Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Lise Öğrencilerinin Covid-19 ve Covid-19 Sürecinde Okul İle İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1161 - 1220, 29.04.2022

Abstract

Bu çalışmada lise öğrencilerinin Covid-19’a ve Covid-19 sürecinde okula yönelik oluşan algılarının metaforlar yoluyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olgu bilim araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Sakarya ilinde iki lisede eğitim gören 146 kız 39 erkek olmak üzere toplam 185 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma internet üzerinden Google Form kullanılarak hazırlanan anket formuyla yapılmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde öğrenciler tarafından yazılmış olan metaforlar gerekçelerine göre kendi içinde sınıflandırılmış ve ortak özelliklerine göre kategoriler oluşturularak frekansları tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu Covid-19’u gribe benzetmişlerdir. Covid-19’a yönelik elde edilen metaforlar “Ölümcül”, “Zarar Verici”, “Diğer Hastalıklara Benzeyen”, “Bulaşıcılık”, “Sosyal Ortamdan Uzaklaştıran”, “ Mücadele Edilen”, “Tedbir Alınan”, “Belirsizlik” olmak üzere 8 kategori oluşturulmuştur. Covid-19 salgını sürecinde okul kavramı ile ilgili olarak 79 geçerli metafor üretilmiş ve en çok hastane metaforu kullanılmıştır. Okul algısına yönelik oluşturulan metaforlara göre “Önlem Alınan Yer”, “Terk Edilmiş”, “Bulaşıcı”, “Tehlikeli”, “Ev Ortamı”, “Anlaşılmaz”, “Özlem”, “Baskı Yeri”, “Eğlence” olmak üzere 9 kategori oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin Covid-19 salgını ve bu süreçte okul ile ilgili olumsuz bir algıya sahip oldukları görülmüştür. Covid-19 hastalığının öğrenciler üzerinde oluşturduğu olumsuz algıların öğretmenlerin, okul idaresinin ve velilerin rehberlik desteğiyle ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir.

References

 • Arı, A. G. & Arslan, K. (2020). ortaokul öğrencilerinin covid-19’a yönelik metaforik algıları. Electronic Turkish Studies, 15(6).
 • Arslan, P.(2020). Okul kavramına ilişkin metaforlar. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(1), 1-14.
 • Arslan, R. & Filiz, M. (2020). Sağlık eğitimi alan öğrencilerin covid-19 salgınına yönelik algılarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 1-18.
 • Babacan, E. (2014). Agsl öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: metafor analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.
 • Balcı, A. (1999). “Metaphorical images of school: school perceptions of students, teachers and parents from four selected schools in Ankara.” Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Bozkurt, A.(2020). Koronavirüs (covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerininuzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 6(2), 1- 23.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (COVID-19) sürecinde uzaktan eğitimin turizm lisans öğrencileri tarafindan değerlendirilmesi. Journal of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Çakın, M. & Akyavuz, E. K. (2015). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Çiftçi, E. & Çoksüer, F. (2020). Yeni Koronavirüs İnfeksiyonu: COVID-19. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 25(1), 9-18.
 • Demir, C. E. (2007). Metaphors as a reflection of middle school students’ perceptions of school: A cross-cultural analysis. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 13(2), 89-107.
 • Dorn, S. & Johanningmeier, E. V. (1999). Dropping out and the military metaphor for schooling. History of Education Quarterly, 39(2). 193-198.
 • Fetah, E., Çelik, İ. & AKTÜRK, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin facebook algısı: bir metafor analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648.
 • Ferreira, M. M. & Smith, G. R. & Bosworth, K. (2014). Metaphors as images of school Culture. Journal of School Leadership. 11(2), 11-78.
 • Gökçe, A. T. & Bülbül, T. (2014). Okul bir insan bedenidir: Meslek lisesi öğrencilerinin okul algılarına yönelik bir metafor çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 63-88.
 • Graham, J. D. (2003). On a human scale: The factory as a metaphor. International Journal of Dermatology, 52, 246–247.
 • He, X. & Lau, E.H.Y. & Wu, P. et al. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med 26, 672–675. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Karcıoğlu, Ö. (2020). Coronavirüs nedir, nasıl korunabiliriz. Phnx Med J, 2(1), 66-71.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Mazlum, A. A. & Balcı, A. Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerine göre okul: bir metafor çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 1-26.
 • Morgan, G. (1980). Paradigms, metaphors, and puzzle solving in organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 25, 606-622.
 • Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (163), 97-109.
 • Özdemir M. & Kalaycı H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125 – 2137.
 • Özdemir,S & Akkaya, E.(2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 19(2), 295-322.
 • Powell, A., & Farrar, E. Cohen., D.(1985). The shopping mall high school: Winners and losers in the educational marketplace.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496.
 • Saatcı, G. & Murat, A. (2020). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin koronavirüs algılarını metafor yolu ile tespit etmeye yönelik bir araştırma. Journal of Awareness, 5(4), 617-630.
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Covıd-19 (Korona) Virüs Salgını Sırasında Aile, Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikososyal ve Ruhsal Destek Rehberi, Mart, 2020.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2002). Open and Distance Learning: trends, policy and strategy consideration. UNESCO.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020a). School closures caused by Coronavirus(Covid-19). UNESCO. Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. Retrieved from https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
 • Who Health Organization. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Who Health Organization. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. Retrieved from https://covid19.who.int/

Analysis of High School Students' Perceptions of Covid-19 and Perceptions of School During the Covid-19 Period Through Metaphores

Year 2022, Volume 23, Issue 1, 1161 - 1220, 29.04.2022

Abstract

In this study, it was aimed to reveal the perceptions of high school students towards Covid-19 and the school during the Covid-19 period through metaphors. Phenomenology research design based on qualitative research approach was used in the study. Metaphor analysis, which is an effective method for investigating complex concepts, events and phenomena in depth, reveals how people envision the events in their minds. Participants of the study consisted of 185 students, 146 girls and 39 boys, who study in two high schools in Sakarya in the 2020-2021 academic year. The research was conducted with a questionnaire prepared using Google Form on the internet due to the ongoing epidemic in the country. WhatsApp application was used in the data collection process. The data obtained with the application was analyzed using content analysis technique. In the analysis of the data, the metaphors written by the students were classified within themselves according to their reasons and their frequencies were determined by creating categories according to their common features. The majority of students compared Covid-19 to flu. The metaphors obtained for Covid-19 were classified under 8 categories: "Fatal", "Harmful", "Resembling Other Diseases", "Contagious", "Distancing from Social Environment", "Struggled", "Measured", "Uncertainty". During the Covid-19 outbreak, 79 valid metaphors were produced regarding the concept of school and hospital metaphors were used the most. According to the metaphors created for the perception of school, 9 categories as "Precautionary Place", "Abandoned", "Contagious", "Dangerous", "Home Environment", "Inexplicable", "Longing", "Place of Pressure", "Entertainment" were created. According to the results of the study, it was seen that students had a negative perception of the Covid-19 epidemic and school in this period. It is thought that the negative perceptions of Covid-19 disease on students can be eliminated with the guidance of teachers, school administration and parents.

References

 • Arı, A. G. & Arslan, K. (2020). ortaokul öğrencilerinin covid-19’a yönelik metaforik algıları. Electronic Turkish Studies, 15(6).
 • Arslan, P.(2020). Okul kavramına ilişkin metaforlar. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(1), 1-14.
 • Arslan, R. & Filiz, M. (2020). Sağlık eğitimi alan öğrencilerin covid-19 salgınına yönelik algılarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 1-18.
 • Babacan, E. (2014). Agsl öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: metafor analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.
 • Balcı, A. (1999). “Metaphorical images of school: school perceptions of students, teachers and parents from four selected schools in Ankara.” Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Bozkurt, A.(2020). Koronavirüs (covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerininuzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 6(2), 1- 23.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (COVID-19) sürecinde uzaktan eğitimin turizm lisans öğrencileri tarafindan değerlendirilmesi. Journal of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Çakın, M. & Akyavuz, E. K. (2015). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Çiftçi, E. & Çoksüer, F. (2020). Yeni Koronavirüs İnfeksiyonu: COVID-19. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 25(1), 9-18.
 • Demir, C. E. (2007). Metaphors as a reflection of middle school students’ perceptions of school: A cross-cultural analysis. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 13(2), 89-107.
 • Dorn, S. & Johanningmeier, E. V. (1999). Dropping out and the military metaphor for schooling. History of Education Quarterly, 39(2). 193-198.
 • Fetah, E., Çelik, İ. & AKTÜRK, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin facebook algısı: bir metafor analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648.
 • Ferreira, M. M. & Smith, G. R. & Bosworth, K. (2014). Metaphors as images of school Culture. Journal of School Leadership. 11(2), 11-78.
 • Gökçe, A. T. & Bülbül, T. (2014). Okul bir insan bedenidir: Meslek lisesi öğrencilerinin okul algılarına yönelik bir metafor çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 63-88.
 • Graham, J. D. (2003). On a human scale: The factory as a metaphor. International Journal of Dermatology, 52, 246–247.
 • He, X. & Lau, E.H.Y. & Wu, P. et al. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med 26, 672–675. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Karcıoğlu, Ö. (2020). Coronavirüs nedir, nasıl korunabiliriz. Phnx Med J, 2(1), 66-71.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Mazlum, A. A. & Balcı, A. Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerine göre okul: bir metafor çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 1-26.
 • Morgan, G. (1980). Paradigms, metaphors, and puzzle solving in organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 25, 606-622.
 • Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (163), 97-109.
 • Özdemir M. & Kalaycı H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125 – 2137.
 • Özdemir,S & Akkaya, E.(2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 19(2), 295-322.
 • Powell, A., & Farrar, E. Cohen., D.(1985). The shopping mall high school: Winners and losers in the educational marketplace.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496.
 • Saatcı, G. & Murat, A. (2020). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin koronavirüs algılarını metafor yolu ile tespit etmeye yönelik bir araştırma. Journal of Awareness, 5(4), 617-630.
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Covıd-19 (Korona) Virüs Salgını Sırasında Aile, Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikososyal ve Ruhsal Destek Rehberi, Mart, 2020.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2002). Open and Distance Learning: trends, policy and strategy consideration. UNESCO.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020a). School closures caused by Coronavirus(Covid-19). UNESCO. Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. Retrieved from https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
 • Who Health Organization. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Who Health Organization. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. Retrieved from https://covid19.who.int/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Ömer Faruk VURAL> (Primary Author)
SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES
0000-0002-1520-3762
Türkiye


Esra ALTIPARMAK This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2499-5818
Türkiye


Sadiye Elif ARAS This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2441-1678
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Application Date March 9, 2021
Acceptance Date February 27, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 23, Issue 1

Cite

APA Vural, Ö. F. , Altıparmak, E. & Aras, S. E. (2022). Lise Öğrencilerinin Covid-19 ve Covid-19 Sürecinde Okul İle İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 1161-1220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/69091/892795

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124