e-ISSN: 2757-7449
Founded: 2008
Publisher: Hitit University
Cover Image
       

Hitit Journal of Social Sciences having begun publishing in 2008 is an academic, international, and peer-reviewed scientific journal that conducts a double-blind peer review. This journal has a national/ international area indexes, and it is published at two times per year (June and December). This journal has been published only electronically since 2018.

Before you begin the process of submitting your manuscript, you should ensure that you have completed the all rules.


2023 - Volume: 16 Issue: 1

Review Article

Tarihî metinlerde önvarsayımın görünümü: Kül Tigin yazıtı

Research Article

Mülteci sağlığı uygulamalarında karşılaşılan sorunların AHP yöntemiyle tespiti

Research Article

Enerji yoksulluğu ve yenilenebilir enerji kullanımının çevresel bozulmaya etkileri

Research Article

Türk idare tarihinde sosyal devlet anlayışının Topluma yansıtılması açısından vakıf medeniyetinin yeri

Research Article

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin muhasebenin temel kavramlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi: Yozgat ili örneği

Review Article

İskit kültür tarihinde Arzhan 2 kurganının yeri ve önemi

Research Article

Sağlık teknikerlerinin meslek seçimlerinde kişisel özelliklerin ve psikolojik sağlamlığın etkisi

Theoretical Article

Polycentricity thought and governance relationship in Vincent Ostrom

Hitit Journal of Social Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).