Issue: 4, 12/31/21

Year: 2021

Issue Editorial Board

Archaeology, Archaic Period Archeology, Ceramics in Archeology, Hellenistic Period Archeology, Urban Archeology, Classical Period Archeology, Habitat Archeology, Greek and Roman Period Archeology
Archaeology
Asst. Prof. Dr. Inci TÜRKOĞLU PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ 0000-0003-1865-7708
Cultural and Natural Heritage, History of Architecture, Urban in Art History , Archaeology, Urban Archeology, Numismatics, Old Anatolian History, Classical Greek and Roman History, Archival, Repository and Related Studies, Digital Heritage, Cultural Heritage Collections and Interpretations, Cultural Heritage Tourism, Visitor and Audience Studies, Cultural Heritage and Conservation, Cultural Heritage Management (Incl. World Heritage), Intangible Cultural Heritage, Conservation of Historical Materials, Heritage, Archive and Museum Studies (Other)
Archaeology, Urban Archeology, Classical Period Archeology

Lycus Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan, bilimsel ve hakemli bir e-dergidir. Lycus Dergisi; başta Anadolu Arkeolojisi, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım, Mimarlık Tarihi gibi alanların konularını kapsayan, disiplinler arası çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

The Lycus Journal, published twice a year, in June and December, is a double blind peer-review scientific open-access e-journal. The Lycus Journal aims to publish interdisciplinary studies covering the areas such as Anatolian archaeology above all, ancient historical geography, prehistory, protohistory, Near Eastern and classical archaeology, museology, ancient history, epigraphy, numismatics, anthropology, archaeometry, conservation-restoration, architectural history.


Lycus Dergisi, Anadolu Arkeolojisi, Tarihi Coğrafyası olmak üzere Prehistorik Dönem’den başlayarak, günümüze kadar olan kültür mirası, buluntular, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları, restorasyon, konservasyon, müzecilik, antropoloji, epigrafi, etno-arkeoloji gibi bilimsel çalışmaları kapsar. Bunların dışında ilk defa yapılan tespitler, uygulamalar ve analiz çalışmalarının yer aldığı yazıları içerir.

The Lycus Journal covers scientific studies in Anatolian archaeology and historical geography from the prehistory through the present encompassing cultural properties, finds, results of archaeological excavations and surveys, restoration, conservation, museology, anthropology, epigraphy, and ethno-archaeology. In addition, articles covering first-time attestations, implementations and analyses are included.

1. Makaleler World ortamında, Times New Roman harf karakteri kullanılarak yazılmış olmalıdır. Yunanca alıntılar dışında tüm metin tek yazı karakteri ile oluşturulmalıdır.
2. Metin 11 punto; özet, dipnot, katalog 9 punto; kaynakça 10 punto olmalı, tek satır aralıkla yazılmalıdır.
3. A4 boyutundaki yazılarda, sayfanın solundan ve üstünden 3 cm, sağından ve altından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
4. Ana başlık metnin yazıldığı dilde, 11 punto, düz ve kelimelerin ilk harfi büyük harfler ile ortalanarak, koyu yazılmalıdır. Yabancı dildeki başlık, ana başlığın bir alt satırında, 12 punto, italik ve kelimelerin ilk harfi büyük harfler ile ortalanarak, koyu yazılmalıdır.
5. Başlık altında, ortalanarak yazar/yazarların isimleri, 10 punto ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri yıldızlı dipnot (*) ile dipnotta gösterilmeli, dipnotta ise yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurumun adı, adresi ve e-posta adresi ile ORC-ID numaraları belirtilmelidir.
6. Yazar isimlerinin altında, 200 kelimeyi aşmayacak şekilde, ancak en az 150 kelimelik özet yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, içerik ve sonuçları hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. Özetin altında en az 4, en fazla 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Yabancı dildeki çalışmalarda metnin kaleme alındığı dilde ve Türkçe özet, Türkçe yazılmış çalışmalarda ise metin dilinde ve İngilizce özet yer almalıdır.
7. Dipnotlar sayfanın altında verilmeli ve makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlemelidir.
8. Metin içerisindeki alt başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük olmak üzere 11 punto olmalı ve koyu yazılmalıdır.
9. Çalışmanın tamamı, özet, kaynakça ve figürler ile birlikte 40 sayfayı geçmemeli, sağ alt köşeye sayfa numarası eklenmelidir. Bu sınırlamayı aşan çalışmalarda, editörlerin takdir hakkı göz önüne alınacaktır.
10. Makalede kullanılacak fotoğraf, resim, çizim ve harita gibi görsel verilerde “Fig.” kısaltması kullanılmalı, numaralandırmada süreklilik gözetilmelidir. Metnin içinde kullanılan “Fig.” ibaresi parantez içerisinde yer almalıdır. İkiden fazla figür belirtiliyorsa, iki rakam arasına boşluksuz tire (Fig. 2-4) konulmalıdır. Figür çözünürlükleri 300 dpi’den aşağı olmamalı ve JPEG formatında gönderilmelidir. Figürlerin listesi metnin sonunda, kaynakça bölümünün öncesinde yer almalıdır.
11. Kaynakça, makalenin sonunda bulunmalıdır. Kaynakçanın devamında, varsa figürler yer alır.
12. Makaleler, editörlerin önerileri doğrultusunda seçilen çift taraflı-kör hakemlik (gerektiğinde 3. hakeme gönderilebilir) ilkesine uygun olarak değerlendirilmektedir. Yazarın kimliğinden bağımsız olarak değerlendirilen yazılar için hakemlerin gerekli gördüğü düzeltme ve görüşler yazara iletilir. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler ise işleme konulmadan, yazarına iade edilecektir. Yazar, hakemlerden gelecek değişiklik, düzeltme ve ilaveleri yapmayı taahhüt etmiş sayılır.
13. Yayımlanan yazıların bilimsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Bu çalışmalar doğrudan ya da dolaylı olarak Lycus Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz.
14. Dipnot kaynakları aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır;
Tek Yazarlı Kaynak Gösterme: İnan 1987, 121.
İki Yazarlı Kaynak Gösterme: Şimşek – Duman 2007, 75.
İkiden fazla yazarı kaynak gösterme: Hobbs v.d. 1998, 358.
Birden fazla kaynaktan yapılan alıntıyı gösterme: Kadıoğlu 2006, 152; Ismaelli 2009, 25.
Birden fazla soy ismi taşıyan yazarı kaynak gösterme: Dönmez-Öztürk 2006, 95.
*Dipnotlarda sayfa numaraları verilirken, tam aralık verilmeli (İnan 1987, 121-125), “vd., vdd.” gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.

15. Kaynakça aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır;
● Kitap kaynak gösterme:
Bailey 1980
D. M. Bailey, Roman Lamps Made in Italy, A Catalogue of the Lamps in the British Museum II, London, 1980.
Demirhan-Erdemir 2015
A. Demirhan Erdemir, Prehistorik ve İlk Çağlarda Tıp, İstanbul, 2015.
Humann v.d. 1898
C. Humann – C. Cichorius – W. Judeich – F. Winter, Altertümer von Hierapolis, Berlin, 1898.
● Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme:
Deighton 2005
H. J. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, Çev. H. Kökten-Ersoy, İstanbul, 2005.
Magie 2001
D. Magie, Anadolu’da Romalılar I, Attalos’un Vasiyeti, Çev. N. Başgelen – Ö. Çapar, İstanbul, 2001.
● Editörlü Kitapta Bölümü Kaynak Gösterme:
Atila – Gürler 2010
C. Atila – B. Gürler, “Bergama Müzesi’nde Bulunan Roma Dönemi Cam Eserleri”, Metropolis İonia II Yolların Kesiştiği Yer Recep Meriç İçin Yazılar/The Land of the Crossroads Essays in Honour of Recep Meriç, Ed. S. Aybek – A. K. Öz, İstanbul, 2010, 47-53.
● Makale Kaynak Gösterme:
Başaran 1990
S. Başaran, “1988 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları”,11. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 1990, 107-123.
Kaya 2009
M. A. Kaya, “Anadolu’da Roma Egemenliği (IÖ 205-25)”, Doğu Batı Dergisi 49, Ankara, 2009, 195-234.
Murat 2003
L. Murat, “Ammihanta Ritüelinde Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri”, Archivum Anatolicum 4/2, 2003, 89-109.
Şimşek – Duman 2007
C. Şimşek – B. Duman, “Laodikeia’da Bulunan Ampullalar”, Olba XV, İstanbul, 2007, 73-101.
● Yayımlanmamış Tez Çalışmasını Kaynak Gösterme:
Söğüt 1998
B. Söğüt, Kilikya Bölgesi’ndeki Roma İmparatorluk Çağı Tapınakları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya, 1998.
Erön 2007
A. Erön, Anadolu’da Roma Dönemi Tapınaklarında Görülen Bezemeli Frizler, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2007.
● Antik Dönem Metinlerini Kaynak Gösterme:
Antik döneme ait edebi bir metinden yapılan alıntılar, dipnot yerine metin içerisinde ve parantez içerisinde “Plinius (nat. V.105)”, “Strabon (XII.8.16)” verilmelidir. Metin ya da dipnot içerisinde kullanılan antik dildeki terimler ya da kısa cümleler italik olarak verilmelidir. Antik kaynaklar Der Neue Pauly’de verilen standartlara uygun olmalıdır.
16. Dipnot ve kaynakçada bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla eseri kullanılacaksa, yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlayarak küçük harf ekleyerek (Şimşek 2002a, 3; Şimşek 2002b, 231) numaralandırılmalıdır.
17. Başvurular https://dergipark.org.tr/lycus adresi üzerinden yapılmalıdır; bununla birlikte gerektiğinde lycus@pau.edu.tr e-posta adresinden de yapılabilir.

Yazışma Adresi:
Lycus Dergisi
Pamukkale Üniversitesi
Arkeoloji Enstitüsü
20070 Kınıklı Kampüsü/Denizli, Türkiye
Fax: 0258 296 3535
E-mail: lycus@pau.edu.tr


1. The manuscripts need to be submitted in MS Word using Times New Roman font. Apart from citations in Greek, the entire text needs to comprise a single font.
2. The main text must be 11 pt; abstract, footnotes and catalogues 9 pt; bibliography 10 pt in size and single line spacing.
3. The document needs to be arranged as A4 in size with margins of 3 cm from top and left and 2 cm from right and bottom.
4. The main title needs to be 11 pt, bold, centred, with initials of each word capitalized, in the language of the manuscript. The title in foreign language needs to be in the net line after the main title, 11 pt, bold, centred, with initials of each word capitalized, and all in italics.
5. The name(s) of the author(s) need to be 10 pt, bold and centred. The names need to elaborated in a footnote marked with an (*). The footnote needs to state the academic title of the person, his/her affiliation’s name and address, e-mail address and ORC-ID number.
6. After the author-name(s) must come the abstract, not less than 150 and not more than 200 words. The abstract needs to state the aim, scope and results of the study briefly. Under the abstract, the keywords– minimum four and maximum six – must be listed. Non-Turkish articles need to have abstract in the language of the article and Turkish; articles in Turkish need to provide abstracts in Turkish and English.
7. Footnotes need to be given at the bottom of each page and continue uninterruptedly from the beginning through the end.
8. Titles of sub-chapters need to be 11 pt in size, bold, and initials of each word capitalized.
9. The entire manuscript must not exceed 40 pages including abstracts, bibliography and plates/figures. Page numbers must be inserted in the centre at the bottom. Manuscripts exceeding these limits are subject to the decision of the editors.
10. Artwork such as photographs, illustrations, images and maps to be used in the manuscript need to be indicated as “Fig.” with continuous numbering. When they are referred to in the text they must be given within parentheses. When more than two consecutive figures are referred, they need to be joined with a dash without spaces (i.e. Figs. 2-4). The images must be submitted minimum 300 dpi and in JPEG format. Figure list must be also given at the end of the text before the bibliography.
11. The bibliography must be given at the end of the manuscript. It is followed by the figures/plates, if applicable.
12. Manuscripts are evaluated on the basis of double blind peer reviews proposed by the editors; in case necessary, a third blind peer review may be asked. Independent of the author’s actual identity, revisions and opinions of the referees are forwarded to the author(s). Manuscripts not abiding by the guidelines will be returned without any processing. The author(s) is/are considered to have committed to do the revisions, changes and additions proposed by the referees.
13. Scientific liability of published articles rests on the author(s). These studies do not necessarily represent the opinion of the Lycus Journal directly or indirectly.
14. Footnote references must be prepared as follows:
Single author reference: İnan 1987, 121.
Two-author reference: Şimşek – Duman 2007, 75.
Multiple-author reference: Hobbs et al. 1998, 358.
Multiple source referencing: Kadıoğlu 2006, 152; Ismaelli 2009, 25.
Author with multiple surnames: Dönmez-Öztürk 2006, 95.
N.B. References in the footnotes must have clearly designated page numbers; abbreviations such as “ff.” must not be used.
15. Bibliography must be prepared as follows:
● Books:
Bailey 1980
D. M. Bailey, Roman Lamps Made in Italy, A Catalogue of the Lamps in the British Museum II, London, 1980.
Demirhan-Erdemir 2015
A. Demirhan Erdemir, Prehistorik ve İlk Çağlarda Tıp, İstanbul, 2015.
Humann v.d. 1898
C. Humann – C. Cichorius – W. Judeich – F. Winter, Altertümer von Hierapolis, Berlin, 1898.
● Translated works:
Deighton 2005
H. J. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, Transl. by H. Kökten-Ersoy, Istanbul, 2005.
Magie 2001
D. Magie, Anadolu’da Romalılar I, Attalos’un Vasiyeti, Transl. by N. Başgelen – Ö. Çapar, Istanbul, 2001.
● Referencing chapters in edited works:
Atila – Gürler 2010
C. Atila – B. Gürler, “Bergama Müzesi’nde Bulunan Roma Dönemi Cam Eserleri”, Metropolis İonia II Yolların Kesiştiği Yer Recep Meriç İçin Yazılar / The Land of the Crossroads Essays in Honour of Recep Meriç, Eds. S. Aybek – A. K. Öz, Istanbul, 2010, 47-53.
● Articles in periodicals or periodic series:
Başaran 1990
S. Başaran, “1988 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları”, 11. Kazı Sonuçları Toplantısı, vol. 2, Ankara, 1990, 107-123.
Kaya 2009
M. A. Kaya, “Anadolu’da Roma Egemenliği (İÖ 205-25)”, Doğu Batı Dergisi 49, Ankara, 2009, 195-234.
Murat 2003
L. Murat, “Ammihanta Ritüelinde Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri”, Archivum Anatolicum 4/2, 2003, 89-109.
Şimşek – Duman 2007
C. Şimşek – B. Duman, “Laodikeia’da Bulunan Ampullalar”, Olba XV, 2007, 73-101.
● Referencing unpublished dissertations:
Söğüt 1998
B. Söğüt, Kilikya Bölgesi’ndeki Roma İmparatorluk Çağı Tapınakları, Selçuk University, Institute of Social Sciences, unpublished PhD dissertation, Konya, 1998.
Erön 2007
A. Erön, Anadolu’da Roma Dönemi Tapınaklarında Görülen Bezemeli Frizler, Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, unpublished master’s dissertation, Aydın, 2007.
● Referencing ancient sources:
Citations from ancient sources must be given within parentheses within the text – not in the footnote: (Pliny, nat. his. V.105), (Strabo, XII.8.16). Terms or short sentences in ancient languages cited within the text or footnotes must be given in italics. Ancient sources must be abbreviated according to the standards of Der Neue Pauly.
16. In case multiple sources of an author published in the same year are to be cited in the footnote or bibliography, they must be disambiguated by adding a small case letter in alphabetical order after the year (e.g. Şimşek 2002a, 3; Şimşek 2002b, 231).
17. Manuscripts must be submitted via https://dergipark.org.tr/lycus; yet, in case of difficulties, manuscript may be submitted to the lycus@pau.edu.tr e-mail address.


Contact:
Lycus Dergisi
Pamukkale Üniversitesi
Arkeoloji Enstitüsü
20070 Kınıklı Kampüsü/Denizli, Turkey
Fax: +90 258 296 3535
E-mail: lycus@pau.edu.tr

● Lycus Dergisi, Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Hakem değerlendirme sürecinden olumlu görüş alan makaleler, yıllık yayın için belirlenen hedefi aşması durumunda bir sonraki sayıda yayımlanması amacıyla havuzda bekletilir. Makalelerdeki öncelik, yazar tarafından çalışmanın gönderildiği tarih ve makale niteliği göz önüne alınarak belirlenir.
● Lycus Dergisi’ne gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışma, yazarın tezinden (lisans/yüksek lisans/doktora) üretilmişse veya bilimsel bir kongre/toplantıda sunulmuşsa bunun başlığa konulacak dipnot ile açıklanması gereklidir. Bu çalışma, yayın kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde tarih ve yer bildirmek şartı ile kabul edilebilir.
● Başvurunun yapılmasından, yazının yayımlanma aşamasına kadar geçen süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda (https://dergipark.org.tr/lycus) gerçekleşir. Herhangi bir yazının elektronik sisteme eklenmesi, çalışmanın yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir ve değerlendirme süreci başlar. Yazarlar yayımlanmak üzere gönderdikleri çalışmaların yayın haklarını, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü bünyesindeki Lycus Dergisi’ne devretmiş olurlar. Lycus Dergisi’nde yayımlanan çalışmaların telif hakkı dergiye ait olup referans gösterilmeden aktarılamaz, çoğaltılamaz ve dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayımlanamaz. Yayımlanan çalışmalar için yazarlara telif ücreti ödenmez.
● Lycus Dergisi’nde yayımlanmış yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir bilimsel, etik ve hukuki sorumluluk, yazar/yazarlara aittir. Bu hususta Dergi, herhangi bir hükümlülük kabul etmez.
● Dergiye gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gereklidir. Yayın alt komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamama veya düzeltmek üzere yazar/yazarlara iade etme yetkisine sahiptir. Lycus Dergisi’nde yayımlanacak makalelerin yazarlarının TELİF HAKKI DEVRİ FORMU’nu eksiksiz doldurarak, ıslak imza ile adresimize göndermeleri gerekmektedir. Çalışma Dergi’ye gönderildikten sonra, hiçbir aşamada, Telif Hakkı Devri Formu’nda belirtilen yazar adları ve sıralaması dışında yazar adı eklenemez, silinemez ve sıralamada değişiklik yapılamaz.

* Lycus Journal is an open-access journal published twice a year – in June and December. Manuscripts admitted through the peer review process may be kept in the pool for the next issue in case there is an excess number of articles for the concerned year. Priority is given according to the articles’ submission dates and their quality.
* Manuscripts submitted to Lycus Journal must not be already published elsewhere and must not be in the process of evaluation by another publication. In case the manuscript submitted was derived from undergraduate, master’s or doctoral dissertation of the author or it was already presented at a scientific congress/meeting this must be explicitly stated with a footnote inserted to the title. Such works may be accepted on the condition that place and date be stated if the publishing committee approves.
* The entire process from the submission to the publishing stage is carried out electronically (https://dergipark.org.tr/lycus/). Any manuscript uploaded to the electronic system is considered an application for publishing and the evaluation process starts. Thus, authors transfer the copyright of their work to the Lycus Journal published by the Institute of Archaeology of Pamukkale University. Copyright of studies published in the Lycus Journal belongs to Lycus Journal and they cannot be transferred or copied elsewhere without giving reference, or cannot be published elsewhere without getting prior written consent of the Journal administration. Authors are not charged any fees for publication and are not paid any royalty for their published studies.
* Any scientific, ethical or judicial liabilities possible to arise from articles published in the Lycus Journal belong to the author(s). The Journal does not accept any such liability.
* The manuscripts submitted to the Journal must be prepared in accordance with the Journal’s guidelines. The publishing sub-committee is authorized not to publish or return for correction to the author(s) the manuscripts not conforming to the guidelines. All the authors of manuscripts admitted for publication must fill in the COPYRIGHT TRANSFER FORM and send us the wet-ink signature copy. After the manuscript is submitted to the Lycus Journal, the author names must be used as designated in the Copyright Transfer Form; they cannot be altered, changed in order or a new name inserted or one deleted.
* Lycus Journal checks the manuscripts against plagiarism using professional software. Any manuscripts with high rate will be duly rejected.

Lycus dergisi ücretsizdir.

Lycus Dergisi, Anadolu Arkeolojisi, Tarihi Coğrafyası olmak üzere Prehistorik Dönem’den başlayarak, günümüze kadar olan kültür mirası, buluntular, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları, restorasyon, konservasyon, müzecilik, antropoloji, epigrafi, etno-arkeoloji gibi bilimsel çalışmaları kapsar. Bunların dışında ilk defa yapılan tespitler, uygulamalar ve analiz çalışmalarının yer aldığı yazıları içerir.