Volume: 2 - Issue: 3, 7/31/17

Year: 2017

V. 2 I. 3 Research Articles

Research Article

4. RAWLS OR SCHMITT: THE CASE OF RELIGIOUS FREEDOM

Dergimizde yer alacak bilimsel eserler ile ülkemizin uluslararası alanda üretilen fikirler ile entegre olmasına yardımcı olması, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yararlanmasına açık olması, üniversitemizin ve fakültemizin tanınırlığı ve başarılarını artmasına hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

Süreli ve hakemli bir dergi olarak yayımlanacak olan hukuk dergisi, hukukun yardımcı kaynağı olarak kabul edilen hukuk alanındaki bilim insanlarının görüş, düşünce ve kanaatlerinden oluşan hukuk doktrinine alanlarında uzman kişilerin hakemliklerinden geçmiş makaleler ulaştırmayı hedeflemektedir. Derginin danışma kurulunu farklı alanlardan ve farklı ülkelerden bilim insanları oluşturmaktadır. Akademik alandaki çeşitli görüş ve değerlendirmeler öncelikle akademik alanda çalışan bilim insanlarına katkı sağlayacak olup, hukuk alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrenciler ile mesleğini icra eden avukat, hâkim ve savcılara da uygulama da değerlendirebilecekleri ve yararlanabilecekleri farklı kanaatler sunacaktır.

1. Makalenin sonunda makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Kaynakça eserlere yapılan ilk atıflara uygun olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar ise her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Atıflar ve kaynakça Chicago atıf sistemine uygun olarak yapılmalıdır.
2. Başlıklandırma sistemi şu şekilde olmalıdır: I. A. 1. a. (a) i.
3. Dipnot atıfları aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
a. Kitap atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:
ŞANLI, Cemal, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 5. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2013, s. 5.
bb. Sonraki atıflarda:
ŞANLI, s. 24.
b. Editörlü Kitap atıflarında:
KARA, Hacı, “Turkish Maritime Law”, Introduction to Turkish Law, Ed. M. Refik KORKUSUZ, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 309.
c. Makale atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:
TOPUZ, Murat, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi (TBK m. 448-460)” MÜHF ‒ HAD, Y. 2013, C. 19, S. 1, s. 298.
bb. Sonraki atıflarda:
TOPUZ, s. 298.
d. Elektronik kaynakların atıflarında:
aa. Metin içindeki ilk atıflarda:
GÖZLER, Kemal, “Hukuk Okumak İsteyen Üniversite Adaylarına Fakülte Tercihi Konusunda Uyarılar”, (Çevrimiçi) http://www.anayasa.gen.tr/tercih-rehberi.htm, E.T. 03.03.2014.
bb. Sonraki atıflarda:
BAŞÖZEN, s. 8.
e. Aynı yazarın birden çok çalışmasından yararlanılmış ise, çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.
GÖZLER, Anayasa Hukukunun…, s. 76.
f. Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku (Ders Kitabı), 25. Baskı, Yetkin Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 145.
g. Süreli yayında elektronik kaynağa atıf:
BERRY, John N. , "Educate Library Leaders”, Library Journal, (Çevrimiçi)
http//www.epnet.com/ehost, E.T: 3 Nisan 2000.
h. Ansiklopediye atıf:
BOHANNAN, Paul, “Law and Legal Institutions”, International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press, 1968, pp. 73-77.
i. Klasik eserlere atıf:
ARİSTOTELES, Nikomakhos'a Etik, s. 22-23.
j. Kutsal kitaplara atıf:
Kur’an-ı Kerim 49/12.
k. Mahkeme kararlarına atıf:
Metin içerisinde dipnotta gösterilen mevzuat veya mahkeme kararı kaynakçada gösterilmeyecektir. Yargı kararlarına yapılan atıflarda aşağıdaki kural ve kısaltmalar dikkate alınmalıdır:
aa. Mahkemenin/kurumun adı varsa dairesi, E. esas numarası K. karar numarası tarih [gün.ay.yıl formatında], (kararın ulaşıldığı kaynak, varsa ulaşıldığı kaynaktaki sayfa numarası veya URL veya DOI numarası).
Yar. 1. HD, E.2015/1456, K.2017/7086, 05.12.2017, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası).
bb. Yabancı kararlarda ilgili mahkemenin veya kurumun kendisinin benimsemiş olduğu karar atıf usulü kullanılabilir. Eğer tercih edilirse Türk kararları için kullanılan sistem de uygun düştüğü ölçüde uygulanabilir. Ancak, bir eserde aynı mahkemenin veya kurumun bir kararı için hangi sistematik kullanılmışsa diğer kararlarında aynı sistematiğin kullanılması gerekir.
l. Resmî Gazeteye yapılacak atıflar şu şekilde belirtilmelidir:
RG. 02.01.2019, S. 30643.

1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yayın politikasında ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlerle bağlıdır.

2. Uluslararası düzeyde Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkeleri ile bağlı yayın politikasını ulusal düzeyde YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar tamamlamaktadır.

3. Makale değerlendirme süreci öncesinde veya sürecinde yayın kurulu tarafından kabul edilen akademik ilke ve etik değerlere aykırı olduğu tespit edilen eserlerin yayın talepleri reddedilir. Eserin yayımlanmasından sonra ise böyle bir tespitin yapılması halinde, ilgili eser yayından kaldırılır.

4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMHFD), hakemli dergi statüsünde, Mart-Eylül aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanır.

5. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

6. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, açık erişim ilkesini benimsediği için derginin tüm içeriğini okurlara ücretsiz olarak sunar. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almaksızın dergide bulunan makalelerin tam metnini okuyabilir, makaleleri kopyalayabilir, indirebilir, arayabilir ve bunlara bağlantı sağlayabilir.

7. Dergiye gönderilen makalelerin başına 200-250 kelimeden oluşan Öz, Özlerin yazıldığı dillerde başlık ve özün altına beşer anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler tercihen alana ait dizinlerden seçilerek verilmelidir. Yazılan makalelerin yazıldığı dildeki öze ek olarak İngilizce öz eklenmesi gerekmektedir.

8. Yazılar Microsoft Word Programında, ana metin Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında, dipnotlar Times New Roman karakterinde 10 punto ve 1 satır aralığında iki yana yaslı olarak hazırlanmış, sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üst ve soldan (4) cm., alt ve sağdan (3) cm. olarak ayarlanmış bir şekilde CD veya elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.

9. Yazının başlığı siyah ve tümü büyük harf olacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlığın hemen altında sayfanın sağında yazar adı belirtilmeli ve soyadın sonuna bir yıldızlı dipnot konularak dipnotta yazarın görev yaptığı kurum, unvanı, ORCID numarası ve iletişim (e-posta) bilgisi belirtilmelidir.

10. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumu, iletişim adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini bildirmelidirler.

11. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yayın kurulu tarafından yapılan ön incelemede derginin yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar hakeme gönderilmeden önce yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

12. Yayın kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan makaleler kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak uzman iki hakeme gönderilecek ve onların onayı ile yayımlanabilecektir. Eğer hakemlerden biri olumsuz görüş bildirirse üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulacak ve onun görüşü belirleyici olacaktır. Yazarlara makalenin hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez.

13. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, açık erişim ilkesini benimsediği için derginin tüm içeriğini okurlara ücretsiz olarak sunar. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almaksızın dergide bulunan makalelerin tam metnini okuyabilir, makaleleri kopyalayabilir, indirebilir, arayabilir ve bunlara bağlantı sağlayabilir.