Ethical Principles and Publication Policy

YAYIN ETİĞİ

JEF'e gönderilen her bir çalışma ön inceleme sürecinde intihal denetiminden geçmektedir. Buna göre, JEF editörleri tarafından gerçekleştirilen ön incelemede benzerlik oranı %15'in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.
JEF, dergi yayıncılığında COPE (Code of Conduct for Journal Editors) tarafından belirlenen editörler, yazarlar ve hakemler için yayın etiği ve kötüye kullanım ile ilgili belirlenmiş yükümlülükleri esas alır.

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

JEF editörleri, derginin içerik ve yayın kalitesinden sorumludur ve bu bağlamda yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilme hakkına sahiptir. JEF baş editörü ve editörleri, bilimsel ve akademik kabuller çerçevesinde, değerlendirme sürecinde şu ilkelere uyar:
1. Tarafsızlık ve yayıncıya ait özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması, çalışmalarının önemi ve orjinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazar/ların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk, veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez.
2. Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar.
3. Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede sunulan yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar.
4. Basım kararı: Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Editörler, dergiye gönderilen makalelerden hangi eserin yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın geçerliliğine, araştırmacılara ve okurlara olan önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal şartlara göre karar vermekten sorumludur.
5. Etik kaygılar: Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Yayımlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.

HAKEMLERİN GÖREVLERİ

1) Değerlendirme sürecine katkı: Değerlendirme sürecinde editörlere yardımcı olur ve editöryal iletişim yoluyla yazarların makalelerini iyileştirmede yardımcı olur.
2) Zaman: Değerlendirmek üzere yönendirilen makalenin kendi uzmanlık alanıyla ilgili olmadığını veya makale değerlendirmesini zamanında gerçekleştiremeyeceğini düşünen bir hakem, en kısa sürede editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmelidir. Böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır. Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
3) Gizlilik: Ön incelemesinin yapılması için gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve böyle düşünülmelidir. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
4) Tarafsızlık standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla yapıcı bir dil ile öneriler sunulmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
5) Kaynakların kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi bir önemli benzerliğini editöre bildirmelidir.
6) Çıkar çatışmaları: Hakemler, çıkar çatışması/çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

1) JEF’e gönderilen bir makale özgün olmalıdır ve yazar(lar), makalenin daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış özgün bir çalışma olduğunu taahhüt etmelidir.
2) Yazar(lar), JEF’te makalesinin yayımlanması için başvuru yaparken, başvuru koşullarında belirtilen tüm belgeleri tam, eksiksiz ve onaylanmış olarak DergiPark’a yüklemelidir.
3) Araştırmada kullanılan veriler makalede titizlikle sunulmalıdır. Bir çalışma yeterli düzeyde ayrıntı ve kaynak bilgisi içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan durumlara yol açabileceğinden kabul edilemez.
4) Yazar(lar) dergi şablonuna, yazım kurallarına, akademik yazım ölçünlerine titizlikle uymalıdır. Bu bağlamda hakem, editör ya da baş editör tarafından istenilen değişiklikleri zamanında ve titiz bir şekilde yerine getirmelidir.
5) Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
6) Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
7) Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
8) Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
9) Yazar(lar) aynı araştırmayı tanımlayan metni birden fazla makalede yayımlamamalıdır. Aynı çalışma metnini aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan bir davranıştır.
10) Yazar(lar) yayımlanmış olan bir makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişim kurması gerekir. JEF DergiPark sistemi üzerinden yeni bir sayı yayınlandığında değişiklik talepleri, derginin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerinde yapılmalıdır.


Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.