Year 2018, Volume 14 , Issue 2, Pages 129 - 152 2018-06-29

Reliability and Applied Adaptation Study of the Epistemological Belief Scale towards Learning
Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ali Yiğit KUTLUCA [1] , Yılmaz SOYSAL [2] , Somayyeh RADMARD [3]


The basic of the current research was to conduct the Turkish langauge adaptation, reliability and validity analyses of the Epistemological Belief Scale Towards Learning (EBSTL) that had been developed by Sing-Chai, Teo, and Beng-Lee (2009). In addition, the participatory prospective teachers’ (PTs) epistemological beliefs about learning were also explored in terms of gender, academic attainment, age, grade level and academic program type variables. The current research was conducted by the participation of 395 prospective teachers who were enrolled in İstanbul Aydın University’s Faculty of Education. Exploratory factor analysis demonstrated that EBSTL, incorporating 23 items, were composed by four sub-factors labelled as attaining the knowledge, nurture vs. nature, absolute and single reality and epistemic confliction. The established model was found out as acknowledgeable in terms of goodness-of-fit indices that were extracted by virtue of the confirmatory factor analysis. Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H tests for variance analyses confirmed the fact that the PTs epistemological beliefs about learning were significantly differed for the gender variable; however, no significant differences were revealed for the grade level and academic program types. Multiple regression analysis’ results also showed that there was a positive and lower relation among the variables as epistemological beliefs about learning, ages and academic attainments of the PTs.

Bu araştırmanın temel amacı, Sing-Chai, Teo ve Beng-Lee (2009) tarafından geliştirilen, Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği’nin (ÖYEİÖ) Türkçeye uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Ayrıca katılımcı öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyet, akademik başarı, yaş, sınıf düzeyi ve bölüm türüne göre değişimi de incelenmiştir. Araştırma İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören, toplamda 395 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ÖYEİÖ’nün bilgiye ulaşabilme, genetik doğaya karşı, mutlak ve tek gerçeklik ve epistemik çelişki olarak dört alt faktörün altında toplanan, 23 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. Kurulan modelin iyi uyum indeksleri açısından kabul edilebilir düzeyde olduğu da tespit edilmiştir. Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testleri, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını, sınıf düzeyi ve bölüm türüne göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları ise epistemolojik inançlar ile yaş ve akademik başarı değişkenleri arasında pozitif ve düşük düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir.

 • Acat, M. B., Tüken, G., & Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
 • Alemdağ, C. (2015). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz-yeterlikleri ve öğrenme yaklaşımları. Yayımlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Bakır, S., & Adak, F. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(4), 24-36. Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The Guilford Press.
 • Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women’s ways of knowing: The development of self, voice and mind. USA: Basic Books.
 • Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Journal of Theory and Practice in Education, 9(3), 229-242.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. 5. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 16. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral Research, 1(2), 245-276.
 • Chan, K-W., & Elliot, R.G. (2004). Epistemological beliefs across cultures: critique and analysis of beliefs structure studies, Educational Psychology, 24(2), 123–142.
 • Chan, K. (2007). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and their relations with conceptions of learning and learning strategies. The Asia Pasific-Education Researher, 16(2), 199-214.
 • Chen, J. A., & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35, 75-87.
 • Cohen, L., & Manion, L. (1998). Research methods in education (4th ed.). London: Routledge..
 • Çolakoğlu, Ö. M., & Büyükekşi, C. (2014). Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların değerlendirilmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 58-64.
 • Dinç, E., İnel, Y., & Üztemur, S. S. (2016). Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 767-783.
 • Demirel, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyete, akademik başarıya ve sınıf düzeylerine göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Deryakulu, D. (2006). Epistemolojik inançlar. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (s. 261-290). Ankara: Nobel Yayın.
 • Elder, A. D. (1999). An exploration of fifth-grade students’ epistemological beliefs in science and an investigation of their relation to science learning. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Michigan, Michigan.
 • Erdamar, G. K., & Alpan, G. B. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2689-2698.
 • Erdamar, G., & Alpan, G. (2015). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının ve Problem Çözme Yeteneklerinin Gelişimi: Boylamsal Bir Çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 77-91.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. (3 Edition). London: Sage Publications.
 • Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13, 353–383.
 • Hofer, B. K., & Pintrich P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research. 67(1), 88-140.
 • Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (2002). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing, Erlbaum, Mahwah, NJ.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, E., & Ekiçi, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 782-813.
 • Kaiser, H. F. (1970). A second generation little jiffy. Psychometrika, 35(4), 401-415.
 • King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Koç, S., & Memduhoğlu, H. B. (2017). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları: bir karma yöntem çalışma. Electronic Journal Of Social Sciences, 16(60), 119-134.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Magolda, M. (1992). Students’ Epistemological and Academic Experiences: Implication For Pedagogy. Review of Higher Education, 15(3), 265-87.
 • Oksal, A., Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2006). Merkezi epistemolojik inançlar ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 371-381.
 • Pajares, F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).
 • Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Schraw, G., Bendixen, L. D., & Dunkle, M. E. (2002). Development and validation of the epistemic belief Inventory (EBI). (Eds. Hofer, B & Pintrich, P, R.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing in (pp. 261-277). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Sing-Chai, C., Teo, T., & Beng-Lee, C. (2009). The change in epistemological beliefs and beliefs about teaching and learning: A study among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 351-362.
 • Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the Epistemological Belief System: Introducing the Embedded Systemic Model and Coordinated Research Approach, Educational Psychologist, 39(1), 19-29.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.
 • Schommer-Aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday contreversial issues. The Journal of Psychology, 136(1), 5-20.
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6(4), 293-319.
 • Stevens, J. P. (2012). Applied multivariate statistics for the social sciences. Routledge.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental designs using ANOVA. Thomson/Brooks/Cole.
 • Tabachnick, B. G. & Linda, S. F. (2012). Using multivariate statistics. (6 Edition). New York: Pearson
 • Tanase, M., & Wang, J. (2010). Initial epistemological beliefs transformation in one teacher education classroom: Case study of four pre-service teachers. Teaching and Teacher Education, 26(6), 1238-1248.
 • Taşkın, Ç. Ş. (2012). Epistemolojik İnançlar: Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarını Yordayıcı Bir Değişken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 273-285.
 • Topcu, M. S. (2011). Turkish elementary student teachers’ epistemological beliefs and moral reasoning. European Journal of Teacher Education, 34(1), 99-125.
 • Topçu, M. S., & Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ metacognition an epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status. İlköğretim Online, 8(3), 676-693.
 • Velicer, W. F., Peacock, A. C., & Jackson, D. N. (1982). A comparison of component and factor patterns: A Monte Carlo approach. Multivariate Behavioral Research, 17, 371-388.
 • Zhu, C., Valcke, M., & Schellens, M. (2008). The relationship between epistemological beliefs, learning conceptions, and approaches to study: a cross-cultural structural model?, Asia Pacific Journal of Education, 28(4), 411-423.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali Yiğit KUTLUCA
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yılmaz SOYSAL
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Somayyeh RADMARD
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2018

Bibtex @research article { eku335287, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {129 - 152}, doi = {10.17244/eku.335287}, title = {Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Kutluca, Ali Yiğit and Soysal, Yılmaz and Radmard, Somayyeh} }
APA Kutluca, A , Soysal, Y , Radmard, S . (2018). Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 14 (2) , 129-152 . DOI: 10.17244/eku.335287
MLA Kutluca, A , Soysal, Y , Radmard, S . "Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 129-152 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/37912/335287>
Chicago Kutluca, A , Soysal, Y , Radmard, S . "Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 129-152
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Ali Yiğit Kutluca , Yılmaz Soysal , Somayyeh Radmard Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.335287 DO - 10.17244/eku.335287 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 152 VL - 14 IS - 2 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.335287 UR - https://doi.org/10.17244/eku.335287 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Ali Yiğit Kutluca , Yılmaz Soysal , Somayyeh Radmard %T Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 14 %N 2 %R doi: 10.17244/eku.335287 %U 10.17244/eku.335287
ISNAD Kutluca, Ali Yiğit , Soysal, Yılmaz , Radmard, Somayyeh . "Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 2 (June 2018): 129-152 . https://doi.org/10.17244/eku.335287
AMA Kutluca A , Soysal Y , Radmard S . Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. EKU. 2018; 14(2): 129-152.
Vancouver Kutluca A , Soysal Y , Radmard S . Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2018; 14(2): 129-152.
IEEE A. Kutluca , Y. Soysal and S. Radmard , "Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol. 14, no. 2, pp. 129-152, Jun. 2018, doi:10.17244/eku.335287