Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Pre-service Teachers' Beliefs About Socioscientific Isuses: Nuclear Energy

Year 2020, Volume 5, Issue 1, 25 - 39, 24.03.2020

Abstract

In this research, it is aimed to determine the differences of opinion about socio-scientific subjects of the teacher candidates who are educated in 4 different areas (Mathematics-Science-Social Sciences-Painting Teacher) within the Faculty of Education. The structured interview was used as a data collection tool in the study. The received data were subjected to content analysis using the NVivo 9 Program. It was further recategorized by two (2) teaching staff experts in the field of data taken from the interviews carried out with teacher candidates and comparisons were made between classifications to try to ensure the reliability of working with independent observers. The consistency of classifications made by two independent observers is examined. Coherence ratios of the data obtained from the classification of the two independent observers were calculated as 0.78 (Kappa Reliability Coefficient) using the NVivo 9 Program. As a result of this research, it has been determined that the knowledge of the teacher candidates who are trained in different fields in the Faculty of Education have different thoughts about the socioscientific issues by the influence of the learning and the mass media.

References

 • Adamantiades, A. & Kessides, I. (2009). Nuclear power for sustainable development: Current status and future prospects. Energy Policy, 37(12), 5149-5166.
 • Albe, V. (2008). When scientific knowledge, daily life experience, epistemological and social considerations intersect: Students’ argumentation in group discussions on a socio-scientific issue. Research in Science Education, 38(1), 67-90.
 • Ateş, H. ve Saraçoğlu, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 175-193.
 • Ayas, A., Ünal, S., & Sevim, S. (2004). Hidrojen bağı ile ilgili öğrencilerdeki kavram yanılgıları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Cilt-IV, 2199-2219.
 • Aygün, N. (2005). 18. Yüzyılda Trabzon'da ticaret. Trabzon: Serander Yayınları.
 • Bhanthumnavin, V. & Bhanthumnavin, D. (2016). Path model of teacher’s normative communication and attitudes toward nuclear power plant among Thai youth. International Journal of Behavioral Science, 11(1), 77-85. Retrieved from http://www.tci-thaijo.org/ index.php/IJBS/article/view/47719/pdf_27
 • Bhanthumnavin, D. & Bhanthumnavin, V. (2012). Factor analytic approach for constructing affective aspect of NPP attitude scale for Thai undergraduate students. International Conference on Humanity, History and Society, 34, 7-11.
 • Bhanthumnavin, D. & Bhanthumnavin, V. (2010, January). Norms and technical knowledge contributing to acceptance of nuclear power innovation in young Thai adults. Paper presented in the 1st International Conference on Technical Education, Bangkok, Thailand.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaa
 • Çolakoğlu, T. (2000). Sporun topluma yaygınlaştırlmasında medyanın etkisi. Gazi Üniversitesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ercan, O., Ural, E., & Tekbıyık, A. (2015). Pre-service teachers’ attitudes towards nuclear energy and the effect of Fukushima nuclear disaster on their attitudes. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2(11), 1669-1678.
 • Eş, H., Mercan, S. I., & Ayas, C. (2016). Türkiye için yeni bir sosyo-bilimsel tartışma: Nükleer ile yaşam. Turkish Journal of Education, 5(2), 47-59.
 • Frantal, B., & Maly, J. (2017). Close or renew? Factors affecting local community support for rebuilding nuclear power plants in the Czech Republic. Energy Policy, 104, 134-143.
 • Karakaya, D., & Koraş, F. (2005) Enerji Bağlamında Türkiye- Rusya İlişkileri, Enerji Stratejileri, TÜRKSAM, Temmuz 2005, http://www.turksam.org/tr/yazdir411.htm
 • Kaymak Ö. (2008), Nükleer Enerji, http://www.yildiz.edu.tr/~oscg/AlanegitimindeBitirmeProjeleri /NukleerEnerji.pdf Erişim tarihi: v20.03.2017.
 • Kolstø, P. (2006). The sustainability and future of unrecognized quasi-states. Journal of peace research, 43(6), 723-740.
 • Özdemir, N. (2014). Sosyo bilimsel esaslar çerçevesinde sosyo bilimsel konuları tartışmak tutumları nasıl etkiler? Nükleer santraller. Turkish Studies- International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1197-1214. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1832677039_66%C3%96zdemirNevin-sos11971214.pdf
 • Özdemir, N. & Çobanoğlu, E. O. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232. http:// dergipark.ulakbim.gov.tr/ hunefd/article/ view/ 5000048484/5000045805
 • Palabıyık, H., Yavaş, H., & Aydın, M. (2010). Türkiye’de nükleer santral kurulabilir mi? Çatışmadan uzlaşıya: Türkiye’de nükleer enerji projelerinde sosyal kabul sorunu ve halkın reddetme sendromunun araştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2), 175-201.
 • Pardhan, H. & Mohammad, R.F., (2005). Teaching Science and Mathematics For Conceptual Understanding? A Rising Issue Eurasia J. Math. Sci. & Tech. Ed., 1(1), 1-20.
 • Sevim, S., & Tarım, S. S. (2017). Comparison of the Conceptual Change of Analogies and Conceptual Change Texts in Eliminating Students’ Alternative Conceptions for Acids and Bases. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 47-60.
 • Sevim, S. (2013). Promoting Conceptual Change in Science Which is More Effective: Conceptual Change Text or Analogy?. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 24-36.
 • Sun, C. & Zhu, X. (2014). Evaluating the public perceptions of nuclear power in China: Evidence from a contingent valuation survey. Energy Policy, 69, 397-405.
 • Şencan, H. (2005). Güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Temurçin, K. & Aliağaoğlu, A. (2003). Nükleer enerji ve tartışmalar ışığında Türkiye’de nükleer enerji gerçeği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(2), 25-39.
 • Walker, K. A., & Zeidler, D. L. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410.
 • Whitfield, S. C., Rosa, E. A., Den, A., & Dietz, T. (2009). The future of nuclear power: Value orientations and perceptions. Risk Analysis, 3, 425-437.

Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji

Year 2020, Volume 5, Issue 1, 25 - 39, 24.03.2020

Abstract

Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi bünyesinde 4 farklı alanda (Matematik- Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler-Resim) eğitim gören öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konular hakkındaki görüş farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılandırılmış görüşme, araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Alınan veriler NVivo 9 Programını kullanarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, alanında uzman iki (2) öğretim elemanı tarafından yeniden sınıflandırılmış ve bağımsız gözlemcilerle çalışmanın güvenilirliğini sağlamak için sınıflamalar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. İki bağımsız gözlemci tarafından yapılan sınıflandırmaların tutarlılığı incelenmiştir. İki bağımsız gözlemcinin sınıflandırmasından elde edilen verilerin tutarlılık oranları NVivo 9 Programı kullanılarak 0.78 (Kappa Güvenilirlik Katsayısı) olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma sonucunda, Eğitim Fakültesi'nde farklı alanlarda eğitim gören öğretmen adaylarının bilgi birikiminin, öğrenim ve kitle iletişim araçlarının etkisi ile sosyo-bilimsel konularda farklı düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir.

References

 • Adamantiades, A. & Kessides, I. (2009). Nuclear power for sustainable development: Current status and future prospects. Energy Policy, 37(12), 5149-5166.
 • Albe, V. (2008). When scientific knowledge, daily life experience, epistemological and social considerations intersect: Students’ argumentation in group discussions on a socio-scientific issue. Research in Science Education, 38(1), 67-90.
 • Ateş, H. ve Saraçoğlu, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 175-193.
 • Ayas, A., Ünal, S., & Sevim, S. (2004). Hidrojen bağı ile ilgili öğrencilerdeki kavram yanılgıları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Cilt-IV, 2199-2219.
 • Aygün, N. (2005). 18. Yüzyılda Trabzon'da ticaret. Trabzon: Serander Yayınları.
 • Bhanthumnavin, V. & Bhanthumnavin, D. (2016). Path model of teacher’s normative communication and attitudes toward nuclear power plant among Thai youth. International Journal of Behavioral Science, 11(1), 77-85. Retrieved from http://www.tci-thaijo.org/ index.php/IJBS/article/view/47719/pdf_27
 • Bhanthumnavin, D. & Bhanthumnavin, V. (2012). Factor analytic approach for constructing affective aspect of NPP attitude scale for Thai undergraduate students. International Conference on Humanity, History and Society, 34, 7-11.
 • Bhanthumnavin, D. & Bhanthumnavin, V. (2010, January). Norms and technical knowledge contributing to acceptance of nuclear power innovation in young Thai adults. Paper presented in the 1st International Conference on Technical Education, Bangkok, Thailand.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaa
 • Çolakoğlu, T. (2000). Sporun topluma yaygınlaştırlmasında medyanın etkisi. Gazi Üniversitesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ercan, O., Ural, E., & Tekbıyık, A. (2015). Pre-service teachers’ attitudes towards nuclear energy and the effect of Fukushima nuclear disaster on their attitudes. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2(11), 1669-1678.
 • Eş, H., Mercan, S. I., & Ayas, C. (2016). Türkiye için yeni bir sosyo-bilimsel tartışma: Nükleer ile yaşam. Turkish Journal of Education, 5(2), 47-59.
 • Frantal, B., & Maly, J. (2017). Close or renew? Factors affecting local community support for rebuilding nuclear power plants in the Czech Republic. Energy Policy, 104, 134-143.
 • Karakaya, D., & Koraş, F. (2005) Enerji Bağlamında Türkiye- Rusya İlişkileri, Enerji Stratejileri, TÜRKSAM, Temmuz 2005, http://www.turksam.org/tr/yazdir411.htm
 • Kaymak Ö. (2008), Nükleer Enerji, http://www.yildiz.edu.tr/~oscg/AlanegitimindeBitirmeProjeleri /NukleerEnerji.pdf Erişim tarihi: v20.03.2017.
 • Kolstø, P. (2006). The sustainability and future of unrecognized quasi-states. Journal of peace research, 43(6), 723-740.
 • Özdemir, N. (2014). Sosyo bilimsel esaslar çerçevesinde sosyo bilimsel konuları tartışmak tutumları nasıl etkiler? Nükleer santraller. Turkish Studies- International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1197-1214. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1832677039_66%C3%96zdemirNevin-sos11971214.pdf
 • Özdemir, N. & Çobanoğlu, E. O. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232. http:// dergipark.ulakbim.gov.tr/ hunefd/article/ view/ 5000048484/5000045805
 • Palabıyık, H., Yavaş, H., & Aydın, M. (2010). Türkiye’de nükleer santral kurulabilir mi? Çatışmadan uzlaşıya: Türkiye’de nükleer enerji projelerinde sosyal kabul sorunu ve halkın reddetme sendromunun araştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2), 175-201.
 • Pardhan, H. & Mohammad, R.F., (2005). Teaching Science and Mathematics For Conceptual Understanding? A Rising Issue Eurasia J. Math. Sci. & Tech. Ed., 1(1), 1-20.
 • Sevim, S., & Tarım, S. S. (2017). Comparison of the Conceptual Change of Analogies and Conceptual Change Texts in Eliminating Students’ Alternative Conceptions for Acids and Bases. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 47-60.
 • Sevim, S. (2013). Promoting Conceptual Change in Science Which is More Effective: Conceptual Change Text or Analogy?. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 24-36.
 • Sun, C. & Zhu, X. (2014). Evaluating the public perceptions of nuclear power in China: Evidence from a contingent valuation survey. Energy Policy, 69, 397-405.
 • Şencan, H. (2005). Güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Temurçin, K. & Aliağaoğlu, A. (2003). Nükleer enerji ve tartışmalar ışığında Türkiye’de nükleer enerji gerçeği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(2), 25-39.
 • Walker, K. A., & Zeidler, D. L. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410.
 • Whitfield, S. C., Rosa, E. A., Den, A., & Dietz, T. (2009). The future of nuclear power: Value orientations and perceptions. Risk Analysis, 3, 425-437.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Yayınlanan Makaleler
Authors

Serkan SEVIM (Primary Author)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8849-3959
Türkiye


Hakan Şevki AYVACI
Trabzon Üniversitesi
Türkiye

Publication Date March 24, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { estudamegitim645590, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2020}, volume = {5}, number = {1}, pages = {25 - 39}, title = {Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji}, key = {cite}, author = {Sevım, Serkan and Ayvacı, Hakan Şevki} }
APA Sevım, S. & Ayvacı, H. Ş. (2020). Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 5 (1) , 25-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/53306/645590
MLA Sevım, S. , Ayvacı, H. Ş. "Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 5 (2020 ): 25-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/53306/645590>
Chicago Sevım, S. , Ayvacı, H. Ş. "Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 5 (2020 ): 25-39
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji AU - Serkan Sevım , Hakan Şevki Ayvacı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 39 VL - 5 IS - 1 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji %A Serkan Sevım , Hakan Şevki Ayvacı %T Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji %D 2020 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Sevım, Serkan , Ayvacı, Hakan Şevki . "Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 5 / 1 (March 2020): 25-39 .
AMA Sevım S. , Ayvacı H. Ş. Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji. ESTUDAM Journal of Education. 2020; 5(1): 25-39.
Vancouver Sevım S. , Ayvacı H. Ş. Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2020; 5(1): 25-39.
IEEE S. Sevım and H. Ş. Ayvacı , "Öğretmen Adaylarının Sosyo-bilimsel Konulardaki İnançları: Nükleer Enerji", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 25-39, Mar. 2020

ISSN: 2548-0375