İslam Tetkikleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-5616 | e-ISSN 2717-6967 | Period Biannually | Founded: 1953 | Publisher Istanbul University |


Journal of Islamic Review - İslam Tetkikleri Dergisi is the publication of Research and Application Center of Islamic Studies of Istanbul University. Nine volumes and fourteen issues were published with the name of "Journal of the Institute of Islamic Studies" between 1953 and 1982 and the "Journal of Islamic Studies" between 1982 and 1995. The Journal of Islamic Studies, which will be published again as of March 2020, aims to publish studies in the field of Islamic Sciences and to present them to researchers.

It is an open access, scholarly, peer-reviewed journal published biannually in March and September. Manuscripts submitted for publication should be in Turkish, English or Arabic.

The Journal of Islamic Review, is a double-blinded peer-reviewed journal that includes national and international scientific studies that apply disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary methods in the field of Islamic sciences such as Major Islamic Sciences, Philosophy and Religious Sciences, and Islamic History and Arts.

The journal publishes research papers, research notes, book reviews, symposium promotions and manuscripts. Articles submitted to the Journal of Islamic Studies are evaluated according to the double blind review system.


The deadline for the September 2020 issue is August 1, 2020.

İslam Tetkikleri Dergisi

ISSN 2687-5616 | e-ISSN 2717-6967 | Period Biannually | Founded: 1953 | Publisher Istanbul University |
Cover Image


Journal of Islamic Review - İslam Tetkikleri Dergisi is the publication of Research and Application Center of Islamic Studies of Istanbul University. Nine volumes and fourteen issues were published with the name of "Journal of the Institute of Islamic Studies" between 1953 and 1982 and the "Journal of Islamic Studies" between 1982 and 1995. The Journal of Islamic Studies, which will be published again as of March 2020, aims to publish studies in the field of Islamic Sciences and to present them to researchers.

It is an open access, scholarly, peer-reviewed journal published biannually in March and September. Manuscripts submitted for publication should be in Turkish, English or Arabic.

The Journal of Islamic Review, is a double-blinded peer-reviewed journal that includes national and international scientific studies that apply disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary methods in the field of Islamic sciences such as Major Islamic Sciences, Philosophy and Religious Sciences, and Islamic History and Arts.

The journal publishes research papers, research notes, book reviews, symposium promotions and manuscripts. Articles submitted to the Journal of Islamic Studies are evaluated according to the double blind review system.


The deadline for the September 2020 issue is August 1, 2020.

Volume 10 - Issue 1 - Mar 20, 2020
 1. Arapçada Dönüşlülük (Mutâva‘at) Anlamı İfade Eden Mezid Fiiller
  Pages 1 - 25
  Şahabettin ERGÜVEN
 2. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Merzifon'da Yetişmiş İlim Adamları
  Pages 27 - 41
  Ahmet Suphi FURAT
 3. İmâmiyye Şîası’nın Kıraatlere Yaklaşımı: Tûsî-Tabersî Örneği
  Pages 43 - 64
  Süleyman YILDIZ
 4. Sultan I. Ahmed Han’a Ait Haremeyn’le İlgili Arapça Bir Vakfiye
  Pages 65 - 101
  Mustafa Lütfi BİLGE
 5. Kur’ânî Üslup Açısından İnfitâr Sûresi
  Pages 103 - 124
  Serhan OSMANÇELEBİOĞLU
 6. Mehmed Çorûmî'nin Mecâz ve Kinâye ile İlgili Risâlesi
  Pages 125 - 145
  Şükran FAZLIOĞLU
 7. Memlükler Dönemi (648-923/1250-1517) Tarih ve Tabakât Eserlerine Dair
  Pages 147 - 179
  Fatih AYAZ
 8. Memlükler Dönemi Siyaset Düşüncesine Giriş: Ahkâm-ı Sultâniye Geleneğinin İhyasi ve Meşruiyet Problemini Aşma Çabaları
  Pages 181 - 228
  Özgür KAVAK
 9. Eyyûbîler ve Memlükler Dönemi Fıkıh Yazımı
  Pages 229 - 332
  Tuncay BAŞOĞLU
 10. Memlükler Dönemi Siyer Yazıcılığına Genel Bir Bakış
  Pages 333 - 363
  Güllü YILDIZ
 11. Memlüklerde Hadis ve Ulema
  Pages 365 - 387
  Nagihan EMİROĞLU
 12. Ulemânın Memlük Coğrafyasına Yönelmesi ve Memlükler Döneminde Kahire İlim Kurumları
  Pages 389 - 412
  Muhammet Enes MİDİLLİ
 13. Hicrî 6. Asırda Yaşamış Rakkalı Bir Müderrisin Bilinmeyen Nâdir Bir Eseri (Sâid b. Ahmed b. Ebubekir el-Hanefî’nin “el-Cem‘u beyne’l-fetvâ ve’t-takvâ fî muhimmâti’d-dîni ve’d-dünyâ” Adlı Eseri)
  Pages 413 - 420
  Abdurrahman YILDIRIM
 14. Şeyh Alî el-Bistâmî’nin (Musannifek) “Risâle Der Cevâbi Hasen/Kâfûr-i Hasen” Adlı Risâlesi Üzerine Bir İnceleme: Tercüme ve Değerlendirme
  Pages 421 - 437
  Ümit KARAVER , Mohammad Taghi HOSSEİNİ
 15. Kitap Değerlendirmesi: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar Murat Ustaoğlu-Ahmet İncekara (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), s. 361. ISBN: 978-605-399-546-3
  Pages 439 - 449
  Cemal ÖZEL