Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)

Year 2018, Volume 19, Issue 3, 14 - 28, 30.12.2018
https://doi.org/10.17679/inuefd.327321

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim anabilim dalı bünyesinde gerçekleştirilen doktora tezlerinde kullanılan başarı testlerinin, başarı testi geliştirme adımlarına uygunluğunu incelemektir. Araştırma, analitik araştırma modeline göre desenlenmiştir. Bu bağlamda İlköğretim anabilim dalında 2012-2017 yılları arasında gerçekleştirilen, veri toplama aracı olarak başarı testi kullanılan ve erişimine izin verilen 67 doktora tezine YÖKTEZ veri tabanından ulaşılmıştır. Bu tezlerde yer alan başarı testleri; alanyazın taraması, madde havuzu, belirtke tablosu, uzman görüşü, kapsam geçerliği çalışmaları, pilot uygulama, madde analizleri (ayırt edicilik, güçlük) ve güvenirlik değerlerinin yer aldığı araştırmacı tarafından geliştirilen bir kontrol listesi yardımıyla incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ile ilgili olarak belirlenen kategoriler üzerinden sayısallaştırma gerçekleştirilerek betimsel istatistiki teknikler ile analiz yapılmıştır. Araştırma kapsamında toplam 62 doktora tezinde ölçme aracı olarak kullanılan başarı testleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda başarı testi geliştirmenin her aşamasında yetersizlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yetersizlikler en çok hazırlık aşamasında belirtke tablolarının hazırlanmasında (%66,1), uygulama aşamasında uzman görüşü alma  (%53,2) ve kapsam geçerliği çalışmalarında (%88,7) görülmektedir. Başarı testi geliştirme sürecinin son basamağı olan analiz aşamasında ise eksikliklerin diğer aşamalara göre az olması dikkati çeken bir bulgudur. Her bir aşamanın yeterli düzeyde olduğu başarı testi sayısının sadece 3 (%4,8) olması tezlerde kullanılan başarı testlerinin istenilen niteliğe sahip olmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Adıgüzel, O. C. (2016). Eğitim programlarının geliştirilmesinde ihtiyaç analizi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Anastasi, A. (1988). Psychological testing. (6. Edt.). NewYork: Macmillan Publishing Company.
 • Boyraz, C. ve Serin G. (2016, Mayıs). Sınıf öğretmenliği alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2011 2015) deneysel desen ölçütlerini karşılama durumu. [Öz] XVIII. AMSE-AMCE-WAER Kongresinde sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, O. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ahmet Aypay (Çeviri Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H., & Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online, 10(1).
 • Fan, X. & Sun, S. (2013). Item response theory. T. Teo (Edt.) Handbook of quantitative methods for educational research içinde Sense Publishers.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies.
 • Gorard, S. (2010). Quantitative methods in educational research: the role of numbers made easy. Bloomsbury Publishing.
 • Gronlund, N. E. (1977). Constructing achievement test. (2. Edt.). New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 54-63.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71.
 • Konan, N. ve Oğuz, V. (2015). Yüksek lisans ve doktora tezlerinde denence kullanımı. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS), 1(2).
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • McMillan, J.H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer. (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc
 • Metin, M. (2014). Nicel veri toplama araçları. M. Metin (Edt.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde, Ankara: Pegem Akademi
 • Mutluer, C. ve Yandı, A. (2012, Eylül). Türkiye’deki üniversitelerde 2010-2012 yılları arasında yayımlanan tezlerdeki başarı testlerinin incelenmesi. [Öz]. III Ulusal Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Salkind, N.J. (2015). İstatistikten nefret edenler için istatistik. A. Çuhadaroğlu (Çev. Edt.) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P., ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 5(3), 187-205.
 • Şekercioğlu, G., Bayat, N., & Bakır, S. (2014). Fen maddelerini anlama testinin psikometrik niteliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yüksel, S. (2011). Türk üniversitelerinde eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme. Pegem Akademi.

Investigation of Achievement Tests Used in Doctoral Dissertations Department of Primary Education (2012-2017)

Year 2018, Volume 19, Issue 3, 14 - 28, 30.12.2018
https://doi.org/10.17679/inuefd.327321

Abstract

The purpose of this research, it is to examine the appropriateness of achievement tests used in doctoral dissertations department of Primary Education. The research was designed according to the analytical research model. In this context, the doctoral dissertations carried out in the department of Primary Education and using the achievement test as a measurement instrument and accessible was reached from YÖKTEZ database. The study was conducted with the help of a checklist including literature review, item pool, table of specifications, expert opinion, content validity studies, pilot application, item analysis (item discrimination and difficulty) and reliability values. In the scope of the research, achievement tests used as a measurement instrument in 62 doctoral dissertations were examined. As a result of the examination, it was concluded that the achievement test development was inadequate at every stage. These inadequacies are mostly seen preparation table of specifications in the preparatory stage (66.1%), get expert opinion (53.2%) and content validity (88.7%) in the application stage. In the analysis stage, the last step of the achievement test development process, it is noteworthy that the deficiencies are small compared to the other stages. Only 3 (4.8%) of the number of achievement tests in which each level is sufficient indicates that the achievement tests used in the theses do not have the desired quality. Some suggestions were made in the direction of the findings obtained from the research.

References

 • Adıgüzel, O. C. (2016). Eğitim programlarının geliştirilmesinde ihtiyaç analizi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Anastasi, A. (1988). Psychological testing. (6. Edt.). NewYork: Macmillan Publishing Company.
 • Boyraz, C. ve Serin G. (2016, Mayıs). Sınıf öğretmenliği alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2011 2015) deneysel desen ölçütlerini karşılama durumu. [Öz] XVIII. AMSE-AMCE-WAER Kongresinde sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, O. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ahmet Aypay (Çeviri Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H., & Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online, 10(1).
 • Fan, X. & Sun, S. (2013). Item response theory. T. Teo (Edt.) Handbook of quantitative methods for educational research içinde Sense Publishers.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies.
 • Gorard, S. (2010). Quantitative methods in educational research: the role of numbers made easy. Bloomsbury Publishing.
 • Gronlund, N. E. (1977). Constructing achievement test. (2. Edt.). New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 54-63.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71.
 • Konan, N. ve Oğuz, V. (2015). Yüksek lisans ve doktora tezlerinde denence kullanımı. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS), 1(2).
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • McMillan, J.H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer. (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc
 • Metin, M. (2014). Nicel veri toplama araçları. M. Metin (Edt.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde, Ankara: Pegem Akademi
 • Mutluer, C. ve Yandı, A. (2012, Eylül). Türkiye’deki üniversitelerde 2010-2012 yılları arasında yayımlanan tezlerdeki başarı testlerinin incelenmesi. [Öz]. III Ulusal Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Salkind, N.J. (2015). İstatistikten nefret edenler için istatistik. A. Çuhadaroğlu (Çev. Edt.) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P., ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 5(3), 187-205.
 • Şekercioğlu, G., Bayat, N., & Bakır, S. (2014). Fen maddelerini anlama testinin psikometrik niteliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yüksel, S. (2011). Türk üniversitelerinde eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme. Pegem Akademi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Celal BOYRAZ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0001-5668-5051
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 19, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { inuefd327321, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, number = {3}, pages = {14 - 28}, doi = {10.17679/inuefd.327321}, title = {İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)}, key = {cite}, author = {Boyraz, Celal} }
APA Boyraz, C. (2018). İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017) . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 14-28 . DOI: 10.17679/inuefd.327321
MLA Boyraz, C. "İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 14-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/39149/327321>
Chicago Boyraz, C. "İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 14-28
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017) AU - Celal Boyraz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.327321 DO - 10.17679/inuefd.327321 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 28 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.327321 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.327321 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017) %A Celal Boyraz %T İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017) %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.327321 %U 10.17679/inuefd.327321
ISNAD Boyraz, Celal . "İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2018): 14-28 . https://doi.org/10.17679/inuefd.327321
AMA Boyraz C. İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017). INUJFE. 2018; 19(3): 14-28.
Vancouver Boyraz C. İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 14-28.
IEEE C. Boyraz , "İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 3, pp. 14-28, Dec. 2018, doi:10.17679/inuefd.327321

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.