Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2536-4758 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Hacettepe University | http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/


MAKALE YAZIM ŞABLONU DEĞİŞİKLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine makale gönderimi için kullanılan şablon değiştirilmiştir. 2020 yılı 35. cilt 1. sayıdan itibaren yeni şablonun kullanımına başlanacaktır. Yazarların makale yüklemeden önce makalelerini yeni şablona göre hazırlayıp göndermeleri gerekmektedir. Hakem sürecindeki makalelerin yeni şablona göre yeniden düzenlenmesi kabul süreci sonrasında yazarlarca gerçekleştirilecek, daha sonra doi numarası verilecektir. Dergimize hali hazırda yüklenmiş makalelerle ilgili şu aşamada yazarların yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Erken görünümde bekleyen makalelerin yazarlarından, makaleleri bir sayıya atanmadan önce yeni şablona göre düzenlemelerini yapmaları istenecektir. Yeni şablona ulaşmak için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2536-4758 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Hacettepe University | http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/
Cover Image


MAKALE YAZIM ŞABLONU DEĞİŞİKLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine makale gönderimi için kullanılan şablon değiştirilmiştir. 2020 yılı 35. cilt 1. sayıdan itibaren yeni şablonun kullanımına başlanacaktır. Yazarların makale yüklemeden önce makalelerini yeni şablona göre hazırlayıp göndermeleri gerekmektedir. Hakem sürecindeki makalelerin yeni şablona göre yeniden düzenlenmesi kabul süreci sonrasında yazarlarca gerçekleştirilecek, daha sonra doi numarası verilecektir. Dergimize hali hazırda yüklenmiş makalelerle ilgili şu aşamada yazarların yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Erken görünümde bekleyen makalelerin yazarlarından, makaleleri bir sayıya atanmadan önce yeni şablona göre düzenlemelerini yapmaları istenecektir. Yeni şablona ulaşmak için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

Volume 35 - Issue 4 - Oct 31, 2020
 1. Kariyer Uyumluluğu Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Kariyer Uyumluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 733 - 745
  Ali ERYILMAZ, Ahmet KARA
 2. Fen Bilgisi Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Pages 746 - 758
  Bahar CANDAŞ, Haluk ÖZMEN
 3. Matematiksel Görevlerin Uygulanmasında İletişim Stratejileri ve Bilişsel Talep Kavramı: Sınıf İçi Yansımalar
  Pages 759 - 779
  Defne YABAŞ, Sertel ALTUN
 4. Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri
  Pages 780 - 798
  Ercan GÜRÜLTÜ, Mehmet ASLAN, Bülent ALCI
 5. Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişki
  Pages 799 - 814
  Serpil RECEPOĞLU, Ergün RECEPOĞLU
 6. Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma
  Pages 815 - 826
  Feyza GÜN, Tuğba TURABİK, Gülsün ATANUR BASKAN
 7. Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ve Gören Çocukların Zihin Kuramı Becerileri ile Çalışma Belleğinin Karşılaştırılması
  Pages 827 - 842
  Hacer Damlanur IŞITAN, Selda ÖZDEMİR
 8. An Investigation on University Students’ Online Information Search Strategies and Relationships with Some Educational Variables
  Pages 843 - 857
  Kerem AY, Mukaddes ERDEM
 9. Examining Empirical Studies on Teacher Burnout: A Systematic Review
  Pages 858 - 873
  Mahmut POLATCAN, Ramazan CANSOY, Ali Çağatay KILINÇ
 10. Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Örgütlerinde Kronizm, Sessizlik ve Sinizm Arasındaki İlişki
  Pages 874 - 886
  Muhammed TURHAN, Yusuf Celal EROL
 11. Generative Leadership Scale Development Study
  Pages 887 - 903
  Münevver ÇETİN, Mesut DEMİRBİLEK
 12. Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü
  Pages 904 - 914
  Nurseven KILIÇ, Maarif MAMMADOV, Kemal KOÇHAN, Ayşe AYPAY
 13. PIAAC 2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’deki Yetişkinlerin Sözel Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 915 - 935
  Ramazan ATASOY, Nezahat GÜÇLÜ
 14. Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık: Öğretmen Örnekleminin İncelenmesi
  Pages 936 - 948
  Serkan ALTUNTAŞ, Hulisi GENÇ
 15. Uluslararası Sınavlarda Fen Bilimleri Derslerinden Alınan Sonuçların İyileştirilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Görüşleri
  Pages 949 - 970
  Zehra Tuğçe CUMAOĞLU, Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK
Indexes and Platforms