Current Issue

Volume: 36 Issue: 1, 3/28/24

Year: 2024

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisinin amacı, bilim ve mühendislik alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, temel fen alanlarındaki deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlanmış özgün araştırma çalışmalarını yayımlamaktır. Dergimiz, gelecek yıllarda vazgeçilmez bir referans aracı olarak hizmet edecek olan, literatüre yüksek düzeyde değerli katkılar yapmayı hedefler. 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 2002 yılından bu yana yılda 2 sayı (Eylül, Mart) olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam etmektedir.  Fen bilimlerinin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla fen bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilmektedir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale değerlendirme süreci sorumlu yazara bildirilir.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, Fen alanlarında orijinal bir araştırmayı kısa bir litaratür bilgisi ile birlikte bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazıları kabul etmektedir. Çalışmanın özgün ve mutlaka uluslararası bilime katkısı olmalıdır.

Fen Bilimleri Dergisi 2017 yılı itibariyle aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır:

  • GOOGLE SCHOLAR

  • EBSCO

  • AKADEMİK DİZİN

Yayın İlkeleri:

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı editörler tarafından hakem görüşleri dikkate alınarak verilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. Bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir. Makale hakkında verilen majör revizyon hakemlerce istenilen değişikliklerin kararı için 30 gün, minör revizyon kararı için 15 gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, makale reddedilir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Baskı formatına uygun hazırlanmayan makaleler baskı sırasına alınmaz.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yazım Kuralları

Bir makale yayına kabul edildikten sonra, “Telif Hakkı Devir Formu” yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir. 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Telif Hakkı Devir Formu


Etik Kurallar

Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez. Makaleler, uluslararası kabul görmüş etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası başvuru sırasında yayın ile birlikte eklenmelidir.


Basım

Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlanarak son baskı formatına uygunluğu yazarlar tarafından kontrol edilmelidir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Yazın kurallarına ait genel bilgiler Tablo 1 de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1. Yayına kabul edilen makalelerin baskı formatı.

 

 

Açıklama

Genel

Hakem değerlendirmesinden sonra yayına kabul edilen makaleler, yazarları tarafından baskı formatında yeniden düzenlenerek sisteme yüklenir. Makalelerin basımı sırasında editörlüğün formatla ilgili uygulamaları dışında hiç bir dizgi işlemi yapılmayacaktır. Makaleler Office 2013 veya üstü ile yazılmalıdır. Metin, Times New Roman Türkçe karakteri ve tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

Sayfa Yapısı ve düzeni

Sayfa düzenlemede, üst 35, sol ve sağ 25 mm ve alt 30 mm olmalıdır. Üstbilgi ve altbilgi 25 mm olmalıdır. Üstbilgi, tek ve çift sayfalarda farklı ve ilk sayfada farklı seçenekleri işaretlenmelidir. Üstbilgiler 8 punto Times New Roman fontunda olmalıdır.

Türkçe Başlık

Makale başlığı Times New Roman fontuyla 11 punto, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalı ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve Türkçe başlıktan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Yazar Adları

Yazar adları Times New Roman fontu ile ortalı, koyu ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adları ile adres arasında boşluk olmamalıdır. Sorumlu yazar ve yazarlara ait ORCID numaraları, dipnot olarak 8 punto ile yazılmalıdır.

Adresler

Adresler Times New Roman fontu ile ortalı ve 9 punto olarak yazılmalı. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi, adres satırlarının alt kısmına yine aynı font ve punto ile yazılmalıdır. Adresin hemen alt satırında boşluk bırakmadan 9 punto ile e-posta adresi yazılmalıdır. (Geliş/Received: **.**.200*; Kabul/Accepted: **.**.200*) satırından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Özet

 “Özet” 9 punto, koyu olarak yazılmalı, baş harfi büyük ve ilk satırın başında yazılmalıdır. Özet metni 9 punto, tek paragraf olacak ve 200 kelimeden uzun olmayacak şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özet metninden sonra 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra 9 punto ile yazılmalı. En az 3 ve en çok 5 tane anahtar kelime küçük harf ile yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra 1 satır boşluk olmalıdır.

İngilizce Başlık

Sadece baş harfleri büyük, ortalı ve koyu olarak Times New Roman fontu ile 10 punto olarak yazılmalıdır. İngilizce başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Abstract

 “Abstract” 9 punto, koyu olarak yazılmalı, baş harfi büyük yazılmalıdır. Abstract metni 9 punto, tek paragraf olacak ve 200 kelimeden uzun olmayacak şekilde yazılmalıdır.

Keywords

Abstract metninden sonra 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra 9 punto ile yazılmalı. En az 3 ve en çok 5 tane anahtar kelime küçük harf ile yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra 1 satır boşluk olmalıdır.

Başlıklar

Başlıklar numaralandırılmalı, 1. derece başlıklarda tüm kelimelerin baş harfleri büyük, alt başlıklarda ise sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve tamamı koyu karakterler ile yazılmalıdır.  Başlıklardan önce ve sonra bir 1 satır boşluk bırakılmalı. Başlıklar sola dayalı olmalıdır.

Metin

Metin, Keywords’den sonra 1 satır boşluk (10 punto) bırakılarak tek satır aralıklı 10 punto ile yazılmalıdır. Paragraf girintisi 0,7 cm olmalı ve paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.

Tablo ve Şekiller

Her bir tablo ve şekil metin içindeki sıralanmasına göre numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstüne ortalanarak, şekil başlıkları şeklin altına ortalanarak konulmalıdır. Her bir şekil veya tabloda bir numara (örneğin Tablo 1., Şekil 1.) ve başlık bulunmalıdır, ayrıca koyu yazılmalıdır. Tablo ve şekil açıklamalarında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve koyu olmamalıdır. Şekil ve tablolardaki yazılar en az 8 punto en fazla 10 punto olmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar listesi metin içerisinde kullanılma sırasına uygun olarak numaralandırılmalı ve 9 punto ile yazılmalıdır. Dergi başlıkları, Thomson Reuters Web of Science © kısaltmalarına göre kısaltılmalıdır.

(http://www.letpub.com/index.php?page=journalapp,

http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/)

 

 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi için;

  • İlk gönderimde kullanılacak şablonu buradan indirebilirsiniz.

  • Baskı formatına uygun hazırlamada kullanılacak şablonu buradan indirebilirsiniz.

 

YAYIN ETİĞİ BİLDİRİMİ
Yayın etiği, en iyi uygulama kılavuzlarını sağlamak ve bu nedenle derginin editörleri, yazarları ve hakemler tarafından uyulması açısından çok önemlidir. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, COPE'nin Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuz İlkeleri (https://publicationethics.org/resources/code-conduct) tarafından açıklanan ilkelere uygundur ve sadece şeffaflık ilkeleri değil, aynı zamanda en iyi bilimsel uygulama Yayın Etik Kurulu (COPE) tarafından belirlenen kurallara uygun olan makaleleri yayınlar.

Baş Editör ve Alan Editörlerinin Görevleri
Tarafsızlık
Derginin baş editörü ve bölüm editörleri, dergiye gönderilen makalelerin hangisinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur. Bu süreçte yazarlar ırk, etnik köken, cinsiyet, din ve vatandaşlıklarına göre editörler tarafından ayırt edilmez. Editörlerin yayınlanacak bir makaleyi kabul etme, gözden geçirme veya reddetme kararları, yalnızca makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığına ve ayrıca makalede yapılan çalışmanın derginin kapsamına uygunluğuna dayanmaktadır.
Gizlilik
Baş editör ve bölüm editörleri, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi başkasıyla paylaşmamalıdır. Ayrıca ilgili yazar, hakemler / muhtemel hakemler ve yayıncı personel tarafından açıklanmamalıdır. Editörler, yazarlar tarafından sunulan tüm materyallerin inceleme sürecinde gizli kalmasını sağlayacaktır.
Çıkar Çatışması ve Açıklama
Gönderilmiş bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın yazılı izni olmadan hiçbir hakemin kendi çalışmalarında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi sürecinden elde edilen münhasır bilgi veya görüşler gizli tutulmalı ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Hakemler, rekabetçi, işbirlikçi veya makalelere bağlı yazarlar, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden / bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları yazıları dikkate almamalıdır.
Akran inceleme süreci
Baş editör / bölüm editörleri, dergi sistemine gönderilen her bir yazı için çift kör bir akran inceleme sürecinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
Etik olmayan davranışların yönetimi
Editörler, yayıncılarla birlikte, gönderilen bir makale veya yayınlanan bir makale hakkında etik şikâyetler sunulduğunda rasyonel olarak duyarlı önlemler almalıdır.

Yazar(lar)ın Görevleri
Makalenin Yazarı
Tasarım, yorumlama ve uygulama dâhil olmak üzere bildirilen çalışmaya önemli bir katkı sağlayanlara daraltılmalıdır. Gönderilen yazıya önemli katkılarda bulunan tüm yazarlar ortak yazar olarak listelenmelidir.

Özgünlük ve intihal
Gönderdikleri makalenin içeriğinden, dilinden ve özgünlüğünden yazarlar sorumludur. Yazarlar, orijinal eserlerini tamamen oluşturduğunu ve yazarlar çalışmayı ve / veya diğer yazarların sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun bir şekilde alıntılandığını veya alıntı yapıldığını temin etmelidir. İntihal, bir başkasının makalesini yazarın kendi makalesi olarak göstermek, bir başkasının makalesinin önemli kısımlarını (atıfta bulunmadan) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarını almaktan farklı biçimlerdedir. Tüm formlarındaki intihal, etik olmayan yayıncılık davranışını içerir ve kabul edilemez. Hakemlere bir makale gönderilmeden önce, intihal araştırması için iThenticate aracılığıyla benzerlik açısından kontrol edilir.

Fon kaynaklarının tanınması
Makalede bildirilen araştırma için tüm finansman kaynakları, referanslar öncesinde makalenin sonunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

İfşa ve çıkar çatışmaları
Tüm yazarlar makalelerinde, makalelerinin bulgularını veya yorumunu etkilemek için yorumlanabilecek herhangi bir maddi veya diğer maddi çıkar çatışmasını açıklamalıdır. Proje için tüm finansal destek kaynakları da açıklanmalıdır. Açıklanan potansiyel çıkar çatışmaları örnekleri arasında istihdam, danışmanlıklar, hisse senedi mülkiyeti, onur, ücretli uzman tanıklığı, patent başvuruları / kayıtları ve hibeler veya diğer fonlar yer almaktadır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada bildirilmelidir.

Raporlama standartları
Makalenin yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir açıklamasını ve önemi ile ilgili objektif bir tartışma sunmalıdır. Temel veriler, metinde doğru olarak verilmelidir. Bir makale, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrar etmelerine izin vermek için yeterli ayrıntıyı ve referansları içermelidir. Zor veya bilerek kesin olmayan ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez. İnceleme ve profesyonel yayın makaleleri de kesin olmalı, özgün ve objektif olmalı ve editoryal düşünce çalışmaları açıkça ifade edilmelidir.

Veri erişimi ve saklama
Yazarlardan editoryal inceleme süreci için bir makaleyle bağlantılı ham verileri sağlamaları istenebilir ve herhangi bir durumda, yayınlandıktan sonra belirli bir süre için bu verileri saklamaları gerekebilir.

Çoklu, gereksiz veya eşzamanlı yayın
Gönderilen makaleler başka herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışını içerir. Yazarlar ayrıca makalenin daha önce başka bir yerde yayınlanmadığından da emin olmalıdır.

Yayınlanmış çalışmalarda ana hatalar
Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlıkla karşılaştığında, dergi editörünü veya yayıncısına bu durumu derhal bildirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yükümlülüğündedir.

Hakemlerin Görevleri
Hakemler, makale le ilgili görüşlerini tamamlayarak yorumlarını kendisine tanımlanan zaman içerisinde göndermelidir. Eğer makale, hakemin ilgi alanına uygun değilse, makale editöre geri gönderilmelidir, böylece diğer hakemler zaman kaybetmeden atanabilirler.

Katkı
Hakemler, hakemli bir dergi olan derginin kalitesine katkıda bulunan ana üyelerdir. Alınan makaleyi incelemesi için kalifiye olmayan hakemler derhal editöre bildirmeli ve bu makaleyi incelemeyi reddetmelidir.

Gizlilik
İnceleme için gönderilen yazılar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarıyla gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Nesnellik standartları
Yorumlar objektif olarak gerçekleştirilmelidir. Yazarın kişisel eleştirisi uygun değildir. Hakemler açıkça destekleyici argümanlarla görüşlerini ifade etmelidir.

Kaynakların tanınması
Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlem, türetme veya argümanın daha önce bildirildiği herhangi bir ifadeye ilgili atıfta bulunulmalıdır. Bir gözden geçiren aynı zamanda editörün dikkatini, ele alınan yazı ile kişisel bilgileri olan yayınlanmış diğer herhangi bir makale arasında hayati bir benzerlik ya da çakışma olduğuna dikkat etmelidir.

İfşa ve çıkar çatışması
Hakemler, rekabetçi, işbirlikçi veya yazılarla bağlantılı yazarlar, şirketler veya kurumlarla yapılan diğer ilişkilerden / bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları makaleleri dikkate almamalıdır.

DERGİ POLİTİKASI
Makale Değerlendirme Süreci
Hakem Davetinin Geçerlilik Süresi : 30 gün
Hakem Daveti İçin Verilen Ekstra Süre : 5 gün
Hakemin Makaleyi Değerlendirme Süresi : 15 gün
Yazarın Düzeltmelerini Gerçekleştirmesi İçin Verilen Süre : 30 gün
Makale Değerlendirmesi İçin Hakeme Verilen Ekstra Süre : 5 gün

Ücret Politikası
Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi/basılması gibi süreçlerde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Makale Geri Çekme Süreci
Yayımlanmış bir makalenin geri çekilmesi işlemi ilgili makalenin tüm yazarlarının ortak talebine istinaden yapılmaktadır. Geri çekilen makaleye ait bilgiler yazar(lar)ın editörlüğümüze başvurduğu tarihten sonra yayımlanacak ilk sayımızda GERİ ÇEKME(RETRACTION) başlığı altında bildirilir.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi açık ve bedelsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlıdır. Yazarlardan makale işleme, gönderme ve yayımlanma sürecinde herhangi bir ödeme talep edilmez. Her makaleye yayımlanma tarihinden itibaren derginin internet sayfası üzerinden Creative Commons License of CC BY-NC-ND lisansıyla hiçbir bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın tam metin olarak erişilebilir. Okuyucular yayımlanan her makaleyi karşılıksız olarak indirebilir, bastırabilir ve paylaşabilir. Yazar isimlerine ve makale başlıklarına atıf yapılmalıdır. Makaleler hiçbir şekilde değişitirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Bu lisanslama türüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.