Volume: 6 Issue: 1, 7/31/23

Year: 2023

As the peer-reviewed scientific journal Ethnomusicology Journal (Turkey) published by Association of Ethnomusicology which is a non-profit organization in Turkey. Journal aims to publish advanced researches in the ethnomusicology field. Its articles represent current theoretical perspectives and
research in ethnomusicology and related fields. 

Ethnomusicology Journal has been published two times a year. The publication language of the journal is Turkish and English. The journal can include ethnomusicology and in other branches of musicology are articles on the basis of original research-based or theoretical articles, articles from postgraduate theses, interviews, reviews about published books and music recordings. Translations of previously published articles are not considered. Contributors do not have to be members of the association. Articles and interviews should be in accordance with the previously announced theme of the journal. Writings to be submitted to the journal must comply with the following writing rules. Writings sent to the journal will be examined with double-blind peer-reviewing system. The editorial order of the manuscripts is as follows: Editor in Chief and editorial board (general), technical editor (writing rules), referees (content), Editor in Chief and editorial board (final decision). Any manuscript that does not comply with the writing rules can be sent to the author for correction after a technical editor review. Written articles that are found to be corrected can be re-evaluated. The copyright of the texts published in the journal belongs to the Association of Ethnomusicology. The authors are deemed to have accepted it when they sent their writings. The journal is scanned ASOS Index.

ETNOMÜZİKOLOJİ DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

1. Başlık
Her yazının yazıldığı dilde on beş kelimeyi geçmeyen başlığı bulunmalıdır. Ana başlık ve alt başlıklar baş harfleri büyük, Times New Roman fontuyla, koyu (bold) ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Alt başlıklar “TAB” tuşu ile paragraf hizasında olmalıdır. Lisansüstü tez makaleleri için ana başlık bitimine * sembolü ile dipnot konulmalı ve “birinci yazarın yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiştir” ibaresi yer almalı, ilgili tez bilgileri kaynakçada verilmelidir.
2. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i
Ad-Soyad, yazı başlığının altında ve sağa hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazarın ünvanı, kurumu ve elektronik posta adresi dipnotta * sembolü ile belirtilmelidir. (Lisansüstü tezden üretilen makalelerde danışman onayı ve iki yazarlı olmalıdır. Danışman adları ikinci sırada yer almalıdır).
3. Özet ve Anahtar Kelimeler /
Türkçe makalelerde Türkçe ve İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise sadece İngilizce ve 100-150 kelime arasında olmalıdır. Özetin altına 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığının ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır.
4. Ana Metin
Makaleler sayfa numarası verilmeden, Microsoft Word ile ve Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır.. Makaleler belirli bir problem/amaç ve yöntem doğrultusunda açık ve yalın bir biçimde yazılmalıdır. Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri (Giriş ve Sonuç dahil), kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” içinde sırasıyla makale konusunun problemi/amacı ve yöntemine dair bilgiler verilmeli, diğer alt başlıkların kullanımı çalışmanın türüne ve konunun gereğine bağlı olarak belirlenmelidir.
Metin içinde dipnot kullanılmamalı, kaynakçadan önce makale notlar başlığı altında dahil edilmelidir.
5. Şekil, tablo ve fotoğraflar:
Şekil, tablo ve fotoğraflar (yüksek çözünürlüklü ve JPG) yazım alanı dışına taşmamalı, numaralandırılmalı ve makale yazım diline göre adlandırılmalıdır. Şekil ve fotoğraf no. ve adları görüntünün alt tarafına, tablo no. ve adları ise görüntünün üst tarafına yazılmalıdır.
6. Kaynak Gösterme / References Formatting
Tüm kaynak gösterim biçimi aşağıda linki verilen APA 6.0 basımına göre yapılmalıdır. Ancak alıntılar dipnot olarak değil, metin içinde (Soyisim, Yıl: sayfa)
http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf (Türkçe)
All references formatting should be done according to APA 6.0 edition linked below:
http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_guide_2015.pdf
7- Makale Gönderimi
Makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden makale gönder butonu aracılığıyla göndermenizi rica ediyoruz. Sisteme yüklemede herhangi bir sorun yaşadığınızda bize etnomuzikolojidernegi@gmail.com veya info@etnomuzikoloji.org adreslerinden ulaşabalirsiniz. 

 Etik Kurallar Etnomüzikoloji Dergisi, Etnomüzikoloji Derneği tarafından etnomüzikoloji alanı başta olmak üzere, müzikoloji, antropoloji, vey akın disiplinlerde yüksek nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Etnomüzikoloji Dergisi’ne gönderilen makaleler çifte körleme (peer review) süreciyle değerlendirilmekte, ücretsiz erişimle elektronik olarak ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on Publication Ethics -COPE) yönergesine göre hazırlanmıştır. Öte yandan Etnomüzikoloji Dergisi’nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir. Yazar(lar) • Etnomüzikoloji dergisine gönderilen makalelerin belirtilen alanlarda yapılmış yöntembilimsel niteliklere sahip olması gerekmektedir. • Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir. • Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve yayını kesinleşen makalenin telif haklarının dergiye devredildiğinin kabulü yazarlarca yazılı olarak bildirilmelidir. • Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır. • Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar. Hakemler Etnomüzikoloji dergisine gönderilen tüm makaleler çifte körleme süreci ile değerlendirilmektedir. Çifte körleme, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergipark iletişim yönteminin yanı sıra, etnomüzikooji derneği mail adreslerinden iletilmektedir. Bu sistem, www.etnomuzikoloji.org ve info@etnomuzikoloji.org / etnomuzikolojidernegi@gmail.com üzerinden gerçekleştirilmektedir. Etnomüzikoloji dergisi hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıdaki gibidir: • Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir. • Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler. • Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler. • Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin dergisitesinde bulunan Makale Takip Sistemindeki formu doldurmaları gerekmekte, çifte körleme sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir. • Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir. Editör Editörün “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on PublicationEthics - COPE) yayınlamış olduğu “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” ("COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors") ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu”nda ("COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors") yer alanve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir. Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Hakemlerle İlişkiler • Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. • Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini istemekle yükümlüdür. • Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir. • Editör, hakem değerlendirme sürecinin çifte körleme ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları açıklamamalıdır. • Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir. • Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir. • Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır. • Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir. Yazarlarla İlişkiler • Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin Yazım ve Yayın İlkeleri sürekli güncellemelidir. • Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır. Yayıncı Etnomüzikoloji Dergisi, Etnomüzikoloji Derneği tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir: • Yayıncı, Etnomüzikoloji dergisinde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder. • Yayıncı derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar:www.etnomuzikoloji.org / info@etnomuzikoloji.org /etnomuzikolojidernegi@gmail.com İntihal ve Etik Dışı Davranışlar Etnomüzikoloji Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce iThenticate (veya Turnitin) yazılım programı ile taranmaktadır. Kabul edilen en yüksek benzeşim oranı %20’dir (Shafer, 2011). Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilebilir. Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir: • Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi. • Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi. • Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi. • Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması. • Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi. • Çifte körleme sürecinin deşifre edilmesi.  

Etnomüzikoloji Dergisi'ne makale gönderimi, süreç takibi ve yayınlanması herhangi bir ücrete tabi değildir.