Ethical Principles and Publication Policy

Yayın Etiği
Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Yazarların Etik Sorumlulukları
Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi'ne gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Yayın İlkeleri

1. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilen ya da belirlenen makaleler, yayımlanmaz. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir.

2. Yayımlanan makalelerin Türkiye içindeki telif hakkı FMGT Eğitimi Dergisi'ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

3. FMGT Eğitimi Dergisi'nde yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.

4. FMGT Eğitimi Dergisi'ne makale kaydı yaptırıldıktan sonra gönderilen makaleler öncelikle yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Dergi amaçlarına uymayan yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

5. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir.

6. Yayın Kurulu tarafından uygun görülen yazılar iki ayrı hakeme gönderilir. Makalesini değerlendiren hakemlerin kimliği hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez.

7. Yayımlanabilecek makaleler, hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda ilgili bölüm editörü tarafından belirlenir. Bölüm editörlerinin yayımlanabilir buldukları makale sayısı, o sayıda yayımlanacak toplam makale sayısından fazla olursa, hangi makalelerin yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Gerek duyulması halinde makaleler ikiden fazla hakeme gönderilebilir.

8. Her iki hakem tarafından uygun görülmeyen yazılar yayınlanmaz. Hakemlerden yalnızca biri uygun görmezse son kararı derginin editörü verir.

9. Düzeltilmek koşuluyla yayınlanabilir bulunan bir makaleye ilişkin hakem eleştirileri yazar(lar)a bildirilir. Hakemler tarafından belirtilen görüş, öneri ve gerekçelerin yazar/yazarlar tarafından dikkate alınarak, gerekli görülen düzeltmelerin yapılması esastır. Makalenin düzeltilmiş son şekli, yirmi gün içinde editöre teslim edilmelidir. Ancak yazar(lar), kanıt göstermek koşulu ile, düzeltme taleplerine itiraz edebilirler. Bu durumda, Hakem Kurulu üyelerinden en az bir kişinin danışmanlığına başvurulur. Görüşüne başvurulan hakem, yazarı/yazarları haksız görürse, ilgili makale yayımlanmaz.

10. Metin üzerinde yapılan büyük değişiklikler kabul edilmez. Gerekli görüldüğünde yazı tekrar hakemlere gönderilebilir.

11. Hakemlerin, kendilerine gönderilen makale hakkındaki değerlendirmelerini kabul edilebilir bir süre içinde belirtmeleri için Yayın Kurulu tarafından mümkün olan önlemler alınır. Gerekirse başka hakem/hakemler atanarak, gönderilen makalelerin güncelliklerini yitirmeleri önlenmeye çalışılır.

12. FMGT Eğitimi Dergisi'nde yayınlanan makaleler için herhangi bir ücret ödenmez.

13. FMGT Eğitimi Dergisi'ne gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

14. Yazarlar göndermiş oldukları yazılar ile ilgili bilgileri "Yayın Takibi" bölümünden denetleyebilirler.