Volume: 1 Issue: 1, 12/31/21

Year: 2021

Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), ücretsiz, online ve açık erişimli bir yayındır. UEMAD, dünyanın her yerinden eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili kuramsal ve uygulamaya dönük daha iyisinin arayışı içerisinde olan orijinal araştırma çalışmaları yayınlayan uluslararası çift kör, hakemli bir dergidir. UEMAD, eğitim çalışmaları ile ilgilenen araştırmacıların, akademisyenlerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, velilerin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim ve araştırma ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. 

UEMAD, K-12 devlet ve özel okulları, yükseköğretim ve devlet kurumları, öğretmenler, yöneticiler, veliler ve okulun diğer tüm paydaşları da dâhil olmak üzere tüm eğitim ortamlarındaki eğitimcilerden ve araştırmacılardan güncel ve kritik konulardaki çalışmaları yılda iki sayı olarak Türkçe ya da İngilizce olarak kabul etmektedir. Eğitimde daha iyisinin arayışında olan UEMAD, eğitime gönül veren herkesi faydalanacağı bir dergidir

Makale Şablonu

Telif Hakkı Devir Teslim

Article Template

Yazar/ların aşağıdaki yönergeyi izlemeleri önerilmektedir
Yazar/lar tarafından sisteme yüklenecek belgeler kontrol edilmelidir. Kontrol listesi aşağıdadır.
Num. Kontrol Listesi Kontrol
1 Editör/ler için kişisel bilgilerin (Soyadı, kurum, bölüm, ORCID, e-posta) ve makale geçmişinin (proje, bildiri vb.) yer aldığı ilk sayfa ayrı yüklenmelidir.
2 Hakemlere göndermek için kişisel bilgileri içermeyen (Soyadı, kurum, bölüm, ORCID, e-posta) tam metin dosyasını yüklenmelidir.
3 Etik kurul kararı (2020 yılı sonrası yapılan çalışmalar için) yüklenmelidir.
4 Turnitin veya iThenticate intihal raporunu yüklenmelidir. İntihal oranı % 15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.
5 Telif hakkı sözleşmesi yazar/lar tarafından ayrı ayrı imzalanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Yazarların ayrı ayrı imzalama imkânı yoksa sorumlu yazar imzalayabilir. Yazarlar telif hakkı sözleşmesini elektronik ortamda da imzalayabilirler.
Yazar/lar için Makale Yazım Kuralları

Başlık Sistemi
Başlıklandırma sistemi APA 7’ye uygun olarak yapılmalıdır. Bölümler Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Başlıklandırma sistemi Tablo 1’deki gibi olmalıdır.
Tablo 1
Başlık Sistemi
Başlık Düzeyi Biçim
Düzey 1 Ortalanmış, Koyu, Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük
Düzey 2 Sola Yaslı, Koyu, Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük
Düzey 3 Girintili, koyu, ilk sözcük büyük harfle, diğer sözcükler küçük harfle yazılır, nokta ile biter. Metin noktadan sonra devam eder.
Düzey 4 Girintili, koyu, italik, ilk sözcük büyük harfle, diğer sözcükler küçük harfle yazılır, nokta ile biter. Metin noktadan sonra devam eder.
Düzey 5 Girintili, italik, ilk sözcük büyük harfle, diğer sözcükler küçük harfle yazılır, nokta ile biter. Metin noktadan sonra devam eder.


Özet 1. En fazla 200 kelime olmalıdır.
2. Özet, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır
3. Özet aşağıdaki durumları içermelidir:
a. Araştırmanın amacını, yöntemini ve desenini.
b. Araştırmanın yapıldığı zamanı.
c. Araştırmanın evrenini, örneklemini ya da çalışma grubunu.
d. Araştırma bulgularını
e. Bulgulardan elde edilen çıkarımları ve birkaç öneriyi.
4. Özet tam anlamıyla bir paragraf olarak yazılmalıdır (Amaç, Araştırma Yöntemleri (örn. Katılımcılar, Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analiz), Bulgular, Araştırma ve Uygulamaya Yönelik Etkiler gibi).
5. Kavramsal makalelerde, tanıtılan veya tartışılan kavramsal argüman veya konuya uygun olarak yapılabilir (örneğin, Amaç, Önerilen Kavramsal Argüman veya Model, Etkiler gibi).
Anahtar Kelimeler Anahtar kelimeler; 10 punto, tek satır aralığı ve 3-5 kelime içermelidir. Sadece ilk kelime büyük harf olmalıdır
Ana Metin 1. Ana metin 11 punto, tek satır aralıklı (yazı aralığı), metinden sonra 6pt aralıklı ve iki yana yaslı ve ana başlık 12 punto olarak hazırlanmalıdır.
2. Kenar boşlukları alt-üst-sağ ve soldan 2.5 cm ve iki yana yaslı olmalıdır.
3. Araştırma özet ve kaynakça dahil 8000 kelime ya da 12 sayfayı geçmemelidir.
4. Her paragraf 0.5’ lik satır girintisi ile başlamalıdır.
5. Araştırmada bölümler aşağıdaki gibi olmalıdır (Derleme çalışmalarında bu durum değişebilir; Giriş, Kavramsal Çerçeve, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça gibi olabilir):

a. Giriş
Bu kısımda araştırma hakkında genel bir bilgi verilerek araştırmanın öneminden bahsedilmelidir. Paragraflar arasında 6 pt boşluk bırakılmalıdır. Her bir paragraf en az üç cümle içermelidir. Üç cümleden az paragraf olmamalıdır.
b. Literatür Taraması
Bu kısımda araştırmaya ilişkin literatüre verilmelidir. Bu kısım giriş kısmının altında da verilebilir. Bu kısımda referans/atıf kullanırken son dönemde yapılan çalışmalara yer verilmelidir.
c. Yöntem
Bu kısımda araştırmanın türü/modeli ve deseni verilmelidir. Araştırmanın durumuna göre aşağıdaki bilgilere alt başlık açılarak yer verilmelidir.
c1.Araştırmanın evreni, örneklemi, ya da çalışma grubu (Evren ve Örneklem gibi)
c2.Veri toplama aracı ve veri analizi
c3.Geçerlik ve Güvenirlik (Araştırmanın türüne göre (nicel, nitel, karma) bunlar verilmelidir).
c4.Araştırmacının rolü araştırma türüne göre(nitel ve karma araştırmada verilmelidir)
c5.Etik bilgi (Çalışma etik kurul izni gerektiriyorsa etik kurul izninin tarih ve sayı numarası verilmelidir. 2020 yılından sonra yapılan etik kurul izni gerektiren çalışmaların etik kurul izni mutlaka verilmelidir.)
d. Bulgular
Bu kısımda araştırma bulguları araştırma problem/leri ya da araştırmanın amacı/amaçlarındaki sıraya uygun olarak verilmelidir.
e. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu kısımda elde edilen her bir bulguya ilişkin tartışma yapılmalı, sonuç ifade edilmelidir. Her bir bulguya ilişkin tartışma ve sonuç verildikten sonra bu bölümün içinde son paragrafta araştırmacılara ve uygulamacılara yönelik öneriler verilmelidir.

f. Kısıtlılıklar/Sınırlılıklar (Eğer gerekli ise)
Bu kısımda araştırmayı etkileyen durumlara ilişkin bilgiler (örneğin nerede yapıldı, kaç kişi ile yapıldı gibi) verilebilir.

g. Teşekkür (Eğer gerekli ise)
Bu kısımda araştırmaya katkı sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere ilişkin teşekkür ifadesi yazılabilir.
h. Kaynakça
Bu kısımda araştırmada kullanılan kaynaklar APA 7’ye göre düzenlenmelidir.
Tablo/lar
1. Tablodaki metinler Times New Roman yazı stilinde, 8-10 punto ve tek satır aralığında yazılmalıdır
2. Tablo/larda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
3. Tablo1 deki gibi Tablo 1 (10 punto)koyu yazılmalı ve hemen altına yazılacak olan başlık italik ve her bir kelimenin ilk harfi büyük harfle başlamalıdır (10 punto). Tablo başlığı koyu yazılmamalı ve hemen tablonun üstünde yer almalıdır)
4. Değişkenler (AB: Avrupa Birliği; İÖ: İlk Öğretim gibi…) koyu yazılmalıdır.
5. Tablo verilmeden önce tabloya ilişkin atıf yapılmalıdır. Tablo verildikten sonra tabloya ilişkin açıklama yapılmalıdır.
6. Tablo kaynak gösterilerek oluşturulmuş ise ilgili kaynak tablonun altında verilmelidir.
(Source: https://apastyle.apa.org/style-grammar
guidelines/tables-figures)

Örnek Tablo:
……………………………………………Öğretmenlerin dedikodu eğilimi ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik Korelâsyon testi sonuçları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1
Öğretmenlerin Dedikodu Eğilimi ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Değişkenler DG GD B TB GD DUB DVB NB GB
DG -
GD .569** -
B .310** .308** -
TB .622** .632** .259** -
GD .815** .813** .621** .816** -
DUB .067 .001 .030 .032 .043 -
DVB .332** .297** .048 .167* .274** .288** -
NB .228** .305** .069 .209* .263** .320** .412** -
GB .288* .285** .067 .191** .270** .671** .762** .806** -
p< .05*- .001**; DG: Dış Görünüş; GD: Gizil Dedikodu; B: Başarı; TB: Toplumsal Bilgi, GD: Genel Dedikodu, DUB: Duygusal Bağlılık; DVB: Devam Bağlılığı; NB: Normatif Bağlılık; GB: Genel Bağlılık

Tablo 1 incelendiğinde……………………………………………..


...........................................Öğretmen güçlendirme ile ilgili araştırmalar Tablo 2 ‘de verilmiştir.

Tablo 2
Türkiye’de Öğretmen Güçlendirme ile İlgili Araştırmalar (2000-2020 Yılları)

Çalışma
No Çalışmayı Yapanlar Çalışmanın Yapıldığı Yıl Çalışmanın Yöntemi Kullanılan Veri Toplama Aracı Yayınlandığı Dergi Yayınlandığı Dergisinin Dizini
1
2
3
4 X ve Y 2000 Nicel Arş. D Ölçeği
E Dergisi TR Dizin
Kaynak: Kıral, B. (2016). Öğretmenlerde kayıtsızlık ve güçlendirme. Pegem Akademi
Şekil/ler 1. Şekil’e ilişkin metin 10 punto, Times New Roman ve tek satırda yazılmalıdır.
2. Şekil1 başlığı koyu, düz (Şekil 1), açıklaması italik ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.
3. Şekil başlığı şeklin üzerinde yer almalı ve kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
4. Şekil verilmeden önce şekle ilişkin atıf yapılmalıdır. Şekil verildikten sonra ise şekle ilişkin açıklama yapılmalıdır.
5. Şekil kaynak gösterilerek oluşturulmuş ise ilgili kaynak şeklin altında verilmelidir.
(Source: https://apastyle.apa.org/style-grammar guidelines/tables-figures)
Örnek Şekil :
………………………………….…..güçlendirme boyutları Şekil1’de verilmiştir.
Şekil 1
Güçlendirme BoyutlarıKaynak: Kıral, B. (2016). Öğretmenlerde kayıtsızlık ve güçlendirme. Pegem Akademi


Şekil1’de görüldüğü gibi …………………………..


Metin içinde atıf

Lütfen hem metin içi alıntılarınız hem de referans listeniz için APA 7’i kullanınız.
Metin içi alıntılar için APA7 kullanınız. Kaynağa aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
Source: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citationsYazar /yazarlar (s) ya da Kurumsal Duruma İlişkin Atıflar Örnekler

Tek yazar

........... veli liderliğine yönelik görece çok az çalışmayapılmıştır (Kıral, 2019)
Kıral’a (2019) göre……………………, Kıral’a göre………………..(2019).
İki Yazar
a. Cümle içinde atıf / (ve)
…………20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada başlatılan etkili okul çalışmaları (Balcı ve Öztürk, 2014; Purkey ve Smith, 1983) incelendiğinde de velilerin etkili okulun önemli değişkenlerinden biri olduğu söylenebilir.

b. Cümle sonunda atıf (ve)

........................... toplumsal sorumluluk ve vatandaşlık duygusunu artırdığı tespit edilmiştir (Kıral ve Kuru-Çetin, 2017).
Üç veya daha fazla yazar a. Cümle içinde atıf / (Kıral ve diğerleri (2019) / Kıral ve diğ.(2019)

Dedikodu eğilimi ölçeği Kıral ve diğerleri (2019) tarafından 7’li Likert tipinde ………..

b. Cümle sonunda atıf/ (Kıral ve diğerleri, 2020)/ (Kıral ve diğ., 2020).

............. mükemmel okullara ulaşmada…………..en önemli sermaye olarak kabul edilen entelektüel sermayenin yetişmesinde kilit rol oynamaktadırlar (Kıral ve diğ., 2020).


Yazar olarak kurum a. İlk defa metinde atıf yapılıyorsa aşağıdaki gibi olmalıdır.

Türkiye’de 950.000 öğretmen bulunmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2020) ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2020).


Okuldaki öğretmen sayısına göre (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2020) öğretmenlerin örgütsel mutlulukları anlamlı fark göstermemektedir.
…….bu dört temel dayanağın birbirini dışarıda bırakmaması, iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizilmiştir (MEB 2023 Vizyon Belgesi, 2018).

(National Cancer Institute, [NCI], 2019) or National Cancer Institute (NCI, 2019)

b. Metin içinde ikinci kez atıf

(NCI, 2019) or NCI (2019)
MEB (2020) or (MEB, 2020).
............................... Araştırma, küçük bir örneklem üzerinde yürütülmüştür (MEB, 2020).Anonim makale ya da İnternetten makale Makalenin başlığı hakkında kısa bilgi verilmelidir


Öğretmen güçlendirme ……………….( Güçlendirmenin Zorlukları, 2020).

Makale metni içinde internet kaynakları yazılmamalıdır.

örnek: (www.meb.gov.tr) , internet kaynağı kaynakçada verilmelidir.


Doğrudan alıntı kaynağı gösterimi sosyal odaklı mükemmelliğin ………….........( Flett, 2012, s. 101).

……………………………(Kıral, 2015’den aktaran Ata ve diğerleri, 2020)

Birinci kaynağın yılı bilinmiyorsa metin içi alıntıdan çıkarın.
Güneş’in (2003) belirdiği gibi Ece’nin günlüğüAlıntı gazete ya da magazine dergisinden ise ………….(The New York Times, 2018)

................(Cumhuriyet, 2020).
................Cumhuriyet (2020).....................


Kaynakça

1. Kaynaklar 10 punto ve tek aralıklı olarak yazar soyadlarına göre sıralanarak
yazılmalıdır.
2. APA 7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir.
3. Türkçe kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır.
4. Yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.

Bu kısımda araştırmada kullanılan kaynaklar APA 7 göre düzenlenmelidir. Kaynağa aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. .
Source: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

Kaynakçada makale gösterimi aşağıdadır. Burada olmayan kaynak gösterimlerine APA 7’den ulaşabilirsiniz.
Makale
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
Başaran, R. & Kıral, E. (2020). The relationship between authentic leadership and work engagement. International Journal of Contemporary Educational Research, 7 (2), 351-363.
Dimock, C., O’Donoghue, T. & Robb, A. (1996). Parent involvement in schooling: An emerging research agenda. Compare, 26(1), 5-20.
https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449
Karaman-Kepenekci, Y. (2003). İlkogretimde insan hakları ve sorumluluk eğitimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 34 (1), 280–299.
Ilke, K. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185
Kıral, B. (2020). A case study regarding of the parental responsibilities to their children. Eurasian Journal of Educational Research, 85, 65-92.
https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449
Kiral, E. & Kacar, O. (2016). The Relationship between teachers school commitment and school culture. International Education Studies, 9(12), 90–108.https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449

Kıral, E. (2020). Excellent leadership theory in education. Journal of Educational Leadership and Policy Studies, 4 (1),1-30.
Kıral, E. & Suçiçeği, A. (2017). The relationship between teachers’ perception of school principals’ instructional leadership and organisational commitment level. International Journal of Psycho-educational Sciences, 6 (1), 95-109.
Kaynakça da kitap ve diğer kaynakların gösterimi aşağıdadır. Burada olmayan kaynak gösterimlerine APA 7 ulaşabilirsiniz.

Kitap Akyüz, E. (2010). Çocuk hukuku. PegemAkademi.
Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Pegem A Yayıncılık.
Blase, J. & Kirby, P. (2000). Bringing out the best in teachers: What effective principals do. Corwin.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi.
Hunter, J. C. (2012). The servant: A simple story about the true essence of leadership. Crown Publishing.
Gunes, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Kıral, B. (2016). Öğretmenlerde kayıtsızlık ve güçlendirme. Pegem A Yayıncılık.
Rosen, R. H. (2010). İnsan yönetimi (G. Bulut, Çev.). MESS Yayınları.
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Editörlü kitap Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016
Dennis, R. S., Kinzler-Norheim, L., & Bocarnea, M. (2010). Servant Leadership Theory: Development of the Servant Leadership Assessment Instrument. In D. Van Dierendonck & K. A. Patterson (Eds.), Servant leadership: Developments in theory and research (pp. 169–179). Palgrave Macmillan.
Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.
Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.
Kıral, E. & Başaran, R. (2018). Academic leadership. In T. Fidan (Ed), Vocational identity and career construction in education (pp. 238-257). IGI Global.
Kıral, E. (2008). Kültür olarak örgütler. A. Balcı (Ed.) Örgüt mecazları içinde (ss. 57-78). Ekinoks Yayınevi.
Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642


Çeviri kitap Patton, M. Q. (2014). Qualitative research and evaluation methods. M. Butun & S. B. Demir (Trans. Edts.). Pegem Akademi.Tez Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
Patterson, K. A. (2003). Servant leadership: A theoretical model [Unpublished doctoral dissertation]. Regent University.
Suçiçeği, A. (2021). Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderliğine ilişkin öğretmen algıları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.
Devlet Kurumu Raporu/GazeteNational Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf
MEB (2015). Milli Eğitim Bakanlığı 2014–2018 stratejik planı. MEB Yayını.
Center for Disease Control and Prevention [CDC] (2021). COVID-19 children and teens. Retrived 19 April 2021 from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life- coping/children/symptoms.html.
Cumhuriyet Newspaper. (2020). Pandemi sürecinde göz hastalıklarında artış. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pandemi-surecinde- yaslilar- ve- cocuklarda-goz-hastaliklari-ve-gorme- kaybinda-artis- 1770825. Erişim Tarihi: 25 April 2021.
The World Bank. (2020). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. Retrived 30 April 2021 from https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the- covid19-pandemic-shocks-to- education-and-policy-responses
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
Konferans Sunumları ve Bildiriler Referansı Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video
Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

Göçen, A. ve Kaya, A. (10-12 Temmuz 2019). Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri [Sözlü bildiri]. 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye.

ERIC Database Referansı
Jacobs, G. M., Teh, J., & Spencer, L. (2019). A proposal for facilitating more cooperation in competitive sports (ED573929). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573929.pdf
Yayın Etiği


Derginin açık erişim politikası, COPE kriterlerine (Committee on Publication Ethics, COPE-Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) uygun davranacağını kabul etmektedir. Dergiye gönderilen makalelerde intihal, uydurma veri, bilinçli olarak verilerin üzerinde değişiklik yapıldığı tespit edilirse, makale kabul edilmeyecek, yayın sürecinde ise reddedilecek, geri çektirilecek, yazarlardan verilerin ispatı (analiz dosyası, resim, deney videosu vb) istenecek, etik ihlali eğer doğrulanırsa bu durum yazar/ların kurumuna resmi olarak bildirilecektir.

a. Editörlerin Etik Sorumlulukları

1. Editör/ler yayımlanmak için dergiye gönderilen makalenin kör hakemlik, makalenin ikinci ve üçüncü tur değerlendirilmesi için tekrar hakemlere yönlendirilmesi, derginin etik politikalarına uygun davranılması gibi sorumluluklara sahiptir.

2. Editör/ler, intihal tespiti, veri hırsızlığı, veri üzerinde bilinçli değişikliği gibi etik ve bilimsel olmayan davranışları tespit etme sorumluluğuna sahiptir. Gerekirse yazarlardan verilerin ispatı (analiz dosyası, resim, deney videosu vb.) isteme sorumlulukları vardır.

3. Editör/ler makale ile ilgili benzerlik oranı, telif hakkı sözleşmesi, etik kurul raporu ve yazar/larla yapılan maillerin kayıtlarını saklamakla sorumludur.

4. Editör/ler, dergi ile ilgili olumsuz durumları ve şikâyetleri göz önüne alarak, derginin bilimsel etik ilkelere uygun olması için şeffaf bir politika izler. Bilgilendirme gerektiren durumları herkese açık bir şekilde derginin web sitesinden duyurur.

5. Hakem/ler değerlendirmelerinde saldırgan, olumsuz, kırıcı, aşağılayıcı ve küçümseyici, akademisyenliğe yakışmayan bir üslup kullandıklarında editör/ler, hakem/lere müdahale etme ve akademik üslubunun kullanılması, olumlu, yapıcı ve motive edici olunması yönünde gerekli uyarılarda bulunma sorumluluğu vardır.

b. Hakemlerin Etik Sorumlulukları

1. Editör/ler tarafından hakemlere değerlendirilmek için gönderilen makaleler için kör hakemlik uygulanır. Hakemler yazar/larla doğrudan iletişime geçemez.

2. Hakemler makaleyi değerlendirirken bilimsel etik ilkelere bağlı olarak, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yapmalıdırlar.

3. Hakem değerlendirmeleri saldırgan, olumsuz, kırıcı, aşağılayıcı ve küçümseyici bir dille yapılmamalı, akademik bir üslup ile, seviyeli, saygılı, olumlu ve motive edici şekilde yapılmalıdır.

4. Hakemler; intihal tespiti, veri hırsızlığı, veri üzerinde bilinçli değişikliği gibi etik ve bilimsel olmayan davranışları tespit ettiklerinde bunları editör/lere bildirme sorumluluğuna sahiptir.

5. Makale değerlendirmesini kabul eden hakemler, kendilerine verilen sürede makaleyi değerlendireceklerini taahhüt ederler. Verilen sürede makale değerlendirmesini bitiremeyen hakemlerin makale değerlendirme süresini uzatma hakkı vardır.

c. Yazarların Etik Sorumlulukları

1.Yazar/lar tarafından telif hakkı devir formunun imzalanması ile birlikte makalelerine ilişkin tüm mesuliyetin kendilerine ait olduğunu, makalelerinin yayınlanması ile oluşacak etik ve bilimsel konularla ilgili sorumluluğu kabul ve beyan etmektedirler.

2. Yazar/lar gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını, birden fazla dergiye aynı anda göndermediğini telif hakkı devir formu ile beyan etmiş olurlar.

3. Yazar/lar bilimsel, etik ilkelere uygun olarak makalelerini yazmalı ve alıntılamalıdırlar.

4.Yazar/lar intihal, veri hırsızlığı, veri üzerinde bilinçli değişiklik gibi etik ve bilimsel olmayan davranışları yapmamalıdır. 5. Editör/ler yazarlardan verilerin ispatını (analiz dosyası, resim, deney videosu vb) istediğinde bunları sunma sorumlulukları vardır.

Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD); hiçbir şekilde makale gönderme, editöryal ve hakemlik işlemleri ve makale yayınlama adı altında ücret talep etmez. Açık erişim politikasına göre dergide yayımlanan tüm makalelerin okunması, indirilmesi ve yazdırılması ücretsizdir.Çift kör hakemlik sürecinden geçen ve kabul edilen tüm makaleler, editör kurulunun onayından sonra herhangi bir ücret alınmadan, kabul sırasına göre yayımlanır.