Year 2017, Volume 13 , Issue 2, Pages 550 - 560 2017-09-07

Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kültürlerarası Duyarlılıkları Arasındaki İlişki: Uludağ Üniversitesi Örneği

Gönül ONUR SEZER [1] , Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN [2]


Bu araştırmada, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalı ve büyüdükleri yerleşim yeri değişkenlerine göre çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ve kültürlerarası duyarlılıklarında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada durum saptamaya yönelik genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden 110 sınıf ve 103 okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu, Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ve Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarını ve kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan Kolmogorov-Smirnov normallik testi sonucunda dağılımın normal olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle Kruskall Wallis-H (KWH) ve Mann Whitney U (U) testleri uygulanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki korelasyon analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları ve kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin öğrenim gördükleri anabilim dalına ve büyüdükleri yerleşim yerine göre anlamlı bir farklılığa yol açmadığı tespit edilmiştir.
Çokkültürlü eğitim, kültürlerarası duyarlılık, sınıf öğretmenliği programı, okul öncesi öğretmenliği programı, öğretmen adayları
 • APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. Erişim adresi: http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/multicultural-guidelines.aspx
 • Asada, H., Swank, E. ve Goldey, G. T. (2003). The acceptance of a multicultural education among appalachian college students. Research in Higher Education, 44, 99-120.
 • Bademci, V. (2006). Güvenirliği doğru anlamak ve bazı klişeleri yıkmak: bilinenlerin aksine, cronbach’ın alfa katsayısı, negatif ve–1’den küçük olabilir. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 3-26.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.
 • Bayles, P. P. (2009). Assesing the ıntercultural sensitivity of elementary teachers in bilingual schools in texas school district. (Unpublished PhD Thesis). The University of Minnesota.
 • Chen, G. ve Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural sensitivity scale. Paper presented at the Annual Meeting of the National Communication Association. Seattle, WA.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. 34, 27-40.
 • Çoban, A. E., Karaman, N. G. ve Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 125-131.
 • Demir, S. ve Başarır, F. (2013). Çok kültürlü eğitim çerçevesinde öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 609-641. doi.org/10.9761/JASSS_489
 • Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53, 106-116.
 • Hammer, M. R., Bennett, M. J. ve Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: the intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations. 27, 421–443.
 • Jimenez, M. R. M., Guzmán, N. A. ve Maxwell, G. M. (2014). South texas teachers' and leaders' perceptions of multicultural education. Journal of Instructional Pedagogies, 15(1), 1-9.
 • Kaya, Y. ve Söylemez, M. (2014). Öğretmenlerin çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi: (Diyarbakır örneği). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11). 128-148.
 • Kengwee, J. (2010). Fostering cross cultural competence in preservice teachers through multicultural education experiences, Early Childhood Education, 38, 197–204 doi.org.10.1007/s10643-010-0401-5
 • Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin kültürel değerler üzerine etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1275-1288.
 • Neuharth-Pritchett, S., Reiff, J.C. ve Pearson, C.A. (2001). Through the eyes of preservice teachers: Implications for the multicultural. Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 256-269.
 • Ngai, P. B. (2004). A reinforcing curriculum and program reform proposal for 21st century teacher education: vital first steps for advancing K-12 multicultural education, Equity & Excellence in Education, 37(4), 321-331.
 • Özdemir, M. ve Dil, K. (2013). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik tutumları: Çankırı ili örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 215-232.
 • Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri, International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 154-164.
 • Polat, S. ve Barka, T. O. (2014). Preservice teachers’ intercultural competence: Acomparative study of teachers in Switzerland and Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 19-38. doi.org/10.14689/ejer.2014.54.2
 • Rengi, Ö. ve Polat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları ve kültürlerarası duyarlılıkları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 135-156.
 • Sharma, S. (2011). Multicultural education: teachers’ perceptions and preparation. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 2(5), 53-63.
 • Smolen, L., A., Colville-Hall, S., Liang, X. ve Mac Donald, S. (2006). An emprical study of college of education faculty’s perceptions, beliefs, and commitment to the teaching of diversity in teacher education programs at four urban universities. The Urban Review, 38, 45-61.
 • Tortop, H. S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 2(2), 16-26.
 • Ünlü, İ. ve Örten, H. (2013). Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 287-302 . Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerin etkileyen etmenler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Van Oudenhoven, J. P. ve Van der Zee, K. I. (2002). Predicting multicultural effectiveness of international students: the multicultural personality questionnaire. International Journal of Intercultural Relations, 26(6), 679-694.
 • Yavuz, G. ve Anıl, D. (2010). Öğretmen adayları için çok kültürlü eğitime yönelik tutum ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13.
 • Yazıcı, S., Başol, G., ve Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumları: bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 229-242.
 • Yılmaz, F. ve Göçen, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık hakkındaki görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 373-392. doi.org/10.14520/adyusbd.649
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gönül ONUR SEZER

Author: Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN

Dates

Publication Date : September 7, 2017

APA Onur Sezer, G , Bağçeli Kahraman, P . (2017). Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kültürlerarası Duyarlılıkları Arasındaki İlişki: Uludağ Üniversitesi Örneği . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 550-560 . DOI: 10.17860/mersinefd.336742