Ethical Principles and Publication Policy

ETİK İLKELER

Yazarların Etik Sorumlulukları

Yazarlar;

a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu;
b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
c) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
d) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
e) Makalede bulunan yazılı ve görsel malzemelerin diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
f) Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü açık kullanım haklarını E-Scala Dergisi'ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Editörler;

a) Derginin gelişiminin sağlaması, kalitesini geliştirmeye yönelik süreçlerin yönetilmesinden,

b) Açıklık ve şeffaflık ilkelerini benimseyerek, fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerinin devam ettirilmesinden,

c) Tüm  geri bildirimlerin dikkate alınmasından, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim verilmesinden,

d) Hakemlerin çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemesinden,

e) Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığının gözetilmesinden,

f) Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmelerin engellenmesinden,

g) Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesini sağlamaktan sorumludur.

h) Dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

ı) Dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

i) Yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

j) Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (E-SCALA) değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (E-SCALA) için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

a) Uzmanlık alanları ile ilgili olmayan yayınları kabul etmemelidir.

b) Tarafsızlık ve gizlilik ilkesi içerisinde değerlendirme yapmalı, değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmalı incelemeyi reddederek, dergi editörlüğüne bildirmelidir.,

c) Gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmaları, değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışma dergide yayınlandıktan sonra kullanabilir.


YAYIN POLİTİKASI

E-Scala dergisi Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir elektronik dergidir. Tübitak Ulakbim DergiPark altyapısını kullanmaktadır. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.

Dergi; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarındaki özgün kuramsal yazılar, özgün araştırma yazıları, derlemeler, proje/tasarım uygulamalarına yönelik yazılar ve meslek alanlarına yönelik güncel tartışma metinleri üzerine odaklanmaktadır. Ancak bu alanlar kesişiminde ilişkili diğer bilim alanlarına (Sosyoloji, Tarih, Sanat, Antropoloji, Botanik vd.) ait çalışmalar da dergi kapsamına uygunluk şartı ile kabul edilir.