Writing Rules

Makale başvuru süreci:

  • Yazınız makale şablonuna göre hazırlanmış olmalı,
  • Yazınız Aday Makale Kontrol Listesi'ne göre kontrol edilmiş ve imzalanmış olmalı,
  • Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi imzalanmış olmalı,
  • Makale özgün bir araştırma yazısı olmalı,
  • Araştırmanıza ait "Etik Kurul Belgesi" eklenmeli,
  • Makalenin tamamı en fazla 6 bin sözcükten oluşmalı,
  • Makalenin bütününün yazım dili İngilizce olmalı,
  • Makalenin Türkçe hali de ayrı bir belge olarak yüklenmeli,
  • Tüm yazarların ORCID No belirtilmeli,
  • Makalenin intihal (benzerlik) oranı (kaynakça hariç, alıntılar dahil) %15'ten az olmalı (benzerlik raporunun yüklenmesi beklenmemektedir.).

Makalenin Basım Süreci

Makalenizin değerlendirme süreci tamamlanıp basılması uygun bulunduğunda dil kontrol belgesi istenmektedir. Son okumanın (proof reading) yapıldığı dil kontrol belgesinin profesyonel çeviri bürosundan onaylı olması beklenmektedir.

Makaleniz basılmadan önce yazar(lar) tarafından son kez kontrol edilerek onaylamanız istenir.

Değerlendirme, kontrol ve onay süreci tamamlanan makaleler erken görünüm olarak erişime açılır ve en yakın tarihte yayımlanacak olan sayıda basılır.JEF- Makale Şablonu

JEF-Aday Makale Kontrol Listesi

JEF-Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi


Submission Check List

Before sending your manuscript, please look over the features written in the list below
and check if your paper is ready or not.

Aday Makale Kontrol Listesi

Makalenizi göndermeden önce lütfen aşağıdaki listede belirtilen özellikleri inceleyiniz
ve yazınızın hazır olup olmadığını kontrol ediniz.

1

The manuscript is a report of original educational research on research topics in education.

Aday makale, eğitim alanıyla doğrudan ilgili özgün bir araştırma yazısıdır.

2

The manuscript has not been previously published, nor sent to another journal for consideration.

Aday makale daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamıştır ve başka bir dergide incelemede değildir.

3

Within a year, I have not submitted a manuscript to JEF as an author or co-author for review other than this manuscript.

Son bir yıl içerisinde, yazarı olduğum ya da yazarları arasında bulunduğum başka bir çalışma değerlendirilmek üzere JEF’e gönderilmemiştir.

4

The entire manuscript is written in English.

Aday makalenin bütününün yazım dili İngilizce’dir.

5

The title of the manuscript is 10 to 12 words.

Aday makalenin başlığı 10-12 sözcükten oluşmaktadır.

6

The information (included ORCID NO) of the author(s) is completely and correctly stated in the footnote.

Yazar bilgileri (ORCID NO dahil) tam ve doğru olarak dipnotta belirtilmiştir.

7

English and Turkish abstract are written between 150-200 words.

İngilizce ve Türkçe öz 150-200 sözcükten oluşmaktadır.

8

There are no references in English and Turkish abstract.

İngilizce ve Türkçe öz içerisinde atıf bulunmamaktadır.

9

4-6 keywords are included below the abstract.

Özün ardından 4-6 anahtar sözcüğe yer verilmiştir.

10

Each paragraph in the manuscript is longer than three sentences.

Aday makaledeki her bir paragraf en az üç cümleden oluşmaktadır.

11

The entire manuscript is written according to the JEF manuscript template.

Aday makalenin bütünü, JEF makale yazım kurallarına göre oluşturulmuştur.

12

The maximum length of the manuscript, including tables, references etc. is 6000 words.

Aday makale, tablolar ve kaynakça vb. dahil olmak üzere en fazla 6000 sözcükten oluşmaktadır.

13

 The titles and the subtitles of the manuscript are written according to the JEF manuscript template.

Aday makaledeki başlıklar ve alt başlıklar JEF makale yazım kurallarına göre oluşturulmuştur.

14

The tables, figures, and the titles of them are written according to the JEF manuscript template.

Aday makaledeki tablolar, şekiller ve başlıkları JEF makale yazım kurallarına göre oluşturulmuştur.  

15

References are listed in alphabetical order. Each listed reference is cited in text, and each text citation is listed in the References.

Kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmıştır. Kaynakçada yer alan her kaynak metin içinde bulunmakta, metin içinde atıf yapılan her kaynak ise kaynakçada gösterilmiştir.

16

References are written according to the template. Each listed reference is checked and English expressions have been added with Turkish expressions (the title of a manuscript or a dissertation, name of a journal or a book, etc.)

Kaynakların bütünü yazım kurallarında belirtilen şekilde yazılmıştır. Her bir kaynağın yazımı kontrol edilmiş ve Türkçe ifadelerin (makale, tez başlığı, dergi, kitap adı vb.) yanında İngilizce ifadeler eklenmiştir.

17

Similarity percentage of the manuscript is less than 15%. Bibliography excluded, quotes included in the similarity report which is prepared by using the programs İThenticate, turnitin, etc.

Aday makalem(iz)in intihal (benzerlik) oranı %15’ten azdır. İThenticate, turnitin vb. programı kullanılarak oluşturulan intihal raporunda kaynakça hariç, alıntılar dahildir.

18

I have prepared my manuscript based on the criteria listed above and I accept all submission conditions.

Yazımı yukarıda belirtilen kriterlere göre hazırladım ve makale gönderme koşullarının tamamını kabul ediyorum.

19

This Submission Checklist is uploaded during the submission process

Bu kontrol listesi makale başvuru sürecinde yüklenmiştir.

20

I accept that all the responsibility of the manuscript belongs to the author(s) of the manuscript.

Makale ile ilgili tüm sorumluluğun makalenin yazar(lar)ına ait olduğunu kabul ediyorum.

21

I certify that ethical principles have been complied at all stages of the manuscript.

Makalenin tüm aşamalarında etik ilkelere uyulduğunu onaylıyorum.

22

I / We hereby accept that, the manuscript after being accepted for publication in the Journal of Education and Future (JEF), the author(s) as, do not request any fee and all rights related to the manuscript has been transferred to the Nesibe Aydın Educational Institutions under the laws of the "copyright transfer".

Aday makale, Eğitim ve Gelecek (JEF) dergisinde basıma kabul edildikten sonra, yazar(lar) olarak; makale ile ilgili tüm hakları, “Telif Hakkı Devir” yasaları uyarınca, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’na devrettiğimizi ve herhangi bir ücret talep etmediğimizi kabul ediyoruz.Information about the Author(s) in Order in the Manuscript

Makaledeki Sırasına göre Yazar(lar)ın Bilgileri

 

Title

Unvanı

Name Surname

Adı Soyadı

Institution

Kurumu

Signature

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: This form must be signed by all authors and electronically uploaded from the JEF Dergipark page during the submission.

 

NOT: Bu form tüm yazarlar tarafından imzalanarak makale başvurusu sırasında JEF Dergipark sayfasından elektronik olarak yüklenmelidir.

 

Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.