PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İstanbul İli Resmî İlköğretim Okulu Müdürlerinin Uzmanlık Yeterliklerinin İncelenmesi

Year 2006, Volume 2, Issue 2, 16.01.2014

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı, İstanbul ili resmî ilköğretim okullarında görev yapan
yöneticilerin uzmanlık konusunda algılarını belirlemek ve bu algıların bireysel değişkenlere
göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya katılan okul müdürü sayısı
62’dir. Katılımcıların 10’u kadın 52’si erkektir. Araştırmanın verileri, literatür taraması ve
örnekleme giren okul müdürlerine ölçek uygulama yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın
örneklem grubu Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinden random yöntemiyle seçilmiştir.
Verilerin toplanması için iki ölçekten yararlanılmıştır. Katılımcılara dağıtılan anket formunda
katılımcıların demografik bilgilerini içeren üç soru bulunmaktadır. Araştırmanın birinci
ölçeğinde katılımcıların uzmanlık konusundaki algılarını içeren 20 madde; ikinci ölçeğinde
uzmanlık konusundaki öz değerlendirmelerini içeren 20 madde bulunmaktadır. Araştırma
ölçeği, 62 kişilik gruba iki hafta ara ile uygulanmıştır. Test tekrar test tekniği ile yapılan
uygulamadan sonra elde edilen bilgiler araştırmacı tarafından bilgisayara girilmiştir. Araştırma
verilerine göre ilköğretim kurumlarındaki yöneticiler, uzmanlıkla ilgili davranışları ara sıra yerine
getirmektedirler. Yöneticilerin uzmanlık konusunda verdikleri cevapların en düşük aritmetik
ortalaması uzmanlık, gelişme, öğrenme ve araştırmalarda stratejik temelli öğretimsel işlemleri
destekler ve geliştirir, maddesidir (
x
=2,39). Yöneticiler gelişme, öğrenme ve araştırmalarda stratejik
temelli öğretimsel işlemleri destekleme ve geliştirme davranışını “az” yerine getirmektedirler.

Year 2006, Volume 2, Issue 2, 16.01.2014

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Münevver Çetin & SELVİNAZ ADIGÜZEL

Publication Date January 16, 2014
Published in Issue Year 2006, Volume 2, Issue 2

Cite

APA & Selvinaz Adıgüzel, M. Ç. (2014). İstanbul İli Resmî İlköğretim Okulu Müdürlerinin Uzmanlık Yeterliklerinin İncelenmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17389/181739

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.