Year 2018, Volume 14 , Issue 1, Pages 96 - 114 2018-04-20

Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması

Berrin AKMAN [1] , Elif MERCAN UZUN [2] , Dila Nur YAZICI [3]


Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak desenlenen araştırmada çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilen 30 okul öncesi öğretmeni ve 30 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri içerik analiziyle analiz edilmiş olup, analizler sonucunda okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının kaynaştırmayı genellikle özel gereksinimli çocukların genel eğitim sınıflarında eğitim alması olarak tanımladıkları, kaynaştırmanın birçok açıdan yararı olduğu gibi dezavantajı olduğunu düşündükleri noktalar olduğunu düşündükleri, kaynaştırmanın başarılı olabilmesi için uygun etkinlikler hazırlayabilecekleri, sınıfta fiziki düzenlemeler yapabilecekleri, diğer çocukları ve aileleri bilgilendirebilecekleri belirlenmiştir. Bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış olup, sonuçlara paralel olarak öneriler getirilmiştir.
okul öncesi eğitimde kaynaştırma, okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi öğretmen adayları
 • Anonim (2009). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/yonetmelik.pdf adresinden 15.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Anaonim (2016). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_son.pdf adresinden 10.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Aral, N. (2010). Okul öncesi eğitimde kaynaştırma. İstanbul: MORPA.
 • Artan, İ., & Uyanık Balat, G. (2003). Okul öncesi eğitimcilerinin entegrasyona ilişkin bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 65-80.
 • Batu, S., Kircaali-İftar, G., & Uzuner, Y. (2004). The views and suggestions of teachers of a girls vocational school which includes students of inclusive education. J. Ankara University Special Educ. Faculty Educ. Sci, 5(2), 33-50.
 • Bradley, D. & West, F. (1994). Staff training for ınclusion of students with disabilities: Visions from school-based educators. Teacher Education and Special Education, 2, 117–128.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Eldeniz Çetin, M. & Çamlıbel Çakmak, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi. The Journal of Acedemic Social Sciences Studies, 43, 259-274.
 • Glesne C. & Peskin A. (1992). Becoming a qualitative researcher. White Plains, NY: Longman
 • Gök, G., & Erbaş, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine i̇lişkin görüşleri ve önerileri [Early childhood teachers’ perceptions about and suggestions for Inclusion Programs]. International Journal of Early Childhood Special Education, 66-87.
 • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1980). Integrating handicapped students into the mainstream. Exceptional children, 47(2), 90-98.
 • Jonney, R. E., Snell, M. E., Beers, M. K. & Raynes, M. (1995). Integrating students with moderate and severe disabilities into general education classes. Exceptional Children, 5, 425–439.
 • Koçyiğit, S. (2015). Ana sınıflarında kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen-rehber öğretmen ve ebeveyn görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1), 391-415.
 • Lewis. BR& Doorlag, DH. (1987). Teaching special students in the mainstream, London: Merril Publishing Company
 • Özdemir, H. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Macy, D. J. & Carter, J. L. (1978). Comparison of a mainstream and self-contained special education program. The Journal of Special Education, 3, 303–313.
 • Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2015). The inclusive classroom: Strategies for effective differentiated instruction. Pearson Higher Ed.
 • Nutbrown, C., & Clough, P. (2004). Inclusion and exclusion in the early years: conversations with European educators. European Journal of Special Needs Education, 19(3), 301-315.
 • Rakap, S., & Kaczmarek, L. (2010). Teachers’ attitudes towards inclusion in Turkey. European Journal of Special Needs Education, 25(1), 59-75.
 • Rule, S., Killoran, J., Stowitschek, J., Innocenti, M. & Striefel, S. (1985). Training and support for mainstream day care staff. Early Child Development and Care, 20, 99–113
 • Salend, S. J. (1998). Using an activities-based approach to teach science to students with disabilities. Intervention in school and clinic, 34(2), 67-72.
 • Saraç, T., & Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-28.
 • Sarı, H., Celikoz, N., & Seçer, Z. (2009). An analysis of pre-school teachers' and student teachers' attitudes to inclusion and their self-efficacy. International Journal of Special Education, 24(3), 29-44.
 • Seçer, Z. (2010). An analysis of the effects of in‐service teacher training on Turkish preschool teachers’ attitudes towards inclusion. International Journal of Early Years Education, 18(1), 43-53.
 • Smith, M. K., & Smith, K. E. (2000). “I believe in inclusion, but…”: Regular education early childhood teachers' perceptions of successful inclusion. Journal of Research in Childhood Education, 14(2), 161-180.
 • Stoiber, K. C., Gettinger, M., & Goetz, D. (1998). Exploring factors influencing parents' and early childhood practitioners' beliefs about inclusion. Early Childhood Research Quarterly, 13(1), 107-124.
 • Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Karasu, F. İ., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 107-128.
 • Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Iscen Karasu, F., Demir, S., & Akalin, S. (2014). Preschool Teachers' Knowledge Levels about Inclusion. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(4), 1477-1483.
 • Şahbaz, Ü., & Kalay, G. (2010). Okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 116-135.
 • Temel, F. Z. (2000). Okul öncesi eğitimcilerinin özel gereksinimlilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 148- 155.
 • Vural, M., & Yıkmış, A. (2008). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öğretimin uyarlanmasına ilişkin yaptıkları çalışmaların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 141-159.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Berrin AKMAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Elif MERCAN UZUN
Institution: on dokuz mayıs üniversitesi
Country: Turkey


Author: Dila Nur YAZICI
Institution: on dokuz mayıs üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 20, 2018

APA Akman, B , Mercan Uzun, E , Yazıcı, D . (2018). Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 96-114 . DOI: 10.17860/mersinefd.305108