Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 78, Sayfalar 1047 - 1047 2021-04-01

ERRATUM: STUDENT TEACHERS’ OPINIONS OF MULTICULTURAL EDUCATION BASED ON THEIR USE CASES OF SOCIAL MEDIA: THE CASE OF TURKEY
DÜZELTME: ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA ORTAMLARINI KULLANMA DURUMLARINA GÖRE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Nesrin HARK SÖYLEMEZ [1] , Behçet ORAL [2]


In the article titled "Student Teachers’ Opinions of Multicultural Education Based on Their Use Cases of Social Media: The Case Of Turkey", published in the volume 17, issue 68 of our journal in 2018, the authors added the following statement as footnote: “This study was prepared under the supervision of the second author, based on a particular part of the first author’ doctoral dissertation titled ‘Student Teachers’ Opinions of Multicultural Education Based on Their Use Cases of Social Media’. Nevertheless, our journal inadvertantly exlcuded the aforementioned footnote and published the article without it. The article was written under the supervision of the second author, based on a particular part of the first author’ doctoral dissertation titled "Student Teachers’ Opinions of Multicultural Education Based on Their Use Cases of Social Media ".


The original article was published on 24 October 2018. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/39008/426803 

Dergimizin 2018 yılı 17.Cilt 68. Sayısında yayımlanan “Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma Durumlarına Göre Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri: Türkiye Örneği” başlıklı makalede “Bu araştırma ikinci yazarın danışmanlığında, birinci yazarın “Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanma durumlarına göre çokkültürlü eğitime ilişkin görüşleri" başlıklı doktora tezinin bir bölümüne dayalı olarak hazırlanmıştır." ifadesi yazarlar tarafından makalede dipnot olarak belirtilmiş olmasına rağmen makale yayınlanırken dergimiz tarafından bu dipnot sehven eksik verilmiştir. Makale, ikinci yazarın danışmanlığında, birinci yazarın “Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanma durumlarına göre çokkültürlü eğitime ilişkin görüşleri" başlıklı doktora tezinin bir bölümüne dayalı olarak hazırlanmıştır.


Bu makalenin ilk hali 24-10-2018 tarihinde yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/39008/426803 

 • Altunay, M.C. (2010). Twitter: Gündelik Yaşamın Yeni Rutini Pıt Pıt Net, 6. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Eskişehir.
 • Ameny Dixon, G. M. (2004). Why Multicultural Education is More Important in Higher Education Now Than Ever: A Global Perspective. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 8(1), 1-9.
 • Aydın, H. (2013). Dünya’da ve Türkiye’de Çok Kültürlü Eğitim Tartışmaları ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Aydoğan, F. (2010). ‘İkinci Medya Çağı’nda Gözetim ile Kamusal Alan Paradoksunda İnternet’, İkinci Medya Çağında İnternet, der. F.Aydoğan, A. Akyüz, İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Babacan, M. E., Haşlak, İ. & Hira, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000049773
 • Banks, J.A. (1995). Multicultural education and curriculum transformation . Journal of Negro Education, 64(4), 390-400.
 • Banks, J. A. (2004). Teaching for Social Justice, Diversity and Citizenship in a Global Word. The Educational Forum. Volume: 68.
 • Banks, J. A. (2008). An Introduction to Multicultural Education. Boston, MA: Pearson Publication.
 • Banks, J. A. (2009). The Routledge International Companion to Multicultural Education. Abingdon, Oxon: Routledge.
 • Banks, J. A. (2013). Çok Kültürlü Eğitime Giriş. H.Aydın Çev. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Başarır, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Görüşlerinin ve Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Başbay, A. & Kağnıcı, D. Y. (2011). Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim. 36(161), 199-212. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/872
 • Beşirli, H. (2011). Erkal’a Göre Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Çok Kültürlülük ve Kimlik. Sosyoloji Konferansları Dergisi. Sayı:43.
 • Binark, M., Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Börekçi, S. & Çomu, T. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!” (1. Baskı). İstanbul: Kalkedeon Yayınları.
 • Bohn,A.P. & Sleeter,C.E.(2000).The Phi Delta Kappan. Vol. 82, No. 2.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Boyd, D. M. (2008). American Teen Sociality in Networked Publics (Unpublished Doctoral Dissertation). Berkeley Universitesi, California.
 • Büyükşener, E. (2009). Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum, Kültür. (E.Kılıç Çev). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çıngay, A. (2015). Sosyal Medyanın Kitleselleştirici ve Yalnızlaştırıcı Etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demir, A. & Demir, S. (2009). Erasmus programının kültürler arası diyalog ve etkileşim açısından değerlendirilmesi (Öğretmen adaylarıyla nitel bir çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9). http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi9pdf/demir_aysinsemra.pdf
 • Düvenci, A. (2012). Ağ Neslinin İnternet Kullanımı Üzerindeki Sosyal Medya Etkisinin Sosyal Sapma Yaklaşımı İle İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Eren, F., Çelik, İ. & Aktürk, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin facebook algısı: Bir metafor analizi [Secondary school students’ perceptions of Facebook: A metaphor analysis]. Kastamonu Education Journal, 22(2), 635-648. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/191/102
 • Griffin, E. (2003). A First Look at Communication Theory (Fifth Edition). NY: McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Günay, R. & Aydın, H. (2015). Türkiye’de Çok Kültürlü Eğitim İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 1-22. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3294
 • Hidalgo, F., Chavez, R. & Ramage, J. (1996). Multicultural Education: Landscape For ReformIn The TwentyFirst Century. John Sikula (senior ed.), Handbook of Teacher Education. New York: Macmillan.
 • Hoffer, E. (2003). Kesin inançlı ( H. Şipal Çev.). Ankara: Yeryüzü Yayıncılık.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Bilim Yayınevi.
 • Kaya, I. & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk, Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Kaya, K. & Tuna, M. (2008). İlköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde televizyonun etkisi, DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5)17, ss.159-182. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/118016
 • Kılıç, Ç. (2015). Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde Siyasal Karar Verme Sürecine Sosyal Medya Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Kızılarslan, A. (2012). Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Köktürk, Ş. & Ak, E. (2013). Küreselleşme Çarkında Avrupa Birliğinin Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik Çabaları. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-1). http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2013_1/2013_1_S4.pdf
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Medya: The Extention of Man. London and New York. http://robynbacken.com/text/nw_research.pdf Erişim: 10.03.2017
 • Nieto, S. M. (2003). Profoundly Multicultural Questions. Educational Leadership, 60(4).
 • Nieto, S. & Bode, P. (2008). Affirming diversity, The Sociopolitical context of multicultural education (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Özel, M. (2012). “Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımını ve Üniversitelerde Dijital Pazarlama İletişimi Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Özen, İ. N. (2012). İletişim Bilimleri Bağlamında Sosyal Medya ve Sosyo- Kültürel Değişim. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Polat, S. (2009). Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Kişilik Özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 154-164. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000082889
 • Reitz, J. (2009). Assessing Multiculturalism as a Behavioural Theory. In R. Breton, K. Dion and K. Dion (Ed.), Multiculturalism and social cohesion: potentials and challenges of diversity, New York: Springer.
 • Sarı, M. (2014). Sosyal Medyanın Sosyal Hareketler Üzerindeki Etkisi: Gezi Parkı Platformu Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Scott, P. (2002). Küreselleşme ve Üniversite: 21. Yüzyılın Önündeki Meydan Okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193–208. http://oldsite.estp.com.tr/tr/makale.asp?ID=295&act=detay
 • Şahin, İ., Şahin Fırat, N. & Zoraoğlu, Y. R. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Düşleri. Ege Eğitim Dergisi, 1 (11), 20–38. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/57026 Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2006). İletişim araştırmaları ve kuramları. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yakışır, A.N. (2009). Modern Bir Olgu Olarak Çok Kültürlülük. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yazıcı, S., Başol, G. & Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitim Tutumları: Bir Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048458
 • Yegen, C. (2013). Demokratik ve Kamusal Bir Alan Olarak Sosyal Medya. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/20423
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Düzeltme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6306-5595
Yazar: Nesrin HARK SÖYLEMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dicle Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6885-1683
Yazar: Behçet ORAL
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 1 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Hark Söylemez, N , Oral, B . (2021). DÜZELTME: ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA ORTAMLARINI KULLANMA DURUMLARINA GÖRE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 1047-1047 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59802/871851