Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Astronomi-Kimya Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyonun Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Year 2020, Volume 22, Issue 3, 818 - 836, 31.12.2020
https://doi.org/10.17556/erziefd.668687

Abstract

Akademik olarak özel yetenekli öğrenciler akranlarına göre bilişsel olarak daha hızlı gelişim gösterirler ve kendileri gibi hızlı öğrenen akranlarıyla özel eğitime gereksinim duyarlar. Bu araştırmanın amacı argümantasyon öğrenme yaklaşımı temelli astronomi-kimya düşünce deneylerinin özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma 2017-2018 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bir okulda 18 özel yetenekli öğrenciyle 16 ders saati süreyle nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak yedi adet astronomi-kimya düşünce deneyini argüman olarak yeniden kurgulatan öğretim dizini çalışma yaprakları ve öğrencilerin yapılandırdıkları düşünce deneyleri kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde özel yetenekli öğrenciler yedi adet astronomi-kimya düşünce deneyini küçük gruplarda tartıştıktan sonra her birini bireysel olarak argüman biçiminde yapılandırmışlardır. Daha sonra ise özel yetenekli öğrenciler düşünce deneylerinin kazanımlarıyla paralel olacak biçimde kendi düşünce deneylerini yapılandırmışlardır. Veriler içerik analiziyle ve betimlemelerle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda özel yetenekli öğrencilerin düşünce deneylerini argüman olarak yapılandırabildikleri ve kendi düşünce deneylerini üretebildikleri, bu sayede eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilebildiği bulunmuştur.

References

 • Ataman, A. (2012, Nisan). Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir? Üstün yetenekliler sempozyumu, Tekirdağ.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cambridge International Examinations (CIE) (2011) Thinking Skills Syllabus 9694, http://www.cie.org.uk sayfasından erişilmiştir.
 • Cockell, C. S., Berry, J., Southern, A., Herrera, A., & Yackulic, C. (2004). Protection from UV radiation in the economic crop, opuntia spp. Economic Botany, 58, 238-250.
 • Cooper, R. (2005). Thought experiments. Metaphilosophy, 36(3), 328-347.
 • Çakır, M. (2011). Üstün yetenekli öğrencilerin iletkenlik ve yalıtkanlık kavramları hakkındaki zihinsel modellerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 49-60.
 • Demircioğlu, H., Vural, S., & Boz, I. (2016). Periyodik tabloda elementlerin yerini bulmada farklı bir bakış açısı. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Erickson, E. (2004). Demystifying data construction and analysis. Anthropology and Education, 35(4), 486-493.
 • Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49, 397-424.
 • Ireson, G. (2005). Einstein and the nature of thought experiments. School Science Review, 86(317), 47-51.
 • Jolly, J. L., & Kettler, T. (2008). Gifted education research 1994-2003: A disconnect between priorities and practice. Journal for the Education of the Gifted, 31(4), 427-446.
 • Kaya, O. N., & Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 89-100.
 • Kettler, T. (2014). Critical thinking skills among elementary school students: Comparing identified gifted and general education student performance. Gifted Child Quarterly, 58(2), 127-136.
 • Kuhn, D., & Udell, W. (2007). Coordinating own and other perspectives in argument. Thinking & Reasoning, 13(2), 90-104.
 • Lang, Q. C., Wong, A. F. L., & Fraser, B. J. (2005). Student perceptions of chemistry laboratory learning environments, student-teacher interactions and attitudes in secondary school gifted education classes in Singapore. Research in Science Education, 35(2-3), 299-321.
 • Lim, L. (2011). Beyond logic and argument analysis: Critical thinking, everyday problems and democratic deliberation in Cambridge International Examinations’ Thinking skills curriculum. Journal of Curriculum Studies, 43(6), 783-807.
 • Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020.
 • Osborne, J., Erduran, S., Simon, S., & Monk, M. (2001). Enhancing the quality of argument in school science. School Science Review, 83(301), 63-70.
 • Reiner, M. (1998). Thought experiments and collaborative learning in physics. International Journal of Science Education, 20(9), 1043-1058.
 • Rescher, N. (1991). Thought experimentation in presocratic philosophy. T. Horowitz & G. J. Massey (Ed.), Thought experiments in science and philosophy, (s. 31-41). Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Rogers, K. B. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 382-396.
 • Shropshire, V., & Tytler, S. (2018, April). Filling in the fun parts: Interactive fiction and inclusive education. Paper presented at Edusref 2018, Ankara.
 • Simon, S. (2008). Using Toulmin’s argument pattern in the evaluation of argumentation in school science. International Journal of Research & Method in Education, 31(3), 277-289.
 • Stott, A., & Hobden, P. A. (2016). Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science. Gifted Child Quarterly, 60(1), 63-74.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science, 12(1), 3-54.
 • Taber, K. (2010). Challenging gifted learners: general principles for science educators; and exemplification in the context of teaching chemistry. Science Education International, 21(1), 5-30.
 • Taşcan, M., & Ünal, İ. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve Türkiye’de öğretim programları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 25-37.
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument. New York USA: Cambridge University.
 • Tüysüz, M., & Tüzün, Ü. N. (2019). Özel yetenekli öğrenciler için adli kimya eğitimi. Başkent University Journal of Education, 6(2), 213-224.
 • Tüzün, Ü. N., Eyceyurt Türk, G., Harmancı, A. B., & Ertem, N. (2017, Ekim). Bilim eğitiminde üstün zekâlı bireylerin düşünce deneyleriyle eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir öğretim dizini yapılandırma. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8’de sunulmuş bildiri, TOBB Üniversitesi, Ankara.
 • Tüzün, Ü. N., & Tüysüz, M. (2018, April). Lesson and workshop enrichments for the education of the gifted via argumentation based forensic chemistry activities for enhancing gifteds’ critical thinking. Paper presented at Edusref 2018, Ankara.
 • Vural, S. (2010). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun geliştirilen etkinliklerin üstün yetenekli öğrencilerin kavramları anlamalarına etkisi: ‘Erime, donma, buharlaşma, kaynama ve yoğuşma’. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • West, T. L. (1994). The effect of argumentation instruction on critical thinking skills. Doctoral Dissertation, Southern Illinois University, Chicago.

The Effect of Astronomy-Chemistry Thought Experiments Based on Argumentation on Critical Thinking Skills of Gifted Students

Year 2020, Volume 22, Issue 3, 818 - 836, 31.12.2020
https://doi.org/10.17556/erziefd.668687

Abstract

The academically gifted students could learn knowledge much more rapidly than their peers, so they need special education with their peers. This study aimed to investigate the effect of astronomy-chemistry thought experiments based on argumentation on gifted students’ critical thinking skills. The research was conducted with 18 gifted students at a school for gifted students in Ankara in the 2017-2018 academic year on the basis of a case study as one of the qualitative research designs through 16 lesson hours. As data collection tools, worksheets making students reconstruct each of the seven astronomy-chemistry thought experiments as arguments, and student-constructed thought experiments were used. During the application process, first, the gifted students reconstructed the seven astronomy-chemistry thought experiments as arguments individually after small group discussions, and then they constructed their own thought experiments on the basis of the previous thought experiments targets. As a result of the study, it was found that the gifted students could reconstruct the thought experiments as arguments, and they could construct their own thought experiments. Hence, it could be said that their critical thinking skills were improved too.

References

 • Ataman, A. (2012, Nisan). Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir? Üstün yetenekliler sempozyumu, Tekirdağ.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cambridge International Examinations (CIE) (2011) Thinking Skills Syllabus 9694, http://www.cie.org.uk sayfasından erişilmiştir.
 • Cockell, C. S., Berry, J., Southern, A., Herrera, A., & Yackulic, C. (2004). Protection from UV radiation in the economic crop, opuntia spp. Economic Botany, 58, 238-250.
 • Cooper, R. (2005). Thought experiments. Metaphilosophy, 36(3), 328-347.
 • Çakır, M. (2011). Üstün yetenekli öğrencilerin iletkenlik ve yalıtkanlık kavramları hakkındaki zihinsel modellerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 49-60.
 • Demircioğlu, H., Vural, S., & Boz, I. (2016). Periyodik tabloda elementlerin yerini bulmada farklı bir bakış açısı. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Erickson, E. (2004). Demystifying data construction and analysis. Anthropology and Education, 35(4), 486-493.
 • Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49, 397-424.
 • Ireson, G. (2005). Einstein and the nature of thought experiments. School Science Review, 86(317), 47-51.
 • Jolly, J. L., & Kettler, T. (2008). Gifted education research 1994-2003: A disconnect between priorities and practice. Journal for the Education of the Gifted, 31(4), 427-446.
 • Kaya, O. N., & Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 89-100.
 • Kettler, T. (2014). Critical thinking skills among elementary school students: Comparing identified gifted and general education student performance. Gifted Child Quarterly, 58(2), 127-136.
 • Kuhn, D., & Udell, W. (2007). Coordinating own and other perspectives in argument. Thinking & Reasoning, 13(2), 90-104.
 • Lang, Q. C., Wong, A. F. L., & Fraser, B. J. (2005). Student perceptions of chemistry laboratory learning environments, student-teacher interactions and attitudes in secondary school gifted education classes in Singapore. Research in Science Education, 35(2-3), 299-321.
 • Lim, L. (2011). Beyond logic and argument analysis: Critical thinking, everyday problems and democratic deliberation in Cambridge International Examinations’ Thinking skills curriculum. Journal of Curriculum Studies, 43(6), 783-807.
 • Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020.
 • Osborne, J., Erduran, S., Simon, S., & Monk, M. (2001). Enhancing the quality of argument in school science. School Science Review, 83(301), 63-70.
 • Reiner, M. (1998). Thought experiments and collaborative learning in physics. International Journal of Science Education, 20(9), 1043-1058.
 • Rescher, N. (1991). Thought experimentation in presocratic philosophy. T. Horowitz & G. J. Massey (Ed.), Thought experiments in science and philosophy, (s. 31-41). Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Rogers, K. B. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 382-396.
 • Shropshire, V., & Tytler, S. (2018, April). Filling in the fun parts: Interactive fiction and inclusive education. Paper presented at Edusref 2018, Ankara.
 • Simon, S. (2008). Using Toulmin’s argument pattern in the evaluation of argumentation in school science. International Journal of Research & Method in Education, 31(3), 277-289.
 • Stott, A., & Hobden, P. A. (2016). Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science. Gifted Child Quarterly, 60(1), 63-74.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science, 12(1), 3-54.
 • Taber, K. (2010). Challenging gifted learners: general principles for science educators; and exemplification in the context of teaching chemistry. Science Education International, 21(1), 5-30.
 • Taşcan, M., & Ünal, İ. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve Türkiye’de öğretim programları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 25-37.
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument. New York USA: Cambridge University.
 • Tüysüz, M., & Tüzün, Ü. N. (2019). Özel yetenekli öğrenciler için adli kimya eğitimi. Başkent University Journal of Education, 6(2), 213-224.
 • Tüzün, Ü. N., Eyceyurt Türk, G., Harmancı, A. B., & Ertem, N. (2017, Ekim). Bilim eğitiminde üstün zekâlı bireylerin düşünce deneyleriyle eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir öğretim dizini yapılandırma. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8’de sunulmuş bildiri, TOBB Üniversitesi, Ankara.
 • Tüzün, Ü. N., & Tüysüz, M. (2018, April). Lesson and workshop enrichments for the education of the gifted via argumentation based forensic chemistry activities for enhancing gifteds’ critical thinking. Paper presented at Edusref 2018, Ankara.
 • Vural, S. (2010). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun geliştirilen etkinliklerin üstün yetenekli öğrencilerin kavramları anlamalarına etkisi: ‘Erime, donma, buharlaşma, kaynama ve yoğuşma’. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • West, T. L. (1994). The effect of argumentation instruction on critical thinking skills. Doctoral Dissertation, Southern Illinois University, Chicago.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Mustafa TÜYSÜZ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1277-6669
Türkiye


Ümmüye Nur TÜZÜN (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9114-0460
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Acceptance Date October 14, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 22, Issue 3

Cite

APA Tüysüz, M. & Tüzün, Ü. N. (2020). Astronomi-Kimya Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyonun Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 818-836 . DOI: 10.17556/erziefd.668687