Volume: 29 - Issue: 1

Year: 2020

Research Article

Review Articles

The journal aims to publish the studies, such as current original clinical and experimental articles, compilations, case reports, letters to the editor, in the field of health sciences - mainly in the faculties of dentistry, pharmacy, basic medical sciences and the departments of physiotherapy and rehabilitation, nutrition and dietetics, and midwifery and nursing – as well as the studies in multidisciplinary fields.

The Journal of Erciyes University Health Sciences Institute includes the studies such as original clinical and experimental articles, compilations, case reports, letters to the editor, in the field of health sciences - mainly in the faculties of dentistry, pharmacy, basic medical sciences and the departments of physiotherapy and rehabilitation, nutrition and dietetics, and midwifery and nursing. 

Yayın Kuralları ve Genel Bilgiler

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yayını olan Sağlık Bilimleri Dergisi yılda üç defa olmak üzere dört ayda bir yayınlanır. Sağlık alanının çeşitli dallarındaki klinik ve deneysel araştırma yazıları, orijinal olgu sunumları ve literatür derlemeleri daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olmak koşuluyla kabul edilir. Araştırma makalelerinin yayınlanabilmesi için projelerinin ilgili kurumun etik kurulunca onaylanmış olduğu ve insanla yapılan çalışmalarda, çalışma öncesinde hasta ya da gönüllülere bilgilendirme yapılıp onay alındığı belirtilmelidir.

Dergide yazılar Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır. Türkçe yazılarda Türk dilinin bütünlüğü korunmalı, İngilizce yazılar anlaşılır ve hatasız olmalıdır. Gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yazıların yayınlanmasındaki gecikmenin en önemli nedeni makalelerin yazım kurallarına göre hazırlanmamasıdır. Yayın kurulu yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazara iade etmek ya da şekil açısından yeniden düzenlemek yetkisindedir. Yazılarda savunulan fikirlerin sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye ait olup derginin izni olmadan kısmen de olsa aktarılamaz.

Editöre çeşitli konularda ve dergide yayınlanan yazılarla ilgili mektuplar yazılabilir ve yazarlarından cevaplandırması istenebilir. Bunların dergide yayınlanıp-yayınlanmaması editörün yetkisindedir.

 

Yazım Kuralları

Dergide yayınlanmak üzere editöre gönderilen yazılar A4 kağıdı boyutunda 12 punto, çift aralıkla ve kenarlarda üçer cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablo, şekil ve resim yazıları 10 punto ve bir aralıkla yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde, parantez içinde, açık olarak yazılmalı, özel kısaltmalar yapılmamalıdır. Yazı içindeki 1-10 arası rakamsal veriler yazıyla, 10 ve üstü rakamlarla belirtilmelidir. Ancak, cümle başındaki sayılar yazıyla yazılmalıdır. Şekil ve resimler metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Araştırma makaleleri ve derlemeler için metin uzunluğu (şekil, tablo, kaynaklar hariç) 10 sayfa ve olgu sunumları için 5 sayfayı (şekil, tablo, kaynaklar hariç)  geçmemelidir. Ayrıca, makaleler için kaynak sayısı 50’yi geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen sıra izlenerek düzenlenmelidir.

Orijinal makalelerde başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, kaynaklar; olgu sunumlarında özet, giriş, olgu(ların) sunumu, tartışma ve kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

Gönderilen yazılar, yazının başlık sayfası, metin, kaynaklar, şekil ve tabloları içeren Microsoft Word 2003 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış tek bir elektronik form olarak ve tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte DergiPark sistemine yüklenmelidir.

 

Başlık sayfası: Makalenin tam Türkçe ve İngilizce başlığını, makale dilindeki kısa başlığını (boşluksuz 60 karakter), yazarlarının ad, görev (akademik ünvanlarını), kurum ve e-mail adreslerini, varsa çalışmayı destekleyen kurumun adını içermelidir. Tüm yazarların ORCID numaraları yer almalıdır. Yazı herhangi bir kongrede tebliğ edilmişse yeri ve tarihi belirtilmelidir. Ayrıca bu sayfada yazışma yapılacak yazarın adı, soyadı, iş adresi ve telefon numarası açıkça yazılmalıdır.

 

Öz: Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı, her biri 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet makaleyi yansıtacak nitelikte olmalı, önemli sonuçlar verilmeli ve bunların yorumu yapılmalıdır. Özette açıklanmayan kısaltmalar kullanılmamalı, kaynak gösterilmemelidir. Özet sayfası yazar adlarını ve adreslerini içermemelidir.

Anahtar kelimeler: Özetten hemen sonra aynı dilde olmak üzere makale ile ilgili en az üç, en fazla beş anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimelerinin Türkiye Bilim Terimleri’nden (Türkiye Bilim Terimleri); MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin, Türkçe karşılıklarını içeren anahtar kelimeler dizininden seçilmeli ve aşağıda web adresinden kontrol edilmelidir. (bkz: http://www.bilimterimleri.com)

Tablolar: Makalede geçiş sırasına göre ve Romen rakamı ile numaralandırılıp, her birine ayrı bir başlık verilmelidir, başlıklar tabloların üstüne yazılmalıdır. Tabloların metin içindeki yerleri belirtilmelidir. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Tablolar bilgileri etkin bir şekilde gösterir ve ayrıca bilginin istenen tüm ayrıntı seviyelerinde verilmesini sağlar. Bilgileri metin yerine tablolarda vermek genelde metnin uzunluğunu kısaltır. Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı olarak yerleştirilmelidir. Tablolar metindeki sıralarına göre numaralanıp, her birine kısa bir başlık verilmelidir. MS Word 2003 ve üstü versiyonlarında otomatik tablo seçeneğinde “tablo klasik 1” ya da “tablo basit 1” seçeneklerine göre tablolar hazırlanmalıdır. Başlık satırı ve tablo alt üst satırları dışında tablonun içinde başka dikey ve yatay çizgiler kullanılmamalıdır. Her sütuna bir başlık verilmelidir. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla aşağıdaki semboller kullanılmalıdır: (*,**,vb.). Eğer önceden yayınlanmış bir tablo kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır. Toplum alanındaki belgeler hariç yazarlığa ve yayıncıya bakılmadan bu izin gereklidir.

 

Şekiller ve Resimler:  Makalede geçiş sırasına göre ve Romen rakamı ile numaralandırılıp, her birine ayrı bir başlık verilmelidir, başlıklar şekil veya resimlerin altına yazılmalıdır. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği belirtilmelidir. Şekil ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir.

Şekiller ya profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraflanmalı ya da fotoğraf kalitesinde dijital olarak gönderilmelidir. Şekillerin basıma uygun versiyonlarının yanı sıra JPEG, GIF, TIFF gibi elektronik versiyonlarda yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve yazarlar göndermeden önce bu dosyaların görüntü kalitelerini bilgisayar ekranında kontrol etmelidir.

Röntgen, CT, MRI filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler yüksek kalitede basılmış olarak gönderilmelidir. Bu nedenle şekillerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit ve yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Şekiller mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluşturmalıdır. Eğer insan fotoğrafı kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır.

Eğer önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır. Toplum alanındaki belgeler hariç yazarlığa ve yayıncıya bakılmadan bu izin gereklidir.

Ölçüm Birimleri

Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi, kan basıncı milimetre civa cinsinden olmalıdır. Ölçü birimlerinde hem lokal hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, SI) kullanılmalıdır. İlaç konsantrasyonları ya SI ya da kütle birimi olarak verilir, alternatif olarak parantez içinde de verilebilir.

Teşekkür

Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.

 

Kaynaklar: Makaleler için kaynak sayısı 50’yi geçmemelidir, yazıda geçiş sırasına göre sıralanır, verilen numara metin içinde paranteze alınarak gösterilir. Aslı görülmeden diğer bir kaynak aracılığı ile bilgi edinilen kaynaklar numaralandırılmaz, zorunlu hallerde parantez içinde verilir. Dergilerin isimleri Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilir. Index’e girmeyen dergi isimlerinde kısaltma yapılmaz. Yazar sayısı beşten fazla olan makalelerde ilk üç yazardan sonra İngilizce makalelerde “et al” , Türkçe makalelerde “ve ark” kısaltmaları kullanılır.

Kaynakların yazımı için örnekler

· Dergiler için;

Jennett B, Teasdale G, Fry J, et al. Treatment for severe head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1980; 43:289-295.

· Kitaplar için;

West JB. Respiratory Physology (2nd ed). Williams and Wilkins, Baltimore 1974; pp 72-75.

· Kitaptan alınan bölümler için;

Sagawa K. Analysis of the CNS ischemic feed back regulation of the circulation. In : Reeve EB, Guyton AC (eds), Physical Basis of Circulatory Transport. WB Saunders, Philedelphia 1967; pp 129-139.

Not : “In, eds, pp” ifadeleri sadece İngilizce kitaplar için kullanılır. Türkçe kitaplar kaynak gösterildiğinde bu ifadelerin karşılığı sırası ile “Kitap, yazarlar, ss” şeklinde olmalıdır.

· Kaynak Tercüme Kitaptan Alınan Bölüm İse;

Berne RM, Levy MN, Koeppen BM, Stanton BA. Physiology (5 th ed). Çeviri: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği. Bölüm Çeviri : Aşçıoğlu M. Hipotalamus ve hipofiz bezi. Kitap: Fizyoloji. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2008; ss 819-859.

Guyton AC. Textbook of Medical Physiology (7 th ed). Çeviri:Gökhan M, Çavuşoğlu H. Bölüm:Hücre ve fonksiyonları. Kitap:Tıbbi Fizyoloji. Türkçe 2.Baskı. Merk Yayıncılık, İstanbul 1988; Cilt I, ss 15-34

· Bildiri  özetleri için;

Ayoğlu F, Işık AF, Bumin MA. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran adli vakaların analizi, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi, İstanbul 12-16 Ekim 1996; ss 96-100.

· Tezler için;

Temel İ. Aflatoxin B1’in Tavşanlarda Bazı Kan Parametre Düzeyleri ve Doku Arginaz Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ 1993; ss ….

-İnternet için;
TUIK. Hayvancılık İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/ hayvancilik.app/hayvancilik.zul; Erişim tarihi: 14.03.2010.

Index Medicus’ta yer almayan Türkçe kaynaklarda yukardaki örneklere uyulur, ancak dergi isimleri kısaltmadan yazılır, kitap sayfaları “ss” şeklinde belirtilir.

 

YAZININ GÖNDERİM AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

  • Sorumlu yazar, "Telif Hakkı Devir Formu"nu doldurup, çalışma ile birlikte dergiye göndermelidirler.

  • Yazarlar, makaleyi değerlendirmek üzere 3 hakemin ismi ve güncel iletişim bilgilerini (açık posta adresleri, e-posta, telefon, faks) ayrı bir kapak sayfasında bildirmelilerdir. Editörler, hakemleri seçme hakkını korur.

  • Yazılar, dergipark.gov.tr den dergi sistemine yüklenerek yapılmalıdır.

 

Ethical Principles and Publication Policy
The publication processes of the Journal of Health Sciences are carried out on the basis of unbiased assessment, development and sharing of the featured scientific articles such as those on clinical and experimental research, authentic case reports, literature compilations in various branches of health. In this context, the ethical rules that the authors, the editors of the journals, referees, and the publisher have to comply with have been presented below. These rules have been designed in line with the guidelines and policies published by the Committee on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))”

Ethical Responsibilities of the Publisher
The Journal of Health Sciences is published by Erciyes University. Its ethical responsibilities are as follows:
• The publisher accepts that the decision making and refereeing processes are the responsibilities of the editor in the process of publishing articles in the journal of health. The publisher provides in the web page of the journal the clear, free of charge, electronic access to the journal.

The Responsibilities of Assistant Editors and Field Editors
• The publication of the manuscripts sent to be published in the Journal of Health Science and the subsequent processes are the responsibility of the editorial committee. The editors and editorial committees should act neutrally, considering public interest while making decisions about the journal and articles to be published.
• The editorial committees of the Journal of Health Sciences should try to continually improve the journal and the quality of its publications.
• The editor and editorial committee should ensure that articles are assessed by the individuals who are expert in their respective fields. The list of referees should continually be innovated according to their field of specialization.
• Care should be taken that there is neither a conflict of interest nor an agreement of mutual interest between the referees to assess the article and the authors. The editor and editorial committee should specify the journal policies such as blind refereeing, assessment process, ethical principles, publishing process, and ensure their implementation. The information regarding the authors and referees should not be made available to both sides.
• The editors and editorial committee should do updating regarding the rules of publication and writing, and present them to authors understandably. Templates should also be updated.
• When writers demand information about the state of their articles, they should be informed without harming the blind refereeing process.
It should be checked that the sending and acceptance dates of the articles should be checked.
• The editors and editorial committee should take care for the preservation of human and animal rights, and they should reject the articles without ethics committee approval.

The Responsibilities of Referees
• It is double-blind refereeing that is used in the article assessment process of the Journal of Health Sciences. Since the referees are not allowed to establish direct relationships with the authors, any demand by the author to make corrections on the article assessment form or on the manuscript has to be made through the editor and/or editorial committee.
Ethical responsibilities of the referees:
• The referees have to accept to assess the articles related to their expertise only.
• Referees have to assess the scientific aspects of the authors’ manuscript irrespective of their races, sexes sexual orientations, religious beliefs, ethnicity, political views, and when assessing they should give importance to confidentiality. •In case of conflict of interest or agreement of mutual interest, referees not only have to refuse to assess the relevant article but also inform the editor of the situation.
• Referees have to use an academic and constructive language and avoid making insult containing personal comments.
• Referees have to transfer, to the editor or editorial committee, within the time alloted, their opinions about the articles they have accepted to assess.

The responsibilities of the author
• The articles sent by the authors to the Journal of Health Sciences for publication have to be unpublished elsewhere or not be sent concurrently to another journal for publication. Only persons who meet these authorship criteria should be listed as authors in the manuscript: (i) made significant contributions to the conception, design, execution, data acquisition, or analysis/interpretation of the study; and (ii) drafted the manuscript or revised it critically for important intellectual content; and (iii) have seen and approved the final version of the paper and agreed to its submission for publication). In articles sent to be published, subsequent addition, removal, or change in the order of the authors’ names should not be requested.
• Authors have to refer, in line with ethical principles, to the sources they have used while preparing their manuscripts.
• Authors have to obtain ethical approval document necessary in their research articles. The name of the ethical committee, the date and number of the approval, have to be remarked in the method section of the article. In addition, the authors have to document their resemblance reports using the program of Ithenticate (http://www.ithenticate.com/). Ethical committee approval is not required for compilations.
• The request for information or raw data regarding the articles to be assessed should be referred to the editor or editorial committee.
• When the authors realize an error in their articles at the stage of early view or in electronic environment, they should inform the editor or editorial committee and correspond with them for the correction or withdrawal of their articles.
Plagiarism and unethical behaviors
Of the manuscripts sent to be published in the Journal of Health Sciences, those with a resemblance ratio of 20% (except for references) are accepted for assessment. The manuscript with resemblance ratio exceeding 20% are studied in detail and, if deemed necessary, returned to their authors to be reviewed or corrected. If plagiarism or unethical behavior is detected, their publication is rejected.
Some unethical behaviors have been listed below:
• Reporting as authors the names of the people who have not mentally contributed to the study. • The article has been generated from the author’s graduate or post-graduate study thesis or from a project, or if has been presented elsewhere, but it is not reported.
• Slicing, i.e. publication of more than one article from one single study.
• Unreported conflict of interest in connection with the articles sent.
• Divulgence of double blind refereeing.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için ücret talep edilmemektedir.