e-ISSN: 2791-9722
Founded: 2021
Period: Tri-annual
Publisher: Ondokuz Mayıs University
Cover Image
       

Increasing the quality of developments and researches in the field of health is possible by sharing the information obtained as a results of scientific research. Developments in the field of health continue to increase every year. Scientific journals have a great contribution in following the developments in both preventive health and diagnosis and treatment processes of diseases. Periodical publications have an important role in reaching the relevant people. Ondokuz Mayıs University Journal of Health Sciences has been published three times a year since 2015. The purpose of the publication of our journal is to share the results of the studies in the field of health in local, national and international platforms and to contribute to the scientific knowledge production process.
With the hope that you share with us your studys that contribute to our professional knowledge ...
Best regards
Prof. Murat TERZI, Editor in Chef

2022 - Volume: 7 Issue: 2

Review

Doğumda Kesintisiz ve Sosyal Destek

Research Article

ÜÇ FARKLI KRONİK HASTALIĞI OLAN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE KONFOR DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Research Article

Üniversite Öğrencileri Arasında Epilepsi Hastalarına Yönelik Tutumlar ve Damgalamaya Yönelik Görüşler

Review

KOLOREKTAL KANSERLERİN CERRAHİ TEDAVİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

Research Article

COVİD-19 DÖNEMİNDE ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI İNANÇLARININ BELİRLENMESİ

Research Article

HEALTH AND ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF IMMIGRANT AND NON-IMMIGRANT UNIVERSITY STUDENTS AND RELATED FACTORS

Review

Ev kazalarında ve Düşmelerde Yaşlı Bireylere Yönelik Hemşirelik Bakımı

Research Article

EĞİTİM VE PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ TEMELLİ BİR UYGULAMANIN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, ALGILADIKLARI STRES VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

Research Article

Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinde Kendi Kendine Meme Muayenesi Davranış ve İnançlarının Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Research Article

OECD ÜLKELERİNDE COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEMLERİNE UYUM, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Research Article

WHAT DO UNDERGRADUATE STUDENT NURSES THINK ABOUT THE CHILD PATIENT IN TERMINAL PERIOD? FOCUS GROUP STUDY

Review

THE EFFECTS OF ASTAXANTHIN ON THE NERVOUS SYSTEM

Research Article

COVID-19 YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRE VE HEKİMLERİN KORONAVİRÜS ANKSİYETESİ İLE ÖLÜM KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

Dahili ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakım Algıları

22657

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).