ve “Pandemide öğrenci... gibidir, çünkü...” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Google formlarda düzenlenen form, öğrenci gruplarına WhatsApp üzerinden gönderilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Pandemi ile ilgili 63 öğrenci tarafından 41 farklı metafor üretilmiştir. Pandemi kelimesi ile ilgili öğrenciler en çok hapis ve savaş metaforlarını
üretmişlerdir. Bu metaforlar, iki farklı tema ve sekiz ayrı kategoride toplanmıştır. Pandemide öğretmen kelimeleriyle ile ilgili 59 öğrenci tarafından 40 farklı metafor üretilmiştir. Pandemide öğretmen ile ilgili öğrenciler en çok fedakâr, aile, güneş, kahraman ve doktor metaforlarını üretmişlerdir. Bu metaforlar, üç farklı tema ve altı ayrı kategoride toplanmıştır. Pandemide öğrenci kelimeleriyle ile ilgili 56 öğrenci tarafından 39 farklı metafor üretilmiştir. Pandemide öğrenci ile ilgili öğrenciler en çok kuş ve kukla metaforlarını üretmişlerdir. Bu metaforlar, üç farklı tema ve 10 ayrı kategoride toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına öğrencilerin ürettikleri metaforlardan yola
çıkarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 45–67. [CrossRef]
 • Arı, A. G., & Arslan, K. (2020). Ortaokul öğrencilerinin Covid-19’a yönelik metaforik algıları. Turkish Studies Dergisi, 15(6), 503–524.
 • Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100–108.
 • Ateş, Ö. T. (2016). Öğrencilerin öğretmen ve okul metaforları. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 78–93.
 • Aygün, M., & Ünal, M. (2020). Covid 19 pandemisinin buz hokeyi sporuna etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Special Issue on COVID 19), 195–203. [CrossRef]
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1–23. [CrossRef]
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Basım). Pegem Akademi.
 • Çalışkan, N. (2013). Kavramsal anahtar metoduyla metafor ve deneyim öğretimi. Bilig, 64, 95–122.
 • Colak, F. U. (2022). Covid-19 as a metaphor: Understanding Covid-19 through social media users. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 17, e159. [CrossRef]
 • Deng, Y., Yang, J., & Wan, W. (2021). Embodied metaphor in communication about lived experiences of the COVID-19 pandemic in Wuhan, China. PLoS One, 16(12), e0261968. [CrossRef]
 • Miles, M., B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitatie data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459–496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281–326.
 • Şahİn Çakir, Ç., & Cömert, İ. (2021). Covid-19 ile ilgili öğretmen algılarını belirlemeye yönelik bir olgu bilim çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 382–405. [CrossRef]
 • Sarıer, Y., & Uysal, Ş. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 pandemi sürecindeki “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(5), 606–642.
 • Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi. Anı Yayıncılık.
 • Stanley, B. L., Zanin, A. C., Avalos, B. L., Tracy, S. J., & Town, S. (2021). Collective emotion during collective trauma: A metaphor analysis of the COVID-19 pandemic. Qualitative Health Research, 31(10), 1890–1903. [CrossRef]
 • TC Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 bilgilendirme sayfası: 2 Şubat 2020 tarihinde. https ://co vid19 .sagl ik.go v.tr/ TR-66 494/p andem i.htm lWHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic: 2 şubat 2020tarihinde. https ://ww w.who .int/ emerg encie s/dis eases /nove l-coronavi rus-2 019
 • WHO. (2020b). Past pandemics: 2 şubat 2020 tarihinde. http: //www .euro .who. int/e n/hea lth-t opics /comm unica ble/d iseas es/in fluen za/pandemi c-inf​luenz a/pas t-pan demic s
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Basım). Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9(1), 79–92.
 • Yin, R. (1984). Case study research: Design and methods (3. Basım). Sage Publications
Year 2023, Issue: 51, 91 - 100, 30.12.2023

Abstract

References

 • Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 45–67. [CrossRef]
 • Arı, A. G., & Arslan, K. (2020). Ortaokul öğrencilerinin Covid-19’a yönelik metaforik algıları. Turkish Studies Dergisi, 15(6), 503–524.
 • Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100–108.
 • Ateş, Ö. T. (2016). Öğrencilerin öğretmen ve okul metaforları. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 78–93.
 • Aygün, M., & Ünal, M. (2020). Covid 19 pandemisinin buz hokeyi sporuna etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Special Issue on COVID 19), 195–203. [CrossRef]
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1–23. [CrossRef]
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Basım). Pegem Akademi.
 • Çalışkan, N. (2013). Kavramsal anahtar metoduyla metafor ve deneyim öğretimi. Bilig, 64, 95–122.
 • Colak, F. U. (2022). Covid-19 as a metaphor: Understanding Covid-19 through social media users. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 17, e159. [CrossRef]
 • Deng, Y., Yang, J., & Wan, W. (2021). Embodied metaphor in communication about lived experiences of the COVID-19 pandemic in Wuhan, China. PLoS One, 16(12), e0261968. [CrossRef]
 • Miles, M., B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitatie data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459–496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281–326.
 • Şahİn Çakir, Ç., & Cömert, İ. (2021). Covid-19 ile ilgili öğretmen algılarını belirlemeye yönelik bir olgu bilim çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 382–405. [CrossRef]
 • Sarıer, Y., & Uysal, Ş. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 pandemi sürecindeki “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(5), 606–642.
 • Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi. Anı Yayıncılık.
 • Stanley, B. L., Zanin, A. C., Avalos, B. L., Tracy, S. J., & Town, S. (2021). Collective emotion during collective trauma: A metaphor analysis of the COVID-19 pandemic. Qualitative Health Research, 31(10), 1890–1903. [CrossRef]
 • TC Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 bilgilendirme sayfası: 2 Şubat 2020 tarihinde. https ://co vid19 .sagl ik.go v.tr/ TR-66 494/p andem i.htm lWHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic: 2 şubat 2020tarihinde. https ://ww w.who .int/ emerg encie s/dis eases /nove l-coronavi rus-2 019
 • WHO. (2020b). Past pandemics: 2 şubat 2020 tarihinde. http: //www .euro .who. int/e n/hea lth-t opics /comm unica ble/d iseas es/in fluen za/pandemi c-inf​luenz a/pas t-pan demic s
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Basım). Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9(1), 79–92.
 • Yin, R. (1984). Case study research: Design and methods (3. Basım). Sage Publications

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biology Education
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma Elif BAYSAL

Gülcan ÇETİN

Publication Date December 30, 2023
Submission Date March 28, 22
Published in Issue Year 2023 Issue: 51

Cite

APA BAYSAL, F. E., & ÇETİN, G. (2023). Öğrencilerin Pandemi, Pandemide Öğretmen ve Pandemide Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması. Educational Academic Research(51), 91-100.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License
29929