Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler

Year 2020, Volume 35, Issue 3, 556 - 574, 31.07.2020

Abstract

Bu araştırmada, yapısal eşitlik modellemesi yoluyla öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının ve eleştirel düşünme eğilimlerinin medya okuryazarlıklarına etkisi incelenmiştir. Ayrıca sosyal ağ sitelerinin medya okuryazarlığına etkisinde eleştirel düşünme eğiliminin aracılık rolünün etkisi araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada, tabakalı amaçsal örnekleme yoluyla oluşturulan çalışma grubu; bir devlet üniversitesinin çeşitli bölümlerinde (sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği) öğrenim gören 208 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği’’, Ertaş-Kılıç ve Şen (2014) tarafından uyarlanan ‘‘UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’’ ve Karataş (2008) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesiyle çözümlenmiş olup, verilerin analizinde SPSS 21 ve AMOS 22.0 yazılımları kullanılmıştır. Araştırmada betimleyici istatistikler ve demografik değişkenler için merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri (frekans, yüzde, ortalama, basıklık ve çarpıklık) hesaplanmıştır. Sosyal ağ siteleri kullanım amacı ve eleştirel düşünme eğiliminin medya okuryazarlığına etkisine dair oluşturulan modellere ilişkin parametrelerin tahmininde maksimum olabilirlik (Maximum Likehood) yöntemi tercih edilmiştir. Analizler sonucunda uyum iyiliği değerlerinin incelenmesinde χ2/df, GFI, AGFI, CFI, TLI, NFI, IFI, PGFI, RMSEA ve RMR uyum indeksleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sosyal ağ siteleri kullanım amacı ve eleştirel düşünme eğiliminin medya okuryazarlığı üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan sosyal ağ siteleri kullanım amacının eleştirel düşünmeyi pozitif yönde etkilediği fakat bu etkinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.

References

 • Abrami, P.C., Bernard, R.M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M.A., Tamim, R., & Zhang, D. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 meta-analysis. Review of Educational Research, 78(4), 1102–1134. https://doi.org/10.3102/0034654308326084
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Aliustaoğlu, F. ve Tuna, A. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 131-142. Argon, T. ve Selvi, Ç. (2011). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve çatışma yönetim stilleri. WJEIS, 1(1), 93-100.
 • Arke, E.T. (2005). Media literacy and critical thinking: Is there a connection? (Doctoral program). Educational Leaders School of Education, Duquesne University, Pittsburgh.
 • Aslan, N. ve Tuncer-Basel, A. (2017). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin medya okur-yazarlık düzeyleri (İzmir örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1218-1237.
 • Atal, D. (2010). İnformal öğrenme bağlamında öğrencilerin teknolojik kullanım durumları, beklentileri ve web 2.0 uygulamaları konusundaki görüşleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ata, R. ve Yıldırım, K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı dersi kapsamında internet ve sosyal medya kullanımları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 581-602.
 • Atmaca, Ç. (2016). Medya okuryazarlığı dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 442 – 480.
 • Austin, E.W., Pinkleton, B.E., Austin B.W., & Van de Vord, R. (2012). The relationships of information efficacy and media literacy skills to knowledge and self-efficacy for health-related decision making. Journal of American College Health, 60(8), 548-554. doi: 10.1080/07448481.2012.726302
 • Austin, E.W., Pinkleton, B.E., & Funabiki, R.P. (2007). The desirability paradox in the effects of media literacy training. Communication Research, 34(5), 483-506.
 • Aybek, B. ve Demir, R. (2013). Lise öğrencilerinin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 287- 304.
 • Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Tomul, E., Baştürk, R., Ellez, A.M., Şahin, B., Yolcu, H., Karakaya, İ. ve Turgut, Y. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Ed. A.Tanrıöğen). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bai, H. (2009). Facilitating students’ critical thinking in online discussion: An instructor’s experience. Journal of Interactive Online Learning, 8(2), 156-164.
 • Baird, D.E., & Fisher, M. (2005). Neomillennial user experience design strategies: Utilizing social networking media to support ‘‘always on’’ learning styles. J. Educational Technology Systems, 34(1), 5-32.
 • Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.
 • Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 • Beach, R., & Baker, F.W. (2012). Why core standards must embrace media literacy. Center for News Literacy, Stony Brook University, 110(2), 1-4.
 • Bridges, L.M. (2012). Librarian as Professor of social media literacy. Library Innovation, 3(1), 48-65.
 • Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, learning and contemporary culture. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Callaghan, N., & Bower, B. (2012). Learning through social networking sites – the critical role of the teacher. Educational Media International, 49(1), 1-17.
 • Carpenter, J.P., & Krutka, D.G. (2015) Engagement through microblogging: educator professional development via Twitter. Professional Development in Education, 41(4), 707-728. doi: 10.1080/19415257.2014.939294
 • Cheung, C.K., & Wen, X. (2016) Promoting media literacy education in China: A case study of a primary school. International Journal of Adolescence and Youth, 21(2), 215-217. doi: 10.1080/02673843.2013.821078
 • Clark, L.S. (2013). Cultivating the media activist: How critical media literacy and critical service learning can reform journalism education. Journalism, 14(7), 885 –903.
 • Cohen, J.N., & Mihailidis, P. (2013). Exploring curation as a core competency in digital and media literacy education. Faculty Works: Digital Humanities & New Media. [Available online at: 4.https://digitalcommons.molloy.edu/dhnm_fac/4], Retrieved on July 21, 2018.
 • Coughlin, J. W., & Kalodner, C. (2006). Media literacy as a prevention intervention for college women at low- or high-risk for eating disorders. Body Image, 3(1), 35–43.
 • Çelik, Ö., Çokçalşkan, H., & Yorulmaz, A. (2018). Investigation of the effect of pre-service classroom teachers’ critical thinking disposition on their media literacy. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 7(3), 194-202.
 • Çerezci, T. E. (2010). Yapısal eşitlik modelleri ve kullanılan uyum iyiliği indekslerinin karşılaştırılması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çetinkaya, S. (2008). Bilinçli medya kullanıcıları yaratma sürecinde medya okuryazarlığının önemi (Yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dal, N.E. ve Dal, V. (2012). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Deveci, H. ve Çengelci, T. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığına bir bakış. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 25-43.
 • Dezuanni, M. (2015). The building blocks of digital media literacy: Sociomaterial participation and the production of media knowledge. Journal of Curriculum Studies, 47(3), 416-439. doi: 10.1080/00220272.2014.966152
 • Doğan, İ. (2015). Farklı veri yapısı ve örneklem büyüklüklerinde yapısal eşitlik modellerinin geçerliği ve güvenirliğinin değerlendirilmesi (Doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erdem, A.R. ve Yazıcıoğlu, A. (2015). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri İle eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5(9), 27-41.
 • Erişti, B. ve Erdem, C. (2018). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı beceri düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1234-1251.
 • Emir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 34-57.
 • Ertaş-Kılıç, H. ve Şen, A. İ. (2014). UF/EMI eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 1-12. http://dx.doi:10.15390/EB.2014.3632
 • Feuerstein, M. (1999). Media literacy in support of critical thinking. Journal of Educational Media, 24(1), 43-54. https://doi.org/10.1080/1358165990240104
 • Field, A.P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE.
 • Filiz, O., Erol, O., İnan-Dönmez, F. ve Kurt, A.A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Flores‐Koulish, S.A. (2006) Media Literacy: An entrée for pre‐service teachers into critical pedagogy. Teaching Education, 17(3), 239-249. doi: 10.1080/10476210600849706
 • Forgie, S.E., Duff, J.P., & Ross, S. (2013). Twelve tips for using Twitter as a learning tool in medical education. Medical Teacher, 35(1), 8-14. doi: 10.3109/0142159X.2012.746448
 • Forte, A., Humphreys, M., & Park, T. (2012). Grassroots professional development: how teachers use Twitter [online]. In: Proceedings of the 6th international AAAI conference on weblogs and social media, 5–7 June, Dublin, Ireland, 106–113. [Available online at: http://andreaforte.net/ForteICWSM12.pdf.], Retrieved on June 15, 2018.
 • Garrison, D.R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105.
 • Gedik, M. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 54, 779-809.
 • Gonzalez, R., Glik, D., Davoudi, M., & Ang, A. (2004). Media literacy and public health: Integrating theory, research, and practice for tobacco control. American Behavioral Scientist, 48, 189–201. Görmez, E. (2015). Etkili medya okuryazarlığı eğitimi ve uygulamalarından örnekler. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1). 93-112.
 • Graff, H. (1995). The labyrinths of literacy: Reflections on literacy past and present. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
 • Gün, M. ve Kaya, İ. (2017). Seçmeli medya okuryazarlığı dersi uygulamasının öğrencilere katkıları üzerine bir değerlendirme. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(2), 119-132.
 • Haloren, J.S. (1995). Demystifying critical thinking. Teaching of Psychology, 22(1), 75-80.
 • Heinle, J. (1999). Media literacy: Soft focus on the intellectual opportunities afforded students. Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin.
 • Hobbs R. (2007). Approaches to instruction and teacher education in media literacy. [Available online at: https://mediaeducationlab.com/sites/default/files/Hobbs%25202007%2520Approaches%2520to%2520Teacher%2520Education%2520in%2520ML_0.pdf] Retrieved on January 22, 2019.
 • Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A plan of action. Washington: The Aspen Institute.
 • Hobbs, R., & Frost, R. (2003). Measuring the acquisition of media-literacy skills. Reading Research Quarterly, 38(3), 330-355. https://doi.org/10.1598/RRQ.38.3.2
 • Hobbs, R., & Jensen, A. (2009). The past, present, and future of media literacy education. The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education, 1, 1-11.
 • Hobbs, R., & Tuzel, S. (2017). Teacher motivations for digital and media literacy: An examination of Turkish educators. British Journal of Educational Technology, 48(1), 7-22.
 • İnan, T. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 19(62), 289-306.
 • İnan, T. ve Temur, T. (2012). Examining media literacy levels of prospective teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(2), 269-285.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York: New York University Press.
 • Jeong, S. H., Cho, H., & Huang, Y. (2012). Media literacy interventions: A meta analytic review. Journal of Communication, 62, 454–472. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01643.x
 • Jolls, T., & Thoman, E. (2008). Literacy for the 21st century: An overview and orientation guide to media literacy education. Center for media literacy. [Available online at: Retrieved from http://www.medialit.org/sites/default/files/01_MLKorientation.pdf]. Retrieved on January 22, 2019.
 • June, S., Yaacob, A., & Kheng, Y.K. (2014). Assessing the use of youtube videos and interactive activities as a critical thinking stimulator for tertiary students: An action research. International Education Studies, 7(8), 56-67.
 • Kahyaoğlu, M. ve Kenanoğlu, R. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin medya okuryazarlığı ile çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 833-843.
 • Kansızoğlu, H.B. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlığı dersine yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 15(2), 469-486.
 • Karal, H. ve Kokoç, M. (2010) Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 251-263.
 • Karaman, K., Karataş, A. ve Özgür, A. (2014). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir çalışma. Akademik Bilişim’14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi.
 • Karaman, M.K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 326-350.
 • Karaman, M.K. (2010). Öğretmen adaylarının TV ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62. Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karasu, M. ve Arıkan, D. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım durumları ve medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 549–566.
 • Karataş, A. (2008). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kaya, H., Turan, N., Hasanoğlu, Ö., Güre, Ö., Arslanova, E. ve Elmas, G. (2015). Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 16-31.
 • Kellner, D., & Share, J. (2007). Critical media literacy, democracy, and the reconstruction of education. In D. Macedo & S.R. Steinberg (Eds.), Media literacy: A reader (pp. 3-23). New York: Peter Lang Publishing.
 • Kellner, D., & Share, J. (2006). Toward Critical Media Literacy: Core concepts, debates, organizations, and policy. Journal Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 26(3), 369-386. https://doi.org/10.1080/01596300500200169
 • Kesler, T., Tinio, P.P.L., & Brian T. N. (2016) What's our position? A critical media literacy study of popular culture websites with eighth-grade special education students. Reading & Writing Quarterly, 32(1), 1-26. doi: 10.1080/10573569.2013.857976
 • Kezer, F., Ogurlu, Ü., ve Akfırat, O.N. (2016). Eleştirel düşünme eğilimi, genel öz yeterlik ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 202-218.
 • Kietzmann, J.H., Hermkens, K. McCarthy, I.P., & Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54(3), 241-251. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Knochel, A.D. (2013). Assembling visuality: Social media, everyday imaging, and critical thinking in digital visual culture. Visual Arts Research, 39(2), 13-27.
 • Koltay, T. (2011). The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society 33(2), 211 –221.
 • Kong, S.L. (2001). Critical thinking dispositions of pre-service teachers in Singapore: A preliminary investigation. Fremantle: AARE Annual Conference.
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: Facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 7(2), 58-81.
 • Kurt, A.A. ve Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: Kavramsal bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 20-34.
 • Kynäslahti, H., Vesterinen, O., Lipponen, L., Vahtivuori-Hänninen, S., & Telia, S. (2019). Towards volitional media literacy through web 2.0. Educational Technology, 48(5), 3-9.
 • Lacina, J. (2005). Technology in the classroom: Media literacy and learning. Childhood Education, 82(2), 118-120. doi: 10.1080/00094056.2006.10521361
 • Lange, P.G. (2007). Publicly Private and Privately Public: Social Networking on YouTube. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 361–380. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00400.x
 • Lau, J. (2013). Conceptual relationship of information literacy and media literacy. Paris: UNESCO.
 • Leavis, F. R., & Thompson, D. (1933). Culture and environment: the training of critical awareness. London: Chatto & Windus.
 • Lee A., Lau J., Carbo T., & Gendina, N. (2013). Conceptual relationship of information literacy and media literacy in knowledge societies. Paris: UNESCO.
 • Liang, T.P. & Turban, E. (2011). Introduction to the special issue social commerce: A research framework for social commerce. International Journal of Electronic Commerce, 16(2), 5-14. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415160201
 • Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication Technologies. The Communication Review, 7(1), 3-14. doi: 10.1080/10714420490280152
 • Mackey, T.P., & Jacobson, T.E. (2011). Reframing information literacy as a metaliteracy. College & Research Libraries, 72(1), 62-78.
 • Mastermen, L. (1997). A rationale for media education. R. Cubey (Ed.), Media literacy in the information age (pp. 15-68). New Jersey: Transaction Publishers.
 • McWilliams, J., Hickey, D.T., Hines, M.B., Conner, J.M., & Bishop, S.C. (2011). Using collaborative writing tools for literary analysis: Twitter, fan fiction and the crucible in the secondary English classroom. The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education 2(3), 238–245.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Meyers, L.S, Gamst, G., & Guarino, A.J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. London: SAGE Publications.
 • Mihailidis, P. (2012). Introduction—News literacy in the dawn of a hypermedia age. In P. Mihailidis (Ed.), News literacy: Global perspectives for the newsroom and classroom (pp. 1-17). New York, NY: Peter Lang.
 • Mraz, M., & Heron, A.H. (2003) Media literacy, popular culture, and the transfer of higher order thinking abilities. Middle School Journal, 34(3), 51-56. doi: 10.1080/00940771.2003.11495364
 • Nalçacı, A., Meral, E. ve Şahin, İ.F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ile medya okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Eastern Geographical Review, 36, 1-12.
 • Önder, Ö. (2010). Mimarlara yönelik bir sosyal paylaşım sitesinin tasarımı ve geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Öztürk, M. ve Akgün, Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Park, S. (2012). Dimensions of digital media literacy and the relationship with social exclusion. Media International Australia, 142, 87-100.
 • Pattanapichent, F., & Wichadee, S. (2015). Using space in social media to promote undergraduate students’ critical thinking skill. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(4), 38-49.
 • Paul, R., & Elder, L. (2005). Critical thinking competency standards, standards, principles, performance indicators, and outcomes with a critical thinking master rubric. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma.
 • Pempek, T.A., Yermolayeva, Y.A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.
 • Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Potter, W.J. (2013). Review of literature on media literacy. Sociology Compass, 7(6), 417–435.
 • Potter, W.J. (2010). The state of media literacy. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 54(4), 675–96.
 • Quitadamo, I.J. (2002). Critical thinking higger education: The influence of teaching styles and peer collaboration on science and math learning (Doctor of philosaphy thesis). Washington State University, Washington.
 • Roberts, S.L., & Butler, B.M. (2014). Consumers and producers in the social studies classroom: how Web 2.0 technology can break the cycle of ‘teachers and machines. In W.B. Russell (Ed.), Digital social studies (pp.147-166). Charlotte, NC: Information Age.
 • Rosenbaum, J. E., Beentjes, J. W. J., & Konig, R. P. (2008). Mapping media literacy: Key concepts and future directions. C. S. Beck (Ed.), Communication yearbook 32 (pp. 313-355). New York, NY: Routledge.
 • Sarsar, F. ve Engin, G. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının medya okur-yazarlık düzeylerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 165-176.
 • Scharrer, E. (2006). I noticed more violence: The effects of a media literacy program on critical attitudes toward media violence. Journal of Mass Media Ethics, 21(1), 69-86. doi: 10.1207/s15327728jmme2101_5.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8, 23–74.
 • Schmidt, H. (2012). Media literacy education at the University level. The Journal of Effective Teaching, 12(1), 64-77.
 • Schwarz, G. (2001). Literacy expanded: The role of media literacy in teacher education. Teacher Education Quarterly, 28, 111-119.
 • Semerci, N., & Semerci, Ç. (2017). The effect of teacher candidates' critical literacy levels on their media literacy levels. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 13-18.
 • Sperry, C. (2012). Teaching critical thinking through media literacy. Science Scope, 35(9), 56-60.
 • Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. New York: Routledge.
 • Szapkiw, A., & Szapkiw, M. (2011). Engaging higher education students through tweeting. S. Barton, J, Hedberg, & K. Suzuki (Eds.), Proceedings of global learn Asia Pacific 2011 (pp. 360-364). Melbourne: AACE.
 • Taşkıran, N.Ö. (2007). Medya okuryazarlığına giriş. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Thaiposria, P., & Wannapiroonb, P. (2014). Enhancing students’ critical thinking skills through teaching and learning by inquiry-based learning activities using social network and cloud computing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2137-2144.
 • Vraga, E. K., Tully, M., Akin, H., & Rojas, H. (2012). Modifying perceptions of hostility and credibility of news coverage of an environmental controversy through media literacy. Journalism: Theory, Practice and Criticism, 13, 942-959.
 • Vraga, E.K., & Tully, M. (2015) Media literacy messages and hostile media perceptions: Processing of Nonpartisan Versus Partisan Political Information. Mass Communication and Society, 18(4), 422-448. doi: 10.1080/15205436.2014.1001910
 • Wade, W.P. (2014). Bridging critical thinking and media literacy through integrated courses. CDTL Brief, 17(2), 2-5.
 • Walsh, K.R., Sekarasih, L., & Scharrer, E. (2014) Mean girls and tough boys: Children's meaning making and media literacy lessons on gender and bullying in the United States. Journal of Children and Media, 8(3), 223-239. doi: 10.1080/17482798.2013.851094
 • Waters, R.D., Burnett, E., Lamm, A., & Lucas, J. (2009). Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook. Public Relations Review, 35(2), 102-106.
 • Watson, R., & Vaughn, L. (2006) Limiting the effects of the media on body image: Does the length of a media literacy intervention make a difference? Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 14(5), 385–400.
 • Worsnop, C.M. (2004). Media literacy through critical thinking. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction and NW Center for Excellence in Media Literacy, 1-60.
 • Yıldırım, B. (2015). Fen bilimleri öğrenme kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi, 3(1), 33-43.

Relationships Between Pre-Service Teachers’ Purpose of Social Network Sites Usage, Critical Thinking Tendencies, and Media Literacy

Year 2020, Volume 35, Issue 3, 556 - 574, 31.07.2020

Abstract

In this study, the effect of pre-service teachers’ purpose of using social networking sites and their critical thinking tendencies on media literacy was examined through structural equality modeling. In addition, the effect of intermediary role of critical thinking tendency was examined within the effect of social networking sites on media literacy. In this study, which was carried out with relational survey model, the study group established through layered purpose sampling consisted of 208 pre-service teachers who attended various departments of a public university (primary education teaching, preschool teaching, and Turkish teaching). For collecting the data, “Social Networking Sites Usage Scale” developed by Karal and Kokoç (2010), “UF/EMI Critical Thinking Tendency Scale” adapted by Ertaş-Kılıç and Şen (2014), and “Media Literacy Level Determination Scale” developed by Karataş (2008) were used. The data were analyzed by structural equality modeling, and SPSS 21 and AMOS 22.0 software were used for data analysis. In this study, the central tendency and distribution criteria for descriptive statistics and demographic variables (frequency, percentage, average, kurtosis and skewness) were calculated. Maximum likelihood method was preferred in predicting the parameters of social networking sites and models created for the impact of critical thinking tendencies on media literacy. At the end of analyses, χ2/df, GFI, AGFI, CFI, TLI, NFI, IFI, PGFI, RMSEA ve RMR goodness of fit indices were used in analysis of goodness of fit values. According to the findings obtained, it was determined that the purpose of use of social networking sites and the tendency of critical thinking had a positive and significant effect on the media literacy. On the other hand, the purpose of social networking sites usage positively influenced critical thinking but this effect was not significant.

References

 • Abrami, P.C., Bernard, R.M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M.A., Tamim, R., & Zhang, D. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 meta-analysis. Review of Educational Research, 78(4), 1102–1134. https://doi.org/10.3102/0034654308326084
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Aliustaoğlu, F. ve Tuna, A. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 131-142. Argon, T. ve Selvi, Ç. (2011). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve çatışma yönetim stilleri. WJEIS, 1(1), 93-100.
 • Arke, E.T. (2005). Media literacy and critical thinking: Is there a connection? (Doctoral program). Educational Leaders School of Education, Duquesne University, Pittsburgh.
 • Aslan, N. ve Tuncer-Basel, A. (2017). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin medya okur-yazarlık düzeyleri (İzmir örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1218-1237.
 • Atal, D. (2010). İnformal öğrenme bağlamında öğrencilerin teknolojik kullanım durumları, beklentileri ve web 2.0 uygulamaları konusundaki görüşleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ata, R. ve Yıldırım, K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı dersi kapsamında internet ve sosyal medya kullanımları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 581-602.
 • Atmaca, Ç. (2016). Medya okuryazarlığı dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 442 – 480.
 • Austin, E.W., Pinkleton, B.E., Austin B.W., & Van de Vord, R. (2012). The relationships of information efficacy and media literacy skills to knowledge and self-efficacy for health-related decision making. Journal of American College Health, 60(8), 548-554. doi: 10.1080/07448481.2012.726302
 • Austin, E.W., Pinkleton, B.E., & Funabiki, R.P. (2007). The desirability paradox in the effects of media literacy training. Communication Research, 34(5), 483-506.
 • Aybek, B. ve Demir, R. (2013). Lise öğrencilerinin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 287- 304.
 • Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Tomul, E., Baştürk, R., Ellez, A.M., Şahin, B., Yolcu, H., Karakaya, İ. ve Turgut, Y. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Ed. A.Tanrıöğen). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bai, H. (2009). Facilitating students’ critical thinking in online discussion: An instructor’s experience. Journal of Interactive Online Learning, 8(2), 156-164.
 • Baird, D.E., & Fisher, M. (2005). Neomillennial user experience design strategies: Utilizing social networking media to support ‘‘always on’’ learning styles. J. Educational Technology Systems, 34(1), 5-32.
 • Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.
 • Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 • Beach, R., & Baker, F.W. (2012). Why core standards must embrace media literacy. Center for News Literacy, Stony Brook University, 110(2), 1-4.
 • Bridges, L.M. (2012). Librarian as Professor of social media literacy. Library Innovation, 3(1), 48-65.
 • Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, learning and contemporary culture. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Callaghan, N., & Bower, B. (2012). Learning through social networking sites – the critical role of the teacher. Educational Media International, 49(1), 1-17.
 • Carpenter, J.P., & Krutka, D.G. (2015) Engagement through microblogging: educator professional development via Twitter. Professional Development in Education, 41(4), 707-728. doi: 10.1080/19415257.2014.939294
 • Cheung, C.K., & Wen, X. (2016) Promoting media literacy education in China: A case study of a primary school. International Journal of Adolescence and Youth, 21(2), 215-217. doi: 10.1080/02673843.2013.821078
 • Clark, L.S. (2013). Cultivating the media activist: How critical media literacy and critical service learning can reform journalism education. Journalism, 14(7), 885 –903.
 • Cohen, J.N., & Mihailidis, P. (2013). Exploring curation as a core competency in digital and media literacy education. Faculty Works: Digital Humanities & New Media. [Available online at: 4.https://digitalcommons.molloy.edu/dhnm_fac/4], Retrieved on July 21, 2018.
 • Coughlin, J. W., & Kalodner, C. (2006). Media literacy as a prevention intervention for college women at low- or high-risk for eating disorders. Body Image, 3(1), 35–43.
 • Çelik, Ö., Çokçalşkan, H., & Yorulmaz, A. (2018). Investigation of the effect of pre-service classroom teachers’ critical thinking disposition on their media literacy. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 7(3), 194-202.
 • Çerezci, T. E. (2010). Yapısal eşitlik modelleri ve kullanılan uyum iyiliği indekslerinin karşılaştırılması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çetinkaya, S. (2008). Bilinçli medya kullanıcıları yaratma sürecinde medya okuryazarlığının önemi (Yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dal, N.E. ve Dal, V. (2012). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Deveci, H. ve Çengelci, T. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığına bir bakış. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 25-43.
 • Dezuanni, M. (2015). The building blocks of digital media literacy: Sociomaterial participation and the production of media knowledge. Journal of Curriculum Studies, 47(3), 416-439. doi: 10.1080/00220272.2014.966152
 • Doğan, İ. (2015). Farklı veri yapısı ve örneklem büyüklüklerinde yapısal eşitlik modellerinin geçerliği ve güvenirliğinin değerlendirilmesi (Doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erdem, A.R. ve Yazıcıoğlu, A. (2015). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri İle eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5(9), 27-41.
 • Erişti, B. ve Erdem, C. (2018). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı beceri düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1234-1251.
 • Emir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 34-57.
 • Ertaş-Kılıç, H. ve Şen, A. İ. (2014). UF/EMI eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 1-12. http://dx.doi:10.15390/EB.2014.3632
 • Feuerstein, M. (1999). Media literacy in support of critical thinking. Journal of Educational Media, 24(1), 43-54. https://doi.org/10.1080/1358165990240104
 • Field, A.P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE.
 • Filiz, O., Erol, O., İnan-Dönmez, F. ve Kurt, A.A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Flores‐Koulish, S.A. (2006) Media Literacy: An entrée for pre‐service teachers into critical pedagogy. Teaching Education, 17(3), 239-249. doi: 10.1080/10476210600849706
 • Forgie, S.E., Duff, J.P., & Ross, S. (2013). Twelve tips for using Twitter as a learning tool in medical education. Medical Teacher, 35(1), 8-14. doi: 10.3109/0142159X.2012.746448
 • Forte, A., Humphreys, M., & Park, T. (2012). Grassroots professional development: how teachers use Twitter [online]. In: Proceedings of the 6th international AAAI conference on weblogs and social media, 5–7 June, Dublin, Ireland, 106–113. [Available online at: http://andreaforte.net/ForteICWSM12.pdf.], Retrieved on June 15, 2018.
 • Garrison, D.R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105.
 • Gedik, M. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 54, 779-809.
 • Gonzalez, R., Glik, D., Davoudi, M., & Ang, A. (2004). Media literacy and public health: Integrating theory, research, and practice for tobacco control. American Behavioral Scientist, 48, 189–201. Görmez, E. (2015). Etkili medya okuryazarlığı eğitimi ve uygulamalarından örnekler. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1). 93-112.
 • Graff, H. (1995). The labyrinths of literacy: Reflections on literacy past and present. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
 • Gün, M. ve Kaya, İ. (2017). Seçmeli medya okuryazarlığı dersi uygulamasının öğrencilere katkıları üzerine bir değerlendirme. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(2), 119-132.
 • Haloren, J.S. (1995). Demystifying critical thinking. Teaching of Psychology, 22(1), 75-80.
 • Heinle, J. (1999). Media literacy: Soft focus on the intellectual opportunities afforded students. Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin.
 • Hobbs R. (2007). Approaches to instruction and teacher education in media literacy. [Available online at: https://mediaeducationlab.com/sites/default/files/Hobbs%25202007%2520Approaches%2520to%2520Teacher%2520Education%2520in%2520ML_0.pdf] Retrieved on January 22, 2019.
 • Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A plan of action. Washington: The Aspen Institute.
 • Hobbs, R., & Frost, R. (2003). Measuring the acquisition of media-literacy skills. Reading Research Quarterly, 38(3), 330-355. https://doi.org/10.1598/RRQ.38.3.2
 • Hobbs, R., & Jensen, A. (2009). The past, present, and future of media literacy education. The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education, 1, 1-11.
 • Hobbs, R., & Tuzel, S. (2017). Teacher motivations for digital and media literacy: An examination of Turkish educators. British Journal of Educational Technology, 48(1), 7-22.
 • İnan, T. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 19(62), 289-306.
 • İnan, T. ve Temur, T. (2012). Examining media literacy levels of prospective teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(2), 269-285.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York: New York University Press.
 • Jeong, S. H., Cho, H., & Huang, Y. (2012). Media literacy interventions: A meta analytic review. Journal of Communication, 62, 454–472. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01643.x
 • Jolls, T., & Thoman, E. (2008). Literacy for the 21st century: An overview and orientation guide to media literacy education. Center for media literacy. [Available online at: Retrieved from http://www.medialit.org/sites/default/files/01_MLKorientation.pdf]. Retrieved on January 22, 2019.
 • June, S., Yaacob, A., & Kheng, Y.K. (2014). Assessing the use of youtube videos and interactive activities as a critical thinking stimulator for tertiary students: An action research. International Education Studies, 7(8), 56-67.
 • Kahyaoğlu, M. ve Kenanoğlu, R. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin medya okuryazarlığı ile çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 833-843.
 • Kansızoğlu, H.B. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlığı dersine yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 15(2), 469-486.
 • Karal, H. ve Kokoç, M. (2010) Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 251-263.
 • Karaman, K., Karataş, A. ve Özgür, A. (2014). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir çalışma. Akademik Bilişim’14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi.
 • Karaman, M.K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 326-350.
 • Karaman, M.K. (2010). Öğretmen adaylarının TV ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62. Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karasu, M. ve Arıkan, D. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım durumları ve medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 549–566.
 • Karataş, A. (2008). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kaya, H., Turan, N., Hasanoğlu, Ö., Güre, Ö., Arslanova, E. ve Elmas, G. (2015). Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 16-31.
 • Kellner, D., & Share, J. (2007). Critical media literacy, democracy, and the reconstruction of education. In D. Macedo & S.R. Steinberg (Eds.), Media literacy: A reader (pp. 3-23). New York: Peter Lang Publishing.
 • Kellner, D., & Share, J. (2006). Toward Critical Media Literacy: Core concepts, debates, organizations, and policy. Journal Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 26(3), 369-386. https://doi.org/10.1080/01596300500200169
 • Kesler, T., Tinio, P.P.L., & Brian T. N. (2016) What's our position? A critical media literacy study of popular culture websites with eighth-grade special education students. Reading & Writing Quarterly, 32(1), 1-26. doi: 10.1080/10573569.2013.857976
 • Kezer, F., Ogurlu, Ü., ve Akfırat, O.N. (2016). Eleştirel düşünme eğilimi, genel öz yeterlik ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 202-218.
 • Kietzmann, J.H., Hermkens, K. McCarthy, I.P., & Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54(3), 241-251. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Knochel, A.D. (2013). Assembling visuality: Social media, everyday imaging, and critical thinking in digital visual culture. Visual Arts Research, 39(2), 13-27.
 • Koltay, T. (2011). The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society 33(2), 211 –221.
 • Kong, S.L. (2001). Critical thinking dispositions of pre-service teachers in Singapore: A preliminary investigation. Fremantle: AARE Annual Conference.
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: Facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 7(2), 58-81.
 • Kurt, A.A. ve Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: Kavramsal bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 20-34.
 • Kynäslahti, H., Vesterinen, O., Lipponen, L., Vahtivuori-Hänninen, S., & Telia, S. (2019). Towards volitional media literacy through web 2.0. Educational Technology, 48(5), 3-9.
 • Lacina, J. (2005). Technology in the classroom: Media literacy and learning. Childhood Education, 82(2), 118-120. doi: 10.1080/00094056.2006.10521361
 • Lange, P.G. (2007). Publicly Private and Privately Public: Social Networking on YouTube. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 361–380. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00400.x
 • Lau, J. (2013). Conceptual relationship of information literacy and media literacy. Paris: UNESCO.
 • Leavis, F. R., & Thompson, D. (1933). Culture and environment: the training of critical awareness. London: Chatto & Windus.
 • Lee A., Lau J., Carbo T., & Gendina, N. (2013). Conceptual relationship of information literacy and media literacy in knowledge societies. Paris: UNESCO.
 • Liang, T.P. & Turban, E. (2011). Introduction to the special issue social commerce: A research framework for social commerce. International Journal of Electronic Commerce, 16(2), 5-14. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415160201
 • Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication Technologies. The Communication Review, 7(1), 3-14. doi: 10.1080/10714420490280152
 • Mackey, T.P., & Jacobson, T.E. (2011). Reframing information literacy as a metaliteracy. College & Research Libraries, 72(1), 62-78.
 • Mastermen, L. (1997). A rationale for media education. R. Cubey (Ed.), Media literacy in the information age (pp. 15-68). New Jersey: Transaction Publishers.
 • McWilliams, J., Hickey, D.T., Hines, M.B., Conner, J.M., & Bishop, S.C. (2011). Using collaborative writing tools for literary analysis: Twitter, fan fiction and the crucible in the secondary English classroom. The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education 2(3), 238–245.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Meyers, L.S, Gamst, G., & Guarino, A.J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. London: SAGE Publications.
 • Mihailidis, P. (2012). Introduction—News literacy in the dawn of a hypermedia age. In P. Mihailidis (Ed.), News literacy: Global perspectives for the newsroom and classroom (pp. 1-17). New York, NY: Peter Lang.
 • Mraz, M., & Heron, A.H. (2003) Media literacy, popular culture, and the transfer of higher order thinking abilities. Middle School Journal, 34(3), 51-56. doi: 10.1080/00940771.2003.11495364
 • Nalçacı, A., Meral, E. ve Şahin, İ.F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ile medya okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Eastern Geographical Review, 36, 1-12.
 • Önder, Ö. (2010). Mimarlara yönelik bir sosyal paylaşım sitesinin tasarımı ve geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Öztürk, M. ve Akgün, Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Park, S. (2012). Dimensions of digital media literacy and the relationship with social exclusion. Media International Australia, 142, 87-100.
 • Pattanapichent, F., & Wichadee, S. (2015). Using space in social media to promote undergraduate students’ critical thinking skill. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(4), 38-49.
 • Paul, R., & Elder, L. (2005). Critical thinking competency standards, standards, principles, performance indicators, and outcomes with a critical thinking master rubric. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma.
 • Pempek, T.A., Yermolayeva, Y.A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.
 • Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Potter, W.J. (2013). Review of literature on media literacy. Sociology Compass, 7(6), 417–435.
 • Potter, W.J. (2010). The state of media literacy. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 54(4), 675–96.
 • Quitadamo, I.J. (2002). Critical thinking higger education: The influence of teaching styles and peer collaboration on science and math learning (Doctor of philosaphy thesis). Washington State University, Washington.
 • Roberts, S.L., & Butler, B.M. (2014). Consumers and producers in the social studies classroom: how Web 2.0 technology can break the cycle of ‘teachers and machines. In W.B. Russell (Ed.), Digital social studies (pp.147-166). Charlotte, NC: Information Age.
 • Rosenbaum, J. E., Beentjes, J. W. J., & Konig, R. P. (2008). Mapping media literacy: Key concepts and future directions. C. S. Beck (Ed.), Communication yearbook 32 (pp. 313-355). New York, NY: Routledge.
 • Sarsar, F. ve Engin, G. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının medya okur-yazarlık düzeylerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 165-176.
 • Scharrer, E. (2006). I noticed more violence: The effects of a media literacy program on critical attitudes toward media violence. Journal of Mass Media Ethics, 21(1), 69-86. doi: 10.1207/s15327728jmme2101_5.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8, 23–74.
 • Schmidt, H. (2012). Media literacy education at the University level. The Journal of Effective Teaching, 12(1), 64-77.
 • Schwarz, G. (2001). Literacy expanded: The role of media literacy in teacher education. Teacher Education Quarterly, 28, 111-119.
 • Semerci, N., & Semerci, Ç. (2017). The effect of teacher candidates' critical literacy levels on their media literacy levels. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 13-18.
 • Sperry, C. (2012). Teaching critical thinking through media literacy. Science Scope, 35(9), 56-60.
 • Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. New York: Routledge.
 • Szapkiw, A., & Szapkiw, M. (2011). Engaging higher education students through tweeting. S. Barton, J, Hedberg, & K. Suzuki (Eds.), Proceedings of global learn Asia Pacific 2011 (pp. 360-364). Melbourne: AACE.
 • Taşkıran, N.Ö. (2007). Medya okuryazarlığına giriş. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Thaiposria, P., & Wannapiroonb, P. (2014). Enhancing students’ critical thinking skills through teaching and learning by inquiry-based learning activities using social network and cloud computing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2137-2144.
 • Vraga, E. K., Tully, M., Akin, H., & Rojas, H. (2012). Modifying perceptions of hostility and credibility of news coverage of an environmental controversy through media literacy. Journalism: Theory, Practice and Criticism, 13, 942-959.
 • Vraga, E.K., & Tully, M. (2015) Media literacy messages and hostile media perceptions: Processing of Nonpartisan Versus Partisan Political Information. Mass Communication and Society, 18(4), 422-448. doi: 10.1080/15205436.2014.1001910
 • Wade, W.P. (2014). Bridging critical thinking and media literacy through integrated courses. CDTL Brief, 17(2), 2-5.
 • Walsh, K.R., Sekarasih, L., & Scharrer, E. (2014) Mean girls and tough boys: Children's meaning making and media literacy lessons on gender and bullying in the United States. Journal of Children and Media, 8(3), 223-239. doi: 10.1080/17482798.2013.851094
 • Waters, R.D., Burnett, E., Lamm, A., & Lucas, J. (2009). Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook. Public Relations Review, 35(2), 102-106.
 • Watson, R., & Vaughn, L. (2006) Limiting the effects of the media on body image: Does the length of a media literacy intervention make a difference? Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 14(5), 385–400.
 • Worsnop, C.M. (2004). Media literacy through critical thinking. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction and NW Center for Excellence in Media Literacy, 1-60.
 • Yıldırım, B. (2015). Fen bilimleri öğrenme kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi, 3(1), 33-43.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Hacer ULU
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7687-6370
Türkiye


Özlem BAŞ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0716-103X
Türkiye

Publication Date July 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 35, Issue 3

Cite

APA Ulu, H. & Baş, Ö. (2020). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 556-574 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/56261/775763