Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 125 - 132 2020-06-30

Evaluation of Organizational Attitude Perceptions of Students Who Have Professional Application in University Hospital
Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi

Rukiye Yorulmaz [1] , Dilek YILDIRIM GÜRKAN [2] , Sevim ÇİMKE [3]


Developing technology, the rapid proliferation of sectors day by day has caused people to increase their expectations from the institutions they intend to work. For this reason, people tend to choose organizations that are attractive to them when they choose their place of work. In this research, it has been tried to reveal the perceptions of organizational attractiveness of the students practicing in the university hospital. The universe of this descriptive study was composed of students from Yozgat Bozok University Vocational School of Health Services and Faculty of Health Sciences in 2017-2018 education fall and spring semester. These students, Anesthesia, Elderly Care, Health Institutions Management, Medical Documentation and Secretariat, Midwifery and Nursing departments are studying (n=349). No sampling method was selected and the whole universe was reached.No sampling method was selected and the whole universe was reached. The data were developed by Highhouse et al. In 2003 and adapted to Turkish by Dural et al.. A seven-point likert-type sel Organizational Attractiveness ”scale consisting of 15 statements was used. In this study, it was found that the average mean of organizational expressions of attractiveness of students. It was seen that the highest expressions were “I would have gone if the institution called me for a job interview” and “I would accept the offer to work in the institution”. A significant relationship was found between the total score of organizational attraction and variables of school, department and place of residence. 

Gelişen teknoloji, sektörlerin günden güne hızla çoğalması kişilerin çalışmayı düşündükleri kurumlardan beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle kişiler daha çok çalışacakları iş yerini seçerken kendilerine çekici gelen örgütleri seçme eğilimindedirler. Bu araştırma da üniversite hastanesinde mesleki uygulama yapan öğrencilerin örgütsel çekicilik algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tanımlayıcı olan bu çalışmanın evreni 2017-2018 eğitim öğretim güz ve bahar döneminde Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki öğrencilerden, Üniversitenin Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde mesleki uygulamaya çıkan öğrenciler oluşturmuştur. Bu öğrenciler, Anestezi, Yaşlı Bakımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde öğrenim görmektedir (n=349). Herhangi bir örneklem yöntemi seçilmeyip evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veriler 2003 yılında Highhouse ve arkadaşlarının geliştirdiği ve 2014 yılında Dural ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 15 ifadeden oluşan, yedili likert tipi “Örgütsel Çekicilik” ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin örgütsel çekicilik ifadelerinin ortalamalarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır.   En yüksek ifadelerin “söz konusu kurum beni iş görüşmesine çağırsaydı giderdim” ve “kurumda çalışma teklifini kabul ederdim” olduğu görülmektedir. Örgütsel çekicilik toplam puan ortalaması ile okul, bölüm ve yaşanılan yer değişkenleri arasında önemli ilişki bulunmuştur.

 • Akçay, A.D., Timur, N. ve Ulukan, C. (2013). Kent merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde araçsal ve sombolik özelliklerin örgütsel çekiciliğe etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1):319-340.
 • Akçay, A.D. (2014). Örgütsel çekicilik bağlamında otel işletmelerini rakiplerinden ayıran özellikler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1):175-186.
 • Arbak, Y. ve Yeşilada, T. (2003). Örgüt kişi uyumu ve örgütsel çekicilik: hangi kişiler ne tür örgütleri daha çekici bulur?. Journal of İstanbul Kültür University, 3:23-27.
 • Aiman-Smith, L., Bauer, T.N. ve Cable, D.M. (2001). Are you attracted? do you ıntend to pursue? a recruiting policy-capturing study. Journal of Business and Psychology, 16(2):219-237.
 • Büyükgöze, H. ve Erçetin, Ş.Ş. (2017). Örgütsel çekicilik ve algılanan birey-örgüt uyumu ilişkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 7(1):51-58. Chatman J. A. (1989). Improving interactional organizational research: A model of person- organization fit.
 • Dural, S., Aslan, G., Alinçe, M. ve Araza, A. (2014). Örgütsel çekicilik: Bir ölçek uyarlama çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(2):141-154.
 • Güler, M., (2015). İşveren markası örgütsel çekicilik ve katılma niyeti ilişkisi üzerinde aday özelliklerinin rolü, Doktora Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Highhouse, S.F., Lıevens, F. ve Sınar, E.F. (2003). Measuring attraction to organizations.
 • Educational and Psychological Measurement, 63(6):986-1001.
 • Hoye, G.V. ve Lievens, F. (2007). social ınfluences on organizational attractiveness: ınvestigating ıf and when word of mouth matters. Journal of Applied Social Psychology, 37(9):2014-2047.
 • Gök, S.,(2006), 21. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
 • Lievens, F. ve Highhouse, A. (2003). The relation of ınstrumental and symbolic attributes to a company’s attractiveness as an emoloyer, Personnel Psychology, 56, 75-102.
 • Öksüz, B. (2012). İşletmelerde Örgütsel Çekiciliğin Arttırılmasında İşveren Markalaşması ve İnsan Kaynaklarına Yansıması. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Özüçağlıyan, H.N. (2015). İş zenginleştirmenin örgütsel çekicilik üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Thomas, K.M. ve Wise, P.G. (1999). Organizational attractiveness and ındıvıdual differences: are dıverse applıcants attracted by different faktors?. Journal of Busıness and Psychology, 13 (3):375-390.
 • Tsai, W.C. ve Yang, İ.W.F. (2010). Does ımage matter to different job applicants? the ınfluences of corporate ımage and applicant ındividual differences on organizational attractiveness. International Journal of Selection and Assessment, 18 (1):48-63. Turban, D.B. ve Greening, D.W. (1996). Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees, Academy of Management Journal, 40(3):658-672.
 • Turban, D. B. (1993). Organizational attractiveness: an ınteractionist perspective, Journal of Applied Psychology. 78(2):184-193.
 • Yıldız, M.L. (2013). Algılanan kişi-örgüt uyumu, tanınırlık, imaj, örgütsel çekicilik ve işe başvurma niyeti arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(1):153-173.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0088-710X
Author: Rukiye Yorulmaz
Institution: Yozgat Bozok Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Dilek YILDIRIM GÜRKAN
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Sevim ÇİMKE
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { gumussagbil485690, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {125 - 132}, doi = {10.37989/gumussagbil.485690}, title = {Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yorulmaz, Rukiye and Yıldırım Gürkan, Dilek and Çi̇mke, Sevim} }
APA Yorulmaz, R , Yıldırım Gürkan, D , Çi̇mke, S . (2020). Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 125-132 . DOI: 10.37989/gumussagbil.485690
MLA Yorulmaz, R , Yıldırım Gürkan, D , Çi̇mke, S . "Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 125-132 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/55123/485690>
Chicago Yorulmaz, R , Yıldırım Gürkan, D , Çi̇mke, S . "Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 125-132
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi AU - Rukiye Yorulmaz , Dilek Yıldırım Gürkan , Sevim Çi̇mke Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.485690 DO - 10.37989/gumussagbil.485690 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 132 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.485690 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.485690 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi %A Rukiye Yorulmaz , Dilek Yıldırım Gürkan , Sevim Çi̇mke %T Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 9 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.485690 %U 10.37989/gumussagbil.485690
ISNAD Yorulmaz, Rukiye , Yıldırım Gürkan, Dilek , Çi̇mke, Sevim . "Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (June 2020): 125-132 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.485690
AMA Yorulmaz R , Yıldırım Gürkan D , Çi̇mke S . Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 125-132.
Vancouver Yorulmaz R , Yıldırım Gürkan D , Çi̇mke S . Üniversite Hastanesinde Mesleki Uygulama Yapan Öğrencilerin Örgütsel Çekicilik Algılarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 125-132.