Year 2018, Volume 17 , Issue 68, Pages 1745 - 1764 2018-10-24

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA ORTAMLARINI KULLANMA DURUMLARINA GÖRE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
STUDENT TEACHERS’ OPINIONS OF MULTICULTURAL EDUCATION BASED ON THEIR USE CASES OF SOCIAL MEDIA: THE CASE OF TURKEY

Nesrin HARK SÖYLEMEZ [1] , Behçet ORAL [2]


Bu araştırmanın temel amacı eğitim fakültesi lisans programlarının son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal medya ortamlarını kullanma durumlarına göre çok kültürlülüğe ve çok kültürlü eğitime ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaca uygun olarak araştırmada genel tarama deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Türkiye’deki devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinin son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni büyük olduğu için çalışma evrenine ulaşmada zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmek amacıyla örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin her coğrafi bölgesinden 10 devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinin son sınıflarında öğrenim görmeye devam eden 443 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanma durumlarına göre çok kültürlü eğitime ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılan bu araştırmada açık uçlu sorular kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel istatistik teknikleri kapsamında çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitime ilişkin açık uçlu sorulara verilen yanıtlara ilişkin veriler frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen yanıtların frekans ve yüzde değerleri, öğretmen adayları tarafından verilen yanıtlardan yapılan alıntılar ile desteklenmiştir. Araştırmada sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun sosyal medya kullanımının çok kültürlü bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündükleri, çok kültürlü eğitim sisteminin benimsenmesinin sonuçlarını eğitim sistemi açısından olumlu olarak değerlendirdikleri, üniversite eğitimlerinin çok kültürlü eğitime ilişkin bakış açıları üzerinde olumlu bir etki yaptığını belirttikleri görülmüştür.

Bu makale için 21-03-2021 tarihinde bir düzeltme yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59802/871851 

The main purpose of this research is to assess the opinions of the student teachers, currently studying in the final year of BA programs at education faculties, on multicultural education and multicultural according to their use of social media environments. General survey method design was used in this study. The senior student teachers of education faculties at the state universities in Turkey in the fall semester of 2016-2017 academic year constitute the universe of the research. Since the research universe was large, a cluster sampling method was used in order to save time and cost to reach the study universe. The sample consists 443 senior student teachers of education faculties across 10 state universities from each geographical region of Turkey. To evaluate the opinions of teacher candidates about multicultural education according to social media use situations, the following data collection tool was used in this survey an open-ended questionnaire. Descriptive statistical approaches were used to analyze the data. In the context of descriptive statistical techniques, data from open-ended questionnaires on multiculturalism and multicultural education were given in frequency and percentage. Frequency and percentage values given to open-ended questionnaires were supported by quotations from responses given by student-teachers. The results reached as a result of the study are as follows: it was seen that the vast majority of student-teachers believe that the use of social media can provide a multicultural perspective, it was found out that most of the prospective teachers evaluate the results of the adoption of the multicultural education system positively in terms of the education system, it was seen that the vast majority of student-teachers indicated that university education had a positive effect on the aspects of multicultural education.


An Erratum to this article was published on 21 March 2021. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/59802/871851 

 • Altunay, M.C. (2010). Twitter: Gündelik Yaşamın Yeni Rutini Pıt Pıt Net, 6. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Eskişehir.
 • Ameny Dixon, G. M. (2004). Why Multicultural Education is More Important in Higher Education Now Than Ever: A Global Perspective. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 8(1), 1-9.
 • Aydın, H. (2013). Dünya’da ve Türkiye’de Çok Kültürlü Eğitim Tartışmaları ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Aydoğan, F. (2010). ‘İkinci Medya Çağı’nda Gözetim ile Kamusal Alan Paradoksunda İnternet’, İkinci Medya Çağında İnternet, der. F.Aydoğan, A. Akyüz, İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Babacan, M. E., Haşlak, İ. & Hira, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000049773
 • Banks, J.A. (1995). Multicultural education and curriculum transformation . Journal of Negro Education, 64(4), 390-400.
 • Banks, J. A. (2004). Teaching for Social Justice, Diversity and Citizenship in a Global Word. The Educational Forum. Volume: 68.
 • Banks, J. A. (2008). An Introduction to Multicultural Education. Boston, MA: Pearson Publication.
 • Banks, J. A. (2009). The Routledge International Companion to Multicultural Education. Abingdon, Oxon: Routledge.
 • Banks, J. A. (2013). Çok Kültürlü Eğitime Giriş. H.Aydın Çev. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başarır, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Görüşlerinin ve Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Başbay, A. & Kağnıcı, D. Y. (2011). Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim. 36(161), 199-212. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/872
 • Beşirli, H. (2011). Erkal’a Göre Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Çok Kültürlülük ve Kimlik. Sosyoloji Konferansları Dergisi. Sayı:43.
 • Binark, M., Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Börekçi, S. & Çomu, T. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!” (1. Baskı). İstanbul: Kalkedeon Yayınları.
 • Bohn,A.P. & Sleeter,C.E.(2000).The Phi Delta Kappan. Vol. 82, No. 2.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Boyd, D. M. (2008). American Teen Sociality in Networked Publics (Unpublished Doctoral Dissertation). Berkeley Universitesi, California.
 • Büyükşener, E. (2009). Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum, Kültür. (E.Kılıç Çev). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çıngay, A. (2015). Sosyal Medyanın Kitleselleştirici ve Yalnızlaştırıcı Etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demir, A. & Demir, S. (2009). Erasmus programının kültürler arası diyalog ve etkileşim açısından değerlendirilmesi (Öğretmen adaylarıyla nitel bir çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9). http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi9pdf/demir_aysinsemra.pdf
 • Düvenci, A. (2012). Ağ Neslinin İnternet Kullanımı Üzerindeki Sosyal Medya Etkisinin Sosyal Sapma Yaklaşımı İle İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Eren, F., Çelik, İ. & Aktürk, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin facebook algısı: Bir metafor analizi [Secondary school students’ perceptions of Facebook: A metaphor analysis]. Kastamonu Education Journal, 22(2), 635-648. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/191/102
 • Griffin, E. (2003). A First Look at Communication Theory (Fifth Edition). NY: McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Günay, R. & Aydın, H. (2015). Türkiye’de Çok Kültürlü Eğitim İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 1-22. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3294
 • Hidalgo, F., Chavez, R. & Ramage, J. (1996). Multicultural Education: Landscape For ReformIn The TwentyFirst Century. John Sikula (senior ed.), Handbook of Teacher Education. New York: Macmillan.
 • Hoffer, E. (2003). Kesin inançlı ( H. Şipal Çev.). Ankara: Yeryüzü Yayıncılık.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Bilim Yayınevi.
 • Kaya, I. & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk, Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Kaya, K. & Tuna, M. (2008). İlköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde televizyonun etkisi, DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5)17, ss.159-182. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/118016
 • Kılıç, Ç. (2015). Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde Siyasal Karar Verme Sürecine Sosyal Medya Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Kızılarslan, A. (2012). Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Köktürk, Ş. & Ak, E. (2013). Küreselleşme Çarkında Avrupa Birliğinin Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik Çabaları. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-1). http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2013_1/2013_1_S4.pdf
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Medya: The Extention of Man. London and New York. http://robynbacken.com/text/nw_research.pdf Erişim: 10.03.2017
 • Nieto, S. M. (2003). Profoundly Multicultural Questions. Educational Leadership, 60(4).
 • Nieto, S. & Bode, P. (2008). Affirming diversity, The Sociopolitical context of multicultural education (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Özel, M. (2012). “Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımını ve Üniversitelerde Dijital Pazarlama İletişimi Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Özen, İ. N. (2012). İletişim Bilimleri Bağlamında Sosyal Medya ve Sosyo- Kültürel Değişim. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Polat, S. (2009). Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Kişilik Özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 154-164. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000082889
 • Reitz, J. (2009). Assessing Multiculturalism as a Behavioural Theory. In R. Breton, K. Dion and K. Dion (Ed.), Multiculturalism and social cohesion: potentials and challenges of diversity, New York: Springer.
 • Sarı, M. (2014). Sosyal Medyanın Sosyal Hareketler Üzerindeki Etkisi: Gezi Parkı Platformu Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Scott, P. (2002). Küreselleşme ve Üniversite: 21. Yüzyılın Önündeki Meydan Okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193–208. http://oldsite.estp.com.tr/tr/makale.asp?ID=295&act=detay
 • Şahin, İ., Şahin Fırat, N. & Zoraoğlu, Y. R. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Düşleri. Ege Eğitim Dergisi, 1 (11), 20–38. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/57026
 • Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2006). İletişim araştırmaları ve kuramları. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yakışır, A.N. (2009). Modern Bir Olgu Olarak Çok Kültürlülük. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yazıcı, S., Başol, G. & Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitim Tutumları: Bir Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048458
 • Yegen, C. (2013). Demokratik ve Kamusal Bir Alan Olarak Sosyal Medya. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/20423
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6306-5595
Author: Nesrin HARK SÖYLEMEZ (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6885-1683
Author: Behçet ORAL
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 24, 2018
Acceptance Date : October 23, 2018
Publication Date : October 24, 2018

APA Hark Söylemez, N , Oral, B . (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA ORTAMLARINI KULLANMA DURUMLARINA GÖRE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (68) , 1745-1764 . DOI: 10.17755/esosder.426803