e-ISSN: 2536-4758
Founded: 1986
Period: Quarterly
Publisher: Hacettepe University
Cover Image
       

MAKALE YAZIM ŞABLONU DEĞİŞİKLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine makale gönderimi için kullanılan şablon değiştirilmiştir. 2020 yılı 35. cilt 1. sayıdan itibaren yeni şablonun kullanımına başlanacaktır. Yazarların makale yüklemeden önce makalelerini yeni şablona göre hazırlayıp göndermeleri gerekmektedir. Hakem sürecindeki makalelerin yeni şablona göre yeniden düzenlenmesi kabul süreci sonrasında yazarlarca gerçekleştirilecek, daha sonra doi numarası verilecektir. Dergimize hali hazırda yüklenmiş makalelerle ilgili şu aşamada yazarların yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Erken görünümde bekleyen makalelerin yazarlarından, makaleleri bir sayıya atanmadan önce yeni şablona göre düzenlemelerini yapmaları istenecektir. Yeni şablona ulaşmak için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

2020 - Volume: 35 Issue: 4

Research Article

4. Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri

Research Article

6. Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma

Research Article

9. Examining Empirical Studies on Teacher Burnout: A Systematic Review

Research Article

11. Generative Leadership Scale Development Study

Research Article

12. Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü

Research Article

14. Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık: Öğretmen Örnekleminin İncelenmesi