İslam Tetkikleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2717-6967 | Period Biannually | Founded: 1953 | Publisher Istanbul University | https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/itd/home


Journal of Islamic Review - İslam Tetkikleri Dergisi is the publication of Research and Application Center of Islamic Studies of Istanbul University. Nine volumes and fourteen issues were published with the name of "Journal of the Institute of Islamic Studies" between 1953 and 1982 and the "Journal of Islamic Studies" between 1982 and 1995. The Journal of Islamic Studies, which will be published again as of March 2020, aims to publish studies in the field of Islamic Sciences and to present them to researchers.

It is an open access, scholarly, peer-reviewed journal published biannually in March and September. Manuscripts submitted for publication should be in Turkish, English or Arabic.

The Journal of Islamic Review, is a double-blinded peer-reviewed journal that includes national and international scientific studies that apply disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary methods in the field of Islamic sciences such as Major Islamic Sciences, Philosophy and Religious Sciences, and Islamic History and Arts.

The journal publishes research papers, research notes, book reviews, symposium promotions and manuscripts. Articles submitted to the Journal of Islamic Studies are evaluated according to the double blind review system.


The deadline for the September 2020 issue is August 1, 2020.

İslam Tetkikleri Dergisi

e-ISSN 2717-6967 | Period Biannually | Founded: 1953 | Publisher Istanbul University | https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/itd/home
Cover Image


Journal of Islamic Review - İslam Tetkikleri Dergisi is the publication of Research and Application Center of Islamic Studies of Istanbul University. Nine volumes and fourteen issues were published with the name of "Journal of the Institute of Islamic Studies" between 1953 and 1982 and the "Journal of Islamic Studies" between 1982 and 1995. The Journal of Islamic Studies, which will be published again as of March 2020, aims to publish studies in the field of Islamic Sciences and to present them to researchers.

It is an open access, scholarly, peer-reviewed journal published biannually in March and September. Manuscripts submitted for publication should be in Turkish, English or Arabic.

The Journal of Islamic Review, is a double-blinded peer-reviewed journal that includes national and international scientific studies that apply disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary methods in the field of Islamic sciences such as Major Islamic Sciences, Philosophy and Religious Sciences, and Islamic History and Arts.

The journal publishes research papers, research notes, book reviews, symposium promotions and manuscripts. Articles submitted to the Journal of Islamic Studies are evaluated according to the double blind review system.


The deadline for the September 2020 issue is August 1, 2020.

Volume 11 - Issue 1 - Mar 31, 2021
 1. Osmanlı Arşivinde Bulunan Arapça Belgelerden Örnekler
  Pages 1 - 50
  Mustafa Lütfi BİLGE
 2. Doğu Edebiyatının Batı Edebiyatına Etkisi Üzerine Bazı Mülahazalar
  Pages 51 - 70
  Ali BULUT
 3. Onyedinci Yüzyıl Osmanlı’sında Bir Fıkh-ı Ekber Çevirisi: Ebû Ahmedzâde ve Terceme-i Fıkh-ı Ekber’i
  Pages 71 - 106
  Kadir GÖMBEYAZ
 4. Ahmed Rûmî Akhisârî’nin Bilinmeyen Eseri İʿtiḳâd Risâlesi ve Aklî-Naklî İlimlerin Öğrenilmesinin Ehemmiyeti Sorunsalıyla İlgili Görüşlerinden Hareketle Mezhebî Aidiyetine Dair Bazı Analizler-Transkripsiyon ve Değerlendirme-
  Pages 107 - 138
  Ali DURMUŞ
 5. Son Hidâye Şerhi Sırrı Efendi’nin Îzâhu’l-Hidâye İsimli Eseri
  Pages 139 - 166
  Harun ZORLU
 6. Sünbül Sinan Efendi’nin Risâle-i Tahkîkiyye’sine Bir Reddiye: er-Rahs ve’l-Vaks
  Pages 167 - 208
  Yunus BOZBUĞA
 7. Ayasofya Büyük Levhalarının Fotoğraf ve Gravürler Üzerinden Geçmişten Günümüze Durumu
  Pages 209 - 242
  Ahmed Zahid ÇELEBİ
 8. Tabiîn Dönemi Fakihlerinden Esved b. Yezid (ö. 75/694) ve Fıkıh Tarihindeki Yeri
  Pages 243 - 266
  Yusuf Erdem GEZGİN
 9. Malay Dünyasının İlk Mutasavvıf Şairi Hamza Fansûrî’nin İkan Tunggal Şiiri Bağlamında Vahdet-i Vücûd Anlayışı
  Pages 267 - 290
  Eyyüp TUNCER
 10. Ebû Ali es-Sekûnî’de Bilgi ve Aklî Hüküm
  Pages 291 - 308
  Mustafa ÖZBAKIR
 11. Malî Hiyel Uygulamarı Ekseninde Türkiye’deki Faizsiz Konut Finansman Sistemlerine Bir Bakış
  Pages 309 - 328
  Sefer KORKMAZ
 12. İslam Hukukuna Göre İhtiyaç Fazlası Malların Biriktirilmesi
  Pages 329 - 356
  Mücahit TURGUT
 13. Veliyyüddîn Cârullah Efendi’nin (ö. 1151/1738) ‘Terceme-i Hâli’ne Bir Katkı
  Pages 357 - 388
  Mehmet KALAYCI
 14. Mîzânü’l-müdde‘îyeyn fî-ikâmeti’l-beyyineteyn Adlı Eserin Aidiyet Problemi
  Pages 389 - 400
  Rukiye YİĞİT
 15. el-Medhal ilâ Usûli’l-Hadis alâ Menheci’l-Hanefiyye, Abdülmecîd et-Türkmânî, (Dâru’r-Riyâhîn), Beyrut-Lübnân, 2018, s. 341.
  Pages 401 - 408
  Muhammed ENES
 16. Afîfüddin Tilimsânî’nin İlâhî İsimler Nazariyesi, Orkhan Musakhanov (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018) s. 349. ISBN: 978-605-2023-33-4
  Pages 409 - 418
  Ayşe BEYAZIT